Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 23.09.2021  o 16,30 hod.

 v zasadačke OcÚ  v Lednických Rovniach

 

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ konaných 30.6.2021 a 31.8.2021

  3./ Návrh VZN č. 6/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

       obce Lednické Rovne

  4./ Návrh zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách – chodník Horenice

  5./ Návrh nájmu časti pozemku – Zásielkovňa s. r. o.

  6./ Žiadosť o zľavu z nájomného

  7./ Prerokovanie žiadosti KVARTA CHOCO, s.r.o.

  8./ Príspevky občanov

  9./ Rôzne

10./ Záver

 

Rokovanie

 

 

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

                        schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 8 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil poslancov p. Mončekovú, p. Janovca a p. Pokorného a zároveň kontrolóra obce Ing.Dašku, ktorý má pracovné povinnosti. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov: p. Milan Chudada  a p. Štefan Ďurko.  Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a p.Jána Daniša, DiS.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Program dnešného zasadnutia poslanci obdržali aj s materiálmi, nakoľko nikto nepredložil pozmeňujúce návrhy, starosta obce dal hlasovať o programe dnešného rokovania.

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

 

K bodu 2./      Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutí OZ, konaných

                        30.06.2021 a 31.08.2021

 

Starosta obce uviedol, že poslanci spracovaný materiál v písomnej forme s vyhodnotením jednotlivých uznesení od kontrolóra obce obdržali v materiáloch a doplnil, že ide o kontrolu z dvoch zasadnutí OZ 30.06.2021 a 31.08.2021.

 

Nakoľko nikto nemal dotazy ani pripomienky uvedenú kontrolu plnenia uznesení zo dňa 30.06.2021 a 31.08.2021 berie OZ na vedomie.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 3./      Návrh VZN č. 6/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti   obce Lednické Rovne

 

Starosta obce vysvetlil, že v zmysle legislatívy musíme prijať VZN o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, zmena je v tom, že pani riaditeľka je povinná prijímať deti na predprimárne vzdelávanie.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka, aby  prečítal uznesenie a dal hlasovať o VZN č.6/2021.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 4./      Návrh zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách – chodník Horenice

 

Starosta obce – podal vysvetlenie, že pripravujeme chodník v časti Horenice, niektoré pozemky sme už v milosti odpredali, preto predkladáme tri zmluvy. Vybavujeme stavebné povolenie, preto musíme byť vlastníkom pozemkov pod chodníkom. Kupujúci sa v zmluvách zaviazali, že nám potrebné  pozemky pod chodník prevedú za cenu 1,60€/m2, po zrealizovaní chodníka dáme chodník zamerať a zruší sa tým vecné bremeno vyplývajúce zo zmlúv.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že pri p. poslancovi Ďurkovi sa zdrží hlasovania.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka, aby  prečítal uznesenia o uzatvorení zmlúv o budúcich zmluvách na chodník Horenice a dal o nich hlasovať.

 

Mgr. Mišík prečítal uznesenie o uzatvorení zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, v ktorej budúcim predávajúcim je p. Štefan Ďurko.

Hlasovanie:     „ za“               -   6 poslancov                       

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   2 poslanci (Ing.Brezániová, p.Štefina)

 

Mgr. Mišík prečítal uznesenie o uzatvorení zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, v ktorej budúcim predávajúcim je p. Eva Ďurková.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Mgr. Mišík prečítal uznesenie o uzatvorení zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, v ktorej budúcim predávajúcim je p. Vladimír Dzurko.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 5./      Návrh nájmu časti pozemku – Zásielkovňa s. r. o.

 

Starosta obce – informoval o žiadosti na umiestnenie boxu pre firmu Zásielkovňa prostredníctvom ZMOS-u. Umiestnenie po obhliadke navrhla stavebná komisia.

 

Ing. Brezániová – vadí jej za akým účelom ideme prenajať priestor a prečo osobitným zreteľom, a prečo práve túto časť obce, či by nebolo vhodnejšie z boku domu služieb.

 

Starosta obce – uviedol, že uvedený priestor bol navrhnutý z dôvodu, aby bol zabezpečený aj prístup k elektrike a mohli si tam zriadiť svoje meranie, a osobitný zreteľ preto, lebo je to všeobecný záujem. 

 

p. Chudada – žiadosť prerokovali na komisii ešte v júni, priestor pozerali priamo na mieste a zhodli sa na tom, že umiestniť box od plota je vhodnejšie, ako vytrhať lavičky pri dome služieb, kde sedávajú ľudia.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka, aby  prečítal uznesenie o spôsobe nájmu pre firmu Zásielkovňa.

Hlasovanie:     „ za“               -   6 poslancov                       

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   2 poslanci (Ing.Brezániová, p.Štefina)

 

Mgr. Mišík prečítal uznesenie o nájme uvedeného priestoru pre firmu Zásielkovňa

Hlasovanie:     „ za“               -   6 poslancov                       

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   2 poslanci (Ing.Brezániová, p.Štefina)

Uznesenie nebolo schválené 3/5 väčšinou.

 

K bodu 6./      Žiadosť o zľavu z nájomného

 

Starosta obce -  ide o žiadosť spoločnosti Ledrov, v minulosti OZ rozhodlo o tom, že na všetky naše priestory poskytneme podnikateľom 50% zľavu na nájomnom z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Tým vnikla spoločnosti Ledrov strata, preto žiadajú o finančnú zľavu z nájomného v dome služieb a v zdravotnom stredisku.

