Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne,

konaného dňa 12.09.2019 o 16,30 hod. v KZ Lednické Rovne

č. 52/2019-9  až   74/2019-9

 

UZNESENIE č. 52/2019-9

OZ

K o n š t a t u j e, že

z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 9 poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

UZNESENIE č. 53/2019-9

OZ

U r č u j e:

Mgr. Eriku Burianovú, za zapisovateľku,

p. Jána Daniša a p. Danielu Mončekovú  za overovateľov zápisnice.

 

UZNESENIE č. 54/2019-9

OZ

V o l í:

Návrhovú komisiu v zložení:

  • Mgr. Martin  Mišík
  • P. Štefan Ďurko

 

UZNESENIE č. 55/2019-9

OZ

S c h v a ľ u j e:

program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne.

 

UZNESENIE č. 56/2019-9

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 18.07.2019.

UZNESENIE č. 57/2019-9

OZ

S c h v a ľ u j e:

zvýšiť minimálnu predajnú cenu v podmienkach VOS na odpredaj pozemku CKN par.č. 372/35 na sumu 75,-Eur/1 m2.  

UZNESENIE č. 58/2019-9

OZ

S c h v a ľ u j e:

Doplniť Kúpnu zmluvu na odpredaj pozemku CKN par.č. 372/35 v čl. II o znenie: 

Pozemok parc.č.  C KN 372/35, záhrada,  o výmere 1748 m2 je  podľa Doplnku č.2 ÚP a zmeny z roku 2004 určený pre funkčné využitie – občiansku vybavenosť /OBV/ , nízkopodlažná komplexná bytová výstavba /KBV/ a verejná zeleň.

UZNESENIE č. 59/2019-9

OZ

S c h v a ľ u j e:

Doplniť Kúpnu zmluvu na odpredaj pozemku CKN par.č. 372/35 v čl. VI o znenie: 

V prípade neuskutočnenia výstavby bytového domu do troch rokov sa kupujúci zaväzuje, že uvedený pozemok odpredá predávajúcemu za cenu, za ktorú mu bol uvedený pozemok odpredaný.   

 

UZNESENIE č. 60/2019-9

OZ

S c h v a ľ u j e:

prebytočnosť pozemku, č. parc. č. C KN 372/35 , záhrada, o výmere 1748 m2 nachádzajúci sa v časti obce ul. Uhrovecká , zapísaný v LV č.1a zámer jeho predaja formou obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. s nasledovnými podmienkami súťaže:

I.

Predmet obchodnej verejnej súťaže

 

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej v texte aj „kúpna zmluva“) na nehnuteľný majetok obce Lednické Rovne nachádzajúci sa v obci Lednické Rovne, kat. úz. Lednické Rovne zapísaný na liste vlastníctva č. 1 vedenom na Okresnom úrade, Katastrálny odbor Púchov, a to pozemok:

 

  • parc. CKN č. 372/35, druh pozemku: záhrada, vo výmere: 1748m2

(ďalej v texte parcela aj ako „predmetná nehnuteľnosť“)

 

2. Obec Lednické Rovne stanovuje minimálnu predajnú cenu na sumu 75,00 eur/1m2. Obec Lednické Rovne si vyhradzuje právo zrušiť túto verejnú obchodnú súťaž,  pokiaľ nebude zo strany žiadneho zo  súťažiacich ponúknutá cena minimálne 75,00 eur / 1 m2.

 

3.  Predmetnú nehnuteľnosť (parcelu) identifikovanú v čl. I ods. 1 je možné odkúpiť v celosti.

 

4.  Pokiaľ dvaja alebo viacerí súťažiaci dajú rovnakú najvyššiu ponuku, rozhodne o úspešnom súťažiacom skorší čas podania návrhu.

 

5.  Pozemok par.č. CKN 372/35 sa nachádza v intraviláne obce Lednické Rovne, na Ulici Uhrovecká, v susedstve s existujúcou zástavbou bytových domov. Pozemok je v rovinatom území s možnosťou napojenia na jestvujúcu miestnu dopravnú a technickú vybavenosť (miestnu komunikáciu, vodovod, kanalizáciu, plynovod, telekomunikačnú a energetickú sieť). 

