Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 11.12.2019  o 16,30 hod.

 v zasadačke OcÚ Lednické Rovne

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 28.11.2019

  3./ Čerpanie rozpočtu obce za január až september 2019 a návrh rozpočtového opatrenia č.4,  

       uznesenie FML komisie k čerpaniu rozpočtu a k štvrtej úprave rozpočtu 

  4./ Návrh rozpočtu obce na roky 2020, 2021 a 2022, uznesenie FML komisie k návrhu

       rozpočtu obce na roky 2020,2021 a 2022

  5./ Strategický plán k rozpočtu obce na roky 2020, 2021 a 2022

  6./ Návrh VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

       a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne

  7./ Návrh VZN č. 2/2020 o financovaní  materskej školy a školských zariadení, so sídlom 

        na území obce Lednické Rovne

  8./ Návrh Nájomnej zmluvy - Zdravotné stredisko

  9./ Návrh Nájomnej zmluvy - budova Ledrovu

10./ Návrh Nájomnej zmluvy - Dom služieb

11./ Návrh zmluvy na vývoz TKO

12./ Návrh zmluvy na vývoz VO kontajnerov

13./ Návrh dodatku č. 1 Správa detských ihrísk

14./ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne

15./ Návrh na schválenie prevodu pozemkov ZO Prúdy

16./ Návrh prevodu majetku obce hodný osobitného zreteľa – zámena pozemkov v k.ú. Hôrka

17./ Návrh a schválenie navrhovanej zmeny zastrešenia RD  ll. etapy výstavby na ul. Medová

18./ Príspevky občanov

19./ Diskusia

20./ Záver

 

 

Rokovanie

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

                        schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

            Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných  9 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov  p. Milana Chudadu a p. Štefana Ďurka. Ospravedlnil poslancov Ing. Backa a p. Štefinu.

 

Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a p. Danielu Mončekovú.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Na schválenie predložil  program rokovania, ktorý bol zverejnený a požiadal poslancov o návrhy.

 

Ing. Brezániová – navrhla, aby sa  mohli vyjadriť občania k jednotlivým bodom programu.

Starosta obce dal hlasovať za doplnený program rokovania

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 2./      Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 28.11.2019

 

Bc. Hollan – previedol kontrolu plnenia uznesení, prečítal uznesenia zo dňa 28.11.2019 a konštatoval, že úlohy sú vo fáze priebežného plnenia.

Kontrolu plnenia uznesenia OZ berie na vedomie.

 

K bodu  3./     Čerpanie rozpočtu obce za január až september 2019 a návrh     

                        rozpočtového opatrenia č.4,   uznesenie FML komisie k čerpaniu rozpočtu

                        a k štvrtej úprave rozpočtu 

 

Starosta obce predložil na prerokovanie navrhované zmeny, ktoré vyplynuli z rokovania Obecnej rady – navýšenie  v položke na ŠK LR Crystal na 30 tis.€, vysvetlil položky v tabuľke rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, doplnil, že OR aj FML komisia doporučili schváliť predloženú úpravu rozpočtu aj s navýšením pre ŠK a požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie v tomto bode  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu  4./     Návrh rozpočtu obce na roky 2020, 2021 a 2022, uznesenie FML komisie

                        k návrhu rozpočtu obce na roky 2020,2021 a 2022 

 

Starosta obce uviedol, že materiály poslanci obdržali s pozvánkou na dnešné rokovanie, nikto z poslancov nepredložil písomné pripomienky ani návrhy. Návrh rozpočtu na roky 2021 a 2022 berieme len na vedomie. Nakoľko sa zmenila legislatíva obdržali sme odhad príjmu od štátu, ktorý je znížený. Odhad výpadku je cca 100 - 150 tis.€ na rok, preto sme museli na ďalší rok pristúpiť k zvýšeniu daní. Prispeli k tomu aj obedy zdarma v školách  a 10% navýšenie miezd pracovníkov verejnej správy. Rátame aj s úverom na spoluúčasť pri projektoch. Keby sa bral, podlieha to schvaľovaniu OZ (zdravotné stredisko a prístavba MŠ).  Bližšie vysvetlil niektoré položky vo výdavkovej časti  rozpočtu (chodník na ul. Sv.Anny, nákup telocvične, oprava spodnej časti telocvične. Písomné vyjadrenie predložila aj FML komisia.

