Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 30 / 2018

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného

dňa 25.01.2018 o 16,00 hod. v Kultúrnom dome Lednické Rovne

 

 

 OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

   1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 10  poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

 

 

B.  Volí

 

   1.  Členov návrhovej komisie v zložení : Mgr. Martin Mišík, Ing. Stanislav Backo

 

C.  Berie na vedomie

 

  1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 29/2017 zo zasadnutia OZ dňa 14.12.2017.

  2. Informácia o príprave umiestnenia pamätníka Sgt. Antona Vanka s termínom

      07.05.2018

  3. Príspevky občanov, tak ako ich občania predniesli na rokovaní OZ.

  4. Informáciu p. Oskara Hantáka  o spracovaní jednoduchých pozemkových úprav v lokalite 

      medzi Hájom a Kopánkami.

 

D. Schvaľuje

 

  1. Program dnešného zasadnutia OZ tak, ako bol navrhnutý v pozvánke na zasadnutie OZ.

  2. V zmysle čl. 7 bod 14. Rokovacieho poriadku môže prihlásený do rozpravy hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej istej veci môže poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dva krát.

  3. Zrušenie uznesenia OZ č. 28/2017-D/6 – o zámere umiestnenia pamätníka Sgt. Antona Vanku v Lednických Rovniach v časti Súhradka

  4. Umiestnenie pamätníka Sgt. Antona Vanku v obci Lednické Rovne,  na Námestí slobody v priestoroch pred obecným úradom. 

  5. Kúpnu zmluvu medzi Obcou Lednické Rovne a Katarínou Orieškovou, bytom Bavlnárska 13, 911 05 Trenčín, ktorej predmetom je odpredaj pozemku evidovaného na liste vlastníctva č.1 vedenom Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálny odbor, a to pozemku s parc. C KN č. 670/144 o výmere 800 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, ako výsledku verejnej obchodnej súťaže v celkovej cene 33.200,-€.

  6. Kúpnu zmluvu medzi Obcou Lednické Rovne a manželmi: Juraj a Anna Holúbkovci, obidvaja bytom Rovňanská 243/38, 020 61 Lednické Rovne, ktorej predmetom je odpredaj pozemku evidovaného na liste vlastníctva č.1 vedenom Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálny odbor, a to pozemku s parc. C KN č. 670/145 o výmere 725 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, ako výsledku verejnej obchodnej súťaže v celkovej cene 27.209,25 €.

  7. Kúpnu zmluvu medzi Obcou Lednické Rovne a Jánom Korbelom, bytom Rovňanská 176/8, 020 61 Lednické Rovne, ktorej predmetom je odpredaj pozemku evidovaného na liste vlastníctva č.1 vedenom Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálny odbor, a to pozemku s parc. C KN č. 670/142 o výmere 707 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, ako výsledku verejnej obchodnej súťaže v celkovej cene 30.118,20 €.

  8. Podmienky verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne „HÁJ IBV“ pre lokalitu 12, vrátane návrhu kúpnej zmluvy tak, ako boli predložené na rokovanie OZ.

 

  9. Podmienky verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne „HÁJ RV“ pre lokalitu 12, vrátane návrhu kúpnej zmluvy tak, ako boli predložené na rokovanie OZ.

 

 10. majetkovo-právne usporiadanie pozemkov:

A.    v areáli, resp. pod budovami Základnej školy Eduarda Schreibera v Lednických Rovniach, a to konkrétne pozemkov evidovaných na nasledovných listoch vlastníctva:

LV č. 1708 vedený pre katastrálne územie: Lednické Rovne, obec: Lednické Rovne, okres: Púchov

POZEMOK - parcelné číslo: E-KN 628/102 o výmere 811 m², druh pozemku: orná pôda

POZEMOK - parcelné číslo: E-KN 626 o výmere 1690 m², druh pozemku: orná pôda

LV č. 1170 vedený pre katastrálne územie: Lednické Rovne, obec: Lednické Rovne, okres: Púchov

POZEMOK - parcelné číslo: E-KN 622 o výmere 513 m², druh pozemku: orná pôda

LV č. 1173 vedený pre katastrálne územie: Lednické Rovne, obec: Lednické Rovne, okres: Púchov

POZEMOK - parcelné číslo: E-KN 625 o výmere 1292 m², druh pozemku: orná pôda

B.        v katastrálnom území Medné, a to konkrétne pozemkov evidovaných na nasledovných listoch vlastníctva:

LV č. 742 vedený pre katastrálne územie: Medné, obec: Lednické Rovne, okres: Púchov

POZEMOK - parcelné číslo: E-KN 4, o výmere 39 m², druh pozemku: zastavené plochy 

a nádvoria

LV č. 608 vedeného pre katastrálne územie: Medné, obec: Lednické Rovne, okres: Púchov

POZEMOK - parcelné číslo: E-KN 5, o výmere 239 m², zastavené plochy a nádvoria

 

11. Dohodu o splátkovom kalendári so spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o., IČO: 31 635 041, so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

12.  Návrh odmeňovania darcov krvi:  Bronzová plaketa – 30,-€; Strieborná plaketa – 60,-€; Zlatá plaketa – 90,-€; Diamantová plaketa – 180,-€;  a Plaketa prof. Jána Kňazovického – 240,-€.

 

13. Plán zasadnutí OZ v roku 2018, tak ako bol predložený na rokovanie OZ s presunom dvoch termínov: júnový termín presunúť  na: 14.06.2018 a marcový termín presunúť na 07.03.2018 

 

14. Zmluvu o zabezpečení spolupráce pri výstavbe premostenia s Jánom Prenosilom ml., bytom Horenická Hôrka 93, 020 61 Lednické Rovne tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

15. Zmluvu o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva s Jánom Prenosilom ml., bytom Horenická Hôrka č 93, 020 61 Lednické Rovne tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

16. Súhlas s uložením spoločnej elektrickej prípojky k radovým garážam za Zdravotným strediskom, ktorá bude vedená cez pozemky s parc. KN C č. 183/5,  183/7, 166/42, 166/1 a 183/9, všetky zapísané na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, v trase mimo plánovaného rozšírenia parkovísk okolo Zdravotného strediska. Stavebníci si zabezpečia na vlastné náklady projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie, povolenie na rozkopávky  a pod. v zmysle príslušných právnych predpisov.

 

E. Neschvaľuje

 

1. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, aby v podmienka VOS RV Háj bolo uvedené, že záujemca musí zaplatiť 100 % ceny za kúpu pozemku pri podpise zmluvy.

 

2. Návrh poslanca p. Miloša Holbičku, zmeniť predmet VOS a predávať pozemky určené pod radovú výstavku ako pozemky pod IBV.

 

3. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, presunúť septembrový termín zasadnutia OZ na 27.09.2018

 

F.  Ukladá

 

 

 

                                                                                                     

         Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                                        starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Marcel, Hvezdoň

Zajtra má meniny Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:239
TÝŽDEŇ:2706
CELKOM:1782508

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.