Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 21.06.2018  o 16,00 hod.

 v Kultúrnom dome  Horenická Hôrka

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  2./ Poučenie poslancov OZ o ochrane osobných údajov

  3./ Návrh ocenenia úspešných športovcov obce

  4./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 10.5.2018

  5./ Návrh VZN č. 3/2018 O PODMIENKACH PREDAJA VÝROBKOV A  

       POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH NA ÚZEMÍ OBCE

       LEDNICKÉ ROVNE – TRHOVÝ  PORIADOK

  6./ Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 3/2016

  7./ Návrh riešenia odpredaja pozemku v Horenickej Hôrke

  8./ Návrh zámeru Obce Lednické Rovne  predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z 

       dôvodov hodných osobitného zreteľa

  9./ Prerokovanie žiadosti o podporu športovej aktivity

10./ Informácia o exekúcií predajne na námestí

11./ Návrh rekonštrukcie zdravotného strediska

12./ Návrh  rekonštrukcie tribúny na ŠK

13./ Návrh prestavby denného stacionára

14./ Príspevky občanov

15./ Rôzne

16./ Záver

 

Rokovanie

 

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

                        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných zatiaľ 8 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Uviedol, že p. Ďurko sa dostaví v priebehu rokovania a poslanci Ing.Backo a p.Holbička sú ospravedlnení. Za  zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov:  p. Milan Cinko a p. Milan Chudada. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a Bc. Juraja Mašlaňa.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce uviedol, že program dnešného rokovanie bol zverejnený, poslanci ho obdržali s materiálmi a pristúpil teda k hlasovaniu  za predložený program rokovania.

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 2./      Poučenie poslancov OZ o ochrane osobných údajov

 

Starosta obce informoval, že od 25.05.2018 vstúpila do platnosti novela zákona, tzv. GDPR, ide o zákon o ochrane osobných údajov, poslancom sme poučenie rozposlali vo forme videa, reagovali všetci okrem dvoch poslancov, a to poslankyňa  p. Brezániová a poslanec p. Hanták, ktorí obdržali toto poučenie aj vo forme CD nosiča. Spýtal sa, či pochopili toto poučenie, a či  majú nejaký problém s týmto poučením? 

 

O 16,05 hod.  sa na rokovanie  dostavil poslanec p. Ďurko.

 

Ing. Brezániová – nereagovala z toho dôvodu, že email nebol identifikovateľný. Bolo tam napísané: „ Vážená pani poslankyňa, toto je pre Vás povinná záležitosť, ...“  Uviedla, že takýchto emailov jej denne chodí niekoľko. „Keby ste  ma boli vyzvali, alebo zatelefonovali, odosielame Ti video, preber si to.  Nie, že som naň nereagovala preto, že som to odignorovala, ale pre to, že som nemala od Vás kompetentných na obci  známosť, že mám na to reagovať. 

 

Starosta obce – požiadal p. Hantáka a p. Brezániovú, ak Vám nebolo niečo jasné,  aby  sa dostavili na obecný úrad a bude Vám poskytnuté toto poučenie, lebo môže nastať problém, že Vám nebudú môcť byť  poskytnuté materiály v zmysle spomínaného zákona. Termín navrhol na piatok 22.06.2018 o 10,00 hod. alebo v pondelok o 14,00 hod. Spýtal sa, či pochopili poučenie v zmysle zákona GDPR.

 

Ing. Brezániová – vyjadrila sa, že si poučenie pozrela, obdražala ho aj na CD nosiči a pochopila ho.

 

Starosta obce – taktiež Vám bolo položené na stôl poučenie o dodržiavaní mlčanlivosti, požiadal poslancov, aby si ho preštudovali a odovzdali na OcU Led.Rovne.