 

p. Chudada – požiadal zaradiť do rozpočtu obce aspoň I. časť projektovej dokumentácie chodníka v Horenickej Hôrke popri hlavnej ceste.

Starosta obce dal hlasovať za návrh poslanca p. Chudadu:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Ing. Karasová – uviedla, že vo výdavkoch na kúpalisko nemáme jasné ciele, požiadala, aby sumy boli označené ako neklasifikované sumy v oddiele a z týchto peňazí použiť 500,-€ na projekty Srdce, kotva, kríž a Budovanie nových rodín vo farnosti, za ktoré sa hlasuje cez internet a výherca môže získať 500,-€. Navrhla druhému v poradí vyplatiť 500,-€ dotáciu z rozpočtu obce.

 

Starosta obce - vyjadril sa, že kúpalisko by chcel riešiť začiatkom budúceho roka. Vyžaduje si určite opravy a rekonštrukciu, či má význam ho dotovať, alebo prenajať. Dotácie na iné projekty - väčšinou to funguje tak, že dávame dotáciu na základe žiadosti na konkrétnu osobu, alebo konkrétnu vec.

 

Mgr. Balážová – uviedla, že elektriku na kúpalisku platiť musíme – zálohy sú rozpočtované na celý rok. Pri dotácii 500,-€ ide o to, aby sme vedeli, či je to Občianske združenie, alebo konkrétna osoba, alebo kto  by to zastrešoval? Ak by to zastrešovala farnosť, tak by dotácia na farnosť bola 6500,-€ nie 6000,-€.

 

Mgr. Mišík – zdôraznil, že ak majú poslanci nejaké návrhy treba ich predkladať písomne vopred, lebo ich je potrebné zapracovať do uznesenia.

 

Ing. Karasová – navrhla presunúť 500,-€ z položky dotácie na Ledrov na položku farský úrad na 6.500,-€ 

 

Starosta obce dal o návrhu Ing. Karasovej hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (p.Janovec,p.Pokorný)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Ing.Prekop – nadobudol dojem, že obedy zdarma a navýšenie miezd idú na úkor daní. Napáči sa mu, aby občan  dotoval to, čo vláda prezentuje ako hotovú vec.

 

Starosta obce – vysvetlil, že obedy zdarma fungujú. Obec z podielových daní dotuje MŠ, školskú jedáleň a školský klub. Na obedy chodilo 80 detí, teraz chodí 300 detí. Teraz sa balík podielových daní znížil a nepokryje všetky výdavky, ktoré vláda schválila. Väčšie mestá majú oveľa väčšie problémy, a zo strany vlády nám bolo odkázané, že si máme zvýšiť dane.

 

p.Šlesarová – spýtala sa, či ste neuvažovali o príspevku, alebo strave pre ZŤP a diabetických pacientov?

 

Starosta obce – zvažovali sme, že by sa zvýhodnené obedy podávali v ZŠ, ale kapacita nestačí.  Nemáme iné kapacity. Ako jediná obec máme úľavu na dani pre dôchodcov nad 65 rokov.  Okolité obce pristúpili k tomu, že po polnoci vypínajú aj verejné osvetlenie, vyvážajú smeti raz za dva týždne a pod. Ktokoľvek si dá žiadosť a je oprávnená, príspevok dostane, ale musí mať vysporiadané všetky pohľadávky voči obci.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, doplnil, že OR aj FML komisia doporučili schváliť predložený návrh rozpočtu a požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie v tomto bode  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing.Karasová)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 5./      Strategický plán k rozpočtu obce na roky 2020, 2021 a 2022

 

Starosta obce vysvetlil, že ide o návrh toho istého rozpočtu spracovaného v inej forme, ukladá  nám to zo zákon.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu a požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie v tomto bode  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing.Karasová)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 6./      Návrh VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

                        komunálne odpady  a drobné stavebné odpady na území obce Lednické

                        Rovne

 