 

6. Obec sa zaväzuje, že v prípade vzniknutej potreby investora na rozšírenie predmetnej nehnuteľnosti „Parcely“ z dôvodu dobudovania potrebnej infraštruktúry, odpredá potrebnú časť a to v cene, ktorá bola výslednou cenou verejnej obchodnej súťaže na predmetnú nehnuteľnosť.  

II.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

 

1. Obchodná verejná súťaž (ďalej v texte len „súťaž“) sa začína dňom jej zverejnenia na webovej stránke obce www.lednickerovne.sk a na úradnej tabuli obce a v regionálnej tlači týždenníka MY Stredné Považie. Uzávierka pre podávanie ponúk je  do 09.10.2019 do 12:00 hod..

 

2. Ponuky do súťaže musia byť doručené osobne na adresu Obecného úradu Lednické Rovne a to v dňoch pondelok až štvrtok v čase od 7:30 hod. do 15:15 hod. a v piatok od 7:30 hod. do 12:00 hod..

Adresa:

Obec Lednické Rovne

Námestie slobody 32 

020 61 Lednické Rovne 

 

Uchádzač obálku viditeľne označí textom:

„NEOTVÁRAŤ – Obchodná verejná súťaž KBV – cenová ponuka.“

 

3. Ponuka musí obsahovať:

 

a) identifikačné údaje súťažiaceho:

u fyzickej osoby: meno, priezvisko a rodné priezvisko, titul, dátum narodenia a rodné číslo, trvalé bydlisko, telefonický kontakt a emailovú adresu a 

u právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa:

obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je súťažiaci zapísaný, nie starší ako 3 mesiace, telefonický kontakt a emailovú adresu,  a pri právnických osobách i uvedenie osoby/ôb oprávnených konať za právnickú osobu;

b) označenie parcely, o ktorú má súťažiaci záujem;

 

c) cenovú ponuku, a to uvedením sumy v eurách za 1 m2;

 

d) čestné vyhlásenie súťažiaceho, že v ponuke označenú parcelu kúpi tak,  ako stojí a leží so splatnosťou kúpnej ceny pri podpise kúpnej zmluvy;

 

e) čestné vyhlásenie súťažiaceho, že v čase podania ponuky nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti voči vyhlasovateľovi, ním zriadeným právnickým osobám alebo právnickým osobám s majetkovou účasťou vyhlasovateľa, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz a ani nebolo proti nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;

 

f) čestné vyhlásenie, že na dotknutej parcele bude realizovať bytovú výstavbu v súlade so záväznými regulatívmi územného plánu obce Lednické Rovne

 

g) čestné vyhlásenie súťažiaceho, že pristúpi na uzatvorenie kúpnej zmluvy s nasledovnými náležitosťami, na ktorých vyhlasovateľ trvá: kúpna cena bude v celosti uhradená pri podpise kúpnej zmluvy, správny poplatok za vkladové konanie pôjde na ťarchu súťažiaceho (kupujúceho).

 

h) súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zabezpečenia priebehu súťaže, jej vyhodnotenia a uzatvorenia kúpnej zmluvy;

 

i)  súťažiaci môže na jednu parcelu predložiť iba jeden súťažný návrh;

 

j) číslo účtu, na ktoré má byť súťažiacemu vrátená zábezpeka uhrádzaná podľa bodu 5 tohto článku;

 

k) dátum a podpis súťažiaceho.

 

4. Súťažný návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme v slovenskom jazyku, na hmotnom substráte zabezpečujúcom trvalé zachytenie jeho obsahu.

 

5. Súťažiaci je povinný zložiť ako zábezpeku sumu vo výške 500,00 eur na účet vyhlasovateľa, číslo účtu v tvare IBAN: SK26 5600 0000 0029 9632 7001, a to za každú jednotlivú ponuku. Ako variabilný symbol uvedie každý súťažiaci VS: 456002. V poznámke platby uvedie právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ svoj obchodný názov a fyzická osoba uvedie svoje meno, priezvisko, adresu. Suma zábezpeky musí byť pripísaná na uvedený účet vyhlasovateľa najneskôr do 29.09.2018 do 24.00 hod..

