Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 18.04.2023  o 16,30 hod.

 v sobášnej sieni OcÚ v Lednických Rovniach

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

Program : 

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ, konaného 9.2.2023                                       

  3./ Návrh VZN č. 7/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov 

       v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lednické Rovne                            

  4./ Garáže Majer

  5./ Prerokovanie žiadosti Korbelová

  6./ Prerokovanie žiadosti Gibl

  7./ Prerokovanie žiadosti Pecuchová

  8./ Prerokovanie žiadosti Budjač

  9./ Prerokovanie žiadosti Tarabová

10./ Návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena PVS

11./ OVS OBEC LEDNICKÉ ROVNE - priestor pod OcÚ

12./ Informácia o rozhodnutí okresného súdu TN - PRIMA

13./ Správa o činnosti ObP za rok 2022

14./ Prerokovanie žiadosti Pavlus Residence,s.r.o.

15./ Prerokovanie Darovacej zmluvy Tarabová, Chudada

16./ Príspevky občanov

17/  Rôzne

18./ Záver

 

Rokovanie

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

                        schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 10 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil poslanca p. Ďurka. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov: p. Vladimír Janovec a  Mgr. Michal Kozák. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Ing. Stanislava Backa a p.Milana Chudadu.

 

OZ VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Stanislav Backo, p. Milan Chudada

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko

Nehlasovali:

1

Mgr. Michal Kozák

 

Program dnešného zasadnutia poslanci obdržali s materiálmi, starosta obce predniesol požiadavku presunúť bod 16./ za bod 2./, a  dal hlasovať o pôvodnom návrhu programu dnešného rokovania. 

 

OZ SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko

Nehlasovali:

1

Mgr. Michal Kozák

 

OZ SCHVAĽUJE

zmenu program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, a to tak že za bod programu č. 2./  sa presúva bod 16./ s názvom „Príspevky občanov.“ Číslovanie ostatných bodov programu sa posúva.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko

Nehlasovali:

1

Mgr. Michal Kozák

 

K bodu 2./       Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného 09.02.2023 

Ing. Daško – uviedol, že predložil kontrolu plnenia uznesení v písomnej forme v novej skrátenej verzii.

Doplnil starosta obce – rokovanie o akciách Prima banky plánujeme predložiť neskôr, nie je to akútny problém, taktiež aj zriadenie komisie. Uviedol, že očakáva návrhy poslancov k uvedenej problematike.

Ing. Backo prečítal uznesenie o kontrole plnenia uznesení a starosta obce dal o ňom hlasovať:

OZ  BERIE NA VEDOMIE

kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, konaného dňa 09.02.2023

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 3./ Príspevky občanov

Starosta obce vyzval občanov, aby sa zapojili do rozpravy.

Ing. Prekop – uviedol, že sa chce vyjadriť k iniciatíve na záchranu artefaktu obce „Rytier zo Zborova“. Informoval o vzniku iniciatívy, o ich plánoch a činnosti. Bol založený transparentný účet, na ktorý môžu dobrovoľne prispieť občania. Bol predložený rozpočet a rozsah prác, stav účtu je dostatočný, reštaurátor prisľúbil, že v polovici mája môže začať s prácami, po dokončení prác zverejnia aj výdavky.  Ďalej uviedol, že občianske združenie má ešte jeden cieľ, a to aby zistili čo najviac faktov o „soche rytiera“. Poďakoval za pochopenie a podporu.

Na dotazy poslancov odpovedal Ing. Prekop.

K bodu 4./      Návrh VZN č. 7/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov

                        výdavkov  v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej

                        pôsobnosti Obce Lednické Rovne

 

Starosta obce vysvetlil potrebu prijať uvedené VZN. Zmena je v čl. 4 vo výške príspevkov, doplnili sa dva články a obedy zdarma.

 

Ing. Karasová – spýtala sa na lehotu predloženia pripomienok, či 11.03., alebo 11.04.2023

Odpovedal starosta obce – lehota mala byť 11.04.2023.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia o VZN č.7/2023 a dal o ňom hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 5./      Garáže Majer

 

Starosta obce – uviedol, že prevod pozemku sa prejednáva  druhýkrát v OZ, oneskorenie je spôsobené s problémami s pripojením na elektrickú sieť.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesení o prevode majetku - garáží a dal o nich hlasovať.

