Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 26.05.2016  o 17,00 hod.

 v Kultúrnom dome  Lednické Rovne

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :   

 

  1./  Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  2./  Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 28.04.2016

  3./  Schválenie podania žiadosti o NFP z OPKŽP na projekt  Modernizácia zberného dvora

  4./  Návrh dlhodobého prenájmu pozemku, časti parcely KN C 54/116 v k. ú. Hôrka, pod  

        zberné miesto

  5./  Návrh na zrušenie zmlúv s SRZ bankou a schválenie úveru z Prima banky a. s.

  6./  Prerokovanie zmluvy o prenájme nebytových priestorov Slovenskej sporiteľni

  7./  Prerokovanie žiadostí úseku výstavby, dopravy a ŽP

  8./  Rôzne

  9./  Návrh a schválenie uznesenia

10./  Záver

 

Rokovanie

 

K bodu 1./

            Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných, ospravedlnil poslanca p.Milana Chudadu, že sa dostaví o 15 min. neskôr a  konštatoval, že rokovanie OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú,  za  overovateľov   zápisnice   určil poslancov  Ing.  Stanislava Backu a Bc. Juraja Mašlaňa. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a p. Tomáša Pokorného.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

V úvode starosta obce podal informáciu, že obec bola úspešná pri podávaní projektu na rekonštrukciu celej MŠ a získala dotáciu 706 tis.€. Poďakoval všetkým pracovníkom a projektantom za odvedenú prácu a uviedol, že s rekonštrukciou chceme začať cez prázdniny. V 09/2016 by sme chceli podať žiadosť o ďalší projekt na rozšírenie MŠ.  

 

Následne prečítal prítomným  program  dnešného rokovania OZ a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 2./

 

            Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 28.04.2016 previedol Ing. Jozef Tichý, kontrolór obce. Konštatoval, že všetky uznesenia sa plnia, sú splnené, alebo sú vo fáze  priebežného plnenia (viď správa).

 

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

K bodu 3./

Starosta obce informoval, že máme záujem zapojiť sa do projektu „Modernizácia zberného dvora“. Tento projekt by zahŕňal komplexnú rekonštrukciu budov – prerobenie a zrekonštruovanie celého zberného dvora, budov a vznikli by stojiská pre separovaný zber.  Ďalej by sme získali aj technické vybavenie, ako traktor s veľkoobjemovou vlečkou, drtičku, mulčovač zberu, kontajnery,  nádoby na kuchynský olej a iné. Súčasťou projektu je vytvorenie zberných miest v obci, jedno plánujeme vytvoriť v Mednom a jedno v Horenickej Hôrke. Na týchto miestach by boli umiestnené kontajnery na separovaný zber a otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

O 17,15 hod.  - sa na rokovanie  dostavil poslanec p. Milan Chudada 

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že mu chýba výška celkovej sumy, o ktorú sa ide obec uchádzať.

 

Ing. Martin Havránek – maximálna účasť obce by bola 30 tis.€, chceme požiadať, a teda celková výška projektu by bola  580 tis.€. 

Doplnil starosta obce, že spoluúčasť obce by bola do 30 tis.€, ale zásadným spôsobom by sa zmenila separácia odpadu, čo sa odzrkadlí aj v poplatkoch za uloženie odpadu.

 

p. Štefan Ďurko – spýtal sa či rozmer zberných miest bude 6 x 9 m, či bude aj oplotenie a prestrešenie, a či pôjde aj o spaľovňu odpadu?

Odpovedal  Ing.Havránek – rozmer bude 6 x 9 m, oplotenie bude z troch strán a prestrešenie sa neplánuje, v Mednom to bude zapustené do svahu. Spaľovňa sa neplánuje.

 

Mgr. Milan Hanták – koľko bude stáť asanácia starej budovy na zbernom dvore, a či to bude súčasť projektu?

 

Starosta obce – náklady na asanáciu budú minimálne, pretože to urobíme vo vlastnej réžii a so spol. Ledrov. Zatiaľ si netrúfa odhadnúť sumu, ale realizácia sa plánuje až v budúcom roku. Na takéto práce využívame vlastné zdroje a bude to vecou schvaľovania v rozpočte.  

