Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Zápisnica

 

z ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 29.11.2018  o 16,00 hod.

 v sále Kultúrneho domu Lednické Rovne

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :   

 1./  Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 2./  Oznámenie výsledkov voľby starostu a  volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie

        osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného

        zastupiteľstva

 3./  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

 4./  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

 5./  Príhovor starostu 

 6./  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

 7./  Návrh a schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať

       a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 8./  Návrh a schválenie sobášiacich poslancov obecného zastupiteľstva a určenie sobášnej

       miestnosti   

 9./  Návrh zriadenia obecnej rady a voľba jej členov

10./  Návrh zriadenia komisií, voľba ich  predsedov

11./  Prerokovanie žiadosti starostu obce

12./  Návrh a schválenie platu starostu obce

13./  Návrh a schválenie platu zástupcu starostu obce

14./  Diskusia

15./  Záver

 

 

 

Rokovanie

 

K bodu 1./

 

            Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil Mgr. Marian Horečný privítaním  všetkých prítomných poslancov a občanov na slávnostnom zasadnutí OZ. Za zapisovateľku určil Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov určil Ing. Stanislava Backa a p. Milana Chudadu  a vyzval predsedníčku miestnej volebnej komisie p. Darinu Hollanovú, aby informovala o výsledkoch volieb.

 

K bodu 2./

 

            S výsledkami komunálnych volieb oboznámila prítomných predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Darina Hollanová. Prečítala výsledky volieb konaných dňa 10.11.2018 na starostu obce  a poslancov OZ a vyzvala starostu obce, aby zložil zákonom predpísaný sľub.  

 

K bodu 3./

 

            Novozvolený starosta obce  Mgr. Marian Horečný, zložil zákonom predpísaný sľub  a prevzal si osvedčenie o zvolení za starostu obce.  

 

O 16,12 hod. sa na rokovanie dostavil JUDr. Michal Ševčík

 

 

 

K bodu 4./

 

            Novozvolený starosta obce Mgr. Marian Horečný  prečítal sľub poslancov  a následne vyzval novozvolených poslancov, aby zložili zákonom predpísaný sľub, predstúpili k podpísaniu sľubu a prevzali si osvedčenia o zvolení  za poslanca OZ.  

 

K bodu 5./

 

            Novozvolený starosta, Mgr. Marian Horečný, konštatoval, že všetci novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub, a teda z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 11 poslancov a rokovanie je uznášania schopné.  

            V úvode svojho príhovoru poďakoval za prejavenú dôveru, privítal všetkých prítomných poslancov a  občanov. Poďakoval odstupujúcim poslancom za prácu, ktorú vykonali počas ich funkčného obdobia, ďalej poďakoval všetkým organizáciám a zložkám obce, členom komisií  a  zagratuloval novozvoleným poslancom k ich zvoleniu. Vyslovil sa, že verí  v dobrú spoluprácu všetkých zainteresovaných jednotlivcov a zložiek, ktoré spolupracujú s OcÚ.

      

K bodu 6./      Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

 

Starosta obce navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení: Mgr. Martin Mišík a p. Štefan Ďurko

Hlasovanie: „všetci za“

 

Následne starosta obce požiadal Bc.Hollana, aby oboznámil prítomných s programom rokovania OZ,  doplnil bod 13./ o voľbu zástupcu starostu obce  a dal o doplnenom programe hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“

 

K bodu 7./      Návrh a schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude  

                        oprávnený zvolávať  a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Starosta obce dal návrh, aby funkciu  poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutie OZ vykonával aj v tomto volebnom období p. Milan Chudada.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               - 10 poslancov                       

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   1 poslanec (p.Chudada)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 8./      Návrh a schválenie sobášiacich poslancov obecného zastupiteľstva a určenie sobášnej miestnosti   

 

Starosta obce navrhol schváliť za sobášiacich poslancov: Mgr. Martin Mišík a p. Milan Chudada. 