 

Ing. Brezániová – Ledrov predložil svoju žiadosť ešte v máji, prečo sa to prejednáva až teraz?

 

Starosta obce – predložila ju p. ekonómka, ktorá to mala založené s tým, že postačuje uznesenie, ktoré sme prijali v minulosti, ale z účtovného hľadiska je potrebné znova to schváliť v presnej sume.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka, aby  prečítal uznesenie o finančnej zľave z nájomného a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 7./      Prerokovanie žiadosti KVARTA CHOCO, s.r.o.

 

Starosta obce informoval o žiadosti firmy Kvarta Choco o schválenie architektonickej štúdie na  Polyfunkčný bytový dom „Spokojnosť“ Lednické Rovne. Prejednávala to už dvakrát aj komisia výstavby. Celá táto štúdia bude predmetom stavebného konania, takže to bude znova predmetom rokovania.

 

p.Chudada – komisia vo vyjadrení požaduje štúdiu svetelnosti.  

  

Ing.Brezániová – či berieme informáciu iba na vedomie, alebo schvaľujeme uznesenie? Vyjadrila sa, že schvaľuje výstavbu bytov v Lednických Rovniach, ale keďže jej  nebola predložená architektonická štúdia, ale iba fotografia polyfunkčného domu s mapou umiestnenia, preto sa  hlasovania zdrží.

 

Ing. Karasová – uviedla, že podľa jej názoru  list od p. Potočného  nebol pochopený celkovo.

 

Starosta obce – uviedol, že nie je problém predložiť tento bod do ďalšieho rokovania, ak niekto potrebuje podrobnejšie vysvetlenie.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka, aby  prečítal uznesenie o žiadosti firmy Kvarta Choco a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie:     „ za“               -   4 poslanci  (Ing.Backo,p.Ďurko,p.Chudada, Mgr.Mišík) 

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   4 poslanci (p.Daniš,DiS,Ing.Karasová,Ing.Brezániová,

                                                                       p.Štefina)       

Uznesenie nebolo schválené.

 

K bodu 8./      Príspevky občanov

 

Starosta obce vyzval občanov, aby predložili svoje príspevky.

 

p.Hanák – spýtal sa, či môže obecná polícia zasahovať pri zlom parkovaní na cestach v Horeniciach,  keď sa porušuje vyhláška, alebo musí volať štátnu políciu?

Odpovedal starosta obce, ak je takýto problém, treba ho riešiť. Požiadal p. Hanáka, aby prišiel osobne na úrad, alebo predložil svoju požiadavku písomne.

 

K bodu 9./      Rôzne

 

Starosta obce predložil žiadosť p. farára o navýšenie rozpočtu na farský úrad, z dôvodu, že pri hodoch v Mednom zistili, že kaplnka v Mednom vlhne a je poškodená fasáda. Organizujú sa tam všetky obrady a pohreby.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka, aby  prečítal uznesenie o navýšení rozpočtu na farský úrad a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce  ohľadne problematiky Fitklubu, ktorá sa prejednávala na minulom OZ,  požiadal p. Drinku o vysvetlenie.

 

p.Drinka -  uviedol, ako vznikal Fitklub, občianske združenie, ako pracovali, zúčastňovali sa súťaží až po obdobie Koronavírusu. Štát zatvoril fitnescentrá, nám vznikli finančné a personálne problémy, dostali sme sa až do štádia, že hľadáme  prevádzkovateľa, preto žiada OZ o zhovievavosť, majú záujem vrátiť fitklub do rozbehnutých koľají a pokračovať v súťažiach.

 

Starosta obce – ide o to, či vypovieme nájom, alebo im dáme priestor.

 

Na dotazy poslancov odpovedal p.Drinka.

 

Starosta obce – uviedol, že informáciu p.Drinku berie OZ na vedomie s tým, že sa k tomu vrátime na budúcom zasadnutí OZ.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce predložil písomnú informáciu o zmene štruktúry v spoločnosti Megawaste. Uviedol, že otázky k tejto problematike bude emailom adresovať konateľovi spoločnosti.

 

Ďalej starosta obce informoval, že veterná smršť poškodila niekoľko pomníkov na cintoríne v Led.Rovniach. Poisťovňa nám škody neuznala, pretože cintoríny nepoisťujú, ale všetky škody spôsobené smršťou bude úrad preplácať. Informoval, že stromy, ktoré boli nebezpečné boli vyrezané, všetci pracovníci OcÚ sa zúčastnili brigády pri odstraňovaní kalamity, za čo im poďakoval. Sumarizujeme škody, ktoré sú v sume cca 7-8 tis.€.

 

Ing. Karasová navrhla :

- zvážiť čo najväčšie vyrezanie stromov na cintoríne, lebo vznikajú veľké škody,

-  na Majeri nainštalovať spomaľovače, dať do poriadku detské ihrisko a pridať lavičky,

- upraviť chodník pred panelákmi,

- kontrolovať psíčkarov a mládež.

 

Starosta obce pozval všetkých na Michalské hody, ktoré sa uskutočnia v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní).

 

Podrobnejšie priebeh a diskusiu zo zasadnutia OZ nájdete na www.lednickerovne.sk

 

K bodu 10./    Záver 

 

            V závere sa ospravedlnil, že nepredstavil novú právničku OcÚ – Mgr. Eriku Štefancovú. Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

 

Zapísala: Mgr. Erika  Burianová

 

Overovatelia:

p. Milan Chudada

 

p. Štefan Ďurko  

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:158
TÝŽDEŇ:3162
CELKOM:1802503

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.