 

 

 

OZ SCHVAĽUJE

prevod pozemku v registri C KN č. 166/81, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 166/1 zapísaný na liste vlastníctva č. 1, pre Bronislava Hastíková, Rozkvet 2008/19, 017 01 Považská Bystrica za kúpnu cenu v celkovej výške 363,63 Eur

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

prevod pozemku v registri C KN č. 166/80, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 166/1 zapísaný na liste vlastníctva č. 1, pre Lukáš Novosad, Súhradka 214/41, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu v celkovej výške 347,82 Eur

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

prevod pozemku v registri C KN č.166/79, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 166/1 zapísaný na liste vlastníctva č. 1, pre Dariusz Zieba, Námestie slobody 126/5, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu v celkovej výške 347,82 Eur

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

prevod pozemku v registri C KN č.166/78, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 166/1 zapísaný na liste vlastníctva č. 1, pre Peter Provazník, Medová 406, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu v celkovej výške 363,63 Eur

 

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 6./      Prerokovanie žiadosti p.Korbelová

Starosta obce – uviedol, že materiály poslanci obdržali, vysvetlil že ide o parcely, ktoré obec nevyužíva, rod.Korbelovcov má uvedené parcely v prenájme, žiadajú o odpredaj parciel vo svahu ostatné parcely by zostali v prenájme a otvoril rozpravu.

Ing. Brezániová – spýtala sa, že keď odpredáme tento svah, ponechajú ho majitelia v takom stave ako je, (spevnený kríkmi), alebo majú v pláne robiť nejaký zásah, aby to nerobilo problém občanom, ktorým teraz odpredávame garáže. Za tak nízku cenu, ako je určená v znaleckom posudku, sa dávno nepredávalo.

Starosta obce – vysvetlil, že si nedovolil navýšiť cenu znaleckého posudku, ale ak poslanci nesúhlasia s cenou, môžu navrhnúť vyššiu cenu a môžeme o tom diskutovať. Ohľadne zásahov do svahu môžeme so žiadateľmi rokovať.

Ing. Karasová – navrhla neoficiálne stretnutie poslancov, na ktorom prerokujú cenu pozemkov, aj keď cenu určujú znalci, aby sme boli spravodliví. Uvedená cena sa jej zdá smiešna, navrhuje využiť možnosť navýšenia ceny.

Starosta obce  - cenu určujú znalci, ako príklad uviedol, že dve parcely vedľa seba môžu mať rôzne ceny, ak je jedna z nich niečim obmedzená.

Mgr. Kozák – spýtal sa či bola p. Korbelová informovaná o tom, že parcely pod cestou jej obec neodpredá. Spýtať sa či je rodina ochotná zaplatiť viac.

Starosta obce – uviedol, že bola informovaná o tom, ktoré parcely je možné dať len do prenájmu. Ako poslanci môžete dať návrh na obmedzenie pozemku.

Ing. Daško – uviedol, že odpredaj majetku a pozemkov podľa znaleckého posudku je jedna z legálnych možností odpredaja s tým, že nemusí byť najefektívnejšia. Ak ide o lukratívny pozemok je lepšia súťaž, ale ak je pani jediná, ktorá má o pozemok záujem, obec môže pozemok odpredať v cene znaleckého posudku.

Starosta doplnil, že uvedený pozemok majú v prenájme od roku 2016, upratali a upravili ho a požiadal poslancov o návrhy.

Ing. Brezániová – navrhla, aby sme uvedený bod prerokovali na najbližšom OZ, s tým že budeme mať relevantné výstupy (stretnutie poslancov s členmi komisie, pracovníkmi OcÚ a rod. Korbelových, a či to nemá byť odpredané verejnou súťažou).

Ing. Daško –uviedol, že tento návrh treba jednoznačne formulovať, lebo pojem relevantné môže chápať každý ináč.

Ing. Brezániová – návrh je, aby sme uvedený bod prerokovali na najbližšom OZ.

Ing. Karasová – časový horizont bol krátky na prejednanie uvedeného odpredaja

p. Chudada – vyjadril sa, že mu pripadá akoby sme predávali lukratívny pozemok. Ide o obyčajný svahovitý terén, do roku 2016 to bolo v podstate smetisko, tí ľudia sa o to starali, znalec podľa neho vedel, prečo určuje takúto cenu, my sa budeme teraz dohadovať s vracať to, nakoniec sa môže stať, že o to nebudú mať záujem, pripadá mu to akoby sme chceli robiť prieky, mali by sme slúžiť občanom.

