Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 32 / 2018

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného

dňa 05.04.2018 o 16,00 hod. v Kultúrnom dome Lednické Rovne.

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 9 poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení :  Mgr. Martin Mišík  a  Bc. Juraj Mašlaň.

 

C.  Berie na vedomie

   

 1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 31/2018 zo zasadnutia OZ dňa 07.03.2018.
 2. Správu hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne o kontrolnej činnosti za II. polrok 2017.
 3. Informácie občanov Javorovej ulice, tak ako ich občania predniesli na rokovaní OZ.

 

D. Schvaľuje

 

 1. Program dnešného zasadnutia OZ tak, ako bol navrhnutý v pozvánke na zasadnutie OZ.
 2. V zmysle čl. 7 bod 14. Rokovacieho poriadku môže prihlásený do rozpravy hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej istej veci môže poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dva krát.
 3. Prvú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2018, vrátane programov  a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.
 4. Návrh zmeny výstavby v časti Háj – lokalita 12, nová IBV tak, ako bolo predložené na rokovanie OZ.
 5. V zmysle ust. § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj pozemkov vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne „HÁJ IBV 2“ a to: parc. CKN č.670/133, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 515m2, parc. CKN č.670/134, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 452m2, parc. CKN č.670/135, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 451m2, parc. CKN č.670/136, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 448m2, spoločne nachádzajúce sa v obci Lednické Rovne, kat.úz. Lednické Rovne,

zapísaný na liste vlastníctva č.1 vedenom na Okresnom úrade, Katastrálny odbor Púchov, spôsob prevodu prostredníctvom Verejnej obchodnej súťaže.

 1. V zmysle ust. § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení podmienky verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne „HÁJ IBV 2“ vrátane návrhu kúpnej zmluvy tak, ako boli predložené na rokovanie OZ.
 2. Odkúpenie pozemku parc. č. KN C 489/1, Orná pôda o výmere 78m2, k. ú. Lednické Rovne, do výlučného vlastníctva Obce Lednické Rovne od výlučného vlastníka Bc. Jozef Goralka, rod. Goralka, trvale bytom Šoltésovej 1700/219, 017 01 Považská Bystrica, za celkovú kúpnu cenu 615,42 EUR a zároveň schvaľuje Kúpnu zmluvu na pozemok tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.
 3. Dohodu o ukončení Zmluvy o výkone správy majetku obce zo dňa 24.02.2017 medzi Obcou Lednické Rovne a spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o., ktorej predmetom je výkon správy kúpaliska tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.
 4. Dohodu o ukončení Nájomnej zmluvy zo dňa 06.06.2017 medzi Obcou Lednické Rovne a spoločnosťou Prima LR, s.r.o., ktorej predmetom je nájom nehnuteľností v areáli kúpaliska za účelom prevádzkovania kúpaliska tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.
 5. Nájomnú zmluvu medzi Obcou Lednické Rovne a spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o., ktorej predmetom je nájom nehnuteľností v areáli kúpaliska za účelom prevádzkovania kúpaliska tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.
 6. Predaj nehnuteľného majetku – pozemku vo vlastníctve obce parcela KN C č. 670/146 o výmere 884 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov – katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, a to formou zámeny za pozemok s parc. KN C č. 493/7 o výmere 882 m2, druh pozemku: Orná pôda, zapísaný na liste vlastníctva č. 674, vedenom Okresným úradom Púchov – katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 67/2017, vyhotoveného dňa 14.11.2017 a je vo vlastníctve manželov Antona Bolegu a Márie Bolegovej, obidvaja trvale bytom Medová 412/33, 020 61 Lednické Rovne, a to ako prípad osobitného zreteľa podľa ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, a to s finančným vyrovnaním vo výške 11.213,76 EUR v prospech Obce Lednické Rovne. Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že pozemok vo vlastníctve manželov Bolegových bude poskytnutý obci pre potrebu realizácie rozšírenia cintorína. Pozemok vo vlastníctve obce nemá obec možnosť využiť iným spôsobom. OZ zároveň schvaľuje Zámennú zmluvu tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.
 7. Zamestnávateľskú zmluvu – Doplnkové dôchodkové sporenie č. 109002139 so spoločnosťou AXA d.d.s., a.s., Kolárska 9, 811 06 Bratislava tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.
 8. Obec sa zaväzuje, že v prípade realizácie projektu s názvom „Lednické Rovne – Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod“ spoločnosťou Považská vodárenská spoločnosť, a.s., zabezpečí na vlastné náklady odvodnenie ulice Pod Skalkou v Lednických Rovniach, pričom konkrétne stavebné a technické riešenie bude dohodnuté pred realizáciou uvedeného projektu so spoločnosťou Považská vodárenská spoločnosť, a.s. a realizátorom stavby.
 9. Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku kúpaliska v Lednických Rovniach na rok 2018 vo výške 10.000,- €.
 10. Prenájom nebytového priestoru č.15, určeného na podnikanie v budove Zdravotníckeho strediska so súp. č. 191, Led.Rovne, v prospech spoločnostiSollau, s.r.o., v zastúpení Ing. Ivan Teplický, Dolná Breznica 363, 020 61 Dolná Breznica,a to za účelom zriadenia kancelárie pre obchodnú činnosť.

 

 

E. Neschvaľuje

 

 1. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, aby v podmienkach verejno obchodnej súťaže v bode 7./ bol namiesto termínu „maximálne úsilie“ doplnený konkrétny termín 30.09.2018.
 2. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, aby na prenájom kúpaliska bola vyhlásená verejno obchodná súťaž.
 3. boli vypustené v Čl. V. – Nájomné, body 6./ a 7./
 4. o výmere 90 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov – katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 07/2018, vyhotoveného Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeným dňa 01.02.2018 pod č. 48/18, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1

k celku pre Evu Šerú, trvale bytom Pod Brehom č. 88/21, 020 61 Lednické Rovne, a to ako prípad osobitného zreteľa podľa ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade obec plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 12.10.2015. OZ zároveň neschvaľuje Kúpnu zmluvu tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

F.  Ukladá

 

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Marcel, Hvezdoň

Zajtra má meniny Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:242
TÝŽDEŇ:2709
CELKOM:1782511

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.