Úspešnému súťažiacemu ako aj neúspešnému súťažiacemu bude suma zábezpeky vrátená po vyhodnotení súťaže, najneskôr v lehote 15 dní odo dňa vyhodnotenia.

V prípade, ak nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy z dôvodov na strane úspešného súťažiaceho (víťaza) zložená zábezpeka sa mu nevracia a prepadá v prospech vyhlasovateľa.

 

6. Pokiaľ úspešný súťažiaci odmietne podpísať príslušnú kúpnu zmluvu, tak sa úspešným súťažiacim stáva súťažiaci, ktorý ponúkol druhú najvyššiu kúpnu cenu pod podmienkou, že táto predstavuje výšku minimálnej požadovanej ceny 75€/m2. Analogicky sa postupuje i v prípade, že ponuku odmietne každý ďalší v poradí najúspešnejší uchádzač.

 

7. Ponuky, ktoré nebudú spĺňať podmienky súťaže, budú pri vyhodnocovaní ponúk zo súťaže vylúčené.

 

8. Súťažiaci môžu svoje ponuky meniť, dopĺňať alebo odvolať do uzávierky podávania ponúk. Zmena a doplnenie ponuky môže byť vykonaná výlučne formou doručenia novej ponuky, ktorá nahradí pôvodnú ponuku.

 

9. Súťažiaci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži, tento nárok nemá ani víťazný súťažiaci.

 

III.

Vyhodnotenie ponúk

 

1. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných ponúk bude starostom obce zriadená 5 členná komisia, ktorá vyhodnotí súťažné ponuky 09.10.2019 o 13:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Lednické Rovne.  Predsedu komisie si jej členovia zvolia spomedzi seba, a to prostou väčšinou hlasov z celkového počtu členov. Podľa hlasovacieho kľúča uvedeného v predchádzajúcej vete bude komisia rozhodovať o každej otázke, ktorá jej prináleží.  Kritériom hodnotenia je ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakej ponúknutej kúpnej ceny rozhoduje skorší čas podania návrhu.

 

2. Vyhlasovateľ oznámi v lehote 3 dni odo dňa vyhodnotenia súťažných ponúk víťazovi súťaže, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná. Vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu po vyhodnotení súťažných ponúk písomne upovedomí ostatných účastníkov súťaže, že v súťaži neuspeli.

 

3. Kúpna zmluva musí byť uzatvorená do 14 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov verejnej obchodnej súťaže.

 

4. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastnil aspoň jeden súťažiaci, ktorý splnil podmienky súťaže.

 

5. Zo súťaže budú vylúčené a nebudú hodnotené:

 

a) súťažné ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk,

 

b) súťažné ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje uvedené v podmienkach súťaže,

 

c) súťažné ponuky, ktoré obsahujú nepravdivé čestné vyhlásenie/ia,

 

d) súťažné ponuky súťažiacich, ktorí neuhradia finančnú zábezpeku na účet vyhlasovateľa v stanovenej výške a lehote,

 

e) súťažné ponuky, v ktorých navrhovaná kúpna cena bude nižšia ako je stanovená minimálna cena.

 

6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhodnotenie ponúk.

 

V priebehu vyhlásenej OVS bude možnosť získať informácie na tel. čísle: 0944 913 820 alebo osobne na Obecnom úrade v Lednických Rovniach a to v pracovných dňoch v čase od 10:00 hod. do 11:00 hod.

 

a doplnenie návrhu Kúpnej zmluvy, tak ako bolo predložené na rokovanie obecného zastupiteľstva, s doplnením navrhnutých zmien v kúpnej zmluve: 

čl.II:

Pozemok parc.č.  C KN 372/35, záhrada,  o výmere 1748 m2 je  podľa Doplnku č.2 ÚP a zmeny z roku 2004 určený pre funkčné využitie – občiansku vybavenosť /OBV/ , nízkopodlažná komplexná bytová výstavba /KBV/ a verejná zeleň.

