Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 10.09.2020  o 16,30 hod.

 v Kultúrnom zariadení RONA, a.s.  Lednické Rovne

 

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

1./  Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie

      návrhovej komisie a programu rokovania

2./  Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 25.06.2020

3./  Návrh doplnku č.1 k VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným 

      stavebným odpadom na území obce Lednické Rovne

4./  Návrh na prijatie bezúročnej návratnej finančnej pomoci na výkon samosprávnych

      pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v r. 2020,

      v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19

      Stanovisko kontrolóra obce k prijatiu bezúročnej návratnej finančnej výpomoci

5./  Správa kontrolóra obce z vykonanej kontroly na VOS

6./  Prerokovanie žiadostí z komisie výstavby, dopravy a ŽP

7./  Zámer výstavby optickej telekomunikačnej siete

8./  Informácia spol. MEGAWASTE ku skládke TKO Podstránie

9./  Žiadosť o schválenie zmeny pre pridelenie nebytového priestoru v Dome služieb

10./Príspevky občanov

11./ Rôzne

12./ Záver

 

 

Rokovanie

 

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

                        schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 9 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil poslancov p. Daniša a p. Janovca. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov: p. Mončeková a p. Ďurko.  Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Mišíka a Ing.Backa.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce uviedol, že materiály na dnešné rokovanie boli zverejnené, poslanci ich obdržali, teda aj program rokovania, a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“

 

Ďalej privítal zástupcov spoločnosti Slovak Telekom a navrhol zmenu programu dnešného rokovania OZ Lednické Rovne, a to tak, že názov bodu č. 7./ „Zámer výstavby optickej telekomunikačnej siete“ sa mení na „Informácia o zámere výstavby optickej telekomunikačnej siete“ a zároveň sa tento bod presunie v programe a bude zaradený ako bod č. 4./. Číslovanie ostatných bodov programu sa posúva.

Hlasovanie: „všetci za“

 

Starosta obce uviedol, že záznam priebehu rokovania OZ a diskusia bude zverejnená na webových stránkach obce a požiadal všetkých, aby sa vyjadrovali do mikrofónu pre zrozumiteľnosť záznamu.

 

K bodu 2./      Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 

                        25.06.2020

 

Ing.Daško – správu ku kontrole predložil písomne, konštatoval, že väčšina uznesení je splnených a niektoré sa plnia.

Kontrolu uznesení berie OZ na vedomie.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 3./      Návrh doplnku č.1 k VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom

                        a drobným  stavebným odpadom na území obce Lednické Rovne

 

Ing. Havránek – uviedol, že firma, ktorá nám bude odoberať pneumatiky si vyžiadala, že to chce mať schválené ako je predložené v materiáloch. Ide o zosúladenie stavu s realitou.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o návrhu doplnku č. 1 k VZN č. 9/2016 a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 4./      Zámer výstavby optickej telekomunikačnej siete

 

Starosta obce uviedol, že spoločnosť Slovak Telekom má záujem o vybudovanie novej telekomunikačnej siete v obci. Ide o súkromnú investíciu, požiadali o položenie optickej telekomunikačnej siete, ide o veľký zásah do nášho majetku, čo sa týka výkopových prác a požiadal zástupcov firmy o bližšie vysvetlenie. 

 

Mgr. Mikušová – zástupkyňa Slovak Telekomu, informovala, že by v budúcnosti radi priniesli optiku do obce Lednické Rovne. Mali by pokryť cca 22 km, ktoré by mali ísť v zeleni (85%) a v chodníkoch. Teraz je prioritou schválenie trás a podmienok, ktoré si spoločne vyladíme na ďalších stretnutiach.

 

Starosta obce – máme požiadavky, ktoré vyplynuli zo stavebnej komisie, a jednou z nich je, aby sme mohli v určitých lokalitách uložiť vlákno na fungovanie kamier, len musíme určiť kam kamery umiestniť. Požiadal zástupcov Telekomu o bližšie vysvetlenie, o akú sieť ide, a aké má parametre a využiteľnosť.

 

Ing.Brezániová – pozerala mapu, dosť to ide v chodníkoch a cestách, kde je plynovod a kanalizácia, a spýtala sa, či to bolo aj z tohto hľadiska posúdené?