 

Ing. Brezániová – kto vyberal organizáciu Osobný údaj  ako garanta GDPR, a akým spôsobom bol vykonaný audit, koľkokrát tento pán navštívil OcÚ, či má obec spracovaný sumárny dokument týkajúci sa osobných údajov, či bol verifikovaný na úrade pre ochranu osobných údajov, a v akom časovom rozsahu boli vykonané školenia pracovníkov OcÚ?

 

Starosta obce – otázky tohto typu sa môžu riešiť na OcÚ, p. zástupca má tieto veci na starosti, ak máš problém s cenou, alebo niečo, môžeme to pozrieť na OcÚ a nie riešiť tu, občania nie sú na to  zvedaví, a poďakoval za pochopenie 

 

Mgr. Hanták – keď sa kolegyňa pýta kto vybral a za aké peniaze, máte odpovedať sú to obecné peniaze

 

Starosta obce – peniaze sú obecné, ale čas je nás všetkých, sú tu občania a nechajme im priestor, a každá objednávka a každá zmluva je zverejnená na stránkach obce.

 

Mgr. Mišík – ochrana osobných údajov sa týka Obecného úradu a Vy, ako poslanci do toho spadáte ako osoby poučené, to znamená, že akákoľvek dokumentácia, ktorá sa týka zákona GDPR, preto lebo prichádzate do styku s osobnými údajmi, podpisujete to kvôli nám. Spoločnosť som vybral na základe referencii z okolitých obcí, cena bola najpriaznivejšia zo všetkých ponúk, ktoré sme dostali. Audit bol vykonaný. Táto záležitosť je  taká istá  ako napr. BOZP, obec to zo zákona musí robiť.

 

Ďalej starosta obce navrhol prijať uznesenie z časti II. Čl. 7, bod 14 „Rokovacieho poriadku OZ Lednické Rovne“: „Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prihlásený do rozpravy môže hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej  istej  veci  môže  poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dvakrát.       

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (Mgr. Hanták, Ing. Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 3./      Návrh ocenenia úspešných športovcov obce

 

Starosta obce uviedol, že na ďalšom zasadnutí by sme chceli oceniť okrem darcov krvi aj úspešných športovcov obce a prečítal návrh finančného ohodnotenia športovcov.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

K bodu 4./      Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa

                        10.5.2018

 

Ing. Tichý - kontrolór obce previedol kontrolu plnenia uznesenia č. 33/2018 z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 10.05.2018. Konštatoval, že OZ prijalo celkom  sedem uznesení v kapitole “Schvaľuje”.  Všetky body, ktoré boli prijaté sú vo fáze priebežného plnenia.

 

Uvedenú kontrolu plnenia uznesenia berie OZ na vedomie.

 

Ing. Brezániová – poprosila p. kontrolóra, že v bode „Berie na vedomie“ bod 8./ je uvedené, že   Informácia Ing. Brezániovej  „  že v krátkom čase sa ich rodina vyjadrí písomne k situácii s terasou, ktorá je neoprávnene umiestnená na pozemku vo vlastníctve obce“, a pokračovala

„ja som kolegov poslancov neinformovala, kto to prečítal, moju emailovú komunikáciu, bol starosta tejto obce, ja  by  som Vás poprosila, aby ste sa pozreli na to, alebo vypočuli záznam“ a požiadala, aby v tomto bode uznesenia bolo uvedené:

 

„Berie na vedomie emailovú komunikáciu, ktorú mal starosta obce s Ing. Brezániovou,“  a poprosila p. kontrolóra, aby sa na to popozeral.

Ďalej požiadala  preveriť zápisnicu zo dňa 10.05.2018: „kde v bode  7. / Stav riešenia právnej  záležitosti, pozemky pri ZŠ – informácia, v šiestom odseku je dezinformácia, ktorá tam bola daná, môj manžel vôbec neodpovedal, že pozemky zameriavané neboli, pretože to bolo v tej súvislosti,  že  starosta obce obvinil mňa a môjho manžela, že neoprávnené užívame nejaké m2, na ktoré nemáme právo, alebo niečo také, tam hovoril,  vtedy môj manžel povedal to, čo tam nasledovalo, poprosí len z hľadiska toho, že ste kontrolór, aby ste  sa na to pozreli“.