 

Mgr. Milan Hanták – čo s pozemkami za areálom zberného dvora? Dochádza tam k spaľovaniu. Navrhol zahrnúť tieto pozemky do projektu, aby tam bolo niečo využiteľné.

 

Ing. Martin Havránek – tento projekt sa tohto netýka,  výzva je presne postavená na druhy odpadov -  biologicky rozložiteľný odpad, ale nie na kompostovanie, ale na triedenie odpadu a stavebný odpad a isté druhy odpadov ako sú minerálne oleje.

Doplnil starosta obce – spaľovanie máme na zbernom dvore povolené, ide o spaľovanie dreva. O pozemku môžeme rozprávať na niektorom z ďalších zasadnutí OZ.

 

p. Štefan Ďurko – kde konkrétne má byť zberné miesto v Horeniciach?

Odpovedal starosta obce – má to byť v tzv. „Jarkoch“.

 

Ing. Martin Havránek – stojiská boli vyberané tak, aby to boli pozemky, ku ktorým má obec vzťah,  nájomný alebo vlastnícky  a dobrý prístup.

 

Mgr. Želmíra Súsedková – spýtala sa, či to budú kontajnery ako v meste, nebudú sa tam vyvážať chemické látky?

Odpovedal starosta obce – ide o kontajnery na separovaný zber, bude to zberné miesto, ktoré sa bude pravidelne odvážať. Bude pre občanov, ktorí tam bývajú. Jedná sa o separovaný odpad.     

 

Mgr. Milan Hanták – koľko bude stáť projekt a kto ho bude robiť?

Odpovedal starosta obce – na minulom OZ sme to schvaľovali a bude to robiť firma, ktorá robila aj materskú školu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o predložení žiadosti na  nenávratný finančný príspevok na RO pre OP KŽP – Modernizácia zberného dvora v Lednických Rovniach a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 4./

Starosta obce uviedol na prerokovanie dlhodobý prenájom pozemku, časti parcely KN C 54/116 v k. ú. Hôrka, pod  zberné miesto. Uviedol, že nájomná zmluva bude uzatvorená medzi obcou a Pozemkovým spoločenstvom Hôrka. Cena bude symbolická a požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia a otvoril k tomuto bodu rozpravu. 

 

Mgr. Milan Hanták – ideme schváliť uznesenie s nejakou sumou a ešte nevieme, či nám PS prenajme pozemok? Spýtal sa či obec nemá iné vhodné miesto?

 

Starosta obce – uviedol, že prenájom je schválený výborom PS Hôrka a vymenoval členov výboru. Uviedol, že ešte čakajú na vyjadrenie všetkých členov poz.spoločenstva. Ďalej uviedol, že je to najvhodnejšia lokalita, lebo ľudia sú tam naučení vyvážať odpad, a týmto sa bude odpad separovať.

Doplnil Ing. Havránek – obec nemá vhodné miesto o takejto výmere a s prístupom pre nákladné autá. 

 

Ing. Gabriela Brezániová  - má schvaľovať nájomnú zmluvu, ktorú nemá k dispozícií. Požaduje predloženie zmluvy.

 

Starosta obce – teraz schvaľujeme uznesenie o výmere a cena je stanovená na  5,-€ za rok  na dobu 10 rokov.

 

JUDr. Lenka Kováčová – nájomná zmluva bude zverejnená, lebo to uzatvára obec,  podstatné náležitosti sú už v predmete uznesenia. Z časového dôvodu sme nestihli zmluvu pripraviť, do zasadnutia výboru PS bude zmluva pripravená.    

 

Mgr. Milan Hanták – nesúhlasí pretože v zmluve môžu byť zmluvné pokuty a pod.

 

Ing. Margita Kopačková – ako členka dozornej rady PS Hôrka uviedla, že z hľadiska stanov  je dané právo výboru uzatvárať nájomné zmluvy. Nakoľko sa nejedná o majetok obce nie je povinnosť predkladať návrh zmluvy o nájme, povinnosť je len predložiť výšku ceny prenájmu, ktorá sa uzatvára dohodou.   V tomto prípade rozhoduje výbor PS Hôrka.