Starosta obce sa vyjadril, že obecná rada, ako medzičlánok mu v takýchto veciach chýba a dal hlasovať o návrhu Ing. Brezániovej.

Ing. Brezániová –  aby sme uvedený bod prerokovali na najbližšom OZ.

Za:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová,

Proti:

8

Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

Návrh  nebol schválený.

Mgr. Kozák – navrhol, aby v zmluve bolo uvedené, aby pozemok využívali napr. ako sad, aby bol svah spevnený.

Starosta obce – schvaľujeme teraz zámer, môžeme takúto podmienku do zmluvy doplniť a požiadal o prečítanie uznesenia.

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia o zámere predaja a zámere prenájmu a dal o nich hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

zámer predať:

 • pozemok v registri C KN č. 1287/5, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 299 m2,
 • pozemok v registri C KN č. 1266/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 403 m2,

katastrálne územie Lednické Rovne manželom:  Ján Korbel a manželka Marianna Korbelová, obaja bytom Sv. Anny 144/9, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu v celkovej výške 1291,68 Eur, t.j. 1,84 Eur/m2

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová,

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

zámer prenajať:

 • pozemok v registri C KN č. 189/8, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 208 m2,
 • pozemok v registri C KN č. 1287/61, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 138m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 1287/5,
 • pozemok v registri C KN č. 1266/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 136 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 1266/1,

k.ú Lednické Rovne pre nájomcu Ján Korbel a manželka Marianna Korbelová, obaja bytom Sv. Anny 144/9, 020 61 Lednické Rovne, za nájomné vo výške 37,11 Eur/rok, t.j. 0,077 Eur/m2/rok.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová,

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 7./      Prerokovanie žiadosti Gíbl

 

Starosta obce – tiež ide o zámer, vysvetlil, že ide o pozemok medzi domom a riekou, sú to obecné pozemky, ktoré sú prístupné iba z dvora majiteľa, alebo od rieky.

Ing. Brezániová – uviedla, že nemá znalecký posudok na uvedený pozemok, tak sa zdrží hlasovania.

Ing. Karasová – opäť upozornila na veľké rozdiely v cene pozemkov.

Starosta obce – uviedol, že cena za „ostatné pozemky“ a napr. „stavebné pozemky“ je rozdielna, samozrejme môžu dať iný návrh. Mal za to, že znalecký posudok je priložený.

Mgr. Kozák – asi by za to nehlasoval, navrhuje to znova pozrieť, ak je záujem o to, navrhol by odpredať väčšiu časť pozemku.

Odpovedal starosta obce – my odpredávame iba to, čo máme vo vlastníctve, ostatné plochy sú vo vlastníctve SPF.

Do rozpravy sa zapojili poslanci: Ing.Daško, Ing. Karasová, p.Janovec a starosta obce.

Ing. Backo – navrhol presunúť tento bod rokovania do ďalšieho OZ.

OZ SCHVAĽUJE

návrh poslanca Ing. Backa odložiť prerokovanie žiadosti p. Gíbla na najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 8./      Prerokovanie žiadosti Pecuchová

Starosta obce – uviedol, že sa jedná o obdobnú žiadosť, ako mal p. Gíbl.

Ing. Backo – navrhol presunúť tento bod rokovania do ďalšieho OZ.

OZ SCHVAĽUJE

návrh poslanca Ing. Backa odložiť prerokovanie žiadosti p. Pecuchovej na najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 9./      Prerokovanie žiadosti Budjač

Starosta obce uviedol, že uvedený bod bol presunutý z minulého OZ, kde bolo navrhnuté odpredať pozemok za cenu 58,82€/m2 a otvoril rozpravu.

p.Budjač – vysvetlil, že za pozemok ponúkol cenu podľa znaleckého posudku, teda 20,-€/m2. Teraz ponúka cenu 50,-€/m2.

Ing. Brezániová – spýtala sa, či je p.Budjač ochotný zaplatiť sumu 58,82€/m2.

p.Budjač – vyjadril sa, že to už je veľa.

Ing.Karasová – myslí si, že pán Budjač urobil ústretový krok, tak by s odpredajom súhlasila.  