Mgr. Hanták – poprosil, aby sa k uvedenému p. kontrolór vyjadril písomne.

 

K bodu 5./      Návrh VZN č. 3/2018 O PODMIENKACH PREDAJA VÝROBKOV A 

                        POSKYTOVANIA  SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH NA ÚZEMÍ

                        OBCE LEDNICKÉ ROVNE –  TRHOVÝ  PORIADOK           

 

Starosta obce – uviedol na prerokovanie VZN č. 3/2018 o podmienkach predaja výrobkov na trhových miestach, ktorú poslanci obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie  a navrhol doplniť v § 4 ods. 7 text:

„obec môže upustiť od vyberania poplatku za užívanie trhového miesta v prípade  ak sa fyzická alebo právnická osoba zúčastňuje predaja na Michalskom jarmoku“

Ďalej dáva na zváženie cenu  za 1m2 prenajatej plochy, ktorá je teraz 1,70€, či ju upravíme, alebo nie?

Starosta obce dal hlasovať za návrh doplniť v § 4 odstavec 7./ a prečítal navrhovaný bod.  

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o VZN č. 3/2018 a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

K bodu 6./      Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 3/2016

 

Starosta obce uviedol, že v postate ide o zmenu cien za výber za stravu od rodičov. Od r. 2016 sa ceny za potraviny zvýšili, a preto sme pristúpili k uvedenej zmene, aby MŠ a ZŠ nemali problém pri nákupe potravín.  Doplnok poslanci obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie a požiadal o ich vyjadrenia.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o doplnku k VZN č. 3/2016 a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

K bodu 7./      Návrh riešenia odpredaja pozemku v Horenickej Hôrke

Starosta obce uviedol na prerokovanie odpredaj pozemku v Horenickej Hôrke. Uviedol, že s p. Šerou rokovali a dospeli k dohode, ktorá smeruje k tomu, že odpredáme pozemok  s vecným bremenom, teda pozemok nebude oplotený,  aby ho využívali aj hasiči a obec aj p. Šerá, ktorá ale žiada znížiť cenu.  Preto sme oslovili znalkyňu, ktorá  by mala oceniť tento pozemok, a určite   sa o tom budeme baviť na budúcom zasadnutí. 

Uvedenú informáciu  berie OZ na vedomie.

 

K bodu 8./      Návrh zámeru Obce Lednické Rovne  predať nehnuteľný majetok vo

                        vlastníctve obce z  dôvodov hodných osobitného zreteľa

 

Starosta obce – uviedol, že uvedenú problematiku sme už niekoľkokrát prejednávali a predložil zámer na odpredaj majetku obce, ako prípad osobitného zreteľa, pre Slovenský rybársky zväz. Navrhuje doplniť predkupné právo pre obec Lednické Rovne a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Hanták – dal návrh, aby sa tento majetok – výmera dala do dlhodobého nájmu občianskemu združeniu, napr. na 40-50 rokov. 

 

Starosta obce – bavili sme sa už niekoľkokrát, rybári si dali urobiť geometrický plán, doteraz sme z toho nič nemali, teraz získame za odpredaj pozemku, budeme mať predkupné právo, budú udržiavať prístupové cesty a minimálne budú platiť dane a starať sa o pozemok.  

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu poslanca Mgr. Hantáka – dať uvedený pozemok do dlhodobého nájmu:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslanci  (Mgr. Hanták, Ing.Brezániová)                   

                        „ proti“          -     7 poslanec

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Mgr. Hanták – má obec podpísanú nájomnú zmluvu za užívanie pozemku?