čl.VI :

V prípade neuskutočnenia výstavby bytového domu do troch rokov sa kupujúci zaväzuje, že uvedený pozemok odpredá predávajúcemu za cenu, za ktorú mu bol uvedený pozemok odpredaný.   

 

UZNESENIE č. 61/2019-9

OZ

N e s c h v a ľ u j e:

V prípade požiadavky väčšieho záberu pozemku pre projektovanú bytovú výstavbu a potrebnú  dopravnú vybavenosť územia ,  Obec Lednické Rovne odpredá víťaznému  uchádzačovi OVS  požadovanú výmeru, maximálne 200 m2, z pozemku parc. č. KNC 372/1 , záhrady o celkovej výmere 4430 m2  podľa podmienok  stanovených v OVS za cenu za m2 , podľa výsledku OVS.

 

UZNESENIE č. 62/2019-9

OZ

S c h v a ľ u j e:

V prípade požiadavky väčšieho záberu pozemku pre projektovanú bytovú výstavbu a potrebnú  dopravnú vybavenosť územia ,  Obec Lednické Rovne odpredá víťaznému  uchádzačovi OVS  požadovanú výmeru, maximálne 500 m2, z pozemku parc. č. KNC 372/1 , záhrady o celkovej výmere 4430 m2  podľa podmienok  stanovených v OVS za cenu za m2 , podľa výsledku OVS.

 

UZNESENIE č. 63/2019-9

OZ

S c h v a ľ u j e:

Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom Obce Lednické Rovne, ktoré v celom rozsahu nahrádzajú pôvodné Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom Obce Lednické Rovne, tak ako boli predložené na rokovanie OZ.

UZNESENIE č. 64/2019-9

OZ

S c h v a ľ u j e:

nájom nehnuteľného majetku a to:

  • stavba - dvojgaráž so súpis.č.729 na pozemku KN C parc. č. 323/3, obec Lednické Rovne , okres Púchov, kat. úz. Lednické Rovne
  • pozemok KN C parc. č. 323/3 (druh pozemku) s výmerou 147 m2, zapísaného na LV č. 1 pre obec Lednické Rovne , okres Púchov, kat. úz. Lednické Rovne
  • časť pozemku KN C parc. č. 323/1 (druh pozemku) s výmerou 250 m2 (celková výmera pozemku 5794 m2), zapísaného na LV č. 1 pre obec Lednické Rovne , okres Púchov, kat. úz. Lednické Rovne,

na dobu neurčitú,

nájomcovi spoločnosti Ledrov, spol. s r.o., IČO: 31 635 041, so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne,

a to ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb., schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ktorým je to, že sa jedná o prenájom spoločnosti, ktorej je obec 100 % ným vlastníkom. Tieto garáže slúžia na parkovanie a drobné opravy techniky, ktorá je využívaná aj pre potreby obce, za nájomné vo výške 500,- €/rok.

 

UZNESENIE č. 65/2019-9

OZ

S c h v a ľ u j e:

V zmysle § 611 zákona č.40 /1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších noviel zámennú zmluvu medzi obcou Lednické Rovne a majiteľom pozemkov parc. č. KNC 529/2 a 529/4 v k. ú. Led. Rovne , p. Ing. Jaroslavom Burianom. / podľa priloženého GP č. 73/2019/.

Jedná sa o zámenu  parc. č. KNC 529/2 ,zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 74 m2  a  parc. č. KNC 529/4 , zastavaná plocha  a nádvorie  o výmere 70 m2 , nachádzajúce sa v k .ú. Lednické Rovne, na ul.. Súhradka , zapísané v LV č. 1876  na Ing. Jaroslava Buriana, v 1/1 , bytom Námestie hraničiarov 12, 851 03 Bratislava za parc. č. KNC 183/92   o výmer 144 m2  zapísaná v LV č.1, k. ú. Lednické Rovne  na Obec  Lednické Rovne .

Jedná sa o zámenu pozemkov z dôvodu všeobecného záujmu , usporiadania pozemkov pod  jestvujúcou  miestnou komunikáciou , ul. Súhradka s vlastníkom pozemkov p. Ing. Jaroslavom Burianom , bytom Námestie hraničiarov 1623/12, 851 03 Bratislava.