 

p. Milan Chudada – uviedol, že lokalita „Jarok“ sa už dlhé roky používa na vývoz odpadu. Konečne sa môže vybudovať zberné miesto a separovať odpad. Zmluva bude pripravená ale z časového dôvodu sa to nestihlo.  

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o dlhodobom prenájme pozemku PS Hôrka a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (Ing. Brezániová, Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 5./

Starosta obce uviedol na prerokovanie návrh na zrušenie zmlúv so Slovenskou rozvojovou bankou a schválenie úveru z Prima banky, a.s. Materiály poslanci obdržali s pozvánkou na dnešné rokovanie. Informoval, že už dlhodobo rokujeme  s bankami o znížení úrokových sadzieb, informácia je zverejnená aj na webových stránkach obce. Po rokovaniach so Slovenskou sporiteľňou, Unicreditbank a ďalšími inštitúciami sa ukázala ako najvýhodnejšia Prima banka, pretože pri vypovedaní zmluvy by nám účtovali zmluvné pokuty. V materiáloch mali poslanci na porovnanie  predložený aj nápočet p. Mačeka z Prima banky. Úrokové sadzby sú nastavené tak, že pri úrokových sadzbách sa prirátava aj tzv. evribor, ale čo je pre nás dôležité je, že úspora za celé obdobie bude vždy minimálne 42 tis.€   a  otvoril k tomuto bodu rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták  - žiadal predložiť úverovú zmluvu, bol sa informovať aj vo VÚB v Pov.Bystrici, až potom bude hlasovať.

 

Starosta obce – uviedol, že všetky zmluvy sú uvedené na webových stránkach obce. Zo zrušenia zmluvy nám vyplýva 5% pokuta, a v tom prípade je pre nás akákoľvek ponuka z inej banky nevýhodná.

 

Ing. Gabriela Brezániová  - tiež by rada videla úverovú zmluvu, je problém ju poslať elektronicky?

 

Mgr. Martin Mišík – všetky uzatvorené zmluvy sú zverejnené na webe obce, v materiáloch uviedol aj odkaz a čísla zmlúv.

 

Starosta obce – uviedol, že schvaľujeme prijatie úveru, nie úverovú zmluvu. Najskôr schvaľujeme uznesenie a zmluva bude vyhotovená po schválení uznesenia. Prima banka vypracuje novú zmluvu až po predložení schváleného uznesenia a zrušení starých zmlúv.

 

Mgr. Milan Hanták – požadoval do zápisu uviesť, že podáva sťažnosť na starostu obce  za porušenie rokovacieho poriadku, lebo nepredložil materiály 3 dni pred zasadnutím OZ

Odpovedal starosta obce – aby si ju predložil sám a písomne kontrolórovi obce

 

Mgr. Martin Mišík – prečítal návrh uznesenia o zrušení zmlúv s SRZ bankou a starosta obce dal o ňom hlasovať.   

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (Ing. Brezániová, Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 6./

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie zmluvu o prenájme nebytových priestorov SLSP.

Informoval, že zmluvu poslanci  obdržali s materiálmi, verejná súťaž prebehla, nevýhodné podmienky boli zo zmluvy vypustené a otvoril k tomuto bodu rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že mu v materiáloch chýba príloha č. 1 nájomnej zmluvy, nemá úplné materiály  a podáva druhú sťažnosť na starostu pre neúplnosť materiálov.

 

Starosta obce uviedol, že nákres, ktorý požaduje obdržal v materiáloch na minulé zasadnutie OZ.

 

Mgr. Milan Hanták – prečítal čl.2 nájomnej  zmluvy a spýtal sa ako to má chápať?

 

JUDr. Lenka Kováčová – uvedenú vetu si vymienila SLSP, ktorá z dôvodu technických  porúch v budove  nemohla dva dni poskytovať svoje služby. Podľa článku môžeme vymáhať nájom aj za tieto dni.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o prenájme nebytových priestorov SLSP a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     10 poslancov                   

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing. Brezániová)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 7./

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie žiadosti z úseku výstavby, dopravy a životného prostredia.

 

 1. Žiadosť p. Mareka Prekopa o prenájom pozemku pod garáž a umiestnenie plechovej garáže.