 

p.Kraus – projektant Slovak Telekomu, uviedol, že momentálne potrebujú vyjadrenia všetkých správcov sietí a vlastníkov, na základe toho môžu upraviť trasu, ktorá je teraz iba navrhnutá, aby sa vyhli súbehu s plynovodom, kanalizáciou a vodovodom. To je ďalší krok v projektovej dokumentácii, ktorý budú riešiť. Teraz tie navrhnuté trasy potrebujú odsúhlasiť z dôvodu ďalších posudzovaní a vyjadrení sieťarov.

 

Doplnil p.Žufa, zástupca Slovak Telekomu - musia dodržiavať technické normy súbehov. Ak to nevyhovuje, správcovia to vo svojom vyjadrení nepovolia, tiež majú svoje normy, tak isto ako aj my máme svoje normy. Ak tam priestor nebude, hľadáme iné riešenie, vždy sa snažíme, aby to neublížilo ani našim sieťam ani iným. 

Ďalej informoval o využiteľnosti a parametroch optickej siete. Je to momentálne jedna z najrýchlejších sietí vo svete pre poskytovanie služby. Ako regulovaný operátor máme za povinnosť zo zákona túto službu poskytovať. Služba sa týka televízie, internetu a telefónu. Súčasné   metalické   vedenie   (vzduchom)  už  nie  je   vyhovujúce,   všetko  sa vo svete tlačí

do on-line sveta a metalické vedenie nedokáže preniesť také množstvo dát ako optické. Zo zákona musíme iným operátorom poskytnúť naše optické vlákna ak o to požiadajú, samozrejme za určitých podmienok.

 

Starosta obce – je to veľká investícia, veľký zásah do ciest a chodníkov v obci a zatiaľ nevieme sumu. Vie, že aj spoločnosť Rona chce využívať túto sieť.

 

p. Žufa – zatiaľ sumu nevedia špecifikovať, musíme si dohodnúť podmienky aj s obcou a na základe toho sa bude odvíjať aj cena. Slovak Telekom má určité hranice, do ktorých im ich akcionár pustí peniaze na jednu domácnosť, takže ide aj o počet obyvateľov, ak tieto hranice budú prekročené, tak bude investícia v LR zastavená a požiadal o ústretovosť. 

 

Doplnila Mgr. Mikušová -  je to súkromná investícia, ide o veľký rozsah prác, ale dá sa to rozdeliť na etapy, všetko je o dohode. Vieme komunikovať a vieme sa aj prispôsobiť, ak má obec plány na nejakú rekonštrukciu chodníkov, lebo naše siete sú akoby na vrchu. Čím skôr  bude územné rozhodnutie, tým skôr môžeme začať a pripojiť aj tie lokality, ktoré sú v pláne na rekonštrukciu. Trvalo asi 4 roky, kým boli Lednické Rovne schválené. Teraz čakáme na trasovanie obce, aby boli zakreslené do tých našich trás a spolu s vyjadrovačkami, aby sme ich predložili na najbližšie OZ. Samozrejme je možnosť aj pre iných operátorov pripoložiť sa k našej sieti, ale na základe dohody.   

 

Ing.Daško – kontrolór obce, uviedol, že niečim podobným prechádza aj mesto Ilava, možno by bolo vhodné zvážiť zapojenie aj iných organizácií, ako sú plynári, alebo vodári. Nie je to príjemné, ale pre obec by bola uvedená investícia výhodná.

 

Do ďalšej diskusie sa zapojili:  starosta obce, p. Žufa, Ing. Prekop, Mgr. Mikušová.

Podrobnejšie priebeh a diskusiu zo zasadnutia OZ nájdete na www.lednickerovne.sk.

 

Nakoľko na všetky dotazy a pripomienky bolo odpovedané, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o investičnom zámere spol. Slovak Telekom  a dal o ňom hlasovať.

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

K bodu 5./      Návrh na prijatie bezúročnej návratnej finančnej pomoci na výkon

                        samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane

                        z príjmov fyzických osôb v r. 2020, v dôsledku pandémie ochorenia

                        COVID-19.

                        Stanovisko kontrolóra obce k prijatiu bezúročnej návratnej finančnej

                        výpomoci.