 

Starosta obce – všetci vieme, že rybári to dlhodobo užívajú, jedna z úloh obce je podpora mládeže a športu a medzi to patrí aj  rybárstvo, starajú sa o pozemok,  nájom nemáme, tým že sme to začali riešiť chceme to zvýhodniť,  aby to bolo pre obec výhodné.

 

Mgr. Hanták – žiada zaprotokolovať, že obec nemá uzatvorenú nájomnú zmluvu s rybármi

 

Starosta obce – doplnil, že rybárov ešte dotujeme z rozpočtu obce a tiež, hasičov a športovcov.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o predaji nehnuteľného majetku obce  z  dôvodov hodných osobitného zreteľa a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

O 16,38 sa na rokovanie dostavil JUDr. Ševčík.

 

K bodu 9./      Prerokovanie žiadosti o podporu športovej aktivity

 

Starosta obce – predložil na prerokovanie žiadosť florbalového družstva, ktorí požiadali o preplatenie nákladov za dresy a štartovné na turnaje. Zastrešujú to dve fyzické osoby.   Nemajú žiadne občianske združenie, takže ide o klasické preplatenie nákladov. Zúčastnili sa niekoľkých turnajov, kde dosiahli celkom pekné umiestnenie, ide teda o podporu športu.

 

Ing. Brezániová – vyjadrila sa, že je za podporu uvedeného športu  

 

Mgr. Hanták -  boli im už preplatené nejaké náklady, kto to bude zastrešovať, iba tieto dve osoby?

 

Starosta obce – zatiaľ im nebolo nič preplatené. Takýmto spôsobom funguje aj bežecký klub, začínali tak aj karatisti, zastrešujú to fyzické osoby.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 10./    Informácia o exekúcií predajne na námestí

 

Starosta obce – uviedol, že stanovisko právnej kancelárie o exekúcii na námestí poslanci obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie a požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uvedeného stanoviska, ktorý ho prečítal v plnom znení.

 

Uvedenú informáciu  berie OZ na vedomie.

 

K bodu 11./    Návrh rekonštrukcie zdravotného strediska

 

Starosta obce informoval o tom, že vyšla výzva  ministerstva zdravotníctva a ministerstva pôdohospodárstva na rekonštrukciu zdravotného strediska. Ak sa  chceme zapojiť do tejto výzvy, musíme podať žiadosť už v prvom kole. Máme tú dva problémy, a to, že 1.poschodie sú podnikatelia a druhý je v tom, že musíme garantovať, že tam lekári zostanú 5 rokov. S lekármi sme rokovali, máme od nich prísľuby, ale aby neodchádzali musíme dovybaviť priestory, ak ich nezrekonštruujeme bude tendencia, že  lekári budú  odchádzať.  Podmienky sú určené, spĺňame ich, teraz by sme podali zámer, je to dvojkolová výzva, kde musí byť cena daná už v prvom kole. Dospeli sme k tomu, že budeme musieť urobiť aj zateplenie a vyplynie pre nás aj spoluúčasť,  chceme minimálne podať zámer, doba realizácie bude možno koncom budúceho roka, ale podrobne budeme o tom rokovať na budúcom zasadnutí OZ, kedy už schvaľované uznesenie a presné sumy budú jasné.   

 

Ing.Brezániová – budúce OZ je 28.06.2018 a dátum uzavretia  je 29.06.2018, stihneme to? Donesiete to tam osobne?

 

Starosta obce – v týchto projektoch sa berie aj dátum podania na pošte, je to narýchlo, ale sú tam možnosti získať vybavenie pre lekárov, preto chceme podať aspoň zámer.

 

Mgr. Hanták – o akú sumu sa jedná? A spoluúčasť obce? 

 

Starosta obce – je tam možnosť čerpania až do výšky 700 tis.€, stavebné úpravy sme odhadovali cca 350 tis.€, záleží od lekárov aké vybavenie budú požadovať. Spoluúčasť obce je 5%.

Uvedenú informáciu  berie OZ na vedomie.