 

Starosta obce uviedol, že sa zistili nové skutočnosti, p. Viera Schwambergerová telefonovala na OcÚ a uviedla, že súhlas, ktorý podpísala p. Prekopovi dala iba za seba, nie za celé spoločenstvo.

 

p. Marek Prekop – vysvetlil, že ide o garáž od prístupovej cesty, pri plote p. Vajdíka, ktorému to nevadí. Garáž bude bez pevného základu. Chce si ochrániť svoj majetok, preto požiadal o pozemok pod garáž. Navrhol zlikvidovať záhrady a postaviť tam altán pre všetkých.

 

p. Peter Greguška – OZ už raz neschválilo žiadosť, pretože uvedenú plochu využívajú obyvatelia z bytového domu č.s. 79, ako spoločné vybavenie tohto byt.domu, preto by sa mali v prvom rade vyjadriť títo obyvatelia. Komisia to neschválila aj z dôvodu dopravnej situácie, ktorá by vznikla. K návrhu p. Prekopa uviedol, aby zvolal bytovú schôdzu a požiadal o súhlas na umiestnenie garáže. 

 

Ing. Jozef Prekop – spýtal sa, či je uvedená podmienka zo zákona, alebo nie?

 

Starosta obce – uviedol, že bude rozumnejšie posunúť uvedenú žiadosť do ďalšieho rokovania a doložiť od p. Prekopa súhlas obyvateľov bytovky č. 79.  

 

Ing. Margita Kopačková – vysvetlila, že už pred 8-10 rokmi sa zamietla žiadosť p. Karolovi Bakošovi, pre dopravnú situáciu a problémy pri vyvážaní odpadu. Nech sa rozhodnú obyvatelia bytovky o využívaní  priestoru, a až potom požiadať obec o súhlas na prenájom pozemku.

 

Mgr. Martin Mišík – v rámci spolunažívania je to o súhre všetkých obyvateľov bytovky, ak má OZ rozhodnúť je potrebný súhlas susedov, potom poslanci nebudú mať problém so schvaľovaním.

 

Starosta obce ukončil rozpravu v uvedenom bode s tým, že do uznesenia zahrnieme doloženie súhlasu na prenájom pozemku pod garáž od obyvateľov byt.domu 79 pre p. Mareka Prekopa.

 

b)  Žiadosť p. Tibora Bajzíka a manž. o odpredaj pozemku pri ich rodinnom dome podľa

     osobitného   zreteľa

 

Ing. Margita Kopačková informovala, že zámer bol zverejnený na webových stránkach obce, prejednávalo sa to aj na minulom OZ. Pozemok rodina  Bajzíkových využíva a chcú to mať právne usporiadané. Boli to nedostatky  v rámci vyvlastňovacieho rozhodnutia, je to určitá satisfakcia, aby bol právny stav usporiadaný. Odpredaj sa doporučuje v zmysle zásad o hospodárení s majetkom obce  za podmienky stanovenia ceny znaleckým posudkom.

 

Mgr. Milan Hanták – prečo znaleckým posudkom, keď si občan kupuje pozemok, ktorý užíva? Ďurkovi sa predávalo za 1,60 €.

 

Starosta obce – uznesenie p. Ďurkovi schvaľovalo bývalé OZ, my sme už veci len doťahovali. V súčasnosti postupujeme v zmysle legislatívy, a inak to nie je možné.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o odpredaji pozemku rodine Bajzíkových a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 8./                 Rôzne

 

a)  Starosta obce uviedol na prerokovanie prenájom priestorov v zdravotnom stredisku –  

     bývalé priestory pre SONO. Sú to nevyužité priestory, hľadali sme lekárov, zatiaľ nikto

     neprejavil záujem, preto sme pristúpili k prenájmu priestorov na kancelárske priestory.

     Žiadosť predložil p. Kozový.

 

Ing. Gabriela Brezániová – spýtala sa, či nie sú uvedené priestory viazané len na prenájom ako lekárske priestory?