Hlasovanie: „všetci za“

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o určení sobášnej miestnosti, ktorou je zasadačka obecného úradu (na prízemí).

Hlasovanie: „všetci za“

 

K bodu 9./      Návrh zriadenia obecnej rady a voľba jej členov

 

Starosta obce uviedol, že navrhuje, aby obecná rada pracovala v zložení: Mgr. Martin Mišík, Ing.Stanislav Backo, p.Milan Chudada, p.Vladimír Janovec,  Ing.Iveta Karasová a otvoril rozpravu.

 

p. Štefina – uviedol, že má záujem byť členom OR

 

Starosta obce požiadal p. Štefinu, aby uviedol celý návrh komisie.

 

p.Štefina – navrhol členov OR : Mgr. Martin Mišík, Ing.Stanislav Backo, p.Milan Chudada, Ing.Iveta Karasová, p. Peter Štefina. 

 

Hlasovanie:     „ za“               -   5 poslancov (p.Janovec, p.Štefina,Ing.Karasová,

                                                                         Ing.Brezániová,p.Pokorný)            

                        „ proti“          -   2 poslanci  ( Ing.Backo, Mgr.Mišík)

                        „ zdržali sa“   -   4 poslanci  (p.Chudada,p.Daniš,p.Mončeková, p.Ďurko)

Návrh nebol schválený nadpolovičnou väčšinou.

 

Starosta obce dal hlasovať o uznesení aby OR pracovala v zložení: Mgr. Martin Mišík, Ing.Stanislav Backo, p.Milan Chudada, p.Vladimír Janovec,  Ing.Iveta Karasová.

 

Hlasovanie:     „ za“               -   9 poslancov                       

                        „ proti“          -   1 poslanec (p.Štefina)

                        „ zdržali sa“   -   1 poslanec (Ing.Brezániová)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 10./     Návrh zriadenia komisií, voľba ich  predsedov

 

Starosta obce uviedol, že 13.12.2018 sa bude konať ďalšie zasadnutie OZ, kde budeme prejadnávať zloženie komisií, teda všetkých členov.  V materiáloch na dnešné rokovanie poslanci obdržali návrh komisií a ich  predsedov a tajomníkov a dal hlasovať o predloženom návrhu:

Komisia finančná :               Predseda :                   Mgr. Martin Mišík

                                               Tajomník :                  Mgr. Mária Balážová

Hlasovanie:     „ za“               - 10 poslancov                       

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   1 poslanec (p.Štefina)

Návrh bol schválený.

 

Komisia sociálno – zdravotná :       Predseda :                   Dana Mončeková

                                                           Tajomník :                  Anna Rodová

Hlasovanie: „všetci za“

 

 

 

Komisia bezpečnosti, požiarnej ochrany a verejného poriadku :

Predseda :                  Tomáš Pokorný

Tajomník :                  Mgr. Ľubor Chutko

Hlasovanie:     „ za“               - 10 poslancov                       

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   1 poslanec (p.Štefina)

Návrh bol schválený.

 

Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia :

                                   Predseda :                   Milan Chudada

Tajomník :                  Ing. Margita Kopačková

Hlasovanie:     „ za“               -   9 poslancov                       

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   2 poslanci (p.Chudada,p.Štefina)

Návrh bol schválený.

 

Komisia pre kultúru, šport:            Predseda :                   Ing. Stanislav Backo

                                                           Tajomník :                  Mgr. Eva Kucejová

 

Ing. Brezániová navrhla doplniť, aby bola komisia pre kultúru, šport a školstvo.

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Ing.Brezániovej.

Hlasovanie: „všetci za“

 

Starosta obce navrhol zloženie komisie pre kultúru, šport a školstvo:

Predseda :                  Ing. Stanislav Backo

                                                           Tajomník :                  Mgr. Eva Kucejová

 

p.Štefina – spýtal sa p.Backa, čo to obnášalo, do čoho sa zapojil a koľkokrát táto komisia  zasadala?