OZ SCHVAĽUJE

zámer predať pozemok v registri C KN č. 670/54, druh pozemku: záhrada, o výmere 180 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1,  pre Martin Budjač, Mikušovce 77, 018 57 Mikušovce za kúpnu cenu vo výške 50,00 Eur/m2, t.j. 9 000 Eur

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 10./    Prerokovanie žiadosti Tarabová

 

Starosta obce uviedol, že nájomníčka p. Tarabová chce ukončiť nájom. Ide o priestory po bývalej SLSP. Na uvedený priestor sme pripravili obchodnú verejnú súťaž (OVS) a otvoril rozpravu.

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia o ukončení nájmu ku dňu 31.05.2023 a dal o ňom hlasovať.

OZ SCHVAĽUJE

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 11./ Návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena PVS

Starosta obce vysvetlil, že sa pripravuje projekt odkanalizovania obcí v rámci EU fondov. Z našej strany sa snažíme výsť maximálne v ústrety PVS a otvoril rozpravu.

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia o zriadení vecného bremena na pozemok parc.č. KN C 1281/5, k.ú. Lednické Rovne a dal o ňom hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 12./    OVS OBEC LEDNICKÉ ROVNE - priestor pod OcÚ

 

Starosta obce uviedol, že ide o priestory OcÚ LR (bývala SLSP). Požiadal o opravu chyby v bode 1. čl.4./  a otvoril rozpravu.

Ing. Karasová – spýtala sa prečo vo OVS nie je uvedená cena nájmu predchádzajúceho nájomcu? Cena 70,-€/m2 sa v prípade, že neuspeje bude znižovať.

Odpovedal starosta obce – áno v prípade neúspechu sa cena znižuje, ale p. Tarabová priestory upravila, priestory sú vylepšené a sú tam samostatné merače. Preto je cena 70,-€/m2.  

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesení k OVS a dal o nich  hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

Zámer prenajať a spôsob prenájmu nebytových priestorov:

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

Podmienky OVS na nebytový priestor:

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

5-člennú komisiu na vyhodnotenie ponúk verejnej obchodnej súťaže – nebytový priestor v budove OcÚ zloženú z: Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Mgr. Mária Balážová, Bc. Jozef Hollan, p. Vladimír Janovec

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

Ing. Kazdová – požiadala o opravu starého  telefónneho čísla v podmienkach OVS.

 

K bodu 13./    Informácia o rozhodnutí okresného súdu TN – PRIMA

Starosta obce – keďže sa nemôžeme dopátrať telefonicky, skúsili sme to cestou info zákona, bolo nám to zamietnuté, s tým, že na likvidácii spoločnosti sa stále pracuje. Odpoveď súdu sme predložili s materiálmi a otvoril rozpravu.

Ing. Brezániová – do dnešného dňa sa nedozvedela, k akému dátumu bol podaný  na súd výmaz spoločnosti. Upozorňovala, že je tam napísané spoločník Tomáš Pokorný a nie obec LR v návrhu advokátskej kancelárie. Je zvláštne prečo postupujeme v zmysle info zákona, keď máme kanceláriu, ktorá nás zastupuje a môže nahliadnuť do súdneho spisu. Otvorila si stránku obchodného registra a zistila, že bola odovzdaná účtovná závierka za roky 2022 a 2021. Pýtala sa na to či je spoločnosť stále živá, takže sme mali mať správu o spoločnosti PRIMA, a to sme nedostali.  A tiež nedostala odpoveď v zmysle info zákona, adresovanú na OcÚ  na žiadosť o sprístupnenie informácie  kópie schválených zámerných účtov obce LR v komplexnej forme za roky 2013 až 2021.

Starosta obce – my sme dotazovali súd v zmysle  zákona, aké kroky boli urobené v danej veci, súd odpovedal, že odmieta žiadosť o sprístupnenie informácie. Zrušenie spoločnosti je podané, zatiaľ sme nedostali odpoveď, ak máš nejaké podozrenie  tak konaj, neviem čo za tým vidíš. Oslovili sme aj firmu Urbáni a partners, s ktorou sme spol. PRIMA zakladali, stále dobiehajú staré veci, ale už s nimi nespolupracujeme.

Ing. Brezániová – stále sa dotazuje, či bolo naplnené uznesenie, či konateľ spoločnosti do konca roka 2021 dal na súd zrušenie a naplnil uznesenie OZ.

Starosta obce – návrh na likvidáciu je podaný.

