Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 02.08.2018  o 16,00 hod.

 v zasadačke OcÚ Lednické Rovne  

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 28.6.2018

  3./ Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2017

  4./ Návrh čerpania úveru a stanovisko kontrolóra obce k čerpaniu úveru

  5./ VOS – byty kaštieľ

  6./ Odpredaj pozemku Horenická Hôrka - Šerá

  7./ Odpredaj pozemku Hôrka – rybári

  8./ Žiadosť o prenájom - Drahutová

  9./ Príspevky občanov

10./ Rôzne

11./ Záver

 

Rokovanie

 

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

                        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných v novovybudovaných priestoroch zasadačky OcÚ, poďakoval za plaketu, ktorú obec získala od ŠK Lednické Rovne, privítal zástupcov právnickej kancelárie JUDr. Ševčíka a Mgr. Hudecovú. Ďalej  konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných zatiaľ 7 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Uviedol, že p. Ďurko sa dostaví v priebehu rokovania a ospravedlnil poslancov p. Gregušku a p. Pokorného. Ing.Brezániová ospravedlnila poslanca Mgr.Hantáka.

Starosta obce pokračoval,  za  zapisovateľku určil  Mgr. Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov: Bc. Mašlaň a p. Chudada. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr.Mišíka a p.Holbičku.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce uviedol, že program dnešného rokovania obdržali poslanci s materiálmi na dnešné rokovanie, ale po telefonickom dohovore s p. Šerou sa rozhodli stiahnuť bod 6./ z dnešného rokovania a presunúť ho na septembrové zastupiteľstvo a dal o zmenenom programe hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 2./      Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa

                        28.6.2018

 

Ing. Jozef Tichý - kontrolór obce previedol kontrolu plnenia uznesenia č. 35/2018 z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 28.06.2018. Konštatoval, že všetky uznesenia prijaté v kapitole „Schvaľuje“ sú vo fáze priebežného plnenia.

 

Uvedenú kontrolu plnenia uznesenia č. 35/2018 berie OZ na vedomie.

 

O 16,09 hod. sa na rokovanie dostavil poslanec p. Ďurko.

 

K bodu 3./      Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2017

 

Starosta obce uviedol, že správu audítorky obdržali všetci poslanci s materiálmi na dnešné rokovanie,  prečítal výrok  audítorky a odpovedal na vznesené dotazy.

 

Uvedenú správu audítora berie OZ na vedomie.

 

K bodu  4./     Návrh čerpania úveru a stanovisko kontrolóra obce k čerpaniu úveru

 

Starosta obce vysvetlil dôvody,  prečo predkladá na schválenie návrh čerpania úveru, ktorý je potrebný na prefinancovanie spoluúčasti na projektoch – zberný dvor, hasičské zbrojnice, prístavba škôlky, denný stacionár, rekonštrukcia zdravotného strediska a  rátame aj so  zateplením  OcÚ, uvedený úver je taká záruka na spolufinancovanie spomínaných akcií.

 

Ing. Tichý – uviedol, že vzhľadom na to, že zadĺženosť obce pri čerpaní úveru by bola 48,87%,   zákonné podmienky sú dodržané.      

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

Návrh bol schválený.

 

Stanovisko kontrolóra obce  k čerpaniu úveru berie OZ na vedomie.

 

K bodu 5./      VOS – byty kaštieľ

 

Starosta obce informoval o VOS (verejno-obchodná súťaž) na odpredaj  bytov v kaštieli. Uviedol, že vznikli nejaké chyby vo výmerách bytov, preto sa robili korektúry v týchto výmerách. Odpredávame tri byty - v I.kole sa nikto neprihlásil, preto uvedenú súťaž vyhlasujeme znova.   Otvoril rozpravu a uviedol že sme uvažovali aj o znížení ceny.

 

Ing. Brezániová – v tejto chvíli nesúhlasí, aby sa znižovala cena.

