Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č.  1 / 2018

 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne, konaného

dňa 29.11.2018 o 16,00 hod. v Kultúrnom dome Lednické Rovne

 

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

 

A.  Berie na vedomie

   

 1. Výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
 2. Vystúpenie novozvoleného starostu.

 

B.        Konštatuje, že:

 

 1. Novozvolený starosta obce Mgr. Marian Horečný zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce,
 2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva :     Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Ján Daniš, DiS, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Martin Mišík, Dana Mončeková, Tomáš Pokorný, Peter Štefina    zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
 3. Z celkového počtu 11 novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 11 poslancov, teda zasadnutie je uznášania schopné.

C.   Volí

 

 1.     Členov návrhovej komisie v zložení: Mgr. Mišík a p.Ďurko

 

D.   Schvaľuje

 

 1. Program dnešného ustanovujúceho zasadnutia OZ s doplnením v bode 13./ Voľba zástupcu starostu obce a ... pokračovať v programe, ako bol navrhnutý v pozvánke na zasadnutie OZ.
 2. V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine poveruje sobášiacich poslancov pre toto volebné obdobie Mgr. Martin Mišík a Milan Chudada a zároveň určuje sobášnu miestnosť, ktorou je zasadačka obecného úradu / na prízemí /.
 3. Zriadenie obecnej rady, v počte päť poslancov, pričom volí za členov obecnej rady: Mgr. Martin Mišík, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová.
 4. Návrh Ing.Brezániovej na doplnenie názvu Komisie pre kultúru a šport na Komisiu pre kultúru, šport a školstvo.
 5. Zriadenie komisií  a volí jej predsedu a tajomníka nasledovne:

Komisia finančná :                                          Predseda :                   Mgr. Martin Mišík

Tajomník :                  Mgr. Mária Balážová

Komisia sociálno – zdravotná :                      Predseda :                   Dana Mončeková

Tajomník :                  Anna Rodová

Komisia bezpečnosti, požiarnej ochrany a verejného poriadku :

Predseda :                   Tomáš Pokorný

  Tajomník :                  Mgr. Ľubor Chutko

Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia :

Predseda :                   Milan Chudada

    Tajomník :                  Ing. Margita Kopačková

Komisia pre kultúru, šport a školstvo:         Predseda :                   Ing. Stanislav Backo

Tajomník :                  Mgr. Eva Kucejová

Komisia bytová :                                              Predseda :                   Štefan Ďurko

Tajomník :                  Katarína Dejová

Komisia pre občianske záležitosti :              Predseda:                      -----------------

Tajomník :                  Anna Rodová

Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:                                 Predseda :                   Mgr. Martin Mišík

Tajomník :                  Štefan Ďurko

  6.    Návrh  odmien  pre  poslancov  z  predchádzajúceho  OZ  za  rok 2018, tak ako bolo  

         predložené na rokovanie OZ.

  7.    Žiadosť starostu obce o preplatenie dovolenky za kalendárny rok 2018 v rozsahu 25 dní.

  8.    Určenie mesačného platu starostu Mgr. Mariana Horečného v zmysle ust. §3 ods. 1  

         zákona  NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov

         obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a jeho zvýšenie o 49,32 % v

         zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch

         starostov obcí a primátorov miest, všetko s účinnosťou do 30.11.2018.

  9.    Určenie mesačného platu starostu Mgr. Mariana Horečného v zmysle § 3 ods. 1 zákona          

         č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a   

         primátorov  miest a jeho zvýšenie o 49,32 % v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.

         z. o právnom  postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, všetko

         s účinnosťou od 01.12.2018 a s následnou valorizáciou podľa vývoja priemernej

         mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov

         Štatistického úradu Slovenskej republiky.

10.    V zmysle zákona č. 369/1996 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení do funkcie

         zástupcu starostu poslanca Mgr. Martina Mišíka.

11.    Plat zástupcu starostu obce Mgr. Martina Mišíka vo výške 57 % z platu starostu obce.

 

E.   Poveruje

 

 1. Poslanca Milana Chudadu zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov.

 

F.    Neschvaľuje

 

 1. Návrh poslanca p.Štefinu na zriadenie OR v zložení: Mgr. Martin Mišík, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Ing. Iveta Karasová, Peter Štefina.

 

  2.    Návrh poslankyne Ing.Brezániovej na zvýšenie platu starostu od 01.12.2018 o 25%.

  3.    Návrh poslanca  p. Štefinu na zníženie platu zástupcu starostu na 30%.

 

 

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:190
TÝŽDEŇ:2198
CELKOM:1833198

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.