Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

Uznesenia

Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne, konaného dňa 24.06.2024

 

1. bod programu – Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

Uznesenie č. 291/2024-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: p. Vladimír Janovec, p. Štefan Ďurko

Za:

10

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová,

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 02.07.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 292/2024-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:  

SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová,

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 02.07.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 293/2024-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

zmenu program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach, a to tak že za bod programu č. 3. Kontrola plnenia uznesení sa presúva bod s názvom Žiadosť o rozšírenie obytného územia Kopánky – Katarína Kojtalová, ktorý bude označený ako bod č. 4 a bod č. 5 bude Žiadosť o prenájom pozemkov – FISH&Agro. Číslovanie ostatných bodov programu sa posúva.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Štefan Ďurko, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

1

Vladimír Janovec

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová,

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 02.07.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

3. bod programu – Kontrola plnenia uznesení z posledného OZ, konaného dňa 23.05.2024

Uznesenie č. 294/2024-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, konaného dňa 23.05.2024.

Za:

10

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová,

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 02.07.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

4. bod programu – Žiadosť o rozšírenie obytného územia Kopánky – Katarína Kojtalová

Uznesenie č. 295/2024-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Urbanistickú štúdiu – „Rozšírenie obytného územia Kopánky,“ s podmienkou, že pozemky pod navrhovanými predĺženiami cesty, chodníkov a prislúchajúcich zelených pásov (pre potreby sietí) budú bezodplatne prevedené do vlastníctva obce Lednické Rovne k dátumu rozdelenia pozemkov na základe GP, pričom náklady súvisiace s jeho vyhotovením bude znášať žiadateľka.

Za:

10

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová,

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 02.07.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

 

 

 

6. bod  programu – Záverečný účet obce za rok 2023, stanovisko FK komisie a hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2023

Uznesenie č. 296/2024-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

Správu hlavného kontrolóra a stanovisko FK k Záverečnému účtu za rok 2023.

Za:

10

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová,

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 02.07.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 297/2024-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

záverečný účet obce Lednické Rovne a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová

Zdržal sa:

 

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová,

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 02.07.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 298/2024-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume  - 218 795,63 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ktorý sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo výške  60 234,88 EUR / vylučuje sa z prebytku/,  a takto zistený schodok /upravený schodok bežného  a kapitálového rozpočtu / v sume 279 030,51 EUR, bol v rozpočtovom roku 2023 vysporiadaný

  • z finančných operácií v sume  279 030,51 EUR,

 

Rozdiel / PFO-VFO/  finančných operácií v sume 282 602,27  EUR, bol  teda  použitý na:

  • vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume     

                                                           279 030,51 EUR, a 

 zostávajúcu  časť   finančných operácií v sume  3 571,76 EUR,  podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /po vysporiadaní upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu/,  navrhujeme použiť na :

  • tvorbu rezervného fondu  v čiastke           3 571,76 EUR,

 

  • a následne tento rezervný fond vo výške 3 571,76 EUR, bude na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, po schválení Záverečného účtu obce Lednické Rovne za rok 2023, použitý na kapitálové výdavky  rozpočtu obce Lednické Rovne v roku 2024, rozpočtovým opatrením č.3/2024, zo dňa 24.06.2024.

 

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová

Zdržal sa:

 

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová,

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 02.07.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

7. bod program – Návrh na druhú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2023

Uznesenie č. 299/2024-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

druhú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2024, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová

Zdržal sa:

 

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová,

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 02.07.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

8. bod programu – Návrh VZN č. 9/2024 ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Lednické Rovne č. 6/2023 o miestnych poplatkoch a o určení výšky poplatkov za úkony vykonávané Obecným úradom Lednické Rovne

Uznesenie č. 300/2024-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2024, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Lednické Rovne č. 6/2023 o miestnych poplatkoch a o určení výšky poplatkov za úkony vykonávané Obecným úradom Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

Za:

7

Milan Chudada, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

2

Ing. Jaroslava Kazdová, Ing. Stanislav Backo,

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 02.07.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

9. bod programu - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2024

Uznesenie č. 301/2024-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2024, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Ing. Jaroslava Kazdová, Ing. Stanislav Backo

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 02.07.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č.302/2024-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

POVERUJE

hlavného kontrolóra výkonom kontrol podľa schváleného plánu kontrol na 2. polrok 2024.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Ing. Jaroslava Kazdová, Ing. Stanislav Backo

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 02.07.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

10. bod programu - Cenník prenájmov v priestoroch KD Lednické Rovne

Uznesenie č. 303/2024-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

cenník prenájmov v priestoroch KD Lednické Rovne, tak ako bol predložený na rokovanie OZ, pričom starosta obce môže v odôvodnených prípadoch sadzbu poplatku znížiť, prípadne odpustiť. Cenník prenájmov v priestoroch KD Lednické Rovne je platný do najbližšieho rokovania OZ.

