Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne,

konaného dňa 30.06.2021 o 16,30 hod. v Kultúrnom zariadení  Lednické Rovne

č. 372/2021-6  až   405/2021-6

Č.j. St- 1273/2021/UK 1- A-10/Hn

 

Uznesenie č. 372/2021-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

KONŠTATUJE, ŽE

z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 8 poslancov, teda je uznášania schopné.

Uznesenie č. 373/2021-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

URČUJE

  • za zapisovateľa: Mgr. Eriku Burianovú
  • za overovateľov zápisnice:  p.Štefan Ďurko, p.Tomáš Pokorný

Uznesenie č. 374/2021-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

VOLÍ      členov návrhovej komisie v zložení: p. Mgr. Mišík, p.Vladimír Janovec.

Uznesenie č. 375/2021-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Uznesenie č. 376/2021-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, konaného dňa 22.04.2021.

Uznesenie č. 377/2021-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

Príspevky občanov obce lednické Rovne, tak ako boli prednesené na rokovaní OZ

Uznesenie č. 378/2021-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

VZN č.4/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

Uznesenie č. 379/2021-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

A / BERIE NA VEDOMIE

protest prokurátorky Okresnej prokuratúry v Považskej Bystrici pod číslom Pd 72/21/3306-2 zo dňa 26.05.2021.

B / VYHOVUJE

protestu prokurátorky Okresnej prokuratúry v Považskej Bystrici pod číslom 72/21/3306-2 zo dňa 26.05.2021 proti ustanoveniu § 1, § 2, § 4 ods.1, ods. 2, ods. 5, § 5 písm. b), d), f), g), § 6 ods. 2, ods. 3, ods. 6, ods. 7, § 7 a § 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2016 o podmienkach držania psov na území obce Lednické Rovne.

 

Uznesenie č. 380/2021-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

VZN č. 5/2021 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ

 

Uznesenie č. 381/2021-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

stanovisko hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne a finančnej komisie k záverečnému účtu obce za rok 2020.

SCHVAĽUJE

záverečný účet obce Lednické Rovne a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad.

 

 

Uznesenie č. 382/2021-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia /upraveného bežného a kapitálového rozpočtu / za rok 2020 v sume  37 804,10 EUR , zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na:

 

skutočnú tvorbu rezervného fondu vo výške 37 804,10 EUR,

 

a následne tento rezervný fond vo výške 37 804,10 EUR bude na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, po schválení Záverečného účtu obce Lednické Rovne za rok 2020, použitý na kapitálové výdavky rozpočtu obce Lednické Rovne v roku 2021, rozpočtovým opatrením č. 2/2021.

 

Uznesenie č. 383/2021-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

druhú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2021, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

Uznesenie č. 384/2021-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

správu hlavného kontrolóra obce o kontrole hospodárenia obecnej spoločnosti Prima LR s.r.o. za rok 2020, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 385/2021-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

POVERUJE

konateľa spoločnosti Prima LR s.r.o., so sídlom Schreiberova 369, Lednické Rovne, IČO:  47 807 181, aby zabezpečil všetky potrebné kroky vedúce k zrušeniu spoločnosti Prima LR s.r.o. k 31.12.2021.

Uznesenie č. 386/2021-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

NESCHVAĽUJE

návrh Ing.Brezániovej, aby bol plán kontrolnej činnosti rozšírený o kontrolu spol.Ledrov  za rok 2020.

 

Uznesenie č. 387/2021-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

POVERUJE

Hlavného kontrolóra výkonom kontrol podľa schváleného plánu kontrol na 2. polrok 2021.

Uznesenie č. 388/2021-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

a udeľuje súhlas hlavnému kontrolórovi obce Lednické Rovne vykonávať inú zárobkovú činnosť – funkciu hlavného kontrolóra pre obec Horné Sŕnie s pracovným úväzkom 20%.

