Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 28.05.2020  o 16,30 hod.

 v Kultúrnom zariadení RONA, a.s.  Lednické Rovne

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 16.04.2020

  3./ Správa kontrolóra obce o čerpaní dotácií za rok 2019

  4./ Návrh zmluvy o dielo – zdravotné stredisko, informácia o stave rekonštrukcie

  5./ Informácia o plánovaných investičných akciách

  6./ Kúpalisko rok 2020

  7./ Prerokovanie žiadosti z komisie výstavby, dopravy a ŽP

  8./ Rôzne

  9./ Záver

 

 

Rokovanie

 

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

                        schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 9 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil poslancov p. Daniša,DiS a p. Mončekovú. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov: p. Chudada a  Ing. Backo.  Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Mišíka a p.Pokorného.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce uviedol, že materiály na dnešné rokovanie boli zverejnené, poslanci ich obdržali, teda aj program rokovania a dal o ňom hlasovať.

Ing.Brezániová – požiadala, aby sa mohli občania vyjadriť ku svojim žiadostiam

Starosta obce – uviedol, že oslovil tých, čo si podali žiadosti, aby sa prišli vyjadriť a dal o predloženom programe hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“

 

K bodu 2./      Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 

                        16.04.2020

 

Ing.Daško – informoval, že hlavný kontrolór vykonáva kontrolu plnenia uznesení v zmysle zákona 369/1990 Zb. Správu o kontrole uznesení OZ č.177/2020-1 až 195/2020-4 za rok 2020 predložil s materiálmi na dnešné rokovanie aj s vyjadrením, v akom sú štádiu plnenia. Z materiálov  vyplynulo, že niektoré úlohy sú vo fáze priebežného plnenia a niektoré sú splnené. 

 

K bodu 3./      Správa kontrolóra obce o čerpaní dotácií za rok 2019

 

Ing.Daško – uviedol, že správu predložil poslancom s materiálmi na dnešné rokovanie OZ v plnom znení a vyzval ich k otázkam.

 

Ing.Brezániová -  spýtala sa kontrolóra obce, ako kontroloval účtenky, ktoré sú nečitateľné? A prečo pán konateľ Ledrovu, tak dlho predkladal vyúčtovanie?

Ing.Daško – uviedol, že zatiaľ kontroloval kópie dokladov a teraz si vyžiadal originály. Ďalej vysvetlil, že v tabuľkovej forme to mali uvedené, ale súčasťou by mali byť kópie dokladov, na čo upozornil a doplnili to.

p. Pokorný – uviedol, že je to veľa dokladov naraz. Dohodli sa, že zatiaľ majú dokladovať sumu 4 tis.€, takže predložili mzdové listy, ostatné doklady sú k dispozícii v sídle spoločnosti.

Uvedenú informáciu  berie OZ na vedomie.

 

Hlasovanie:     „ za“               -   8 poslancov                       

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   1 poslanec (Ing.Karasová)

 

K bodu  4./     Návrh zmluvy o dielo – zdravotné stredisko, informácia o stave

                        rekonštrukcie

 

Starosta obce informoval už na predchádzajúcom OZ, že pri rekonštrukcii zdravotného strediska sa objavili problémy, ktoré sme nepredpokladali, hlavne nefunkčná podlaha, hydroizolácia, zateplenie, chýbali nosné preklady. Nájomníkov sme upozornili, aby sa v tom čase tam nezdržiavali a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – spýtala sa, kto vlastne teraz prestavuje zdravotné stredisko? Prečo to má realizovať Ledrov, či to budú robiť zamestnanci Ledrovu, alebo to bude v subdodávke? A prečo teraz predkladá zmluvu o dielo, keď im nepredkladá všetky zmluvy o dielo?