 

UZNESENIE č. 66/2019-9

OZ

N e s c h v a ľ u j e:

predaj pozemku parc.č. CKN 670/58, záhrada o výmere 152 m2, zapísaný v liste vlastníctva č.1, k.ú. Lednické Rovne do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Stanislava Backu a Márie Backovej, Háj č.319/9, 020 61 Lednické Rovne v zmysle prerokovávaného materiálu.

Hlasovaním za 6, proti 2, zdržal sa 1, nebolo schválené uznesenie.

Prevod nehnuteľnosti,  nebol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

UZNESENIE č. 67/2019-9

OZ

S c h v a ľ u j e:

previesť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa- záhradka v časti obce Háj. V zmysle ustanovenia §9a ods.8 písm. e/ zákona č.138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov

POZEMOK V REGISTRI CKN Č.670/59, ZÁHRADA O VÝMERE 139 m2, , zapísaný v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne , katastrálne územie Lednické Rovne do vlastníctva Balážovej Jany rod.Ivanišovej, bytom Ilava, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom ZP č.58/2019, vyhotovenom Ing.Žiačkom Pavlom zo dňa 21.03.2019, a to v celkovej výške 647,74 -Eur.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade sa obec Lednické Rovne snaží o majetkovoprávne vysporiadanie  užívania pozemku s ich dlhoročnými užívateľmi, ktorí pozemok užívajú . Uvedený pozemok , záhradu , dlhodobo užívajú vlastníci bytu č.2 z priľahlého bytového domu č. 319 , p. Balážová Jana , rod. Ivanišová so svojou matkou Ivanišovou Vlastou

Zámer previesť nehnuteľný majetok  vo vlastníctve obce Lednické Rovne, záhrady  parc. č. CKN 670/59 o výmere 139 m2 , zapísanú v LV č. 1 k .ú. Lednické Rovne bol zverejnený pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a internetovej stránke  obce/ od 10.06.2019 do prerokovania jeho schválenia / .

Prevod nehnuteľnosti, pozemku parc. č. KNC 670/58 , záhrady o výmere 152 m2, bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

UZNESENIE č. 68/2019-9

OZ

S c h v a ľ u j e:

V zmysle ustanovenia §9a ods. 9 písm. c/ zákona č.138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom pozemkov vo vlastníctve  Obce Lednické Rovne na dobu 5 rokov .

Nájom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa Obce Lednické Rovne zapísanej na liste vlastníctva č.1 vedenom v katastri nehnuteľností Okresného úradu Púchov, katastrálny odbor, okres: Púchov, obec Lednické Rovne, pre k.ú.Lednické Rovne

Obec Lednické Rovne, v zmysle ustanovenia §9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, má zámer prenajať  pozemky,  vo vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu 5 rokov  v časti obce Háj  z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade sa Obec Lednické Rovne snaží o majetkoprávne vysporiadanie užívania pozemkov s ich dlhoročnými užívateľmi, a to v zmysle Uznesenia č. 16/2016 bod D č.17, ktorým sa schválil prenájom záhrad v časti Háj, a to dlhodobými nájomnými zmluvami pre nájomníkov, ktorí pozemky dlhodobo užívajú. Dané pozemky sú obcou nevyužívané.

Obec Lednické Rovne má zámer prenajať nehnuteľný majetok– záhrady v časti obce Háj, a to konkrétne:

a) pozemok v registri C KN č. 670/79,záhrada o výmere 64 m2, zapísaný v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne nájomcovi :

Šimo Milan a manž. Katarína Šimová ,  Háj č. 337/49 , 02061 Lednické Rovne

za celkové ročné nájomné  10,43 EUR;

- povinnosť nájomcu bezodkladne poskytnúť súčinnosť pri vykonaní uloženia zemnej elektrickej prípojky k bytovému domuč.s.337

b) pozemok v registri C KN č. 670/80, záhrada o výmere 44 m2,zapísaný v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne nájomcovi :

Seková Oľga, Námestie slobody 1622/27,020 01 Púchov

za celkové  ročné nájomné 7,17 EUR;