 

Ing.Backo – nepamätá si koľkokrát za štyri roky komisia zasadala, ale aktívne sa zúčastňovali všetci členovia na prípravách kultúrnych a všetkých akcií, ktoré obec poriadala.

Doplnil starosta obce – že nejde o písanie zápisníc, ale hlavne o realizáciu uvedených akcií.

 

Starosta obce dal hlasovať o zložení komisie pre kultúru, šport a školstvo:

Predseda :                  Ing. Stanislav Backo

                                                           Tajomník :                  Mgr. Eva Kucejová

Hlasovanie:     „ za“               -   9 poslancov                       

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   2 poslanci (Ing.Backo,p.Štefina)

Návrh bol schválený.

 

Komisia bytová :                              Predseda :                   Štefan Ďurko

                                                           Tajomník :                  Katarína Dejová

Hlasovanie:     „ za“               -   10 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Ďurko)

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce uviedol, že Ing.Brezániová adresoval na OcÚ list, v ktorom sa vyjadrila, že  nemá záujem pracovať v komisii pre občianske záležitosti.

Ing. Brezániová – potvrdila, že nemá záujem byť predsedníčkou v uvedenej komisii.

 

Starosta obce požiadal poslancov o návrhy. Nakoľko sa nikto nezapojil, uviedol, že v  komisii môžeme schváliť iba funkciu tajomníka a predsedu schválime na ďalšom zasadnutí OZ.

 

Komisia pre občianske záležitosti : Predseda:                     -----------------

Tajomník :                  Anna Rodová

Hlasovanie:     „ za“               - 10 poslancov                       

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   1 poslanec (p.Štefina)

Návrh bol schválený.

 

Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:                                       Predseda :                   Mgr. Martin Mišík

                                   Tajomník :                  Štefan Ďurko

Hlasovanie: „všetci za“

 

K bodu 11./   Prerokovanie žiadosti starostu obce

 

Starosta obce predložil návrh jednotnej odmeny pre poslancov OZ, ktorým skončilo volebné obdobie. Prečítal zoznam poslancov, ktorým navrhol odmenu vo výške 300,-€ v čistom, čo znemená 420,-€ v hrubom na jedného poslanca OZ a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce dal o návrhu odmien pre odchádzajúcich poslancov hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“

 

Ďalej starosta obce predložil svoju žiadosť o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018. Nakoľko na základe zmeny zákona o obecnom zriadení nie je možné, aby si uvedenú dovolenku preniesol, pretože mu končí mandát  a  otvoril rozpravu.  

 

Ing.Brezániová – podala návrh, aby si túto dovolenku preniesol do ďalšieho obdobia. Odpovedal starosta obce – zo zákona sa dovolenka pri ukončení volebného obdobia  nemôže prenášať

 

Ing. Karasová – navrhla, aby si starosta najmenej ¾ dovolenky vyčerpal. Do konca kalendárneho roka je dosť pracovných dní, aby si ju mohol vyčerpať.

 

JUDr. Ševčík –  starosta je zamestnancom len na účely mandátu, nie je zamestnancom, na ktorého sa vzťahujú ustanovenia  zákonníka práce, vzťahujú sa len tie ustanovenia, ktoré sú vyslovene uvedené. Táto situácia nastala preto, lebo mu končí mandát,  ako starému starostovi, a nie je to pokračujúci pracovný pomer, v tom je ten problém. Znovuzvolením sa nejedná, ako v zákonníku práce, o pokračujúci pracovný pomer, čiže to výkladové pravidlo, sa odvodzuje od toho,  že zákonník práce sa nepoužíva ako taký, používajú sa  iba tie ustanovenia, na ktoré vyslovene zákon o platových pomeroch starostov odkazuje.

 

Ing.Karasová – na koľko dovolenky má teda nárok?