 

Starosta obce – túto zmluvu nemusí OZ ani odhlasovať, predložil ju aby nevznikali pochybnosti, lebo rozpočet na práce naviac bol 96 tis. Jedná sa o dosť veľkú sumu a ide to robiť naša s.r.o., pretože sme hľadali možnosti ako znížiť cenu. Našli sme riešenie, Ledrov ponúkol o 30 tis.€ menšiu sumu. Robíme v  podstate len to, aby poslanci a občania boli informovaní, ide o formálnu vec, aby aj poslanci vedeli, kto to ide robiť, a za čo to ide robiť.  Pedkladá to preto, lebo ide o práce naviac, a chce sa o tom baviť aj s poslancami.

 

p.Pokorný – búracie práce sú vo vlastnej réžii Ledrovu, stavebný materiál si musíme vysúťažiť a stavebné práce tiež v našej réžii.

Ing.Daško – spýtal sa či 64 tis.€ je súčasťou rozpočtu, alebo nie?

Starosta obce – jedná sa o práce naviac, ale predpokladli sme a položka je súčasťou schváleného rozpočtu

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o zmluve o dielo a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie:     „ za“               -   6 poslancov                       

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   3 poslanci (Ing.Brezániová, p.Štefina,Ing.Karasová)

Návrh bol schválený.

K bodu  5./     Informácia o plánovaných investičných akciách

 

Starosta obce informoval, že vo finančnej oblasti obecných a mestských rozpočtov dochádza k veľkému výpadku, ale  rozbehnuté akcie plánujeme dokončiť.  Pri rekonštrukcii zdr.strediska sme došli k názoru, že by sme chceli prerobiť rozvody vody, odpadu a kúrenia, došlo tam k statickým zabezpečeniam múrov, čakáme na rozpočty rozvodov kúrenia a vody pri rozbití podláh by sme chceli prerobiť aj tieto staré rozvody. Čo sa týka materskej školy, staviteľ si prebral stavenisko, dodávateľa sme vybrali formou verejno-obchodnej súťaže (VOS). Trápi nás aj fungovanie MŠ v tomto období,  lebo  jedáleň je  v rekonštrukcii. Chceli sme to stihnúť počas odstávky, ale kontrola projektu trvá dlhšie, nevieme či sa nám to podarí. Denný stacionár – zatiaľ prebieha VOS a čo sa týka parku, požiadal o informáciu Mgr. Mišíka.   

 

Mgr. Mišík – informoval, že v súťaži o Nórske fondy  sme sa umiestnili  na piatom mieste pod čiarou, čo neznamená, že by sme nemohli byť úspešní, lebo viacerí vybraní odstúpili, alebo odmietli kvôli spoluúčasti. Takže sa poradie môže preniesť. Z Úradu vlády máme informáciu, že by sa Nórske fondy mali navyšovať, lebo boli na Slovensku tieto fondy vyhodnotené ako veľmi úspešné, takže aj z tohto titulu by sme mohli byť úspešní. Komisia má stretnutie v júli 2020, tak uvidíme, ako rozhodnú.   

Ing. Brezániová – odsúhlasili nám realizáciu MŠ s výnimkou, takže prešla tá výnimka? Nabudúce by to brala aj s finančným rozpočtom. Čakala, že na dnešné rokovanie bude pripravený materiál o dôsledkoch krízy, ktoré majú dopad na náš verejný rozpočet. Baviť sa o plánovaných investičných aktivitách je tak akurát, že sa pobavíme.

Starosta obce – nejedná sa o výnimku, ale my sme povinní oznámiť, že budeme zasahovať do fasády, to sa pripravuje. Ide o to, že za časť tej fasády, ktorú porušíme, budeme musieť vrátiť fin.prostriedky, inak sa to nedá realizovať. Baviť sa o investičných akciách musíme, lebo sa bavíme cca o milióne. Chceme dotiahnuť tie eurofondové, ostatné sú o dôvere. Výpadok pre našu obec je od 100 do 380 tis.€ a stále sa to priebežne mení. Ukáže až čas, aby sme vedeli, čo konkrétne môžeme a nemôžeme realizovať. Nemôžeme zastaviť zazmluvnené – termínové veci. (MŠ, Zdr.stredisko). Možno je aj dobré, že park teraz nerobíme.