-povinnosť nájomcu bezodkladne poskytnúť súčinnosť pri vykonaní uloženia zemnej elektrickej prípojky k bytovému domuč.s.337

c) pozemok v registri CKN č. 670/81, záhrada o výmere 38 m2, zapísaný v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne nájomcovi :

Mauer Ľubomír , Háj 337/53 , 020 61 Lednické Rovne

za celkové ročné nájomné 6,19 EUR;

-povinnosť nájomcu bezodkladne poskytnúť súčinnosť pri vykonaní uloženia zemnej elektrickej prípojky k bytovému domuč.s.337

d) pozemok v registri CKN č. 670/82, záhrada o výmere 42 m2, zapísaný v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne nájomcovi :

Barková Magdaléna , Háj č. 337  /55, 020 61 Lednické Rovne   

za celkové ročné nájomné 6,85 EUR;

e) pozemok v registri CKN č. 670/83, záhrada o výmere 30 m2, zapísaný v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne nájomcovi :

Mauer Dušan a manž. Helena , Háj č. 323/1, 020 61 Lednické Rovne

za celkové ročné nájomné 4,89 EUR;

f) pozemok v registri CKN č. 670/84, záhrada o výmere 26 m2, zapísaný v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne nájomcovi :

Pavliš Viktor a manž.  Klementína , Háj č. 323/2, 020 61 Lednické Rovne

za celkové ročné nájomné 4,24 EUR;

g) pozemok v registri CKN č. 670/97, záhrada o výmere 60 m2, zapísaný v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne nájomcovi :

Backo Rudolf a manž. Blanka , Háj č. 321/27  , 020 61 Lednické Rovne

za celkové ročné nájomné 9,78 EUR;

h) pozemok v registri CKN č. 670/98, záhrada o výmere 114 m2, zapísaný v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne nájomcovi :

Backo Rudolf a manž. Blanka , Háj č. 321/27   , 020 61 Lednické Rovne

 za celkové ročné nájomné 18,58 EUR;

ch) pozemok v registri CKN č. 670/99, záhrada o výmere 189 m2, zapísaný v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor , okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne nájomcovi :

Backo Rudolf a manž. Blanka , Háj č. 321/ 27  , 020 61 Lednické Rovne

za celkové ročné nájomné 30,81EUR;

i) pozemok v registri CKN č. 670/100, záhrada o výmere 64 m2, zapísaný v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne nájomcovi :

Duchoň Roman , Háj 320 , 020 61 Lednické Rovne

za celkové ročné nájomné 21,35 EUR;

j) pozemok v registri CKN č. 670/104, záhrada o výmere 162 m2, zapísaný v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne nájomcovi :

Oščatková Anna, Háj 322/37,  020 61  Lednické Rovne  

za celkové ročné nájomné 26,41 EUR;

k) pozemok v registri CKN č. 670/105, záhrada o výmere 86 m2, zapísaný v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne nájomcovi :

Vršanský Pavel, Háj 322/39, 020 61 Lednické Rovne

za celkové ročné nájomné 14,02  EUR.

Cena prenájmu  je stanovená znaleckým posudkom ZP č. 58/2019, vyhotovenom Ing. Žiačekom Pavlom zo dňa 21.03.2019, a to nasledovne:

-           cena prenájmu 0,163 EUR/ m2/rok

-           cena prenájmu  0,147 EUR/m2/rok - / pozemky  obmedzené jestvujúcou kanalizáciou/.

Súčasťou uznesenia č.64/2019-9 sú nájomné zmluvy uzatvorené podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

 

UZNESENIE č. 69/2019-9

OZ

S c h v a ľ u j e:

V zmysle ustanovenia §9a ods.9 písm c) zákona č.138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom pozemkov vo vlastníctve   Obce Lednické Rovne na dobu 5 rokov .

