Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 31 / 2018

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného

dňa 07.03.2018 o 16,00 hod. v Kultúrnom dome Lednické Rovne

 

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 10 poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení : Mgr. Martin Mišík, p. Milan Chudada

 

C.  Berie na vedomie

   

 1. Kontrolu plnenia uznesení OZ č. 30/2018 zo zasadnutia OZ dňa 25.01.2018.
 2. Príspevky občanov, tak ako ich občania predniesli na rokovaní OZ.

 

D. Schvaľuje

 

 1. Program dnešného zasadnutia OZ tak, so zmenou v bode 5./ - doplneniea v bode 12./ -ktorý bol stiahnutý z rokovania OZ.
 2. V zmysle čl. 7 bod 14. Rokovacieho poriadku môže prihlásený do rozpravy hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej istej veci môže poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dva krát.
 3. Podmienky verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne „HÁJ IBV“ pre lokalitu 12, vrátane návrhu kúpnej zmluvy tak, ako boli predložené na rokovanie OZ.
 4. Kúpnu zmluvu medzi Obcou Lednické Rovne a doc. Dr. Ing. Petrom Vráblom, bytom Medová 446/22, 020 61 Lednické Rovne, ktorej predmetom je odpredaj pozemku evidovaného na liste vlastníctve č. 1 vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, a to pozemku s parc. č. C KN č. 670/138 o výmere 682 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, ako výsledku verejnej obchodnej súťaže.
 5. Kúpnu zmluvu medzi Obcou Lednické Rovne a doc. Dr. Ing. Petrom Vráblom, bytom Medová 446/22, 020 61 Lednické Rovne, ktorej predmetom je odpredaj pozemku evidovaného na liste vlastníctve č. 1 vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, a to pozemku s parc. č. C KN č. 670/140 o výmere 690 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, ako výsledku verejnej obchodnej súťaže.
 6. Prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku vo vlastníctve obce parcela KN C č. 670/146 o výmere 884 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, a jeho zámer zámeny za pozemok v registri C KN parcela č. 493/7 o výmere 882 m2, druh pozemku: Orná pôda, zapísaný na liste vlastníctva č. 674, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, ktorý vznikol  na základe  geometrického plánu č. 67/2017, vyhotoveného dňa 14.11.2017 a je vo vlastníctve manželov Antona Bolegu a Márie Bolegovej, obidvaja trvale bytom Medová 412/33, 020 61 Lednické Rovne, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, a to s finančným vyrovnaním vo výške 11.213,76 EUR v prospech Obce Lednické Rovne. Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že pozemok  vo vlastníctve manželov Bolegových bude poskytnutý obci pre potrebu realizácie rozšírenia cintorína. Pozemok vo vlastníctve obce nemá obec možnosť využiť iným spôsobom.
 7. Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Obcou Lednické Rovne a Trenčianskym samosprávnym krajom so sídlom v Trenčíne, ktorej predmetom je záväzok Obce Lednické Rovne v budúcnosti zriadiť v prospech Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne vecné bremeno k budúcemu zaťaženému pozemku s parc. C KN č. 367/2, vedený na LV č. 1, k. ú. Horenice, pozemkom s parc. C KN č. 365/3, 365/4, obidva vedené na LV č. 584, k. ú. Horenice, príp. v ich častiach vytvorených porealizačným geometrickým plánom, na ktorom bude v rámci stavby cyklotrasy realizovanej v rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, časť 5: úsek Ladce – Púchov tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.
 8. Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Obcou Lednické Rovne a Trenčianskym samosprávnym krajom so sídlom v Trenčíne, ktorej predmetom je záväzok Obce Lednické Rovne v budúcnosti zriadiť v prospech Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne vecné bremeno k budúcim zaťaženým pozemkom s parc. C KN č. 1500/2, 1500/6, 1500/7, 1500/9 vedených na LV č. 425, k. ú. Streženice, príp. v ich častiach vytvorených porealizačným geometrickým plánom, na ktorom bude v rámci stavby cyklotrasy realizovanej v rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, časť 5: úsek Ladce – Púchov tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.
 9. Zmluvu č. - 262_1/2018 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Obcou Lednické Rovne a spoločnosťou Považská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36 672 076, so sídlom Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, ktorej predmetom je záväzok Obce Lednické Rovne v budúcnosti zriadiť v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. vecné bremeno k pozemkom Obce Lednické Rovne parc. C KN č. 251/5, 251/7, obidva vedené na LV č. 929, k.ú. Horenice, pozemku parc. C KN č. 52/1, vedenom na LV č. 610, k. ú. Hôrka, pozemkom parc. C KN č. 1247/8, 670/27, obidva vedené na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, pozemkom parc. C KN č. 1281/10, 1281/6, obdiva vedené na LV č. 1718, k.ú. Lednické Rovne, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.
 10. Zmluvu o vývoze komunálneho odpadu pre rok 2018 medzi Obcou Lednické Rovne a spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o., IČO: 31 635 041, so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.
 11. V súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/77 zo dňa 5. 1. 2017 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU“, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky a vystavenie vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom: Modernizácia zberného dvora Lednické Rovne, kód projektu ITMS2014+: 310011B518. Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne zároveň poveruje starostu obce podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve k blankozmenke  a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie  prípadnej budúcej pohľadávky voči Poskytovateľovi podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.
 12. V prospech Slovenského rybárskeho zväzu, Miestna organizácia Púchov, so sídlom Svätoplukova 1015, P.O.BOX 78, 020 01 Púchov, udelenie súhlasu na vypracovanie geometrického plánu na odčlenenie časti pozemku a znaleckého posudku pre účely odpredaja časti pozemku pod vodnou hladinou rybárskeho revíru Štrkoviská Horenická Hôrka, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, a to časť parcely č. C KN 236, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 9 653 m2, evidovanej na LV č. 610, k. ú. Hôrka, pričom náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu a znaleckého posudku bude znášať v celom rozsahu Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Púchov a tieto budú vypracované v súlade s požiadavkami Obce Lednické Rovne.
 13. Zmenu termínov zasadnutí OZ pre rok 2018, a to: júnové zasadnutie presunúť na 21.06.2018 a doplniť zasadnutie 05.04.2018.
 14. Prenájom nebytového priestoru, určeného na podnikanie v budove Zdravotníckeho strediska so súp. č. 191, v prospech Richarda Kellnera, bytom Uhrovecká 47/37, 020 61 Lednické Rovne, a to za účelom zriadenia predajne na servis mobilných telefónov.

 

E. Neschvaľuje

 

 1. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, aby v bode 6./ verejno obchodnej súťaže (VOS) bolo vypustené „obec sa zaväzuje, že vyvinie maximálne úsilie“ a  doplniť konkrétny termín 30.09.2018.
 2. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 8/2018/CE medzi Obcou Lednické Rovne a spoločnosťou Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava tak, ako bol predložený na rokovanie OZ.
 3. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, aby bola na predaj pozemku, o ktorý žiada Slovenský rybársky zväz (SRZ), vyhlásená verejno obchodná súťaž(VOS).

 

F.  Ukladá

 

 

 

 

                                                                                                          Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                               starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Marcel, Hvezdoň

Zajtra má meniny Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:185
TÝŽDEŇ:2652
CELKOM:1782454

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.