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu. Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu   6./    Kúpalisko rok 2020

 

Starosta obce informoval, že problematiku kúpaliska prebrali aj na zasadnutí Krízového štábu (KŠ) obce. Zatiaľ  KŠ neodporúča otvoriť kúpalisko v tomto roku. Samozrejme udržiavacie práce musia prebiehať, ako kosenie, čistenie bazéna a pod.  Taktiež v tejto mimoriadnej situácii nie sme si istí, či by sme zabezpečili chod kúpaliska a otvoril rozpravu.

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o neotvorení kúpaliska a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie:     „ za“               -   7 poslancov                       

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   2 poslanci (Ing.Brezániová, p.Štefina)

Návrh bol schválený.

 

K bodu  7./     Prerokovanie žiadosti z komisie výstavby, dopravy a ŽP

 

Starosta obce informoval o žiadostiach Komisie výstavby, dopravy a ŽP. Predložil žiadosť spoločnosti AUSEL, ktorá požaduje schválenie  stavebného zámeru – zmena účelu využívania stavby č. 41 v k.ú. Horenice. Jedná sa o pozemok, na ktorom je vecné bremeno a komisia výstavby neodporučila uvedený zámer schváliť a požiadal Ing.Kazdovú o doplnenie.

Ing.Kazdová -  uviedla, že predmetná stavba sa nachádza v stiesnených podmienkach. Prístavbou a nadstavbou by boli porušené stavebno-technické, požiarno-bezpečnostné a svetelno-technické predpisy. Vzdialenosť medzi nehnuteľnosťami je cca 2,5m čo je menej ako je zákonom stanovené. Kúpna zmluva medzi obcou a kupujúcimi sa vzťahovala na pozemok parc.č. 3/2, a taktiež sa na ňu vzťahuje vecné bremeno – právo prechodu a prejazdu pre obec a hasičskú zbrojnicu. Ak by zámer bol schválený musel by si vlastník na svoje náklady preložiť aj NN sieť a optický kábel.

Mgr. Šerá – aby nedošlo k nedorozumeniam, uviedla, že vystupujú obaja s manželom ako konatelia firmy AUSEL, ďalej uviedla, že včera rozposlala všetkým poslancom materiál, ktorý sa týka stavebného zámeru. Stavebný zámer sa netýka parcely 3/2, a nie je predmetom vecného bremena. Skôr hasiči bránia im v prístupe. Za nehnuteľnosť zaplatila za 20 rokov 7 tis.€. Stavebný zámer predložili preto, aby si mohli svoju vlastnú nehnuteľnosť opraviť a zveľadiť.  Na základe pripomienok stavebného úradu sa projekt pripravoval 9 mesiacov. Idú si upravovať svoju vlastnú nehnuteľnosť a budú platiť dane. Je to existujúca stavba, a 25 rokov hasiči užívajú pozemok bezodplatne.

Starosta obce – uviedol, že ak sa stavia niečo nové, musí to spĺňať určité podmienky, a nie je to možné povoliť z hľadiska požiarno-technického, nie sú dodržané stanovené vzdialenosti, ktoré vyplývajú zo stavebného zákona.     

Doplnila Ing.Kazdová – dodržiava sa jestvujúca zástavba a svojou nadstavbou a prístavbou garáže (zväčšujú sa rozmery do výšky a šírky) bude dotknutá stavba rod.domu obmedzená z hľadiska svetelnosti a požiarnej bezpečnosti.

Ing. Brezániová – nerozumie, čo vlastne budeme schvaľovať. Dôveruje predkladateľke, že komunikácia medzi ňou a p.Martinkovou bola, stavebná komisia predložila svoj názor, čo teda od OZ chceš?

Starosta obce – OZ zastupuje občanov. Jedná sa o hasičov, sú tam vecné bremená, chce názor od poslancov, či rekonštrukciu povolíme, alebo nie.

p.Štefina – bol sa osobne pozrieť na mieste a nevidí v tom problém

Ing.Karasová – podľa jej názoru sa obec zveľaďuje, nejaká svetelnosť nevie koho bude ovplyvňovať, lebo chalúpka vedľa tam nemá okná, nevidí problém.  

