Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 22.04.2021  o 16,30 hod.

 v Kultúrnom zariadení RONA, a.s.  v Lednických Rovniach

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 18.02.2021

  3./ Rozpočtové opatrenie  č. 1/2021

  4./ Návrh VZN č.3/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v

       školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne

  5./ Návrh VOS na priestory pod telocvičňou

  6./ Návrh VOS na priestory pod OcÚ

  7./ Návrh zámeny pozemku - Šestákovci

  8./ Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

  9./ Schválenie prevodov garáží v časti Majer- II. etapa

10./ Bytový dom ALEJ

11./ Dodatok č. 1 k Zmluve o vývoze zmesového komunálneho odpadu a biologicky

       rozložiteľného odpadu pre rok 2021 – Ledrov spol. s r.o.

12./ Dodatok č. 1 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu vo veľkoobjemových

       kontajneroch pre rok 2021 – Ledrov spol. s r.o.

13./ Návrh podmienok a výstavby  garáží v časti Majer

14./ Súhlas s umiestnením a zhotovením súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete

15./ Správa kontrolóra obce o dotáciách za rok 2020

16./ Správa náčelníka ObP o činnosti ObP za rok 2020

17./ Rôzne

18./ Záver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokovanie

 

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

                        schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

Mgr. Martin Mišík, zástupca starostu obce, zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 8 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil poslancov : Ing. Karasovú, p.Štefinu a p.Ďurka.  Zároveň ospravedlnil starostu obce, ktorý sa tiež nezúčastní rokovania zo zdravotných dôvodov. V zmysle rokovacieho poriadku teda preberie vedenie tohto zastupiteľstva.  Za zapisovateľku určil  Mgr. Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov: Ing. Backo a p. Mončeková.  Do návrhovej komisie doporučil  schváliť  p. Chudadu a p.Pokorného.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Materiály na dnešné rokovanie boli zverejnené, poslanci ich obdržali, teda aj program rokovania, vyzval poslancov k predloženiu návrhov ku zmene programu a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 2./      Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa

                        18.02.2021

 

Ing.Daško – hlavný kontrolór obce, uviedol, že spracovaný materiál ku kontrole uznesení z predchádzajúceho OZ poslanci obdržali v písomnej forme s vyhodnotením jednotlivých uznesení, väčšina uznesení je splnených.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že uznesenie č. 320/2021-02 je uvedené ako splnené, ale nakoľko sa uvedenou problematikou ešte OZ bude zaoberať, bola by rada, keby bolo uvedené, že uznesenie je ešte v plnení.

Kontrolu uznesení berie OZ na vedomie.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 3./      Rozpočtové opatrenie  č. 1/2021

 

Mgr. Mišík uviedol, že sa jedná o nákup nového auta. Vozidlo ObP bolo posunuté na verejnú zeleň, a polícii bolo kúpené nové auto, v zmysle rozpočtového opatrenia.

 

Ing. Brezániová – nevyhovuje, jej že sa auto kupovalo z položky na investície.

 

Doplnil zástupca starostu – že rozpočet obce je jeden, a presun medzi jednotlivými položkami 

je možný kedykoľvek, teda ak ušetríme v inej položke, môžeme financie znova presunúť.

 

Ing. Daško – kontrolór obce, doplnil, že z položky je zrejmé, že nejde o nové vozidlo, ale staršie, cca 6 rokov.

 

Mgr. Mišík požiadal p. Chudadu o prečítanie  návrh uznesenia o rozp.opatrení č. 1/2021.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 4./      Návrh VZN č.3/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov

                        výdavkov v  školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej

                        pôsobnosti obce Lednické Rovne

 

Mgr. Mišík uviedol, že vyšla novela školského zákona a bolo potrebné VZN zladiť s platnou legislatívou, došlo k niekoľkým zmenám a to vo výške školného z 18,-€ na 20,-€ a upravovali sa termíny platenia.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, Mgr. Mišík  ukončil rozpravu,  a požiadal o prečítanie uznesenia o VZN č. 3/2021 a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“    

 

 

K bodu 5./     Návrh VOS na priestory pod telocvičňou

 