 

K bodu 12./    Návrh  rekonštrukcie tribúny na ŠK

 

Starosta obce informoval o tom, že v spolupráci s ŠK sa nám podarilo vybaviť dotáciu na rekonštrukciu tribún zo  Slovenského futbalového zväzu. Ide  o dotáciu 30 tis.€ na vybudovanie novej tribúny na ŠK. Majitelia Rony  prisľúbili darovaním prispieť  9 tis.€, a 10 tis,€  prispeje obec, čo budeme schvaľovať v budúcom OZ rozpočtovým opatrením. Celá čiastka je zatiaľ naprojektovaná na sumu 49 tis.€,  a otvoril k tomuto bodu rozpravu.

 

Ing. Brezániová – chce sa spýtať na túto tribúnu, či to bude rekonštrukcia, alebo celková prerábka?

Odpovedal starosta obce – bude to úplne nová tribúna, ide o kapacitu cca 212 miest. Staré tribúny sa rušia, jedna sa premiestňuje na ZŠ, druhá sa demontuje, tretia možno skončí v šrote, zatiaľ nikto neprejavil o ňu záujem.

 

Starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o rekonštrukcii tribúny ŠK a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 13./    Návrh prestavby denného stacionár

 

Starosta obce informoval, je to tiež dvojkolový systém, zajtra podávame žiadosť. Zjednodušene povedané, ide o škôlku pre seniorov, kapacita je 12 osôb, v tejto fáze žiadame, aby obecná pekáreň mohla byť prerobená na denný stacionár. Celková suma je 295 185 € , musia sa prerábať priečky a riešiť strecha a zateplenie. Výška príspevku, ktorý môžeme získať je 280 tis.€. Keby sme nepodali žiadosť v prvom kole, nemôžeme podať žiadosť v druhom kole, a otvoril k uvedenému rozpravu.

 

Ing. Brezániová   - z ničoho nemá väčšiu radosť ako z tohto, denný stacionár je pre nás veľmi úspešný

 

Mgr. Hanták – dokedy je lehota predloženia?, Je to denný stacionár pre starobných dôchodcov? Prečo je tam uvedené „...že je to pre deti do troch rokov...“

 

Starosta obce – lehota predloženia je zajtra, je to stacionár pre seniorov, výzva je zameraná širšie, má 60 strán, je to pre dôchodcov, nie pre ležiacich. 

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o návrhu prestavby denného stacionára a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 14./    Príspevky občanov

 

Starosta obce vyzval občanov na prednesenie svojich príspevkov.

 

p. Šlesar – poďakoval starostovi a vedeniu obce za nové stoličky, okná a zveľadenie  KD Horenická Hôrka. A k predaju pozemkov v Horenickej Hôrke sa vyjadril, že nepredať, keď tak prenajať pod parkovisko, ale ani o jeden cm viac, ani menej.

 

p. Hanák – spýtal sa, či obec nemôže zamedziť podomovému predaju umiestnením tabule „zákaz podomového predaja“ na začiatku a konci obce. 

 

JUDr. Ševčík – nie je to v tabuli, ale celkovo, ako sa rozhodne obec, ak sú tu takí predajcovia,  a či to je potrebné  riešiť. Regulácia vo forme VZN musí byť, a potom sa to dá riešiť. 

 

p. Chobotová – spýtala sa, či sa plánuje obnova kuchynky v KD v Horeniciach, mala akciu aj v Horeniciach aj v Mednom a nedá sa to porovnať. V Mednom je nové vybavenie, sú tam štyri chladničky, poháre sú tam vyložené v skrinkách, prečo to nemôže byť aj tu v KD Horeniciach.

 

Odpovedal starosta obce – plánujeme zatepliť strop, nemyslím si, že by bol problem niečo zabezpečiť.  Vybavenie – čo sa týka chladničiek si zabezpečili Medňanci sami, čo sa týka ostatného vybavenia nie je problem dovybaviť to. Nájom je symbolický. Pozrieme san a to a doriešime to.

