Uznesenie

Lednické Rovne

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 33 / 2018

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného

dňa 10.05.2018 o 16,00 hod. v Kultúrnom dome Lednické Rovne.

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných  9  poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení :  Mgr. Martin Mišík, p. Milan Chudada

 

 

C.  Berie na vedomie

   

 1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 32/2018 zo zasadnutia OZ dňa 05.04.2018.
 2. Správu náčelníka Obecnej polície Obce Lednické Rovne o činnosti za rok 2017.
 3. Návrh na zriadenie pamätných tabúľ obetiam 1. a 2. svetovej vojny s tým, že táto vec spolu s podkladmi bude postúpená na posúdenie a doriešenie Kultúrnej komisii, Obecnej rade a Zväzu protifašistických bojovníkov, ktorí budú obecné zastupiteľstvo informovať o ďalšom postupe.
 4. Nesúhlasné stanovisko Mgr. Milana Hantáka k zámene odčlenenej časti pozemku o výmere 72 m2 z pozemku v registri C KN parcela č. 54/5 o výmere 2837 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 610, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, k. ú. Hôrka, ktorý je vo výlučnom vlastníctve obce k celku na pozemku v registri C KN parcela č. 56/51 o výmere 936 m2, druh pozemku:  Ostatná plocha, zapísaný na LV č. 833, vedenom Okresným úradom Púchov,katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Hôrka, vovlastníctve p. Milana Hantáka.
 5. Stav riešenia právnej záležitosti: Majetkovo-právne usporiadanie pozemkov pod ZŠ sosubjektom: Mgr. Milan Hanták.
 6. Projektový zámer – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti.
 7. Projektový zámer – čerpanie eurofondov na denný stacionár.
 8. Informáciu Ing. Gabriely Brezániovej, že v krátkom čase sa ich rodina vyjadrí písomne k situácii s terasou, ktorá je neoprávnene umiestnená na pozemku vo vlastníctve obce.

 

 

D. Schvaľuje

 

 1. Program dnešného zasadnutia OZ tak, ako bol navrhnutý v pozvánke na zasadnutie OZ.
 2. V zmysle čl. 7 bod 14. Rokovacieho poriadku môže prihlásený do rozpravy hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej istej veci môže poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dva krát.

 

 1. Odpredaj pozemku evidovaného na liste vlastníctve č. 1 vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, a to pozemku s parc. č. C KN č. 670/143 o výmere 699 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, do výlučného vlastníctva Petra Hantáka, bytom Majerská 178, 020 61 Lednické Rovne, ako aj Kúpnu zmluvu medzi Obcou Lednické Rovne a Petrom Hantákom, bytom Majerská 178, 020 61 Lednické Rovne, ktorej predmetom je odpredaj pozemku evidovaného na liste vlastníctve č. 1 vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, a to pozemku s parc. č. C KN č. 670/143 o výmere 699 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, ako výsledku verejnej obchodnej súťaže tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.
 2. Podmienky verejnej obchodnej súťaže na odpredaj bytov č. 1, č. 3 a bytu č. 5 vrátane spoluvlastníckych podielov na pozemkoch vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne „KAŠTIEĽ“, vrátane návrhu kúpnej zmluvy tak, ako boli predložené na rokovanie OZ a zároveň schvaľuje odpredaj bytu č. 2 na Sokolskej ulici 71, Lednické Rovne do výlučného vlastníctva Mgr. Evy Kucejovej, bytom Sokolská 71, Lednické Rovne a odpredaj bytu č. 4 na Sokolskej ulici 71, Lednické Rovne do výlučného vlastníctva Heleny Lokšíkovej, bytom Sokolská 71, Lednické Rovne, obidva v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
 3. Členov komisie na vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj bytov č. , a to v zložení Mgr. Martin Mišík, Mgr. Mária Balážová, Bc. Jozef Hollan, Milan Chudada, Ing. Stanislav Backo.
 4. Dohodu o odmene za výkon právnych služieb medzi Obcou Lednické Rovne a JUDr. Dušanom Divkom, advokát, spol. s r.o., IČO:36 960 654, so sídlom Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica, tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.
 5. Žiadosť Mgr. Lenky Letkovej, IČO: 47 747 234, s miestom podnikania Mládežnícka 1430/2, 020 01 Púchov, na prevádzku bufetu v areáli kúpaliska v Lednických Rovniach v období od 16.06.2018 do konca prevádzky letného kúpaliska v roku 2018 za cenu 450,-€/mesačne vrátane energií.

 E. Neschvaľuje

 

  1.    Návrh poslankyne Ing. Gabriely Brezániovej na zriadenie a realizáciu 

         pamätných tabúľ obetiam 1. a 2. svetovej vojny  s tým, že táto vec bude riešená

         v zmysle uznesenia č. 33/2018 - C/3 – Berie na vedomie.

  2.    Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, aby obec nepredala byty č. 1, č. 3, č. 5,  

         nachádzajúce  sa na Sokolskej ulici č. 71  a ponechala ich ako strategický majetok obce   

  3.    Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, aby sa stal členom komisie na vyhodnotenie

         verejnej obchodnej súťaže na odpredaj bytov č. 1, č. 3 a bytu č. 5 vrátane

         spoluvlastníckych podielov na pozemkoch vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické

         Rovne „KAŠTIEĽ“.

 

F.  Ukladá

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, streda 20. 10. 2021
slabý dážď 16 °C 7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 13/9 °C
piatok 22. 10. mierny dážď 11/5 °C
sobota 23. 10. slabý dážď 9/3 °C

Kalendár