Mgr. Mišík – ide o priestor uvoľnený po ambulanciách, priestor je vykurovaný, takže by sme ho chceli čo najskôr prenajať formou VOS (verejno-obchodnej súťaže). Podmienky VOS poslanci obdržali s pozvánkou na dnešné rokovanie, uviedol, že budú dve uznesenia, a to k spôsobu prenájmu a k podmienkam  VOS a vyzval poslancov k podaniu návrhov.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, Mgr. Mišík  ukončil rozpravu,  a požiadal o prečítanie uznesenia k spôsobu prenájmu a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“   

 

p. Chudada prečítal uznesenie o podmienkach VOS na prenájom priestorov pod telocvičňou:

Hlasovanie: „všetci za“   

 

p. Chudada prečítal uznesenie o schválení 5-člennej komisie na vyhodnotenie ponúk VOS na nebytové priestory pod telocvičňou.

Hlasovanie: „všetci za“   

 

K bodu 6./      Návrh VOS na priestor pod OcÚ

 

Mgr. Mišík – uviedol, že ide o priestory po bývalej Slovenskej sporiteľni, bankomat by tam zostal, priestor za tým je predmetom VOS. Informoval, že niektoré vybavenie bude ešte predmetom rokovania so zástupcami SLSP (ako kuchynská linka, klimatizácia, a pod.)

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, Mgr. Mišík  ukončil rozpravu,  a požiadal o prečítanie uznesenia k spôsobu prenájmu priestorov pod OcÚ a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“   

 

p. Chudada prečítal uznesenie o podmienkach VOS na prenájom priestorov pod OcÚ:

Hlasovanie: „všetci za“   

 

p. Chudada prečítal uznesenie o schválení 5-člennej komisie na vyhodnotenie ponúk VOS na nebytové priestory pod OcÚ.

Hlasovanie: „všetci za“   

 

K bodu 7./      Návrh zámeny pozemku - Šestákovci

 

Mgr. Mišík – vysvetlil, že sa jedná o pozemok pri parku od Medovej ulice. Ide o zámenu rovnakej výmery, bude teda bez finančného vyrovnania. Na minulom OZ sme schvaľovali spôsob zámeny a teraz ide o samotný prevod.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, Mgr. Mišík  ukončil rozpravu,  a požiadal o prečítanie uznesenia k prevodu zámeny pozemku  s rod. Šestákovcov a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“   

 

K bodu 8./      Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadenie vecného bremena

 

Mgr. Mišík – vysvetlil, že ide o zriadenie vecného bremena na novovzniknuté elektrické prípojky v časti Nový Háj – výstavba rod.domov. Ide o umiestenie kábla do našich – obecných pozemkov, aby sa jednotlivé nehnuteľnosti mohli pripojiť.  Je to naplnenie prísľubu vybudovania elektriky aj v tejto časti. Momentálne sme pred podpisom zmluvy na odstránenie starých el. stĺpov, ktoré pretínajú tieto pozemky.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, Mgr. Mišík  ukončil rozpravu,  a požiadal o prečítanie uznesenia k zriadeniu vecného bremena a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“   

 

K bodu 9./      Schválenie prevodov garáží v časti Majer – II.etapa.

 

Mgr. Mišík – uviedol, že ide o schválenie zmlúv na prevod do osobného vlastníctva záujemcov, ide o 10 garáží. Postup bol taký, že sa uzavrela zmluva o budúcej zmluve, teraz máme na  stole znalecký posudok a GP, ktoré budú definovať jednotlivé vlastnícke vzťahy a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že medzi zmluvou o budúcej zmluve zo dňa 20.februára  2020 a návrhom zmluvy na odpredaj garáží sú rozdiely v cenách za  znalecký posudok, prípojku za elektrinu a geometrický plán a ešte sa o 5 mesiacov oneskorí odovzdanie garáží. Nepáči sa jej takéto jednanie, a preto navrhuje, aby cena za odpredaj jednej garáže bola 10.350,-€.

 

Mgr. Mišík – ceny ktoré boli definované, boli na minulý rok. Znalec určil takúto cenu. Je to úradný odhad. Je to cena, ktorá narástla vplyvom krízy. Ústupok, ktorý by sme chceli navrhnúť je 100,-€.

Ing. Brezániová – trvá na svojom návrhu, teda 10.350,- € za jednu garáž.    