Uznesenie č. 389/2021-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

spôsob nájmu nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

nebytový priestor č. 4 s rozlohou 38 m2 spolu s právom užívať spoločné priestory, nachádzajúci sa v budove v Lednických Rovniach, katastrálne územie Lednické Rovne, vedenej na Okresnom úrade v Púchove na liste vlastníctva č. 1 ako telocvičňa súpisné číslo 241, postavená na pozemku parcelné číslo KN-C 183/8, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 402m2, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu neurčitú od účinnosti nájomnej zmluvy pre nájomcu OptiStav, s. r. o., IČO: 51 450 615  so sídlom Majerská 178/11, 020 61 Lednické Rovne za nájomné vo výške 29,-Eur/m2/rok a náklady na energie, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že ide o všeobecný záujem zabezpečiť hospodárnosť a nákladovú efektivitu daných nebytových priestorov v budove v súvislosti s príjmovou stránkou rozpočtu obce a vzhľadom k tomu, že v predošlej verejnej obchodnej súťaži  o daný priestor neprejavil záujem žiaden subjekt. Zároveň obec považuje za potrebné vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj podnikateľského prostredia v obci. Nájomca poskytuje služby v oblasti stavebníctva a daný nebytový priestor chce prenajať za účelom zriadenia kancelárií.

 

Uznesenie č. 390/2021-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

nebytový priestor č. 4 s rozlohou 38 m2 spolu s právom užívať spoločné priestory, nachádzajúci sa v budove v Lednických Rovniach, katastrálne územie Lednické Rovne, vedenej na Okresnom úrade v Púchove na liste vlastníctva č. 1 ako telocvičňa súpisné číslo 241, postavená na pozemku parcelné číslo KN-C 183/8, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 402m2, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu neurčitú od účinnosti nájomnej zmluvy pre nájomcu OptiStav, s. r. o., IČO: 51 450 615  so sídlom Majerská 178/11, 020 61 Lednické Rovne za nájomné vo výške 29,-Eur/m2/rok a náklady na energie, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že ide o všeobecný záujem zabezpečiť hospodárnosť a nákladovú efektivitu daných nebytových priestorov v budove v súvislosti s príjmovou stránkou rozpočtu obce a vzhľadom k tomu, že v predošlej verejnej obchodnej súťaži  o daný priestor neprejavil záujem žiaden subjekt. Zároveň obec považuje za potrebné vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj podnikateľského prostredia v obci. Nájomca poskytuje služby v oblasti stavebníctva a daný nebytový priestor chce prenajať za účelom zriadenia kancelárií.

Zámer Obce Lednické Rovne o prenájme nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 14.06.2021.

Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 391/2021-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

spôsob nájmu nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

nebytový priestor č. 6 s rozlohou 38 m2 spolu s právom užívať spoločné priestory, nachádzajúci sa v budove v Lednických Rovniach, katastrálne územie Lednické Rovne, vedenej na Okresnom úrade v Púchove na liste vlastníctva č. 1 ako telocvičňa súpisné číslo 241, postavená na pozemku parcelné číslo KN-C 183/8, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 402m2, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu neurčitú od účinnosti nájomnej zmluvy pre nájomcu Miroslav Jambor, IČO: 37 486 217 so sídlom 020 61 Dolná Breznica 239, za nájomné vo výške 29,-Eur/m2/rok a náklady na energie, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že ide o všeobecný záujem zabezpečiť pokračovanie poskytovania služieb „Masérske služby“, ktoré nie sú iným spôsobom v obci zabezpečené a obec má o tieto služby záujem. V tomto prípade ide o zachovanie infraštruktúry služieb v obci. Priestor je prispôsobený na vykonávanie danej podnikateľskej činnosti, nakoľko nájomca užíval tento priestor ešte predtým, ako sa obec stala vlastníkom budovy.