Starosta obce – uviedol, že daň sa navyšuje, porovnali sme aj ostatné obce a mestá. Rokovali sme o tom aj na Obecnej rade a pre porovnanie predložil poplatky okolitých obcí. Mierne sme navýšili percento za ornú pôdu a trvalé trávnaté porasty, rodinné domy, podnikateľské priestory. Poplatok za odpad – vyvážame každý týždeň, zákon nám ukladá aj separovať, a z toho pre obec vyplývajú poplatky. Spoločnosti na vývoz odpadu ako sú ..PAKy, nespolupracujú a nechcú vyvážať naviac. Bol zmenený systém platieb za odpad a vysvetlil, že bude zaslané rozhodnutie do každej domácnosti, a s tým príde občan na OcÚ a zaplatí poplatok za celý rok, alebo, ak to bude suma nad 90,-€ môže si dohodnúť splátkový kalendár. Táto úprava vyplynula z rokovania OR. Plánujeme upraviť priestory bývalej VÚB,  aby sme zabezpečili bezbariérový prístup pre občanov a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – poukázala na vybrané položky daní a porovnala ich s mestom Púchov. Vypočítala, že všetky položky idú v priemere o 40% hore. Upozornila, že v minulom roku mali dôchodci úľavu 50% aj na garáže.

 

Starosta obce – uviedol, že úľavy v iných obciach sú 20 -30%, my máme 50% úľavu na dani, máme sociálny systém, vie že to nie sú vysoké sumy, ale je to pomoc. Uviedol, že niektoré väčšie obce zvýšili daň o 250% , nabieha sa na celosvetový priemer. Nechceme vypínať verejné osvetlenie, a keď zvyšujeme podnikateľom, musíme zvýšiť aj fyzickým osobám. Nevyberáme napr. za parkovanie.

 

Mgr. Mišík – minulý rok sa navyšovali dane po 5-6 rokoch. Tento rok navýšenie daní vyplýva z výpadku štátneho rozpočtu. Takýto trend je v každom jednom meste a z toho je odpozorovateľné, že to nie je náš výmysel, ale vyplýva to z vyššej politiky. 

 

Ing. Brezániová – príde jej zarážajúce, že sme malá obec a máme vyššie poplatky za byty ako Púchov. Púchov má tiež oveľa viac MŠ a ZŠ.

 

Starosta obce – Púchov si to vybral na inom, napr. na parkovnom

 

p.Šlesarová – uviedla, že je zvedavá ako budeme v zime odhŕňať, keď ľudia parkujú autá na obecnom pozemku. Keď tam parkuje nech za to platí.

 

Starosta obce – platené parkoviská sú vyznačené modrou farbou. My nemáme mechanizmus, ako to kontrolovať. Púchov má 18 členov mestskej polície. A ak spoplatníme parkovisko, začnú parkovať pri panelákoch.

 

Ing. Prekop – vyjadril sa, že ideme platiť obedy, platy MŠ a zamestnancom, to by si mala riešiť vláda, choďte a povedzte to v tom parlamente, nech je ZMOS počuť.  Doporučuje, aby sa mohol odpad platiť polročne, keď umrie kto mu to vráti?

 

Starosta obce – po dohode je možnosť aj splátok, ak niekto umrie, vracia sa pomerná časť poplatku.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu a požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o VZN č. 1/2020  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanec (Ing.Brezániová, Ing.Karasová)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu  7./     Návrh VZN č. 2/2020 o financovaní  materskej školy a školských

                        zariadení, so sídlom  na území obce Lednické Rovne

 

Starosta obce informoval, že VZN mali poslanci predložené s pozvánkou na dnešné rokovanie. Uviedol, že evidujeme nárast o 40 tis.€, nevieme ako sa budú vyvíjať príjmy, ale priebežne to môžeme upravovať a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu a požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o VZN č. 2/2020  a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu   8./   Návrh Nájomnej zmluvy - Zdravotné stredisko

 

Starosta obce – uviedol, že navrhuje mierny nárast nájomného v podnikateľských priestoroch o 10% . Lekárom nájom nenavyšujeme, budeme ich musieť presťahovať do iných priestorov z dôvodu rekonštrukcie. Podnikateľské priestory navyšujeme z dôvodu zatepľovania a rekonštrukcie sociálnych zariadení. Otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – spýtala, sa či to zvýšenie bolo prediskutované s nájomcami? Ďalej uviedla, že budú zaťažení prestavbou, obmedzení a ešte im zdvihneme nájom? Nájom by nezvyšovala, lebo nevedia či budú musieť zavrieť, takže ich príjem bude nulový.