 

Mgr. Mišík dal hlasovať o návrhu Ing. Brezániovej, že celková suma za odpredaj jednej garáže v časti Majer bude 10.350,-€.

Hlasovanie:     „ za“               -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

                        „ proti“          -    3 poslanci (Mgr.Mišík,Ing.Backo,p.Janovec)

                        „ zdržali sa“   -    4 poslanci (p.Daniš,p.Chudada,p.Mončeková,p.Pokorný)

Návrh nebol schválený.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli ďalšie dotazy ani pripomienky, Mgr. Mišík požiadal o prečítanie navrhnutého uznesenia o kompenzácii ceny za odpredaj garáže v časti Majer a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“     

 

Mgr. Mišík požiadal o prečítanie uznesení na odpredaj garáží v časti Majer na jednotlivých vlastníkov.

 

Mgr. Burianová – uviedla, že v návrhu uznesenia došlo k preklepu pri uvedení sumy na odpredaj garáže jednotlivým žiadateľom, takže upresnila, že celková schválená cena, za ktorú sa bude garáž v časti Majer odpredávať je 10.368,97€.

 

Mgr. Mišík – uviedol, že schvaľujeme najskôr spôsob prevodu a potom samotný prevod.

 

Uznesenie č. 341/2021-4 

-    spôsob prevodu:  pozemok C KN parc.č. 166/77 o výmere 23 m2,  a garáž č.s. 1569  

     Žiadateľovi: Ján Baláž, Led.Rovne

Hlasovanie: „všetci za“    

 

 

 

Uznesenie č. 342/2021-4

 • prevod:   pozemok C KN parc.č. 166/77 o výmere 23 m2,  a garáž č.s. 1569 žiadateľovi: Ján Baláž, Led.Rovne

Hlasovanie: „všetci za“    

 

Uznesenie č. 343/2021-4

 • spôsob prevodu pozemok C KN parc.č. 166/76 o výmere 23 m2,  a garáž č.s. 1570 žiadateľovi: Daniel Hološko, Led.Rovne

Hlasovanie: „všetci za“    

 

Uznesenie č. 344/2021-4

 • prevod:   pozemok C KN parc.č. 166/76 o výmere 23 m2,  a garáž č.s. 1570 žiadateľovi: Daniel Hološko, Led.Rovne

Hlasovanie: „všetci za“    

 

Uznesenie č. 345/2021-4

 • spôsob prevodu pozemok C KN parc.č. 166/75 o výmere 23 m2,  a garáž č.s. 1571 žiadateľovi: Patrik Michalík, Led.Rovne

Hlasovanie: „všetci za“    

 

Uznesenie č. 346/2021-4

 • prevod:   pozemok C KN parc.č. 166/75 o výmere 23 m2,  a garáž č.s. 1571 žiadateľovi: Patrik Michalík, Led.Rovne

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Uznesenie č. 347/2021-4

 • spôsob prevodu pozemok C KN parc.č. 166/74 o výmere 23 m2,  a garáž č.s. 1572 žiadateľke:  Helena Strapková, Led.Rovne

Hlasovanie: „všetci za“    

 

Uznesenie č. 348/2021-4

 • prevod:   pozemok C KN parc.č. 166/74 o výmere 23 m2,  a garáž č.s. 1572 žiadateľke: Helena Strapková, Led.Rovne

Hlasovanie: „všetci za“    

 

Uznesenie č. 349/2021-4

 • spôsob prevodu pozemok C KN parc.č. 166/73 o výmere 23 m2,  a garáž č.s. 1573 žiadateľke: Bc. Edita Majerechová, Led.Rovne

Hlasovanie: „všetci za“    

 

Uznesenie č. 350/2021-4

 • prevod:   pozemok C KN parc.č. 166/73 o výmere 23 m2,  a garáž č.s. 1573 žiadateľke: Bc. Edita Majerechová, Led.Rovne

Hlasovanie: „všetci za“    

 

Uznesenie č. 351/2021-4

 • spôsob prevodu pozemok C KN parc.č. 166/72 o výmere 23 m2,  a garáž č.s. 1574 žiadateľom:  Juraj Revúci a Mária Revúca, Led.Rovne

Hlasovanie: „všetci za“    

 

Uznesenie č. 352/2021-4

 • prevod:   pozemok C KN parc.č. 166/72 o výmere 23 m2,  a garáž č.s. 1574 žiadateľom: Juraj Revúci a Mária Revúca, Led.Rovne