Nájom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa Obce Lednické Rovne zapísanej na liste vlastníctva č.1 vedenom v katastri nehnuteľností Okresného úradu Púchov, katastrálny odbor, okres: Púchov, obec Lednické Rovne, pre k.ú.Lednické Rovne

Obec Lednické Rovne, v zmysle ustanovenia §9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, má zámer prenajať  pozemky,  vo vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu 5 rokov  v časti obce Háj  z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade sa Obec Lednické Rovne snaží o majetkovoprávne vysporiadanie užívania pozemkov s ich dlhoročnými užívateľmi, a to v zmysle Uznesenia č. 16/2016 bod D č.17, ktorým sa schválil prenájom záhrad v časti Háj, a to dlhodobými nájomnými zmluvami pre nájomníkov, ktorí pozemky dlhodobo užívajú. Dané pozemky sú obcou nevyužívané.

Zámer prenajať majetok týmto spôsobom bol obcou zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce /  od 10.6.2019 do jej schválenia OZ /

Obec Lednické Rovne má zámer prenajať nehnuteľný majetok– záhrady v časti obce Háj, a to konkrétne:

a) pozemok v registri CKN č. 670/85, záhrada o výmere 84 m2, zapísaný v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne nájomcovi :

Kroupa Pavel a Anna , Háj č. 323/3 , 02061 Lednické Rovne

za celkové ročné nájomné 12,35 EUR;

-nájomca je povinný bezodkladne poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní rekonštrukcie a udržiavaní jestvujúcej kanalizácie, ktorá sa nachádza na predmete nájmu

b) pozemok parc. č. KNC 670/86,  druh pozemku:  záhrada o výmere 81 m2, zapísaný v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne nájomcovi :

Burian Milan a manž. Erika , Háj č. 323/41 ,020 61 Lednické Rovne 

za celkové ročné nájomné 11,91 EUR;

-nájomca je povinný bezodkladne poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní rekonštrukcie a udržiavaní jestvujúcej kanalizácie, ktorá sa nachádza na predmete nájmu

c) pozemok v registri CKN č. 670/87, záhrada o výmere 82 m2, zapísaný v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne nájomcovi :

Vršanský Pavel, Háj 322/39, 020 61 Lednické Rovne

za celkové ročné nájomné 12,05 EUR;

-nájomca je povinný bezodkladne poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní rekonštrukcie a udržiavaní jestvujúcej kanalizácie, ktorá sa nachádza na predmete nájmu

d) pozemok v registri CKN č. 670/88, záhrada o výmere 65 m2, zapísaný v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne nájomcovi :

Oščatková Anna, Háj 322/37, 020 61 Lednické Rovne

 za celkové ročné nájomné 9,56 EUR;

-nájomca je povinný bezodkladne poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní rekonštrukcie a udržiavaní jestvujúcej kanalizácie, ktorá sa nachádza na predmete nájmu

e) pozemok v registri CKN č. 670/89, záhrada o výmere 194 m2, zapísaný v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne  nájomcovi :

Cinko Milan a manž. Jana, Háj č. 322, 020 61 Lednické Rovne

za celkové ročné nájomné  28,52 EUR;

-nájomca je povinný bezodkladne poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní rekonštrukcie a udržiavaní jestvujúcej kanalizácie, ktorá sa nachádza na predmete nájmu

f) pozemok v registri CKN č. 670/90, záhrada o výmere 169 m2, zapísaný v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne nájomcovi :

Hajdúch Daniel , Háj č. 355/57, 020 61 Lednické Rovne

za celkové ročné nájomné 24,84 EUR

-nájomca je povinný bezodkladne poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní rekonštrukcie a udržiavaní jestvujúcej kanalizácie, ktorá sa nachádza na predmete nájmu

g) pozemok v registri CKN č. 670/91, záhrada o výmere 100 m2, zapísaný v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne nájomcovi :

Palme Vladimír a manž. Irena , Háj č. 321/1 ,020 61 Lednické Rovne

za celkové ročné nájomné 14,70 EUR;

-nájomca je povinný bezodkladne poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní rekonštrukcie a udržiavaní jestvujúcej kanalizácie, ktorá sa nachádza na predmete nájmu

h) pozemok v registri CKN č. 670/92, záhrada o výmere 70 m2, zapísaný v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne nájomcovi :

Palme Vladimír a manž. Irena , Háj č. 321/1 ,020 61 Lednické Rovne

za celkové ročné nájomné 10,29 EUR;