 

Uznesenie č. 392/2021-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

nebytový priestor č. 6 s rozlohou 38 m2 spolu s právom užívať spoločné priestory, nachádzajúci sa v budove v Lednických Rovniach, katastrálne územie Lednické Rovne, vedenej na Okresnom úrade v Púchove na liste vlastníctva č. 1 ako telocvičňa súpisné číslo 241, postavená na pozemku parcelné číslo KN-C 183/8, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 402m2, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu neurčitú od účinnosti nájomnej zmluvy pre nájomcu Miroslav Jambor, IČO: 37 486 217 so sídlom 020 61 Dolná Breznica 239, za nájomné vo výške 29,-Eur/m2/rok a náklady na energie, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že ide o všeobecný záujem zabezpečiť pokračovanie poskytovania služieb „Masérske služby“, ktoré nie sú iným spôsobom v obci zabezpečené a obec má o tieto služby záujem. V tomto prípade ide o zachovanie infraštruktúry služieb v obci. Priestor je prispôsobený na vykonávanie danej podnikateľskej činnosti, nakoľko nájomca užíval tento priestor ešte predtým, ako sa obec stala vlastníkom budovy.

Zámer Obce Lednické Rovne o prenájme nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 14.06.2021.

Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 393/2021-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

pozemok v registri CKN par. č. 1287/9, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 94 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,

pozemok v registri CKN par. č. 1287/10, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 21 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,

pozemok v registri CKN par. č. 1287/11, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 78 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, do podielového spoluvlastníctva o veľkosti podielu 1/2 k celku v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Ondrej Bednár a manželka Monika Bednárová obaja s trvalým pobytom Rovňanská 176, 020 61 Lednické Rovne  a o veľkosti podielu 1/2 k celku v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Michal Rác a manželka Alena Rácová obaja s trvalým pobytom Rovňanská 176, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku č. 13/2021 zo dňa 25.1.2021 v celkovej výške 853,06,-Eur, t.j. 4,42€/m2. Poplatky súvisiace s vyhotovením znaleckého posudku a správny poplatok za návrh na vklad budú znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade sa Obec Lednické Rovne snaží o majetkovoprávne vysporiadanie dlhodobého užívania pozemkov, ktoré nie sú obcou využívané. Pozemky sa nachádzajú čiastočne pod rodinným domom, ktorý majú vo vlastníctve žiadatelia a taktiež slúžia ako prístup k rodinnému domu a záhrade žiadateľov. Pozemky sú vhodné iba na účel, na aké sú využívané v súčasnosti. Vzhľadom k ich polohe a veľkosti nie je možné iné využitie obcou. Vzhľadom k tomu, že v predmetnej lokalite sa nachádza vodovodné potrubie v správe Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 672 076 bolo potrebné vziať do úvahy zriadenie vecného bremena. PVS a.s. vo svojom vyjadrení uviedla, že netrvá na zriadení vecného bremena v prospech PVS a.s.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 14.06.2021.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 394/2021-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

kúpu nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve YURA Corporation Slovakia, s.r.o. so sídlom: Púchovská cesta 413, 020 61 Lednické Rovne, SR, IČO: 35 913 061, zapísaná v OR SR: Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka číslo: 15664/R , a to:

pozemok - parcela registra C KN č. 407/38, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1347 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 851, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice,

ktorý vznikol oddelením:

- 488m2 z pozemku zapísaného na LV č. 851 pre  k. ú. Horenice, obec: Lednické Rovne, okres: Púchov,  pozemok - parcela registra C KN č. 407/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria, o výmere 26536 m2, a

-859m2 z pozemku zapísaného na LV č. 851 pre  k. ú. Horenice, obec: Lednické Rovne, okres: Púchov,  pozemok - parcela registra C KN č. 407/18, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria, o výmere 22269 m2

na základe Geometrického plánu č. 02/2021 zo dňa 13.01.2021 vyhotoveným: Bc. Zuzanou Mikovou, IČO: 37 485 652, Nosice 58, 020 01 Púchov, autorizačne overeným dňa 13.01.2021 Ing. Štefanom Jantošom a úradne overeným dňa 03.02.2021 pod číslom 15/21

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Obec Lednické Rovne, IČO: 00 317 462,  so sídlom Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu v celkovej výške 12.123,00,-Eur, t.j. 9€/m2. Poplatky súvisiace s vyhotovením geometrického plánu a správny poplatok za návrh na vklad bude znášať kupujúci. Kupujúci sa zaväzuje, že uhradí poplatky za odinštalovanie existujúceho oplotenia a následné nainštalovanie rovnakého oplotenia na geodeticky odčlenenú časť.