 

Starosta obce – verejnú súťaž sme museli predložiť na kontrolu na Ministerstvo zdravotníctva. Čakáme na vyjadrenie od MZ SR, takže to neriešime, lebo nevieme čo bude.  Momentálne nevieme zadefinovať, že keď sa začne dole prerábať, či obmedzíme aj vrch. Budeme to riešiť operatívne.

 

p.Šlesarová – uviedla, že je tam hluk, a sedieť tam hodinu je hrozné. Spýtala sa, či by sa to nedalo prerábať v noci?

 

Starosta obce – zatiaľ tam prerába iba spol. Ledrov, lebo mali problém s WC,   ešte tam nie sú iné firmy. 

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu a požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o nájomnej zmluve na Zdrav.stredisko  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 9./      Návrh Nájomnej zmluvy - budova Ledrovu

 

 Starosta obce informoval, že v tomto roku došlo k rekonštrukcii. Menšiu časť budovy užíva Ledrov, a väčšiu časť hasiči. Je tam mietnosť aj pre verejnosť, dôchodcom a deťom sa poskytuje zdarma, pre komerčné firmy za 3,-€/hod.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že budova bola zhodnotená, výška nákladov bola 4 tis.€, opravila sa strecha,  a nie je to v zmluve zohľadnené, nájom platíme 11,-€ ako minulý rok.

 

Starosta obce – zveľaďovali sme priestory hasičov a pre občanov, priestory Ledrovu zveľadené neboli, preto sme im nájom nezvyšovali.    

Doplnil p. Pokorný – na Ledrove boli vymenené iba dvere.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu a požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o nájomnej zmluve na Ledrov, s.r.o.  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Ing.Karasová)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 10./    Návrh Nájomnej zmluvy - Dom služieb

 

Starosta obce – uviedol, že tiež navyšujeme cenu, ale chceme zohľadniť, že o priestory na poschodí nie je taký záujem tak navrhujeme:

Prízemie   -  o 10%

Poschodie  - o 5%  a podmienky sa nemenia.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu a požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o nájomnej zmluve na Dom služieb  a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 11./    Návrh zmluvy na vývoz TKO

 

Starosta obce uviedol, že za vývoz sa platilo paušálom, v ktorom boli zarátané 4 týždne do mesiaca. Reálne je týždňov viac,  tak sa tomu chceme prispôsobiť, lebo je nárast počtu vývozov. Keďže vyvážame každý týždeň vyplývajú z toho náklady a otvoril rozpravu.

 

Ing.Brezániová – pre koľko obcí vyváža Ledrov odpad okrem Led.Rovní?

 

Odpovedal p. Pokorný – pre 3 obce, Horná a Dolná Breznica a Streženice.

 

Ing. Prekop – aká je perspektíva uskladnenia TKO, kedy končí a kde budeme vyvážať odpad?

 

Starosta obce – Spoločnosť Megawaste v súčinnosti s Inšpekciou ŽP pracujú na projektoch. Došlo k dohode medzi Megawaste a Pozemkovým spoločenstvom na rozšírenie skládky na najbližšie roky s tým, že sa posunie smerom k Led.Rovniam. Do budúcnosti sa bude musieť uvažovať o spaľovniach. Zatiaľ by sa mala otvárať nová skládka a Megawaste by mal obci platiť za každú uloženú tonu odpadu.

 

Ing.Brezániová  - spočítala to, a v porovnaní s minulým rokom je to o 7 312 € viac.  Ak sa pýtajú na skládku pozrite si Enviroportál, je tam veľmi pekná štúdia o diaľnici, ktorá má dva smery: Belušskú stranu a Podstránie - kde ide priamo cez stred Podtránia. Do roku 2021 sa rozhodovať nemôže, lebo až potom bude platná environmentálna štúdia.