Ing. Daško – do plánu kontrol si dal úlohu výmazu spol.PRIMA, úrad viackrát kontaktoval príslušný súd, väčšinou to dopadlo tak, že sme sa priamo so sudcom nespojili, preto sme žiadali odpovede cestou info zákona, súd dal najavo, že pre neho tento info zákon neplatí, pričom nevyvrátil, že takáto žiadosť na súde podaná nie je. K vyriešeniu danej veci chýbajú nejaké výstupy, nové záležitosti k problému nemá.

Do diskusie sa zapojili poslanci: Ing.Brezániová, Ing.Karasová, Ing. Daško

Odpovedal starosta obce – všetko čo sme mali k dispozícii sme predložili, žiadali sme aj predloženie spisu od Urbáni a partners, ak sa k spisu dostaneme tak ho predložíme aj s dátumom.

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia a dal o nich  hlasovať.

OZ BERIE NA VEDOMIE

Rozhodnutie Okresného súdu Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín zo dňa 31.3.2023 o odmietnutí žiadosti obce Lednické Rovne o sprístupnenie informácie, ktorá bola evidovaná pod číslom SprI 163/2023, týkajúca sa konania o zrušení spoločnosti Prima LR – sp. zn. 38Cbr/21/2022.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 14./    Správa o činnosti ObP za rok 2022

 

Starosta obce uviedol, že správu ObP mali poslanci predloženú v materiáloch na dnešné rokovanie a otvoril rozpravu.

Ing. Daško – uviedol, že sa majú zväčšovať kompetencie obecných a mestských polícií.

Mgr. Chutko – áno, štátna polícia nemá ľudí, tak sa snažia posunúť kompetencie na ObP a MsP.

Ing. Brezániová – vyslovila sa, že by bolo vhodné zverejniť správu na stránkach obce, nakoľko to ide z verejných zdrojov.

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia a dal o ňom  hlasovať.

OZ BERIE NA VEDOMIE

správu o kontrolnej činnosti Obecnej polície za rok 2022, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 15./    Prerokovanie žiadosti Pavlus Residence,s.r.o.

 

Starosta obce vysvetlil, že ide o vecné bremeno na cestu a umiestnenie inžinierskych sietí popri hlavnej ceste, materiály obdržali s pozvánkou a otvoril rozpravu.

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia a dal o ňom  hlasovať.

OZ SCHVAĽUJE

Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena  podľa porealizačného geometrického plánu s  Pavlus Residence, za jednorazovú náhradu určenú na základe znaleckého posudku.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 16./    Prerokovanie Darovacej zmluvy Tarabová, Chudada

Starosta obce – je to usporiadanie vzťahov na ulici Medovej kde je plánovaná kanalizácia, ktorá by mohla kolidovať s týmto pozemkom, preto sme pristúpili k dohode a otvoril rozpravu.

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia a dal o ňom  hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

nadobudnutie nehnuteľnosti – pozemku parcela registra KN C parc. č. 489/191 o výmere 11 m2, k.ú. LR, uzatvorenej medzi Ing. Zuzanou Tarabovou a Ing. Martinom Chudadom ako darcami a obcou Lednické Rovne ako obdarovaným.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 17./    Rôzne

Starosta obce – informoval o cenách energií, ktoré sú vysoké, a nepomôžu ani dotácie od štátu,   preto sme sa rozhodli vypovedať zmluvu s SSE, prešli sme na spotové ceny – využili sme ponuku Energie 2, kde sú ceny oveľa nižšie s viazanosťou do 01.04.2024. MŠ si energiu vyrába, nemali odberateľa a dohodli sa s Energie2 na odbere.

 • Ďalej informoval o Behu oslobodenia, ktorý bol preložený na september, v parku sa intenzívne  pracuje.
 • 31.04.2023 budeme stavať máj a bude aj lampiónový sprievod
 • Kultúrne akcie budú platené z nórskych fondov
 • K 30.06. mám odchádza hlavná ekonómka
 • Odchádzajú na dôchodok ďalší traja ľudia
 • Dal na zváženie zasielanie materiálov len elektronickou formou, požiadal o návrhy, ušetrilo by to veľa času a práce

Informáciu doplnil Ing. Backo:

 • Momentálne prebiehajú dva projekty Nórske fondy a Interreg.
 • Upozornil, že vzhľadom na prebiehajúce stavebné práce stále platí zákaz vstupu do parku
 • Informoval o možnosti zapojiť sa do výzvy MIRRI – čerpať financie na rozbehnuté projekty. Celkový objem financií je cca 295 tis€, z ktorých by sme chceli vybudovať časť chodníkov, schody od šibenice po Hunty Fish, a dokončiť nadzemné časti kamerového systému a verejného osvetlenia a nádvorie starého kostola.
 • INTERREG – momentálne máme vysúťaženú firmu, ktorá robí stavebné práce na veži kostola, máme podpísanú zmluvu, ktorá je na prvostupňovej kontrole u správcu programu VO, súbežne bola ukončená VO na návrh vitráží, ktoré budú osadené do okien starého kostola.