Hlasovanie: „všetci za“    

 

Uznesenie č. 353/2021-4

 • spôsob prevodu pozemok C KN parc.č. 166/71 o výmere 23 m2,  a garáž č.s. 1575 žiadateľovi:  Jakub Pfeffer, Led.Rovne

Hlasovanie: „všetci za“    

 

Uznesenie č. 354/2021-4

 • prevod:   pozemok C KN parc.č. 166/71 o výmere 23 m2,  a garáž č.s. 1575 žiadateľovi: Jakub Pfeffer, Led.Rovne

Hlasovanie: „všetci za“    

 

Uznesenie č. 355/2021-4

 • spôsob prevodu pozemok C KN parc.č. 166/70 o výmere 23 m2,  a garáž č.s. 1576 žiadateľke:  Mgr.Ľubica Kocandová, Led.Rovne

Hlasovanie: „všetci za“    

 

Uznesenie č. 356/2021-4

 • prevod:   pozemok C KN parc.č. 166/70 o výmere 23 m2,  a garáž č.s. 1576 žiadateľke: Mgr. Ľubica Kocandová, Led.Rovne

Hlasovanie: „všetci za“    

 

Uznesenie č. 357/2021-4

 • spôsob prevodu pozemok C KN parc.č. 166/69 o výmere 23 m2,  a garáž č.s. 1577 žiadateľovi:  Ing. Tomáš Paučo, Led.Rovne

Hlasovanie: „všetci za“    

 

Uznesenie č. 358/2021-4

 • prevod:   pozemok C KN parc.č. 166/69 o výmere 23 m2,  a garáž č.s. 1577 žiadateľovi: Ing. Tomáš Paučo, Led.Rovne

Hlasovanie: „všetci za“    

 

Uznesenie č. 359/2021-4

 • spôsob prevodu pozemok C KN parc.č. 166/68 o výmere 23 m2,  a garáž č.s. 1578 žiadateľovi:  Štefan Budjač, Led.Rovne

Hlasovanie: „všetci za“    

 

Uznesenie č. 360/2021-4

 • prevod:   pozemok C KN parc.č. 166/68 o výmere 23 m2,  a garáž č.s. 1578 žiadateľovi: Štefan Budjač, Led.Rovne

Hlasovanie: „všetci za“    

 

K bodu 10./    Bytový dom Alej

 

Mgr. Mišík – vysvetlil, že sa jedná o schválenie zámeru  investora, tento bod sa už raz prejednával na OZ, kde vznikli nejaké námietky ku svetelno-technickej štúdii. Investor predložil uvedenú svetelno-technickú štúdiu, ktorú poslanci obdržali s pozvánkou a spýtal sa, či poslanci súhlasia, aby zámer výstavby bytového domu vysvetlil zástupca investora p.Papšo.

Hlasovanie: „všetci za“    

 

p.Papšo – uviedol, že materiál k investícii je na obci už dlhšiu dobu, takže vyzval poslancov, že ak majú otázky tak ich rád zodpovie.

 

Mgr. Mišík – uviedol, že na minulom OZ boli vznesené otázky na vedľajší pozemok pod parkovacie plochy, spýtal sa v akej fáze sú rokovania s SPF. Požiadal o bližšie informácie k budove, aby aj občania mali nejakú predstavu.

 

p.Papšo – na SPF majú podanú žiadosť o súhlas k územnému rozhodnutiu. Postup je taký, že sa najskôr predloží zámer  a následne, keď je vydané územné rozhodnutie sa môže požiadať o kúpu. SPF má výhradu k tomu, že aby bol ten zámer zrealizovaný, odpredaj môže byť až po  schválení územného rozhodnutia. Predložili sme objemovú štúdiu, žiadosť je podaná  a čakáme na vydanie súhlasného stanoviska.

Účelom budovy má byť aj rozšírenie centra obce, v polyfunkčnej časti sa môžu  nachádzať obchody, reštaurácie a kaviarne, je tam vybudovanie polyfunkčné ihrisko, pre aktivity pre deti, a vyššie podlažia sú určené pre byty. 