Obec Lednické Rovne kupuje predmetný pozemok za účelom vybudovania cyklotrasy.

 

 

Uznesenie č. 395/2021-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

nebytových priestorov na 1. nadzemnom podlaží (prízemí) o celkovej výmere 3,48 m2 spolu s právom užívať spoločné priestory, nachádzajúci sa v budove v Lednických Rovniach, katastrálne územie Lednické Rovne, vedenej na Okresnom úrade v Púchove na liste vlastníctva č. 1. ako stavba súpisné číslo 32, postavená na pozemku parcely registra „C“, parcelné číslo 321/1, na  dobu neurčitú od účinnosti nájomnej zmluvy pre nájomcu Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00151653 so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava za nájomné v celkovej výške 1140,-Eur/rok a náklady na energie vo výške 30,-Eur/mesiac, a to v zmysle nájomnej zmluvy, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

Nájomca prenajíma priestor za účelom inštalácie a prevádzky bankomatu a jeho zabezpečovacích systémov. Ide o zachovanie kontinuity bankomatu Slovenskej sporiteľne a.s.. v obci, nakoľko, ide o bankomat vo vlastníctve predchádzajúceho nájomcu Slovenskej sporiteľne a.s., ktorý bol osadený do stavby ešte za fungovania pobočky Slovenskej sporiteľne a.s. a po zavretí pobočky bol zo strany obyvateľov obce záujem, aby bankomat zostal zachovaný.

 

Uznesenie č. 396/2021-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

uzavretie zmluvy o dielo, ktorú obec ako objednávateľ uzavrie so spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o. ako zhotoviteľom, tak ako bola predložená OZ. Predmetom tejto zmluvy je záväzok spoločnosti Ledrov, spol. s r.o. zhotoviť pre obec dielo v zmysle projektovej dokumentácie s názvom „Radové garáže – 5ks Majer.“

 

Uznesenie č. 397/2021-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kde budúcim predávajúcim je obec Lednické Rovne a budúcim kupujúcim budúci vlastník garáže – novostavby – Bronislava Hastíková, trvale pobytom Rozkvet 2008/19, 017 01 Považská Bystrica. Predmetom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je uzavretie kúpnej zmluvy na garáž, vrátane pozemku, ktorý bude touto garážou zastavaný, v celosti. Celková cena za garáž bola stanovená dohodou na sumu 12.000,- €. Budúci kupujúci uhradí obci aj cenu za vyhotovenie geometrického plánu, cenu za vyhotovenie znaleckého posudku, správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností a poplatok za pripojenie elektriny. Budúci kupujúci berie na vedomie, že samotný prevod nehnuteľností podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

 

Uznesenie č. 398/2021-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kde budúcim predávajúcim je obec Lednické Rovne a budúcim kupujúcim budúci vlastník garáže – novostavby – Vladimír Vlasatý, trvale pobytom Majerská 177/4, 020 61 Lednické Rovne. Predmetom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je uzavretie kúpnej zmluvy na garáž, vrátane pozemku, ktorý bude touto garážou zastavaný, v celosti. Celková cena za garáž bola stanovená dohodou na sumu 12.000,- €. Budúci kupujúci uhradí obci aj cenu za vyhotovenie geometrického plánu, cenu za vyhotovenie znaleckého posudku, správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností a poplatok za pripojenie elektriny. Budúci kupujúci berie na vedomie, že samotný prevod nehnuteľností podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

 