 

p.Hanák – požiadal o vybudovanie prístupovej cesty a parkoviska pri cintoríne na Hôrke.

 

Starosta obce – je to v riešení, jednali sme s vlastníkom pozemkov, predbežne sme sa dohodli, ale musia si počkať na dedičské konanie. Možno by sme to riešili zmluvou o budúcej zmluve.

 

p.Šlesar – KD v Horeniciach fungoval vždy v súčinnosti toho, kto ho užíval, ak ľudia nemajú k niečomu vzťah, tak sa to dá riešiť iba pelendrekom

 

p.Šudíková – nevie z akého dôvodu sa ich preddomie stalo majetkom obce. Pán Mašlaň má preddomie vo vlastníctve a ostatní o preddomie prišli. Od 40–teho roku má doklad o ceste, ktorá ide okolo nich, a v ROEP-ke, ktorá bola v r.2012 sa stalo, že ste nám ukradli pozemok až po samý dom. Betonáž  je tam je od 40-tych rokov, tam nie je o čom diskutovať, kto urobil chybu nech ju napraví, to nám povedal p. Jantoš.

 

Starosta obce – vyjadrili ste sa, že ak máte nejaké dokumenty, alebo fotokópie,  prineste ich na úrad a dohodneme sa, som ochotný aj ustúpiť a dohodnúť sa.  Vyjadril sa, že im nechce nič brať, ak majú doklady, nech ich predložia.

 

JUDr. Ševčík – ak je niečo zapísané v katastri a prebehla ROEP-ka, tak každý kto mal doklady   do štyroch rokov mohol spôsobiť zmeny vo výsledku ROEP-ky, ak niekto doklady  mal a nekonal, doplatil na svoju nečinnosť. Ak niekto má pocit a má relevantné doklady, a predloží ich, treba sa o tom rozprávať a môže sa to vyriešiť inak, lebo v opačnom prípade o vlastníckom práve  môže rozhodnúť len súd.

 

Ing. Kopačková -  tieto pozemky nikdy neboli riešené v rámci ROEP- ky, vy ste ich mali na liste vlastníctva v stave “C”, to znamená, že ste mali hranice už určené v katastri, nikto ich nemenil,  tie hranice, ktoré chcete poznať, odkiaľ-pokiaľ sú obecné, v konečnom  dôsledku to skončí tak,  ak sa nikto nezhodne, že sa zavolá geodet a tie hranice sa budú určovať v teréne. To je tá vec, o tom musí niekto rozhodnúť. Aktuálny stav je taký, že vy ste tie LV už mali založené pred ROEP-kou, hranice nikto nemenil, tie hranice už boli založené, a v teréne ich treba poznať, robil sa len GP kde sa odovzdávali hranice štátnej cesty, ostatné plochy sú obecné, a to čo mal dohodnuté  neb.p. Ďuriš a rod. Mašlaňových to bolo na základe právnych úkonov, ale tie nerobila obec, a nikto ich nerobil v rámci ROEP-ky.  S Vašim neb. p. manželom sa riešila iba prístupová cesta do Majera. Ak chce niekto hranice poznať,  tak si ich bude musieť konečne  dať vytýčiť, buď Vy, alebo obec, alebo sa zhodneme v tom, že sa vytýčia. Od rodiny Ďurišových a Mašlaňových sa žiadal súhlas, aby sa chodníky mohli urobiť.

 

Ing. Brezániová – v tejto chvíli sa vyjadrila, že túto agendu budú riešiť už iba majitelia dotknutých nehnuteľností.

 

K bodu 15./    Rôzne

 

Starosta obce informoval o úspešnom projekte LR doliny, získali financie na nákup kompostérov pre rodinné domy.

