Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 26.05.2022  o 16,30 hod.

 v Kultúrnom zariadení  v Lednických Rovniach

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

Program :

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Prerokovanie Súborného stanoviska k návrhu a prerokovaniu Konceptu         Územného plánu obce Lednické Rovne

  3./ Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku parc.č. 103/8

  4./ Príspevky občanov

  5./ Rôzne

  6./ Záver

 

            V úvode zasadnutia OZ požiadal starosta obce prítomných o vyjadrenie úcty minútou ticha za zosnulú pani Annu Danišovú, autorku knihy o rovniach a dlhoročnú pracovníčku obecného úradu.

 

Rokovanie

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

                        schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

Mgr. Marian Horečný, starosta obce, zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 9 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil poslancov p. Chudadu, p.Pokorného. Za zapisovateľku určil  Mgr. Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov: Ing. Backo a p. Mončeková.  Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Mišíka a p. Ďurku.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Program dnešného rokovania poslanci obdržali spolu s materiálmi, vyzval poslancov k predloženiu návrhov ku zmene programu a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

 

K bodu  2./     Prerokovanie Súborného stanoviska k návrhu a prerokovaniu Konceptu Územného plánu /ÚP/  obce Lednické Rovne

Starosta obce – čakali sme na stanovisko Okresného úradu, ktoré sme obdržali, chceme sa posunúť ďalej, lebo veľa  mladých rodín čaká na schválenie ÚP, aby mohli stavať, materiály sú predložené a otvoril rozpravu.

 

Doplnila Bc. Kurtiová –  predkladáme Koncept ÚP k schváleniu, aby sme mohli zvolať prerokovanie s verejnosťou a následne v septembri na ďalšom zasadnutí OZ schváliť už návrh ÚP obce.  

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o ÚP a dal  o ňom hlasovať.

 

OZ berie na vedomie „Záverečné stanovisko Okresného úradu v Púchove – Odboru  starostlivosti o životné prostredie  č. OU-PU-OSZP-2022/000179-056  zo dňa 13. 4. 2022“ ku Konceptu Územného plánu obce Lednické Rovne.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

OZ schvaľuje

  1. Súborné stanovisko k návrhu a prerokovaniu  Konceptu Územného plánu obce Lednické Rovne v zmysle § 21 ods. 7 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov
  2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Konceptu ÚPN obce Lednické Rovne

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu  3./     Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku parc.č. 103/8

 

Starosta obce predložil na prerokovanie žiadosť spoločnosti EVROPA na odpredaj pozemku. Z našej strany navrhujeme, predmetný pozemok nepredávať, skôr ponúknuť do prenájmu, alebo zaviazať spoločnosť na vybudovanie parkoviska a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – vyjadrila sa, že  nie je isté, či sa dohodnú s treťou stranou, či odkúpia predmetnú budovu.

 

Starosta obce – ich názor bol v podstate rovnaký, ak by neodkúpili pozemok, nebudú kupovať ani nehnuteľnosť.  Uviedol, že informáciu berie OZ na vedomie.

 

Ing. Karasová – ide o obecný pozemok, takže by išla verejnou súťažou za trhovú cenu.

 

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu   4./    Príspevky občanov

 

V úvode tohto bodu starosta obce zablahoželal p. Márii Šlesarovej, predsedníčke JDS Led.Rovne k jej životnému jubileu a poďakoval za aktívnu spoluprácu.

 

p. Šlesarová – poďakovala vedeniu obce za gratuláciu a taktiež za pomoc pri organizovaní Dňa matiek, za poskytnuté kvety pre matky, taktiež za veľkonočnú výzdobu a starostlivosť o kruháč a kvetinové záhony. Poďakovala aj sponzorom za príspevky do tomboly pre JDS na Deň matiek.

 

K bodu 5./      Rôzne

 

Starosta obce – informoval, že firma Swietelsky, ktorá vyhrala súťaž na asfaltovanie, nám oznámila, že nie sú schopní zrealizovať asfaltovanie za vysúťažené – staré ceny. Preto od zmluvy odstúpili. Vyhlásili sme novú súťaž, informácia a návrh zmluvy sú predložené – vyhrala firma VINKstav. Plánujeme aj opravu vjazdu do OcÚ od parčíka – prístup do novej knižnice, ďalej plánujeme opravu ciest - Ul. Kaštieľska v Mednom, Družstevná v Hor.Hôrke, Majerská – chodníky a cesta, a parkoviská v Súhradke pri č.s. 198 a 200.

 

Ďalej starosta obce pozval všetkých na plánovanú akciu - 04.06. – MDD v parku. Informoval o plánovanom výpadku financií pre obce a mestá, čo by pre našu obec znamenalo  o cca 320 tis.€ menej. Uviedol, že naša obec je zatiaľ v dobrej finančnej kondícii, firmu Ledrov sme dostali z dlhov, ale hrozí nám, že budeme musieť navyšovať dane a výrazným spôsobom šetriť. 

 

Ing. Brezániová – uviedla, že už dva roky apeluje na výpadok financií pre mestá a obce, upozornila, že neobdržali správu od finančnej komisie a spýtala sa na žiadosť o prenájom časti pozemku parc.č. 670/91  v časti Háj.

 

Odpovedala Bc.Kurtiová – bolo vykonané šetrenie na mieste, na základe zistení žiadateľ predložil novú žiadosť, ktorá sa bude prejednávať v komisii a následne na budúcom OZ.     

 

Ing. Daško – uviedol, že na stránke inštitútu INECO sú hodnotené mestá a obce Slovenska, je možné vypočítať si mieru zadĺženia obce, ale vždy to treba porovnávať s ďalšími obcami a mestami. Je to celoslovenský problém.

 

Podrobnejší priebeh a diskusiu zo zasadnutia OZ nájdete na www.lednickerovne.sk

 

K bodu 6./      Záver 

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce  poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

Overovatelia:

Ing. Stanislav Backo

p.Daniela Mončeková

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Margita, Arne, Borivoj, Merkéta

Zajtra má meniny Kamil

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:244
TÝŽDEŇ:2586
CELKOM:1830181

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.