Odpovedal starosta obce – nie sú viazané

 

Mgr. Milan Hanták – chýba mu miestnosť a výmera

Odpovedal starosta obce, že všetko už uviedol a nájom je stanovený na 1m2.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o prenájme priestorov v zdravotnom stredisku a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     10 poslancov                   

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

b)  Starosta obce uviedol na prerokovanie prenájom priestorov po bývalom cykloservise   

     v Dome služieb, žiadosť predložil p. Peter Grepiniak  - na vodársky a kúrenársky materiál.

 

p. Miloš Holbička – požiadal o zaslanie zmlúv súvisiacich s prenájmom v Dome služieb  do emailu.

Odpovedala JUDr.Kováčová – zasielala ich Ing. Michálkovi, nie je problém zaslať ich emailom aj poslancom, problémy boli odstránené.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o prenájme priestorov v Dome služieb a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce podal informáciu:  

 1. o vyhlásení dvoch verejných obstarávaní v celkovej výške 8.400,-€. Uviedol, že postupoval v súlade so smernicou o nakladaní s majetkom obce, kde môže starosta obce rozhodnúť o sume až 15 tis.€. Oslovili sme dve firmy, ktoré majú kredit. Uvedené prostriedky budú použité na VO na zberný dvor a budú zakomponované do rozpočtu a prečítal rozpočtové opatrenie

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa kto vyhlásil verejné obstarávanie a aká firma ho vyhrala?

 

Mgr. Martin Mišík – VO bolo vyhlásené, schvaľovali sa prostriedky, meno výhercu si nepamätá, p.Hanták sa môže prísť informovať  na OcÚ.

Doplnil starosta obce – vyhrala firma s najnižšou ponukou. Chceme vytvoriť podmienky pre ľudí a intenzívne na tom pracujeme. Ďalšie OZ plánujeme koncom júna – 30.06.2016, a tam sa bude schvaľovať aj záverečný účet.

 

 1. ďalej starosta obce uviedol, na základe upozornenia Mgr. Hantáka a po preverení skutočností,  opravu uznesenia č. 15/2016 – E/6, kde namiesto Ul. Súhradka má byť uvedená Ul.Rovňanská. Uznesenie bude opravené.
 2. o ukončení sporu medzi Pozemkovým spoločenstvom Horenice a obcou o pozemok KNC č. 365 pod skládkou. Krajský súd rozhodol, že trovy konania zaplatia 7 členovia PS Horenice, ktorí návrh žaloby predložili, vo výške 1488,-€. Voči rozsudku už nie je prípustné odvolanie.

Ing. Gabriela Brezániová  - spýtala sa, ako bude postupovať obec a Ledrov, v tomto prípade, keďže PS Horenice pripravilo obec o veľa financií.

 

Ing.Margita Kopakčová – je to vecou ďalšieho súdneho sporu

Doplnil starosta obce – o ďalšom postupe sa poradíme s právnikmi

Ďalej starosta obce informoval o akciách v obci, ktoré sa uskutočnili alebo  sa uskutočnia:

 • výmena dieravého potrubia na kúpalisku a výmena elektrického kábla. Otvorenie kúpaliska plánujeme na 17.06.2016, teda na opravách sa intenzívne pracuje
 • vyčistili sme koryto rieky od stromov a v časti od Majera, Povodie Váhu prisľúbilo pomoc pri čistení celého koryta, a taktiež pri čistení potoka v Horeniciach, aby sa neporušilo koryto
 • finišujú práce na garážach v Majeri a parkovisko pri fitnescentre
 • prerábame kúrenie na OcÚ – svojimi silami
 • konal sa lampiónový sprievod a stavanie mája, Beh oslobodenia a Deň matiek – starosta obce poďakoval všetkým organizátorom
 • pozval všetkých na pripravovanú akciu MDD – rozprávkový park, ktorá sa bude konať dňa 04.06.2016 od 10,00 hod. na Hasičskej zbrojnici a v parku. Od 13,00 hod . bude program pokračovať v areáli Hanty-fish. Poďakoval všetkým sponzorom.
 • Ďalej pozval na „Deň otvorených parkov a záhrad“, ktorý sa uskutoční 11.06.2016 v parku so začiatkom o 15,00 hodine – bližšie informácie  podal Mgr. Mišík
 • 18.06.2016 sa uskutoční Rovne cup, majstrovstvá v malom futbale
 • 05.07.2016 sa bude konať sv.omša v parku v spolupráci s farským úradom

 

Starosta obce podal návrh na zvýšenie platu zástupcu starostu obce. Navrhol sumu navýšiť o 7% na celkovú výšku 57 % z platu starostu obce vo výške 1.631,34 € a otvoril k uvedenému rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce prečítal uznesenie o navýšení platu zástupcu starostu obce  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Mišík)

Návrh bol schválený.