 

Ďalej starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o VOS – byty kaštieľ a  dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu  6./     Odpredaj pozemku Hôrka – rybári

 

Starosta obce informoval, že zámer odpredaja bol už schválený na minulom OZ, teraz prekladáme odpredaj pozemku so zmluvou, jedná sa  o vodnú plochu,  cena pozemku je   19.100,-€, rybári nebudú brániť vstupu a  je zriadené predkupné právo pre obec. Upozornil na zmenu konateľov SRZ (Slovenský rybársky zväz), ktorú poslancom predložil pred rokovaním OZ. V rozprave odpovedal  na dotazy a požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o odpredaji pozemku SRZ a  dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu  7./     Žiadosť o prenájom – Drahutová

 

Starosta obce informoval o žiadosti p. Drahutovej, ktorá požiadala o prenájom priestorov v zdravotnom stredisku na zriadenie solária. V rozprave zodpovedal na dotazy a požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia a dal o prenájme priestorov hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu  8./      Príspevky občanov

 

Nakoľko nikto z občanov nemal  žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil uvedený bod rokovania.

 

K bodu 9./      Rôzne

 

Starosta obce informoval, že po porade s právnikmi sme dospeli k názoru, že musíme podať žalobu na súd  o vysporiadanie spoluvlastníctva pozemkov pod ZŠ.   Ak to súd schváli vyplatíme ľudí, ktorí tam majú podiely v zmysle  znaleckých posudkov. Celkovo ide o sumu cca 23.500,- €. Žaloba má za cieľ zrušiť podielové vlastníctvo, za čo ale žalovaným patrí náhrada za vysporiadanie podielov podľa znaleckého posudku, ak teda chceme ukončiť vysporiadanie ZŠ. Robí nám to nemalé problémy hlavne pri získavaní dotácií.

 

Ing. Kopačková – záleží na tom, aká žaloba bude podaná, treba náhrady dať podľa znaleckého posudku, to čo doteraz nemáme usporiadané,  a podľa výsledku súdneho konania budeme vedieť koľko tých náhrad budeme alebo nebudeme vyplácať.

Ing. Brezániová – nevidela vyjadrenia SPF, na základe čoho to nechce vysporiadať, alebo aké majú zábrany, prečo nám to nechcú predať? Aké majú argumenty?

Ing. Kopačková – bude to predmetom žaloby.  SPF zastupuje neznámych vlastníkov. Rieši to JUDr. Bušfy, zatiaľ o zamietavom stanovisku od SPF nevie.  

JUDr. Ševčík – ide o žalobu o vysporiadanie podielového spoluvlastníctva. SPF je správcom, nevystupuje ako vlastník, a z praxe povie, že SPF nikdy nekupuje, nedá peniaze, pokiaľ nie sú osobitné dohody.   Obvykle pokiaľ je stanovená znalecká cena necháva vec na rozhodnutie súdu. Súd rozhoduje podľa znaleckého posudku a  s tým sa vie SPF stotožniť, je stanovená spravodlivá náhrada a je naplnená ústava. SPF vyčkáva zvyčajne na rozhodnutie súdu.

Ing. Brezániová – JUDr. Bušfy predložila stanovisko SPF o tom, že neuznali znalecký posudok

JUDr. Ševčík – princíp je ten, že SPF na znalecký posudok nezvykne reagovať, čakajú ako rozhodne súd.

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.    

Ďalej starosta obce informoval  o kultúrnych a spoločenských akciách, ktoré sa už konali. Poďakoval všetkým, ktorí pomohli pri ich realizácii, ako 90. výročie futbalu, vlak pri Púti sv.Anny, ďalej pozval všetkých - 25.augusta na Letné slávnosti a Deň otvorených dverí spoločnosti Rona. Podal informáciu o rekonštrukcii za Domom služieb, zväčšuje sa kapacita parkovacích miest, vybudujeme aj novú tržnicu a stan pre kultúrne akcie. Realizuje to spol. Ledrov.

Ing. Brezániová – požiadala o zverejnenie uvedenej vizualizácie  - priestorov za Domom služieb. Spýtala sa na termín asfaltovania v obci a požiadala o umiestnenie smetného koša pri zdravotnom stredisku.

Odpovedal starosta obce – so zverejňovaním nie je problém, s asfaltérmi má dohodnuté stretnutie, kde si dohodnú rozsah a harmonogram prác a kôš pred zdravotné stredisko je objednaný.

 

K bodu 10./    Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť, uviedol termín ďalšieho zasadnutia OZ  a rokovanie ukončil.     

 

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

Bc. Mašlaň

p. Chudada

 

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Margita, Arne, Borivoj, Merkéta

Zajtra má meniny Kamil

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:210
TÝŽDEŇ:2552
CELKOM:1830147

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.