Mgr.Šerá – bez jej súhlasu by hasiči nemali vlastníctvo pozemkov, žiadajú o povolenie stavebného zámeru, nie o peniaze.

Ing.Brezániová – keď si vypočula argumenty p. Šerej, nemá s tým problém. Nevie aké stanovisko má zaujať k uzneseniu, lebo predložené uznesenie je zmätočné.

Starosta obce – má to vplyv na náš majetok, preto je potrebné sa k tomu vyjadriť. Komisia má odporúčací charakter.  Ak schválime toto uznesenie, AUSEL môže pokračovať, ak neschválime žiadosť AUSEL-u, tak je problém, a oni sa môžu brániť.  

Ing. Karasová – aký to má vplyv na obecný majetok? Veď oni si nerozširujú stavbu.

Starosta obce – vysvetlila to Ing.Kazdová, jedná sa o navýšenie o jedno  podlažie, nedodržia odstup  4 m od hranice pozemku.

Doplnil p.Pokorný – rozširujú stavbu do výšky, v prípade požiaru z vyššej strechy by padali zbytky na nižšiu a môže vzniknúť požiar.

Ing.Daško – ide o zámer, ktorý podlieha stavebnému konaniu. Sú organizácie, ktoré vydávajú stanoviská k zámeru, ak majú kladné stanoviská idú cez poverený stavebný úrad. Stavebné konanie nebolo ešte otvorené. Každopádne musia predložiť stanoviská a obec dáva, alebo nedáva súhlas.

Starosta obce – musíme rešpektovať aj názory občanov, výstavba bude zasahovať aj do obecných pozemkov, preto som požiadal, aby sa OZ k tomu vyjadrilo. Je to otvorená vec, môžeme si vyžiadať stanoviská a presunúť to na ďalšie OZ.

Ing.Brezániová – uzavrela by to dnes, predpokladá, že asi spolu komunikovali, ak schválime Ausel má zelenú, ak nie, tak sa Ausel nebude o nič pokúšať, je za to, aby to dnes uzavreli.

p.Chudada – prejednávali to v komisii ŽPaV, nemali poskytnuté stanoviská stavebného úradu, posudzovali to podľa stavebného zákona. Navrhol doplniť stanovisko Ing. Martinkovej.

Mgr. Šerá – uviedla, že komunikácia začala s Ing. Mičšíovou, ktorá z časových dôvodov to odovzdala Ing.Pechovi, dokumentácia bola prekreslená. Takže rokovali cez p. Pechu.  

Ing.Daško – uznesenie sa môže zobrať na vedomie, aby sa otvorilo stavebné konanie.

Starosta obce – treba jednoznačné stanovisko, navrhol preložiť to na ďalšie rokovanie, ktoré je zhruba o mesiac a prečítal návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie:     „ za“               -   3 poslanci (Ing.Brezániová, p.Štefina,Ing.Karasová)      

                        „ proti“          -   1 poslanec (p.Pokorný)

                        „ zdržali sa“   -   5 poslanci (p.Chudada,Ing.Backo,p.Ďurko,p.Janovec,

                                                                      Mgr. Mišík)

Návrh nebol schválený.

 

Ing.Karasová – hranice nie sú dodržané - tej prístavby k našim pozemkom obecným. Spýtala sa, či to bude brániť výjazdu techniky k požiarom?

Starosta obce – je to tam celé stiesnené.

K bodu   8./    Rôzne

 

Starosta obce informoval, že na minulom OZ sme schválili dve uznesenia, ktoré sa týkali úveru od Prima banky. Dostali sme informáciu, čo sa týka nového  úveru to všetko platí, zmluva je podpísaná, ale čo sa týka zníženia úrokovej sadzby na starom úvere, je v tejto mimoriadnej situácii zo strany Prima banky problém, a budeme o tom ešte rokovať.  