Ďalej informoval:

 • realizuje sa zberné miesto v Jarkoch v Horenickej Hôrke a Mednom
 • pri ZŠ sa realizuje rekonštrukcia ihriska
 • dokončili sme oplotenie na cintoríne na Hôrke a zámková dlažba na schodoch
 • prebehla rekonštrukcia okien v KD Horenická Hôrka a boli zakúpené nové stoličky
 • máme záujem orozšírenie cesty do Medného, ale nedohodli sme sa s majiteľom pozemku
 • oslovil občanov, že ak niekto pozná odborníka na rekonštrukciu potoka starým spôsobom, aby poskytol kontakt, s financiami nie je problem, ale nevieme zohnať odborníka
 • na Družstevnej ulici vznikla nová výstavba, plánujeme vybudovať novú cestu aj s osvetlením
 • beží projekt kanalizácie PVS, bude rozkopaná celá Horenická Hôrka
 • obdržali sme návrh od občanov na chodník z druhej strany hlavnej cesty v Horeniciach
 • získali sme dotáciu 30 tis.€ na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice v Horeniach a 30 tis.€ na zasadačku DHZ LR, taktiež protipovodňový vozík pre DHZ Horenice
 • zatiaľ nám emailom potvrdili, že bola schválená dostavba MŠ a vybavenie kuchyne MŠ, ide o ďalšiu budovu s kapacitou 25 miest
 • budujeme parkovisko pri zdravotnom stredisku a za domom služieb, kde bude potrebné zbúrať pekárenskú predajňu
 • prebehla rekonštrukcia OcÚ, zateplenie od hlavnej cesty, vybudovali sme zasadačku a svadobnú miestnosť.
 • Ulica Na Barinách,v tomto roku vodu nedotiahneme, ale cestu spevníme zatiaľ makadamom.
 • poďakoval za organizáciu kultúrno-športových akcií – 130. výročie DHZ, MDD, Deň parkov a záhrad, a vybudovanie pamätníka.
 • pozval všetkých na turnaj v malom futbale – Rovne cup, letné kino, 05.07. na sv.omšua 07.07. na hasičskú súťaž, ďalej pozval na Púť Sv.Anny, kedy bude premávať vlak  Tr. Teplá – Led.Rovne, 25.08. na Letné slávnosti, ktoré budú spojené s dňom otvorených dverí spoločnosti Rona, a.s.

 

Mgr.Hanták – spýtal sa starostu obce, či už čerpal dovolenku za rok 2018 a koľko má vyčerpanej dovolenky v tomto roku?

 

Starosta obce – áno čerpal, a plánuje dvojtýždňovú dovolenku po dokončení naplánovaných aktivít.  

 

Ing. Brezániová – vyslovila viacero dotazov:

 • či je komisia na zriadenie pamätných tabúľ obetiam1.a 2. sv. vojnyuž vymenovaná
 • aby sme pri podomovom predaji nevybukovali kníhkupcov
 • pozemok v Horenickej Hôrke – občania požadujú parkovisko a rozšírenie cesty
 • vyviesť Ul. Na Barinách makadamom
 • či sa uvažuje o zvýšení nájmu za ihrisko pri ZŠ
 • zmeniť dopravné značenie pri ZŠ (na žltú prerušovanú čiaru)
 • vyznačiť biele čiary na parkovacie miesta pri ZŠ
 • v koho réžii bola verejná súťaž stavby – rekonštrukcia ihriska pri ZŠ
 • v akom štádiu je problém s fotobunkou v MŠ
 • v akom časovom horizonte sa začne s prestavbou MŠ
 • kto realizuje parkovisko v Súhradke
 • prečo sa zvýšila cena diela zateplenie OcÚ
 • v akom štádiu je Ul. Medová

Na všetky dotazy odpovedal starosta obce a doplnila Ing. Kopačková.

 

K bodu 15./               Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.     

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Milan Cinko 

p. Milan Chudada

 

 

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:134
TÝŽDEŇ:3138
CELKOM:1802479

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.