Doplnil starosta – spolupracujeme s mestom Karolínka, celý proces je náročný a zložitý, poďakoval všetkým ktorí sa tomu venujú. V parku bolo vysadených 200 stromov, má prebehnúť kontrola, pamiatkári kontrolujú  vzdialenosti výsadby aj výšku vysadených stromov.  Tiež musíme naplánovať výsadbu stromov za cyklotrasu, do parku smerujeme  aj   náhradnú výsadbu od PVS. Stacionár je dokončený, riešime prevzatie, musíme nastaviť financovanie a personálne obsadenie, termín otvorenia plánujeme tak začiatkom budúceho roka.

 

Ing. Daško – vyjadril sa k príprave materiálov na rokovanie OZ, nechce poslancom obmedziť prístup k papierovej forme, ale je to dosť neefektívne, preto by bol za to, aby sa materiály doručovali iba elektronicky, ak by poslanci súhlasili.

Ing. Brezániová – uviedla, že si nabudúce vyžiada, koľko nás denný stacionár stál aj so všetkými navýšeniami a príspevkami. Upozornila, že bola vyhlásená súťaž na verejné budovy od ministerstva dopravy. Čo sa týka materiálov – elektronickej forme sa nebráni, ale aj tak si musí materiály vytlačiť, lebo s nimi pracuje. 

Ing. Karasová – súhlasí s elektronickou formou ak bude pripojenie na wifi sieť, ak by si doniesli svoje notebooky.

Starosta obce – ide o dohodu poslancov, aby všetci dostávali materiály rovnako.

Ing. Daško – rešpektuje názory poslancov, ďalej uviedol, že z minulého OZ sa prekladalo niekoľko vecí a z dnešného tiež, do júnového OZ pôjdu ekonomické veci, dáva na zváženie, či by nebolo dobré dať ďalší termín na neplánované zasadnutie OZ. Spýtal sa na žiadosť o fin.príspevok z Norskych fondov, či máme financie na spoluúčasť.

Odpovedal starosta obce – podali sme žiadosť, ak príde kladná odpoveď, budeme rokovať či do toho pôjdeme, alebo nie.

 • Aj pri pláne obnovy – sú tam veľké spoluúčasti, energetické audity, fotovoltaika, tepelné čerpadlá, čo je pre nás nereálne, nie všetko ide tak ľahko ako povedia.
 • Pri stacionári – prebiehajú ešte nejaké finančné procesy, keď to bude uzatvorené samozrejme predložíme
 • Rovnianke noviny – neprestali sme vydávať, ale obmedzili sme to na dve čísla.

 

Ing. Kazdová – spýtala sa na práce, v akom štádiu je chodník na ulici  Sv.Anny, železničné priecestie a  zvodidlá pri dome Gabrišových

Odpovedal starosta obce – zvodidlá nám boli zo strany VÚC prisľúbene, na chodníku sa intenzívne pracuje,  určite bude  do púte sv.Anny dorobený. Priecestie riešila Bc. Kurtiová, a na šachtu pri ich dome – dajú tam silnejší kryt.

Ing. Brezániová – k termínu zastupiteľstva sa vyjadrila, že keby sa hovorilo k veci určite by bolo kratšie.

Starosta obce – zatiaľ sa budeme držať plánu zasadnutí OZ, vyzval poslancov na komunikáciu emailom.

Ing. Karasová – požiadala na cintoríne v Mednom zrekonštruovať schody a dať tam zábradlie, a stanoviť písomne termín dokedy treba dať do poriadku detské ihriská.

Starosta obce – vyjadril sa, že na detských ihriskách by bolo vhodné postupne  drevené prvky aj vymeniť, pomaly majú po životnosti.

 

K bodu 18./   Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Vladimír Janovec

Mgr. Michal Kozák

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Marcel, Hvezdoň

Zajtra má meniny Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:240
TÝŽDEŇ:2707
CELKOM:1782509

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.