Ing.Brezániová – uviedla, že v dôvodovej správe v bode 4./ je uvedené: „ponuka zmeny na existujúcom úvere je podmienená poskytnutím nového úveru v roku 2020“,  ako sa s tým banka vysporiadala? Ďalej sa spýtala, v akej úrokovej sadzbe pôjde 300 tis.€, a či to máme písomne?

Starosta obce – úroková sadzba je 0,45%, čo sa týka zmluvy na úver, tú sme podpísali, na to bolo zvlášť aj uznesenie a o znížení budeme s bankou rokovať. Zatiaľ so znížením úroku starého úveru nesúhlasili.

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu a uviedol, že OZ berie informáciu Prima banky  na vedomie.

 

Hlasovanie:     „ za“               -   8 poslancov                       

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   1 poslanec (Ing.Karasová)

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce informoval, že od 01.júna sa plánuje otvorenie  MŠ a ZŠ, tak ako je uvedené v legislatíve. V tejto mimoriadnej situácii je všetko  pripravené, záujem je veľký. Kapacita MŠ je maximálne 60 detí, záujem je oveľa väčší, kapacita ZŠ je 220 detí ročníka 1-5, záujem má okolo 200 detí.   Triedy ZŠ budú fungovať tak, že budú zároveň aj školským klubom. Rodičia sa musia vyjadriť a dať záväzné písomné stanoviská.

Starosta ďalej informoval o návrhu Ing.Brezániovej, ktorý obdržali poslanci písomne.

Ing. Brezániová – návrh sa týka verejno-obchodnej súťaže (VOS) vyhlásenej na pozemok parc.č. 372/35 a 372/36. Uviedla, že sa ako členka komisie zúčastnila otvárania obálok na výber uchádzača a došlo k viacerým nezrovnalostiam. Po konzultácii s právnikom navrhuje, aby celú túto súťaž odkontroloval pán kontrolór obce. Ak sú tu účastníci, bola by rada, aby sa vyjadrili. Zástupcove vysvetlenie si  viackrát  v zázname vypočula.

Starosta obce – uviedol, že zhrnie priebeh súťaží,  a dá slovo na vysvetlenie aj ostatným. Do prvého kola sa nikto neprihlásil. V druhom kole bola cena 65,-€/m2, prihlásila sa firma Stavbyt. Pri kontrole narazil na 3 problémy. Súťaž nebola zverejnená, tak ako mala byť, ponuka nebola jednoznačná, pretože v nej bolo uvedené 5 poschodí, a v podmienkach bola uvedená nízkopodlažná budova, čo znamená 4 poschodia, a ďalej bol problém s dokúpením pozemku, preto sa celá súťaž javila ako zmätočná. Z uvedeného dôvodu navštívil jedného z konateľov, p. Slabého, kde mu celú situáciu vysvetlil, a navrhol som, aby sme vyhlásili ďalšie kolo súťaže, s čím súhlasil. Vyhlásili sme tretie kolo súťaže, zábezpeku vložili 3 firmy. Jedna firma ju vložila neskoro a  Stavbyt nepredložil ponuku, takže v ďalšom kole sme ich všetkých postavili na rovnakú štartovaciu čiaru a vyhlásili sme štvrté kolo súťaže. Všetkým firmám sme vyhlásené podmienky poslali. Vo štvrtom kole Stavbyt ponúkol najvyššiu sumu, ale  nedal dobré čestné prehlásenie. Právnici nám nedoporučili doplnenie, lebo by to nebolo v zmysle podmienok súťaže, preto výhercom sa stala druhá firma v poradí. Stretol sa aj s touto firmou a upozornil ich na problém, ktorý vznikol, aj napriek tomu požadujú podpísať zmluvu. Radili sme sa u dvoch právnikov.