-nájomca je povinný bezodkladne poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní rekonštrukcie a udržiavaní jestvujúcej kanalizácie, ktorá sa nachádza na predmete nájmu

ch) pozemok v registri CKN č. 670/93, záhrada o výmere 58 m2, zapísaný v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne nájomcovi :

Drahuta Jozef, Háj č. 321/29, 020 61 Lednické Rovne

za celkové ročné nájomné 8,53 EUR;

-nájomca je povinný bezodkladne poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní rekonštrukcie a udržiavaní jestvujúcej kanalizácie, ktorá sa nachádza na predmete nájmu

i) pozemok v registri CKN č. 670/94, záhrada o výmere 72 m2, zapísaný v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne nájomcovi :

Drahuta Jozef , Háj č. 321/29, 020 61 Lednické Rovne

 za celkové ročné nájomné 10,58 EUR;

-nájomca je povinný bezodkladne poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní rekonštrukcie a udržiavaní jestvujúcej kanalizácie, ktorá sa nachádza na predmete nájmu

j) pozemok v registri CKN č. 670/95, záhrada o výmere 121 m2, zapísaný v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne nájomcovi :

  Backo Rudolf a manž. Blanka , Háj č. 321/27   , 020 61 Lednické Rovne

   za celkové ročné nájomné 17,79 EUR;

-nájomca je povinný bezodkladne poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní rekonštrukcie a udržiavaní jestvujúcej kanalizácie, ktorá sa nachádza na predmete nájmu

k) pozemok v registri CKN č. 670/96, záhrada o výmere 152 m2, zapísaný v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne nájomcovi :

Letková Božena, Háj 321/25, 020 61 Lednické Rovne

za celkové ročné nájomné 22,34 EUR;

-nájomca je povinný bezodkladne poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní rekonštrukcie a udržiavaní jestvujúcej kanalizácie, ktorá sa nachádza na predmete nájmu

l) pozemok v registri CKN č. 670/101, záhrada o výmere 75 m2, zapísaný v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne nájomcovi :

Letková Božena, Háj 321/25, 020 61 Lednické Rovne

za celkové ročné nájomné 11,02 EUR;

-nájomca je povinný bezodkladne poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní rekonštrukcie a udržiavaní jestvujúcej kanalizácie, ktorá sa nachádza na predmete nájmu

 

UZNESENIE č. 70/2019-9

OZ

S c h v a ľ u j e:

prenájom pozemku parc.č. 162/2, k.ú. Horenice, na dobu 1 rok,  p. Adamovi Halasovi, za účelom poľnohospodárskej činnosti, za cenu 55,- € /rok.

 

UZNESENIE č. 71/2019-9

OZ

B e r i e     n a     v e d o m i e:

žiadosť rodiny  Panáčkovej na odkúpenie pozemkov.

 

UZNESENIE č. 72/2019-9

OZ

S c h v a ľ u j e:

podanie projektu na rekonštrukciu oplotenia Futbalového areálu – ŠK LR Crystal Lednické Rovne, oplotenie pozemku medzi p.č. KN-C 189/17 a 189/1, 1274/1 a p.č. 189/1 a 180/1 a 180/1, 189/6 za celkové náklady projektu 60.346,92 Eur.  Spoluúčasť obce predstavuje sumu 15.086,73 Eur.

 

UZNESENIE č. 73/2019-9

OZ

S c h v a ľ u j e:

Komisiu na otváranie obálok VOS na pozemok parc.č. KN C 372/35, k.ú.Lednické Rovne , v zložení :

Mgr. Martin Mišík, Ing. Gabriela Brezániová, p.Peter Štefina, Mgr. Mária Balážová, Bc. Jozef Hollan.

 

UZNESENIE č. 74/2019-9

OZ

B e r i e     n a     v e d o m i e:

Informáciu o rokovaniach  s TSK ohľadne zámeny pozemkov a kúpy telocvične, tak ako bola  predložená starostom obce na rokovanie OZ.

 

Podpísal dňa:  17.09.2019

 

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

 

 

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:199
TÝŽDEŇ:2207
CELKOM:1833207

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.