Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne,

konaného dňa 23.09.2021 o 16,30 hod. v zasadačke OcÚ Lednické Rovne

č. 429/2021-9  až  443/2021-9

 

Uznesenie č. 429/2021-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

KONŠTATUJE, ŽE

z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 8 poslancov, teda je uznášania schopné.

 

Uznesenie č. 430/2021-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

URČUJE

  • za zapisovateľa: Mgr. Eriku Burianovú
  • za overovateľov zápisnice:  p. Milan Chudada a  p.Štefan Ďurko

 

Uznesenie č. 431/2021-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

VOLÍ      členov návrhovej komisie v zložení: p. Mgr. Mišík, p.Ján Daniš, DiS.

 

Uznesenie č. 432/2021-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Uznesenie č. 433/2021-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, konaných 30.6.2021 a 31.8.2021.

 

Uznesenie č. 434/2021-9

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

 

všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021 o určení spádovej materskej školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

Uznesenie č. 435/2021-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, v ktorej budúcim predávajúcim je Štefan ĎURKO, Horenická 26/2, 020 61 Lednické Rovne a budúcim kupujúcim je Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO:00 317 462, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Predmetom Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je záväzok zmluvných strán uzatvoriť:

- kúpnu zmluvu na prevod vlastníckeho práva podľa geometrického plánu k časti nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území: Horenice, obec: Lednické Rovne, okres: Púchov, evidované na LV č. 675, a to: pozemok, parcela číslo: C-KN 84/5, o výmere 1268 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku, za kúpnu cenu 1 m²/1,63 EUR a

- dohodu o zrušení predkupného práva k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území: Horenice, obec: Lednické Rovne, okres: Púchov, evidované na LV č. 675, a to: pozemok, parcela číslo: C-KN 84/5, o výmere 1268 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie v prospech Obce Lednické Rovne.

 

Uznesenie č. 436/2021-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, v ktorej budúcim predávajúcim je Eva ĎURKOVÁ, Púchovská cesta 25/39, 020 61 Horenická Hôrka - Lednické Rovne a budúcim kupujúcim je Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO:00 317 462, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Predmetom Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je záväzok zmluvných strán uzatvoriť:

- kúpnu zmluvu na prevod vlastníckeho práva podľa geometrického plánu k časti nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území: Horenice, obec: Lednické Rovne, okres: Púchov, evidované na LV č.  444,  a to: pozemok, parcela číslo: C-KN 84/3, o výmere 660 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku, za kúpnu cenu 1 m²/1,63 EUR a

- dohodu o zrušení predkupného práva k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území: Horenice, obec: Lednické Rovne, okres: Púchov, evidované na LV č. 444, a to: pozemok, parcela číslo: C-KN 84/3, o výmere 660 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie v prospech Obce Lednické Rovne.

Uznesenie č. 437/2021-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, v ktorej budúcim predávajúcim je Vladimír DZURKO, Majerská 178/11, 020 61 Lednické Rovne a budúcim kupujúcim je Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO:00 317 462, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Predmetom Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je záväzok zmluvných strán uzatvoriť:

- kúpnu zmluvu na prevod vlastníckeho práva podľa geometrického plánu k časti nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území: Horenice, obec: Lednické Rovne, okres: Púchov, , evidované na LV č. 654,  a to: pozemok, parcela číslo: C-KN 84/4, o výmere 699 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku, za kúpnu cenu 1 m²/1,63 EUR a

- dohodu o zrušení predkupného práva k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území: Horenice, obec: Lednické Rovne, okres: Púchov, evidované na LV č. 654, a to: pozemok, parcela číslo: C-KN 84/4, o výmere 699 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie v prospech Obce Lednické Rovne.

Uznesenie č. 438/2021-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

spôsob nájmu nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

časť o veľkosti 1,36 m2 pozemku v registri C KN č. 420/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5717 m2, zapísaná na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,  vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu neurčitú pre nájomcu Zásielkovňa s.r.o., IČO: 48 136 999 so sídlom Kopčianska č. 3338/82 A, 851 01 Bratislava, za nájomné vo výške 28,-Eur/1m2/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že ide o všeobecný záujem zabezpečiť v obci poskytovanie alternatívnej poštovej služby „Zásielkovňa“ (samoobslužné výdajné a podacie miesta), pričom ide o prenájom časti pozemku s malou rozlohou. V danom prípade iný spôsob prenájmu vzhľadom na špecifikácie, ktoré tento nájom charakterizujú, by nebol účelný.

 

Uznesenie č. 439/2021-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

NESCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

časť o veľkosti 1,36 m2 pozemku v registri C KN č. 420/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5717 m2, zapísaná na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,  vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu neurčitú pre nájomcu Zásielkovňa s.r.o., IČO: 48 136 999 so sídlom Kopčianska č. 3338/82 A, 851 01 Bratislava, za nájomné vo výške 28,-Eur/1m2/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že ide o všeobecný záujem zabezpečiť v obci poskytovanie alternatívnej poštovej služby „Zásielkovňa“ (samoobslužné výdajné a podacie miesta), pričom ide o prenájom časti pozemku s malou rozlohou. V danom prípade iný spôsob prenájmu vzhľadom na špecifikácie, ktoré tento nájom charakterizujú, by nebol účelný.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 07.09.2021.

Nájom nehnuteľnosti nebol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Uznesenia č. 440/2021-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

žiadosť o zľavu z nájomného zo dňa 24.05.2021 pre spoločnosť Ledrov, spol. s r.o.:

 

  • Obec Lednické Rovne ako prenajímateľ poskytne nájomcovi spoločnosti Ledrov, spol. s r.o., IČO: 31 635 041, so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 17.12.2020 (dom služieb) finančnú zľavu z nájomného v celkovej výške 1.001,47,-Eur. Zľava sa poskytuje z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s pandémiu ochorenia COVID-19.
  • Obec Lednické Rovne ako prenajímateľ poskytne nájomcovi spoločnosti Ledrov, spol. s r.o., IČO: 31 635 041, so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne na základe nájomnej zmluvy zo dňa 17.12.2020 (zdravotné stredisko) finančnú zľavu z nájomného v celkovej výške 637,41,-Eur. Zľava sa poskytuje z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s pandémiu ochorenia COVID-19.

 

 

Návrh uznesenia č. 441/2021-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

NESCHVAĽUJE

architektonickú štúdiu, vypracovanú firmou ArchArt, s.r.o. Dubnica nad Váhom, pod názvom Polyfunkčný bytový dom „Spokojnosť“ Lednické Rovne na pozemku parc. č. KNC 316/1 v k. ú. Lednické Rovne, investora Kvarta Choco, s.r.o. Lednické Rovne, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

Uznesenie č. 442/2021-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Lednické Rovne, Schreiberova 373, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 31 924 727, vo výške 2 930,-EUR na opravu kaplnky v miestnej časti Medné, v zmysle žiadosti zo dňa 16.09.2021, tak ako predložená na rokovanie OZ.

 

Uznesenie č. 443/2021-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

Informáciu p. Drinku o prevádzke fitness centra s tým, že to bude zaradené do programu rokovania na nasledujúcom OZ.

 

V Lednických Rovniach,  dňa 27.09.2021

 

                        ________________________

                                                                                                      Mgr. Marian Horečný

                                                                                                            starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Marcel, Hvezdoň

Zajtra má meniny Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:188
TÝŽDEŇ:2655
CELKOM:1782457

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.