Starosta obce – má informácie od účtovníčky, že nárok má na 25 dní

 

JUDr. Ševčík – zostatok dovolenky, sú účtovné veci, ide o to že sa nemôže táto dovolenka preniesť, lebo ide o bývalý mandát, v ďalšom roku bude situácia iná. 

 

Ing.Karasová – aj tak navrhuje aby sa aspoň ¾ dovolenky vyčerpalo, je to 1,25 násobok Vášho priemerného platu.

 

Starosta obce – nie je to možné, dnes mi skončil mandát.

 

JUDr. Ševčík -  zákon č. 253/94 je tá úprava, ktorá to riadi, čo si o tom myslíme, je iná vec,   tu musíme postupovať  podľa tohto, keďže zákon neumožňuje, aby tá nevyčerpaná dovolenka z jedného volebného obdobia bola vyčerpaná v druhom období, je toto jediná možnosť, iná možnosť nie je.

 

Ing. Brezániová – ak to zo zákona vyplýva, prečo to musíme schváliť my?

 

Odpovedal JUDr. Ševčík – môžete to neschváliť.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta obce dal hlasovať o preplatení nevyčerpanej dovolenky

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     3 poslanci (Ing.Brezániová,Ing.Karasová,p.Štefina)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 12./    Návrh a schválenie platu starostu obce

 

Starosta obce  uviedol, že od 1.12. je v platnosti nový zákon  o platových pomeroch starostov, preto musíme schvaľovať dve uznesenia, teda jedno uznesenie do 30.11.2018, kde budeme schvaľovať ten istý plat, ako doteraz,  a druhé od 1.12.2018, kde sa zo zákona zvyšoval základ. Percento navýšenia navrhujeme ponechať také, ako mal aj môj predchodca a požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia.  

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta obce dal hlasovať o plate starostu obce do 30.11.2018

Hlasovanie:     „všetci za”

 

Starosta obce požiadal Mgr.Mišíka o prečítanie uznesenia o plate starostu obce od 1.12.2018 s valorizáciou a otvoril rozpravu.

 

Ing.Brezániová – vypočítala výšku platu starostu obce a dala poslanecký návrh navýšiť plat starostu obce o 25% , čo korešponduje s doterajšou výškou platu starostu.

 

Mgr. Mišík – percentuálne určenie je definované zákonom, čo znamená, že zákon reflektuje na potreby   a nároky na funkciu starostu a určil  percentuálny koeficient, ktorý je  stanovený podľa počtu občanov. Znižovať plat starostu my príde úsmevné, pretože vidí tú prácu, ktorú denno-denne odvádza, naopak by navrhol zvýšenie koeficientu, nie zníženie.

 

Ing. Brezániová – to že je dlhé roky nejaký štandard, neznamená, že sa ho musíme držať.

 

Ing.Karasová – poukázala aj na občanov v tejto oblasti, či aj im bol takýmto spôsobom zvýšený plat. Pochválila starostu, lebo urobil v obci veľa práce, ale z úcty k občanom, by si mohol ten plat navrhnúť trocha nižší.

 

p.Chudada – starosta obce je svojim spôsobom manažér, ktorý robí pre obec. Myslí si, že za štyri roky sa v tejto obci urobilo dosť veľa. Keď niekto dobre riadi obec, prečo mu chceme znižovať plat. Prečo sa nikto nepozastaví nad tým, koľko zarábajú manažéri v okolitých podnikoch.  Mysli si, že sa darí tejto obci aj zásluhou starostu, pracovníkov OcÚ a OZ.   Myslí si, že za tú robotu by si starosta zaslúžil byť plnohodnotne ohodnotený.

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh Ing.Brezániovej, aby plat starostu bol zvýšený o 25%.