 

Ing. Brezániová – uviedla, že nepatrí k tým priaznivcom, ktorí sú za to, aby sa tam niečo stavalo, aby bolo jasné ako bude hlasovať. Pri vstupe do obce  to bude jedna z najvyšších stavieb  v Led.Rovniach a uviedla, že oddelenie tej časti od ruchu zeleňou malo určite opodstatnenie.

 

p.Papšo – jestvujúcu zeleň chcú zachovať a zámerom je aj rozšírenie zelene.

 

Mgr. Mišík – schvaľujeme zámer celej investičnej aktivity, realizácia projektu je závislá na legislatíve, konkrétne kroky budú realizovať PK reality.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli ďalšie dotazy ani pripomienky, Mgr. Mišík požiadal o prečítanie uznesenia o objemovej štúdii  a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov

                        „ proti“          -     1 poslanec  (Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov 

 

K bodu 11./    Dodatok č. 1 k Zmluve o vývoze zmesového komunálneho odpadu 

                        a biologicky rozložiteľného odpadu pre rok 2021 – Ledrov spol. s r.o.

 

 

Mgr. Mišík – uviedol, že body 11./ a 12./ súvisia s tým, že kapacita skládky Led.Rovne Podstránie končí a nová skládka sa ešte nezačala budovať, a niektoré odpady musíme vyvážať na skládku do Lušteka. S tým súvisí aj doprava. Cena za odvoz v prípade, že bude Ledrov vyvážať do Lušteka, sa tak navýši o 30,-€ bez DPH na jeden vývoz.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli ďalšie dotazy ani pripomienky, Mgr. Mišík požiadal o prečítanie uznesenia o Dodatku č. 1 k Zmluve o vývoze TKO a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“    

 

K bodu 12./    Dodatok č. 1 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu vo

                        veľkoobjemových kontajneroch pre rok 2021 – Ledrov spol. s r.o.

 

 

Mgr. Mišík – je to identický bod ako bod 11./, rozdiel je v tom, že ide o vývoz veľkoobjemových kontajnerov (VO).

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli ďalšie dotazy ani pripomienky, Mgr. Mišík požiadal o prečítanie uznesenia o Dodatku č. 1 k Zmluve o vývoze VO a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“    

 

K bodu 13./    Návrh podmienok a výstavby garáží v časti Majer.

 

Mgr.Mišík – vysvetlil, že ide o výstavbu oproti už postaveným novým garážam. Materiál bol zaslaný aj emailom. Jedná sa o zhotovenie rovnakých garáží,  ako boli budované v minulom roku, ale keďže situácia v stavebníctve je iná ako minulý rok, projektant nám cenu garáže vyrátal vyššiu. Cena garáže vyšla na cca 12 tis.€ s DPH pre koncového záujemcu. Ostatné náklady sme nekonkretizovali. Súťaž bude vyhlásená, podmienky budú definované, zozbierame žiadosti, a  prejde to schvaľovacím procesom, ako aj tie súťaže predtým a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že  štúdia nebola zaslaná s materiálmi. 

Odpovedal Mgr. Mišík – ospravedlnil sa za nedorozumenie, štúdiu dopošleme. Ide o zatrávnenú plochu pri už vybudovaných garážach.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli ďalšie dotazy ani pripomienky, Mgr. Mišík požiadal o prečítanie uznesenia o podmienkach výstavby garáží v časti Majer a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“    

 

K bodu 14./    Súhlas s umiestnením a zhotovením súčasti verejnej elektronickej

                        komunikačnej siete

 

Mgr. Mišík – viackrát sme rokovali so spoločnosťou T-Com (Slovak Telekom), ktorí majú záujem modernizovať súčasnú metalickú sieť a  prechádzajú na optiku, majú záujem preskúmať  všeobecný záujem v rámci obce a po dosiahnutí istého percentuálneho záujmu predkladajú tento zámer na schválenie vedeniu spoločnosti. Z tohto titulu rozposlali do domácnosti listy, kde sa občania vyjadrujú, či budú alebo nebudú mať záujem s umiestnením nejakých „krabíc“ na budovu. Tú istú možnosť má aj obec, a preto sa máme rozhodnúť, či súhlasíme s umiestnením týchto „krabíc“ na obecných budovách.    