p.Štefun – konateľ spoločnosti Stavbyt. Uviedol, že dali návrh, že majú záujem o pozemok, cca 2200m2, predložili aj nákres.  V prvom kole sa im zdala vysoká cena – 75,-€/m2, a obec ponúkla iba 1700m2 s tým, že 500m2 môžu dokúpiť. V druhom kole sa zúčastnili aj otvárania obálok, kde im bolo oznámené, že sú víťazi, a dva týždne sa nič nedialo. Potom prišiel starosta a oznámil im, že súťaž je zrušená, lebo nebola uverejnená v novinách. Žiadali sme  oficiálne stanovisko, ktoré nám nebolo doručené. Do kola číslo tri nedali ponuku, lebo neboli vyrozumení papierovo o súťaži č.2.  Najskôr boli vyrozumení o súťaži č. 3, a potom o súťaži č.2. Zaslali sme list, emailom aj poštou, kde sa dožadujeme vysvetlenia.  Bola vyhlásená súťaž č. 4, dali sme najvyššiu ponuku, ale boli sme zrušení, lebo sme neuviedli, že súhlasíme s obchodnými podmienkami VOS. Všetko sme postúpili právnej kancelárii, tá vyzvala obec, aby to zastavila, že je to všetko zmätočné, ale pán starosta sa rozhodol, že s nimi podpíše zmluvu. Ďalej citoval § 283 zákona o VOS a uviedol, že nechcú škodiť obci, ale budú sa dožadovať svojich práv. Investovali sme do toho financie – do prípravy projektu, platia si právne služby, tak si budeme za tým stáť. Ak sa podpíšu zmluvy s posledným víťazom, zablokujú celú súťaž. Ak nemajú pravdu, rozhodne súd, ale ak pravdu majú budú sa za ňu biť. Uviedol, že ich právne oddelenie bude odporúčať všetky súťaže zrušiť.

p.Štefina – požadoval od starostu vysvetlenie, príde mu to, ako keby sme nechceli Stavbytu pozemok odpredať.

Starosta obce – padlo to všetko na tom, že Stavbyt predložil zlé čestné prehlásenie, kde mali všetci rovnaké podmienky. Stojím pred tým,  že musím v zmysle podmienok podpísať zmluvu s firmou, ktorá vyhrala, vysvetlili sme im situáciu, ktorá môže podpisom zmluvy vzniknúť, aj tak sa dožadujú podpisu zmluvy. Zatiaľ máme stanovisko od právnika, že máme podpísať zmluvu s firmou, ktorá vyhrala. Ak poslanci navrhnú, zrušiť všetky súťaže, dám o tom hlasovať,  ale zatiaľ platí to, aby sme podpísali zmluvu s firmou, ktorá vyhrala. Ak zrušíme súťaže musíme rátať s tým, že aj  tá druhá firma nás môže žalovať. Mrzí ho, že to všetko takto dopadlo, ale musí dodržať podmienky súťaže.

Ing. Brezániová – môj zámer je, aby kontrolór obce odkontroloval, či súťaže prebehli v súlade zo zákonom, a vtedy môžeme zaujať stanovisko. Ak starosta zmluvu podpíše je to na jeho triko a zopakovala návrh, aby OZ uložilo kontrolórovi obce odkontrolovať priebeh súťaží, aby on povedal, že to bolo alebo nebolo v súlade so zákonom.

p.Štefina – doteraz si nás o takýchto veciach neinformoval, rieš si to sám. Nech sa vyjadrí právnička.

Starosta obce – o všetkom ste boli informovaní, všetky podmienky verejno-obchodných súťaží boli schvaľované v OZ a podľa podmienok súťaže musí zmluvu s víťaznou firmou podpísať, ak nerozhodne OZ inak.

Mgr. Hudecová – informovala o jednotlivých kolách súťaže. Do prvého kola sa nikto neprihlásil, následne bolo vyhlásené druhé kolo súťaže, ktoré sa nezverejnilo (v regionálnej tlači), tam došlo k pochybeniu. Tým pádom, že bola súťaž vyhlásená na interne a úradnej tabuli, došlo aj k platnému zrušeniu na internete a na úradnej tabuli, čiže druhá súťaž bola  zrušená. V podmienkach VOS si obec uviedla, že vyhlasovateľ je oprávnený zrušiť VOS a máme za to, že až do podpisu kúpnej zmluvy. Tretia súťaž bola vyhlásená ešte počas toho, ako druhá súťaž plynula, tým pádom sa druhá a tretia súťaž zrušila naraz. Štvrtá súťaž bola právoplatne vyhlásená pár dní na to.