 

Za:

8

Milan Chudada, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

1

Ing. Gabriela Brezániová

Neprítomní:

2

Ing. Jaroslava Kazdová, Ing. Stanislav Backo

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 02.07.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

 

11. bod programu - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Marcela Geregová

Uznesenie č. 304/2024-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9aa ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

nebytový priestor č. 4 s rozlohou 38 m2 spolu s právom užívať spoločné priestory, nachádzajúci sa v budove v Lednických Rovniach, katastrálne územie Lednické Rovne, vedenej Okresným úradom Púchov na LV č. 1 ako telocvičňa súpisné číslo 241, postavená na pozemku parcelné číslo KN-C 183/8, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 402m2, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu neurčitú od 01.07.2024 pre nájomcu Bc. Marcela Geregová, Kvašov 52, 020 62 Horovce, za nájomné vo výške 25,-Eur/m2/rok a náklady na energie, pričom od roku 2026 sa bude každoročne výška nájomného zvyšovať o % inflácie za predchádzajúci kalendárny rok oznámené Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Ing. Jaroslava Kazdová, Ing. Stanislav Backo

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 02.07.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

12. bod programu - Prima LR s r.o - Správa z kontroly procesu a stavu výmazu

Uznesenie č. 305/2024-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

správu hlavného kontrolóra z kontroly procesu a stavu výmazu z Obchodného registra a zániku spoločnosti Prima LR s.r.o. pokračovanie 06/2024 - pokračovanie, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Ing. Jaroslava Kazdová, Ing. Stanislav Backo

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 02.07.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

13. bod programu - Rôzne

Uznesenie č. 306/2024-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

správa o finančnom zdraví obce Lednické Rovne do roku 2022 podľa metodiky INEKO, Inštitútu pre ekonomické reformy, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Ing. Jaroslava Kazdová, Ing. Stanislav Backo

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 02.07.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 307/2024-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

RUŠÍ

uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 265/2024-4 v celosti, prijatého na rokovaní OZ dňa 18.04.2024.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Ing. Jaroslava Kazdová, Ing. Stanislav Backo

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 02.07.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 308/2024-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

RUŠÍ

uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 271/2024-4 v celosti, prijatého na rokovaní OZ dňa 18.04.2024.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Ing. Jaroslava Kazdová, Ing. Stanislav Backo

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 02.07.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 309/2024-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9aa ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

  • časť pozemku v registri C KN č. 670/91, druh pozemku: záhrada, o výmere 50 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, k.ú. Lednické Rovne za nájomné vo výške 13,60 Eur/rok, t.j. 0,272 Eur/m2/rok,

na  dobu neurčitú od 2.7.2024, pre nájomcu Daniel Hajdúch, bytom Háj 322/33, 020 61 Lednické Rovne, pričom cena nájomného bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 13/2024 vyhotoveného Ing. Martinom Kebískom. Od roku 2026 sa bude každoročne výška nájomného zvyšovať o % inflácie za predchádzajúci kalendárny rok oznámené Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Ing. Jaroslava Kazdová, Ing. Stanislav Backo

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 02.07.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Uznesenie č. 310/2024-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9aa ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

  • časť pozemku v registri C KN č. 670/91, druh pozemku: záhrada, o výmere 100 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, k.ú. Lednické Rovne za nájomné vo výške 27,20 Eur/rok, t.j. 0,272 Eur/m2/rok,
  • časť pozemku v registri C KN č. 670/92, druh pozemku: záhrada, o výmere 70 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, k.ú. Lednické Rovne za nájomné vo výške 19,04 Eur/rok, t.j. 0,272 Eur/m2/rok,

na  dobu neurčitú od 2.7.2024, pre nájomcu Vladimír Palme, bytom Háj č. 321/31, 020 61 Lednické Rovne, pričom cena nájomného bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 13/2024 vyhotoveného Ing. Martinom Kebískom. Od roku 2026 sa bude každoročne výška nájomného zvyšovať o % inflácie za predchádzajúci kalendárny rok oznámené Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Ing. Jaroslava Kazdová, Ing. Stanislav Backo

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 02.07.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Oľga, Apolinár, Libérius, Libor, Liborius, Apolinára, Libora

Zajtra má meniny Vladimír, Kinga

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:235
TÝŽDEŇ:812
CELKOM:1835426

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.