 

Starosta obce – upresnil informáciu Ing. Brezániovej , že sú to len varianty rýchlostnej cesty, nie diaľnice. Ide o dva varianty, červený a modrý a pre nás by bol výhodnejší modrý variant. 

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu a požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o vývoze TKO  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing.Karasová)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 12./    Návrh zmluvy na vývoz VO (veľkoobjemových) kontajnerov

 

Starosta obce – uviedol, že vývoz realizuje spoločnosť Ledrov a cena sa nemenila, a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu a požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o vývoze VO kontajnerov  a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 13./    Návrh dodatku č. 1 Správa detských ihrísk

 

Starosta obce informoval, že nám to zabezpečuje spol. Ledrov. Dopĺňa sa ihrisko pri Kultúrnom zariadení. V zmysle zákona ich musíme udržiavať, kontrolovať, kosiť a otvoril rozpravu. 

 

p. Mončeková – spýtala sa, ak sa dokončí ihrisko na Ul, U duba, potom sa doplní do plánu?

Odpovedal starosta obce – áno bude doplnené.  

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu a požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o Dodatku č.1 na správu detských ihrísk  a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu  14./    Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne

 

Starosta obce – postup upravuje zákon. V minulosti bol úväzok 6,5 hod./týždenne, teraz navyšujeme na 7,5 hod./týždeň.  Podmienky sú uvedené v súťaži – stredoškolské vzdelanie, 5 ročná prax v ekonomickom odbore, verejnej správe, prihlášky treba odovzdať do  05.02. 2020, a voľba bude 20.02.2020. OR vyhodnotí obálky, či žiadatelia spĺňajú podmienky súťaže a voľba prebehne na OZ tajnou voľbou.  

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu a požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o voľbe kontrolóra obce   a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 15./    Návrh na schválenie prevodu pozemkov ZO Prúdy

 

Starosta obce uviedol, že doťahujeme veci z minulosti. Jedná sa o to, že obec odpredala tieto pozemky podľa  podielov, ľudia zaplatili, ale neprebehol zápis v KN - dali pripomienky.

Chceme uchovať tie ceny, boli odstránené nedostatky a  predkladáme 23 stranové uznesenie.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu a požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o prevode pozemkov ZO Prúdy   a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 16./    Návrh prevodu majetku obce hodný osobitného zreteľa – zámena

                        pozemkov v k.ú. Hôrka

 

Starosta obce uviedol, že pri výstavbe došlo k tomu, že malým podielom zasiahol p. Prenosil do obecného pozemku. Jedná sa o 5 m2, preto navrhujeme zámenu pozemkov v tejto lokalite a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu a požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o zámene pozemkov v k.ú. Hôrka   a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 17./    Návrh a schválenie navrhovanej zmeny zastrešenia RD  II. etapy výstavby   

                        na  Ul. Medová

 

Starosta obce uviedol, že p.Pavlus kúpil pozemky – druhý pás Ul. Medovej a uvažuje o výstavbe rodinných domov s rovnou strechou. V územnom pláne obce máme schválenú výstavbu – šikmé strechy. Keďže ide o novú ulicu, požiadal nás o odsúhlasenie rovných striech a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu a požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie v uvedenom bode a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu  18./  Príspevky občanov

 

Starosta obce vyzval občanov, aby predniesli svoje príspevky.

 

p.Šlesarová – predniesla svoje príspevky:

      -     upozornila na nepokosené kúpalisko a v sezóne podarovať deťom permanentky

 • spýtala sa, či na Ledrove je ešte nejaké vedenie, a či majú nejaké auto,
 • požiadala o vybudovanie pitného stojana na pešej zóne,
 • spýtala sa kedy bude vybavená sobášna miestnosť, aj oni chcú repre miestnosť
 • poďakovala za lavičky v Horenickej Hôrke
 • uviedla, že U duba a Pod brehom potrebujú kontajnery
 • upozornila, že ohrada nebola v tomto roku pokosená, hoci ju hasiči v minulosti kosili
 • požiadala o zvesenie jej fotografie vo vývesnej skrinke v Horeniciach, visí tam už 6 rokov
 • uviedla, že na Hôrke je nepohrabané lístie, v minulosti sa to hrabalo
 • počula veľkú chválu na rovňanský cintorín, hrala tam počas dušičiek hudba
 • poďakovala za krásnu akciu pre seniorov, videli sa v televízii na Šlágri, poďakovala starostovi  za občerstvenie, darčeky a odvoz seniorov domov,
 • upozornila na stav pri p. Prekopovi v Horeniciach, je povinný sa starať o to
 • pochválila krásne urobený kruháč na námestí – vianočnú výzdobu
 • uviedla, že v oknách OcÚ chýbajú svetielka
 • pri lekároch ste robili parkoviská, ale chýbajú tam aspoň dve miesta pre ZŤP, vozičkárov
 • požiadala o vysypanie jám za lekárňou
 • poďakovala za podporu aj poslancom OZ a za tombolu p.Štefinovi a spol. RONA a KZ za spoluprácu.

Na dotazy p. Šlesarovej odpovedal starosta obce:

 • kúpalisko je otvorené v čase prázdnin, chodia tam futbalisti, karatisti,
 • konateľom spol. Ledrov je p. Pokorný, robí to na čiastočný úväzok, ďalej tam pracujú 2 pracovníčky, 3 murári a predajňa,  majú auto – červenú fábiu.
 • stojan na pitnú vodu je pri infocentre
 •  priestory pre JDS dúfame, že stihneme pripraviť cez túto zimu, plánujeme upraviť aj priestory bývalej VÚB – bezbariérový prístup
 • lavičky v Horeniciach sa budú ešte dopĺňať, z bezpečnostných dôvodov  sa nedali k potoku
 • kontajnery naviac nám nechcú odpadové spoločnosti vyvážať,
 • hasiči v Horenicíach prerábali hasičskú zbrojnicu, robia to dobrovoľne aj kosenie
 • vývesná skrinka nie je naša, môžeme zistiť komu patrí
 • problém pri p.Prekopovi – upozorňovali sme ho na to, navrhli sme mu, že to odkúpime, ale nesúhlasil
 • parkovacie miesta sú vyhradené pre lekárov v čase ordinačných hodín a pri výmeničke je tiež 5 parkovacích miest, ZŤP sme zatiaľ neriešili

Informáciu doplnil Ing. Havránek – odvoz textilu zabezpečuje privátna spoločnosť, ktorá si  dáva aj kontajnery a na ostatné kontajnery máme určenú hornú hranicu kontajnerov, aj keď kúpime vlastné kontajnery, nevyvezú nám ich, lebo máme hornú hranicu počtu kontajnerov.

 

Nakoľko nikto z občanov už nemal príspevok, starosta obce ukončil tento bod rokovania.  

 

K bodu  19./  Diskusia

 

Starosta obce – uviedol, že privíta od poslancov písomné návrhy o kúpalisku, či ho držať, alebo nie, či to má význam. 

 

Ing. Brezániová – upozornila, že jej chýba časť z rokovacieho poriadku, že sa zasadnutia OZ schvaľujú na celý rok dopredu koncom kalendárneho roka, opätovne na to upozorňuje.   

 

Starosta obce uviedol, že najbližšie zasadnutie bude 20.02.2020, a môže mu napísať, kedy nemôže, aby sme to nastavili. 

 

Ing.Prekop – spýtal sa, ako dopadla Bio plynová stanica Horovce? Dostalo sa mu do rúk negatívne stanovisko obce, hovoril aj so starostom Horoviec a spýtal sa či prišli aj nejaké vyjadrenia a pripomienky občanov?

 

Starosta obce – prišli viaceré pripomienky, takže z obce išli dve zamietavé stanoviská. Posielali sme to na odbor ŽP Púchov, a tam by mali rozhodnúť.

 

K bodu 20./               Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť, poprial veľa zdravia šťastia a Božieho požehnania v novom roku a  rokovanie ukončil.     

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

Overovatelia:

p. Milan Chudada

p. Štefan Ďurko

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Zajtra má meniny Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:11
TÝŽDEŇ:2991
CELKOM:1782793

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.