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli ďalšie dotazy ani pripomienky, Mgr. Mišík požiadal o prečítanie uznesenia – súhlas s umiestnením elektronickej komunikačnej siete  a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“    

 

K bodu 15./    Správa hlavného kontrolóra obce o dotáciách za rok 2020

 

Ing. Daško – hlavný kontrolór obce uviedol, že správu predložil v materiáloch, informoval, že v správe sú uvedené subjekty, ktoré mali dotáciu schválenú a  čerpali ju. Sumy sú taktiež uvedené, vysvetli, že ŠK RONA nedočerpal dotáciu z dôvodu Covidu, a že sezóna nebola v naplánovanom rozsahu. Zistené nedostatky - trvá na tom, aby boli vydokladované.

 

Mgr. Mišík – vysvetlil, dotácie, ktoré boli poskytnuté:  ŠK RONA, Fitklubu, Farskému úradu, Stacionáru, CVČ Včielka a karate klubu a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – už dávnejšie požadovala, aby nám konateľ vypracoval správu k dotáciám obce. Spýtala sa na Fitklub, koľko vlastne vydokladovali z poskytnutej dotácie. V správe sa uvádza, že vydokladovali iba 30,-€ zo 740,-€.

 

Ing.Daško – uviedol, že videl len doklady na 30,-€, možno doložili doklady až po kontrole .

 

Mgr. Mišík – má informáciu, že Fitklub vydokladoval dotáciu 700,-€. Ale nie je problém to do budúceho OZ preveriť.     

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli ďalšie dotazy ani pripomienky, Mgr. Mišík požiadal o prečítanie uznesenia k správe kontrolóra obce  o dotáciách a dal o ňom hlasovať:

 

Správu kontrolóra obce o dotáciách z rozpočtu obce  berie OZ na vedomie.

Hlasovanie: „všetci za“    

 

K bodu 16./    Správa náčelníka ObP o činnosti za rok 2020.

 

Mgr. Chutko – prečítal správu ObP o činnosti za rok 2020, ktorú poslanci obdržali. 

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli ďalšie dotazy ani pripomienky, Mgr. Mišík požiadal o prečítanie uznesenia k správe ObP   a dal o ňom hlasovať:

Správu náčelníka ObP  berie OZ na vedomie.

Hlasovanie: „všetci za“    

 

K bodu 17./    Rôzne

 

Mgr. Mišík – uviedol, že už dlhšie pripravujeme aktualizáciu nového územného plánu (ÚP), ku ktorému intenzívne  prebiehajú rokovania medzi spracovateľkou, obcou a občanmi. Z toho titulu sme zaradili  do rokovania aj stanovisko ku konceptu  ÚP od p. Mihálkovej. K tejto problematike prebehlo včera prerokovanie aj s občanmi. Vznikla petícia proti návrhu ÚP s variantom č. 2 v lokalite Medné, kde sa podpísalo asi 40 občanov, ktorí nesúhlasia s tak markantným  zastavaním uvedeného územia a požiadal o vyjadrenie Ing. Kazdovú.

 

Ing. Kazdová -  uviedla, že včera prebehlo verejné prerokovanie nielen s občanmi, ale aj s dotknutými orgánmi. Stanovisko p. Mihálkovej majú poslanci predložené. Všetky písomné požiadavky a stanoviská sú postúpené spracovateľovi  alebo obstarávateľovi ÚP a každá jedna požiadavka je  prehodnocovaná a vyhodnotená.

 

Mgr. Mišík – urbanistický pohľad je zohľadnený, mnohokrát to nabúrava plány jednotlivcov, ak majú nejaké plány s dotknutou parcelou. Jednotlivé mestá a obce majú urbanistický štýl, sú zohľadnené nejaké prvky, aby ten ráz krajina mala. Budeme sa venovať aj pripomienkam aj ich zapracovaniu.  

 

Ing. Brezániová – stanovisko spracovateľky bolo tak, ako si ho predniesol. V roku 2018 bolo na OZ prerokované začlenenie niektorých pozemkov do ÚP, zástupcovia týchto pozemkov tu včera boli a dopytovali sa, prečo vôbec neboli pozemky do ÚP začlenené a vyzvala občanov, aby sa nebáli a dopytovali sa na úrade.

 

Ing. Daško -  upozornil na to, aby petícia bola na úrade spracovaná spôsobom, ako to určuje  petičný zákon. Spýtal sa, či možno dnešnú informáciu považovať za prerokovanie petície na OZ. Upozornil, že treba dodržať termíny.

