Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 33 / 2018

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného

dňa 10.05.2018 o 16,00 hod. v Kultúrnom dome Lednické Rovne.

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných  9  poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení :  Mgr. Martin Mišík, p. Milan Chudada

 

 

C.  Berie na vedomie

   

 1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 32/2018 zo zasadnutia OZ dňa 05.04.2018.
 2. Správu náčelníka Obecnej polície Obce Lednické Rovne o činnosti za rok 2017.
 3. Návrh na zriadenie pamätných tabúľ obetiam 1. a 2. svetovej vojny s tým, že táto vec spolu s podkladmi bude postúpená na posúdenie a doriešenie Kultúrnej komisii, Obecnej rade a Zväzu protifašistických bojovníkov, ktorí budú obecné zastupiteľstvo informovať o ďalšom postupe.
 4. Nesúhlasné stanovisko Mgr. Milana Hantáka k zámene odčlenenej časti pozemku o výmere 72 m2 z pozemku v registri C KN parcela č. 54/5 o výmere 2837 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 610, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, k. ú. Hôrka, ktorý je vo výlučnom vlastníctve obce k celku na pozemku v registri C KN parcela č. 56/51 o výmere 936 m2, druh pozemku:  Ostatná plocha, zapísaný na LV č. 833, vedenom Okresným úradom Púchov,katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Hôrka, vovlastníctve p. Milana Hantáka.
 5. Stav riešenia právnej záležitosti: Majetkovo-právne usporiadanie pozemkov pod ZŠ sosubjektom: Mgr. Milan Hanták.
 6. Projektový zámer – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti.
 7. Projektový zámer – čerpanie eurofondov na denný stacionár.
 8. Informáciu Ing. Gabriely Brezániovej, že v krátkom čase sa ich rodina vyjadrí písomne k situácii s terasou, ktorá je neoprávnene umiestnená na pozemku vo vlastníctve obce.

 

 

D. Schvaľuje

 

 1. Program dnešného zasadnutia OZ tak, ako bol navrhnutý v pozvánke na zasadnutie OZ.
 2. V zmysle čl. 7 bod 14. Rokovacieho poriadku môže prihlásený do rozpravy hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej istej veci môže poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dva krát.

 

 1. Odpredaj pozemku evidovaného na liste vlastníctve č. 1 vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, a to pozemku s parc. č. C KN č. 670/143 o výmere 699 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, do výlučného vlastníctva Petra Hantáka, bytom Majerská 178, 020 61 Lednické Rovne, ako aj Kúpnu zmluvu medzi Obcou Lednické Rovne a Petrom Hantákom, bytom Majerská 178, 020 61 Lednické Rovne, ktorej predmetom je odpredaj pozemku evidovaného na liste vlastníctve č. 1 vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, a to pozemku s parc. č. C KN č. 670/143 o výmere 699 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, ako výsledku verejnej obchodnej súťaže tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.
 2. Podmienky verejnej obchodnej súťaže na odpredaj bytov č. 1, č. 3 a bytu č. 5 vrátane spoluvlastníckych podielov na pozemkoch vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne „KAŠTIEĽ“, vrátane návrhu kúpnej zmluvy tak, ako boli predložené na rokovanie OZ a zároveň schvaľuje odpredaj bytu č. 2 na Sokolskej ulici 71, Lednické Rovne do výlučného vlastníctva Mgr. Evy Kucejovej, bytom Sokolská 71, Lednické Rovne a odpredaj bytu č. 4 na Sokolskej ulici 71, Lednické Rovne do výlučného vlastníctva Heleny Lokšíkovej, bytom Sokolská 71, Lednické Rovne, obidva v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
 3. Členov komisie na vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj bytov č. , a to v zložení Mgr. Martin Mišík, Mgr. Mária Balážová, Bc. Jozef Hollan, Milan Chudada, Ing. Stanislav Backo.
 4. Dohodu o odmene za výkon právnych služieb medzi Obcou Lednické Rovne a JUDr. Dušanom Divkom, advokát, spol. s r.o., IČO:36 960 654, so sídlom Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica, tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.
 5. Žiadosť Mgr. Lenky Letkovej, IČO: 47 747 234, s miestom podnikania Mládežnícka 1430/2, 020 01 Púchov, na prevádzku bufetu v areáli kúpaliska v Lednických Rovniach v období od 16.06.2018 do konca prevádzky letného kúpaliska v roku 2018 za cenu 450,-€/mesačne vrátane energií.

 E. Neschvaľuje

 

  1.    Návrh poslankyne Ing. Gabriely Brezániovej na zriadenie a realizáciu 

         pamätných tabúľ obetiam 1. a 2. svetovej vojny  s tým, že táto vec bude riešená

         v zmysle uznesenia č. 33/2018 - C/3 – Berie na vedomie.

  2.    Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, aby obec nepredala byty č. 1, č. 3, č. 5,  

         nachádzajúce  sa na Sokolskej ulici č. 71  a ponechala ich ako strategický majetok obce   

  3.    Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, aby sa stal členom komisie na vyhodnotenie

         verejnej obchodnej súťaže na odpredaj bytov č. 1, č. 3 a bytu č. 5 vrátane

         spoluvlastníckych podielov na pozemkoch vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické

         Rovne „KAŠTIEĽ“.

 

F.  Ukladá

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:191
TÝŽDEŇ:2199
CELKOM:1833199

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.