Uznesenie č. 399/2021-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kde budúcim predávajúcim je obec Lednické Rovne a budúcim kupujúcim budúci vlastník garáže – novostavby – Peter Provazník, trvale pobytom Medová 406, 020 61 Lednické Rovne. Predmetom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je uzavretie kúpnej zmluvy na garáž, vrátane pozemku, ktorý bude touto garážou zastavaný, v celosti. Celková cena za garáž bola stanovená dohodou na sumu 12.000,- €. Budúci kupujúci uhradí obci aj cenu za vyhotovenie geometrického plánu, cenu za vyhotovenie znaleckého posudku, správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností a poplatok za pripojenie elektriny. Budúci kupujúci berie na vedomie, že samotný prevod nehnuteľností podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

 

Uznesenie č. 400/2021-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kde budúcim predávajúcim je obec Lednické Rovne a budúcim kupujúcim budúci vlastník garáže – novostavby – Dariusz Zieba, trvale pobytom Námestie slobody 126/5, 020 61 Lednické Rovne. Predmetom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je uzavretie kúpnej zmluvy na garáž, vrátane pozemku, ktorý bude touto garážou zastavaný, v celosti. Celková cena za garáž bola stanovená dohodou na sumu 12.000,- €. Budúci kupujúci uhradí obci aj cenu za vyhotovenie geometrického plánu, cenu za vyhotovenie znaleckého posudku, správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností a poplatok za pripojenie elektriny. Budúci kupujúci berie na vedomie, že samotný prevod nehnuteľností podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

 

Uznesenie č. 401/2021-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kde budúcim predávajúcim je obec Lednické Rovne a budúcim kupujúcim budúci vlastník garáže – novostavby – Lukáš Novosad, trvale pobytom Súhradka 214/41, 020 61 Lednické Rovne. Predmetom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je uzavretie kúpnej zmluvy na garáž, vrátane pozemku, ktorý bude touto garážou zastavaný, v celosti. Celková cena za garáž bola stanovená dohodou na sumu 12.000,- €. Budúci kupujúci uhradí obci aj cenu za vyhotovenie geometrického plánu, cenu za vyhotovenie znaleckého posudku, správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností a poplatok za pripojenie elektriny. Budúci kupujúci berie na vedomie, že samotný prevod nehnuteľností podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

 

Uznesenie č. 402/2021-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

delegovanie zástupcov zriaďovateľa Základnej školy Eduarda Schreibera Lednické Rovne do Rady školy:

-Ing. Backo Stanislav, Ing. Brezániová Gabriela, p. Chudada Milan, Mgr. Mišík Martin

 

Uznesenie č. 403/2021-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

stanovisko p. Ľubomíry Mihálkovej k petícií občanov proti návrhu nového ÚP obce Lednické Rovne, variant II. lokalita L-15, Medné-Trstence zo dňa 13.4.2021, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

Uznesenie č. 404/2021-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

Prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu na skládke TKO Podstránie

 

Uznesenie č. 405/2021-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, v ktorej budúcim povinným z vecného bremena je Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO:00 317 462 a budúcim oprávneným z vecného bremena je Pavlus Residence, s.r.o., IČO: 52 166 139 so sídlom Dolná Breznica 257, 02061 Dolná Breznica, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Predmetom zmluvy je záväzok zmluvných strán uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena predmetom ktorej bude zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú, odplatne za cenu podľa znaleckého posudku. Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena ako výlučného vlastníka nehnuteľností strpieť a v práve budúceho oprávneného  umiestniť vodovodné potrubia D110, jeho následné prevádzkovanie, opravu a údržbu v rámci investičnej akcie “Obytný súbor Pavlus Residence – SO 03 Verejný vodovod a vodovodné prípojky” , a to na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Lednické Rovne, obec Lednické Rovne, okres Púchov evidovaných na Okresnom úrade Púchov, katastrálnom odbore nasledovne:

 

List vlastníctva

Parcela číslo

Druh pozemku

Celková výmera v m²

1718

KN-E 1501/1

Ostatná plocha

13602

 

V Lednických Rovniach,  dňa 01.07.2021

 

                        ________________________

                                                                                                      Mgr. Marian Horečný

                                                                                                            starosta obce

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:180
TÝŽDEŇ:2188
CELKOM:1833188

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.