 

Mgr. Burianová – uviedla, že petíciu obdržala až dnes, tieto pripomienky  budú prerokované  obstarávateľmi a vyhotoviteľmi ÚP a na základe toho im bude odpovedané.

 

Mgr. Mišík – petícia bola doručená včera, samozrejme budú dodržané všetky náležitosti v zmysle legislatívy.

 

Ing. Kazdová – upozornila, že v hlavičke je uvedené „petícia“ a  v sprievodnom texte je už uvedené „stanovisko ku konceptu ÚP“.   

 

Mgr. Mišík – dôležitá je forma, ak to bude ako stanovisko,  samozrejme pripomienku zohľadníme.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli ďalšie dotazy ani pripomienky, Mgr. Mišík požiadal o prečítanie uznesenia k stanovisku p. Mihálkovej k ÚP obce  a dal o ňom hlasovať:

 

Stanovisko p. Mihálkovej k návrhu Konceptu ÚP berie OZ na vedomie.

Hlasovanie: „všetci za“    

 

Stanovisko obyvateľov časti Medné k návrhu Konceptu ÚP obce  berie  OZ na vedomie.

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov 

Poslanec p. Daniš, DiS  nebol počas hlasovania prítomný.

 

Mgr. Mišík – informoval o najbližších investičných akciách v obci :

 • prekládka elektriky v časti Háj a likvidácia starých stĺpov
 • prekládka elektriky na budove OcÚ
 • zdravotné stredisko je stavebne ukončené, prebieha finančné vyúčtovanie
 • MŠ taktiež dokončujeme, chýba tam ešte nejaký nábytok, ktorý majú dodať v priebehu 2 týždňov,
 • sme pred podpisom zmluvy na park „Nórske fondy“, od jesene sa začnú rúbať stromy, doteraz bolo vyrúbaných cca 25 stromov, z dôvodu ohrozenia, park dostane na 2 roky záhradníka v rámci projektu. 

 

Ing.Brezániová – uviedla, že o „Norskych fondoch“ počuje teraz prvýkrát, že nám boli pridelené. Naposledy počula keď sme boli na 15 mieste. Zúčastnila sa aj prezentácie a určite sme  neprebrali spoluúčasť obce.

 

Mgr. Mišík – starosta obce o „Nórskych fondoch“ informoval aj na minulých OZ. 15 miesto bolo samotné prvotné hodnotenie. Slovensko aj Nórsko navýšilo alokáciu a vyhovelo ďalším žiadateľom, ako keby zdvojnásobili alokáciu, a z toho titulu sme boli zaradení a oslovení. Momentálne vypracovávame všetky podklady v slovenskom aj anglickom jazyku.   

 

Ing. Brezániová – starý kostol nie je zaradený do „nórskych fondov“, je otvorený, behajú tam deti, upozorňuje už druhýkrát na bezpečnosť. Ďalej poďakovala pani právničke za prípravu zmlúv a uznesení na OZ. 

 

Mgr. Mišík – uviedol, že hľadáme spôsob ako to zabezpečiť v  spolupráci s pamiatkovým úradom.

 

Ing. Daško – informoval, že bol zvolený do funkcie hlavného kontrolóra v obci Horné Sŕnie a od mája bude túto funkciu vykonávať aj v obci Horné Sŕnie.

 

Mgr. Mišík prečítal uznesenie o informácii kontrolóra obce o jeho zvolení do funkcie v obci Horné Sŕnie. 

 

Informáciu Ing. Daška o zvolení za hlavného kontrolóra obce Horné Sŕnie berie OZ na vedomie

Hlasovanie: „všetci za“    

 

Podrobnejší  priebeh a diskusiu zo zasadnutia OZ nájdete na www.lednickerovne.sk

 

K bodu 18./    Záver 

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, Mgr. Mišík  poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

 

Zapísala: Mgr. Burianová

 

Overovatelia:

Ing. Backo

p. Mončeková  

 

                                                                                              Mgr. Martin Mišík  

                                                                                            zástupca starostu obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Adolf, Adolfína

Zajtra má meniny Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:128
TÝŽDEŇ:128
CELKOM:1816403

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.