Mgr. Mišík – uviedol, že ho mrzí, že to takto dopadlo, lebo so Stavbytom komunikovali ako so skúseným developerom, lebo bolo potrebné komunikovať s developerom.  Sme v patovej situácii, máme stanoviská z viacerých právnych agentúr, kde viac argumentov hrá v náš prospech. Chceli sme sa dopracovať k tomu, aby súťaž bola právoplatná. Keďže po druhom kole sme prišli na to, že došlo k viacerým chybám, ktoré by mohli viesť k zneplatneniu súťaže, a až po podpísaní zmluvy so Stavbytom by si mohli uplatňovať nárok na ušlý zisk. Chceli sme sa tomu vyhnúť, preto sa pán starosta dohodol s p. konateľom, vy teraz hovoríte, že nemáte stanovisko. Do ďalšej súťaže sa vložili aj veci, ktoré boli rozporné, aj tých 500m2. Pripravili sme podmienky, a do ďalšej súťaže Stavbyt vložil zábezpeku, ale nepredložil fyzicky ponuku. Ďalšia firma nevložila zábezpeku včas, vložili ju až na druhý deň, čím porušili podmienky. Prišli na vyhodnotenie súťaže a spochybňovali súťaž, že majú vyjadrenie súdu z nejakej inej súťaže, a súd rozhodol v ich prospech, aj keď vložili zábezpeku neskoro. O tomto všetkom bolo so Stavbytom komunikované, pýtali sa na to. Po komunikácii s právnymi agentúrami sme povedali, že urobíme hrubú deliacu čiaru a urobíme štvrté kolo. V obchodných podmienkach 4.kola bolo napísané, že účasťou  na 4. kole sa rušia všetky predchádzajúce súťaže. To znamená, že účastník 4. kola, ktorý vloží zábezpeku a ponuku,  a tým sa jej zúčastní, ruší všetko predchádzajúce. Už jasnejšie sa to nedalo spraviť, urobili sme to ako kompromis. Urobili sme chybu v tom, že sme Stavbytu neposlali vyrozumenie, bola to formálna chyba, ktorá nám nezneplatňuje ten úkon. Vyhlásili sme 4.kolo, ako kompromis pre všetkých uchádzačov, oslovili sme všetkých uchádzačov, poslali sme listy, maily  a linky, kde bolo všetko uverejnené, stačilo vyplniť a poslať naspäť. Skutočne to bolo veľmi laicky spravené, bolo to brané ako kompromis pre všetkých, aby sme sa nedostali do nejakých právnych problémov. Ale stalo sa to, že napriek tomu, že Stavbyt predložil najlepšiu ponuku, použili čestné prehlásenia z druhého kola, ale my sme čestné prehlásenia doplnili o ďalšie body, kde museli prehlásiť, že súhlasia s obchodnými podmienkami, čo nepredložili.  Máme právne analýzy, nevadí, že predložili iné čestné prehlásenie, ale obsahovo nespĺňalo to čo malo, a to bol problém. Tretie kolo sa zrušilo ako kompromis ku všetkým uchádzačom. Preto sme si dali urobiť právne analýzy a teraz máme stanovisko ku všetkým rozporným bodom, ktoré Stavbyt namieta, a máme jasné stanovisko, že víťazom je momentálne spoločnosť PK Reality z Púchova, ktorá bola oboznámená o všetkých skutočnostiach ktoré zo strany Stavbytu podnikajú. Rovnakým spôsobom chcú postupovať aj oni a máme aj ich stanovisko od právneho zástupcu, ktorý potvrdil naše stanovisko. Uznávame si chybu z druhého kola, za čo sme sa ospravedlnili, a preto sme povedali, že urobíme hrubú čiaru a začneme odznova.

Ing. Brezániová – upresnila informáciu ohľadne zábezpeky z tretieho kola a zopakovala svoj návrh, aby pán kontrolór odkontrolovať celú súťaž.

p.Štefina – spýtal sa, že kto nás do tej situácie dostal?