 

Ing. Gabriela Brezániová – upozornila, že nesvieti verejné osvetlenie v časti Majer, a či sa plánuje celoplošné čistenie obce autom s kefami, vrátane Horeníc.

Odpovedal starosta obce – objednávka na opravu osvetlenia už bola odoslaná, bude urgovať. Hlavné ťahy v obci boli čistené dva dni. Vedľajšie ulice môžeme čistiť našou technikou  a zamestnancami.

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa, kto dal súhlas na vybudovanie cesty vo svahu od Majera?

Odpovedal starosta obce – nevie o tom, zatiaľ nikto nedal podnet.

 

p. Peter Greguška – uviedol, že sa plánuje asfaltovanie chodníkov v Súhradke a požiadal aj o vyasfaltovanie cesty vedúcej ku garážam v Súhradke.

Odpovedal starosta obce – na uvedené práce máme vyčlenených 30 tis.€ v rozpočte. Prioritou sú pre nás – Súhradka, Staré dvory, Na Barinách, Medné, Májová ul. – výtlky a cesta pri lekárni. Posielali sme urgenciu na VUC na odpredaj pozemkov pod parkoviská v okolí zdravotného strediska a plánujeme vybudovanie parkovísk v Súhradke.

 

p. Marek Prekop – spýtal sa p. Gregušku, aký projekt majú v pláne pri bytovke 79

 

p. Peter Greguška – starší obyvatelia asi projekty nemajú, ak budú mať, bude informovať. Vystúpil preto, lebo sa ho na to obyvatelia bytovky na garáž pýtali.

 

Ing.Jozef Prekop – spýtal sa, či má obec právoplatné rozhodnutie vo veci Zeleniny na námestí,  a či obec nezaplatí aspoň za dve vysielania  obecného zastupiteľstva  do roka  TV Považiu?

Odpovedal starosta obce – rozhodnutie v tomto spore máme, exekúcia sa môže vykonať, ale v bode b) sa uvádza, že obec musí počkať na rozhodnutie Najvyššieho súdu. Odvolali sme sa na bod b), ale konkrétny termín zatiaľ nemáme. TV Považie požadovalo pravidelné platby 350,-€ mesačne, čo by sme museli vyčleniť v rozpočte. Rokovali sme aj s firmou Vares o zriadení infokanála, predložia nám ponuku.

 

Ing. Jozef Prekop – uviedol, že na svoju žiadosť ani po ½ roku nedostal odpoveď.

 

Ing. Margita Kopačková – uviedla, že prebehlo miestne šetrenie, na ktorom p. Prekop bol prítomný, a taktiež bolo prijaté uznesenie.

Doplnil starosta obce – že bolo odpovedané aj na zasadnutí zastupiteľstva.

 

Ing. Gabriela Brezániová – dáva na zváženie poslancom, či by nebolo vhodné zverejňovať záznam z rokovania OZ na stránkach obce, keďže je po tom dopyt.

Odpovedal Mgr. Mišík – záznam robíme kvôli hlasovaniu. Musíme preveriť či to bude server zvládať.

 

K bodu 9./

 

            Starosta obce vyzval návrhovú komisiu, aby predložila návrh uznesenia zo zasadnutia OZ. Návrh uznesenia prečítal Mgr. Martin Mišík.  

 

Hlasovanie:     „ za“               -     10 poslancov                   

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

K bodu 10./

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.     

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

Overovatelia:

p. Ing. Stanislav Backo  

Bc. Juraj Mašlaň

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Zajtra má meniny Júlia, Juliána, Liana, Rita

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:213
TÝŽDEŇ:663
CELKOM:1803665

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.