Hlasovanie:     „ za“               -     3 poslanci  (Ing.Brezániová,Ing.Karasová,p.Štefina)    

                        „ proti“          -     8 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh, aby plat starostu bol zvýšený o 49,32%

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     3 poslanci (Ing.Brezániová,Ing.Karasová,p.Štefina)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 13./    Návrh a schválenie platu zástupcu starostu obce

 

Starosta obce navrhol, aby funkciu zástupcu starostu obce vykonával Mgr.Martin Mišík

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (Ing.Karasová,p.Štefina)

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (Ing.Brezániová, Mgr.Mišík)

Návrh bol schválený.

 

Ďalej starosta obce navrhol plat zástupcu starostu obce vo výške 57% z platu starostu obce a otvoril rozpravu.

 

p.Štefina – navrhol zníženie platu zástupcu starostu na 30% z platu starostu obce

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh p.Štefinu

Hlasovanie:     „ za“               -     3 poslanci  (Ing.Brezániová,Ing.Karasová,p.Štefina)    

                        „ proti“          -     7 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslancov (Mgr.Mišík)

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce dal hlasovať, aby plat zástupcu starostu obce bol vo výške 57% z platu starostu obce

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     3 poslanci (Ing.Brezániová, Ing.Karasová,p.Štefina)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr.Mišík)

Návrh bol schválený.

K bodu 14./    Diskusia

 

Starosta obce – nechcel by som, aby sme sa bavili konfrontačným tónom, som ochotný kedykoľvek prerokovať veci na úrade, telefónne číslo máte a moje dvere sú kedykoľvek otvorené. Rokovanie OZ by malo byť pripravené, preto je dobré veci predrokovať. Je pripravený kedykoľvek diskutovať.

 

Mgr.Mišík -  rozdal materiály týkajúce sa nariadenia GDPR a dokumenty súvisiace s ochranou osobných údajov. Pri nástupe do nového funkčného obdobia je potrebné tieto náležitosti podpísať, a odovzdať na OcÚ.

 

Starosta obce – vyzval aj nových členov, aby uvedené dokumenty podpísali a spýtal sa, či sú poslanci ochotní komunikovať cez e-maily, a požiadal ich, aby uviedli  svoje e-mailové adresy.    

 

Ing.Brezániová – vyjadrila sa, že požaduje materiály aj v papierovej aj v emailovej forme, požiadala o termíny zastupiteľstiev v roku 2019, upozornila na neaktuálny štatút obce a rokovací poriadok, chce pozvánky na akcie v elektronickej podobe, aby vedela kedy sa ktorá akcia koná,   a poprosila  o spätnú väzbu na emailovú komunikáciu.

 

Mgr. Mišík – požiadal, aby poslanci vyznačili, či majú, alebo nemajú záujme o emailovú konunikáciu, uviedol, že nemá problém s emailovou komunikáciou, ale aby boli rovnaké podmienky pre všetkých.

 

Ing.Prekop – vyjadril sa, že každý poslanec by mal hlasovať a vyjadriť sa k svojmu  členstvu  v komisii

 

p. Šlesar – vyjadril sa, že slušný človek za seba nehlasuje, mali by rozhodnúť ostatní

 

Starosta obce  -  pozval všetkých občanov na kultúrne akcie, ktoré sa konajú v decembri – 6.12. - Mikuláš o 17,00 hod., 12.12. – adventný koncert v kostole, tiež  na vianočný koncert v kostole DH Medňanka  a tradičný Silvester na námestí a kapelou Country duo. Taktiež pozval na výstavu prác detí zo ZUŠ, ktorá je inštalovaná vo vestibule KZ Led.Rovne.

 

K bodu 9./      Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval všetkým  poslancom za ich prácu, poprial im veľa úspechov, ďalej poďakoval   prítomným za účasť a rokovanie ukončil.     

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

 

Ing.Backo

 

p.Chudada 

 

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Zajtra má meniny Júlia, Juliána, Liana, Rita

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:210
TÝŽDEŇ:660
CELKOM:1803662

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.