Starosta obce – uviedol, že tak boli nastavené podmienky súťaže.

Ing. Daško – kontrolór obce, uviedol, že v zmysle legislatívy majú poslanci OZ právo navrhovať úlohy. Úväzok kontrolóra je 1 pracovný deň, a plán kontrol bol schválený na minulom OZ, okrem toho sú tam aj ďalšie úlohy. Kontrola celej problematiky VOS je časovo náročná a nie je v jeho silách to zvládnuť. Páni zo Stavbytu sa vyjadrili, že pôjdu súdnou cestou, takže rozhodnutie súdu bude jednoznačné. Uviedol, že sa časovo necíti na taký veľký záväzok.

Starosta obce – uviedol, že z časového hľadiska by bolo vhodné vypustiť tie veci, ktoré má naplánované.

Ing. Brezániová – uviedla, že ak sa poslanci rozhodnú neschváliť jej návrh, bude mať odpoveď, prečo sa obrátila na vyššiu inštanciu a tá ju musí brať na vedomie. Keby nedochádzalo k chybám, nežiadala by o kontrolu ani spoločnosti Prima.

p.Štefún – uviedol, že povedali svoj názor na celú situáciu a požiadal poslancov, aby celú vec zvážili a  hlasovali za majetok obce

Ing.Karasová – uviedla, že cenu 75,-€/m2 navrhovala ona. Uviedla, že si platíme právnické firmy, prečo neprebehli konania tak ako mali,  prečo to nebolo zverejňované? Na druhej strane, prečo ste išli do súťaže  (do 4.kola), keď  bola podľa ich názoru súťaž neplatná.

Ing.Slabý – dali si urobiť stanovisko právnej agentúry, tak ako oni a ich právnička skonštatovala, že bude voliť menšie zlo.  Uviedol, že sa živí verejnými obstarávaniami, robí ich do roka niekoľko, a ešte sa s niečim takým nestretol, pretože  každá obec alebo  mesto v ktorej súťažil, si platí nejakú agentúru, ktorá preberá na seba všetky povinnosti a záväzky pokiaľ to zle vysúťaží. 

p.Štefina – kto je zodpovedný?

Starosta obce – uviedol, že postupujeme v zmysle zákona, išlo o to, že v druhom kole bola predložená ponuka rozporná, čo by kataster nezapísal. Preto rokoval s p.Slabým a zmluvu nepodpísal, aby neporušil zákon. Súťaž bola zrušená tak, ako bola aj vyhlásená. Ak nepodpíše zmluvu teraz, firma nás zažaluje, lebo podmienky splnili. Mrzí ho to, bohužiaľ sa stalo, váži si prácu chalanov zo Stavbytu.

Starosta obce dal hlasovať o návrhu p. poslankyne Brezániovej a požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia:

Hlasovanie:     „ za“               -   5 poslancov (Ing.Brezániová, p.Štefina,Ing.Karasová,

                                                                          p.Janovec,p.Ďurko)

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   4 poslanci (p.Chudada,Ing.Backo,p.Pokorný,

                                                                      Mgr. Mišík)

Návrh bol schválený.

 

Ing. Brezániová – spýtala sa, či dotácia na hasičskú zbrojnicu bola plne vyčerpaná? A uviedla, že by si priestory chcela pozrieť. Poďakovala za predložený návrh uznesení, tak ako to má byť v súlade s rokovacím poriadkom a štatútom obce.

Starosta obce – uviedol, že realizácia bola ukončená, išlo o vnútorné priestory. V tomto roku sme plánovali vo vlastnej réžii opraviť fasádu a vonkajšie priestory. Nie je problém to pozrieť.

K bodu 9./                 Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a  rokovanie ukončil.     

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

Overovatelia:

p. Chudada

Ing. Backo

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Zajtra má meniny Júlia, Juliána, Liana, Rita

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:210
TÝŽDEŇ:660
CELKOM:1803662

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.