 

Starosta obce vysvetlil uvedený bod. Štát vypočítal, že obce majú v dôsledku korona krízy výpadky daní. Pre obec LR tento výpadok je cca 75500,-€. Preto sa štát rozhodol tieto výpadky pre obce kompenzovať, a to bezúročnou pôžičkou. ZMOS odporúča obciam, aby uvedenú pôžičku čerpali. Splatnosť pôžičky by bola v roku 2024 a požiadal o stanovisko kontrolóra obce.

 

Ing. Daško, kontrolór obce -  potvrdil, že  táto pomoc je výsledkom rokovaní medzi ZMOSom a Ministerstvom financií SR. Výška pomoci bola vypočítaná z prepadu podielových daní za obdobie korony. Z hľadiska zákona - výšky dlhu, nesmie obec prekročiť 50%, aby neboli sankcie, a čo sa týka ročných splátok nesmie prekročiť 25%. Obec obe podmienky spĺňa. Celkový dlh máte prepočítaný v dvoch variantoch. Ani jeden neprekročil percento výšky dlhu. Rokovania ZMOSu pokračujú, aby pôžička bola prejudikovaná z návratnej na nenávratnú, ale to už je práca ZMOSu.

 

Ing. Brezániová – keby sme hovorili o nenávratnom finančnom príspevku, nemá vôbec problém. Pozerá aktivity ZMOSu, a hovorili ako si obce nedokážu presne nastaviť úvery, ktoré berú a zdajú sa im, že všetky sú splatiteľné, a zrazu príde nejaká nepredvídaná vec. Ak je to návratná finančná pôžička nebude hlasovať za, keby to bol príspevok nemá problém. Ďalej uviedla, že od apríla čakajú od pána starostu, kedy predloží  dopady Covidu na fin.rozpočet obce a výpadky, ktoré sú tým spôsobené.

 

Ing. Daško – upresnil, že keď sme brali predchádzajúci úver zadĺženie obce vychádzalo cca 45%, preveroval si situáciu, úvery sa splácali, a teraz pri započítaní aj celého úveru 300 tis.€  vychádza zadĺženosť obce  41%, takže nie je to pohyb hore. Splácanie bezúročnej pôžičky sa datuje od r. 2024 do r.2027.  

 

Starosta obce – doplnil, my ten úver nemáme dočerpaný, a máme dve kalkulácie. Je tu kalkulácia momentálneho stavu kde je vyčerpané z úveru 112 tis.€, a je tu kalkulácia keby sme ten úver celý dočerpali, zadĺženosť by bola 42%. Takže rozumnejšie by bolo nevyčerpať úver od banky, ale čerpať bezúročnú pôžičku od štátu, ktorá sa začne splácať o 4 roky.  Dokážeme sa aj s bankami dohodnúť, a momentálne rokujeme o znížení úroku.  Čo sa týka výpadku, aj my čakáme od štátu, kedy bude vyčíslený ten dopad, toto je dopad, len čo sa týka daní fyzických osôb. Čo sa týka financií boli sme opatrní, nedočerpali sme ani úver, utlmili sme všetko, čo nebolo nevyhnutné, rekonštrukcia zdravotného strediska je vo finále, kde boli nejaké neoprávnené výdavky, tie sa objavili aj na MŠ, pri rekonštrukcii starých vecí sa takéto problémy objavia. Začali sme súťažiť aj rozhlas, a tento úver by sme chceli použiť aj na to, alebo na niektoré komunikácie, bolo by nešťastné riešenie nezobrať bezúročné peniaze s odkladom splátok a nevyužiť ich v obci.

 

Ing. Karasová – požiadala o informáciu o starom úvere a jeho splácaní, upozornila na poplatky  pri novej pôžičke.  

Vysvetlenie podala Mgr. Balážová a doplnil Ing. Daško a starosta obce.

 

Podrobnejšie priebeh a diskusiu zo zasadnutia OZ nájdete na www.lednickerovne.sk

 

Nakoľko na všetky dotazy a pripomienky bolo odpovedané, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o stanovisku kontrolóra obce a dal o ňom hlasovať.

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Ďalej starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o schválení bezúročnej návratnej finančnej výpomoci  .

 

Hlasovanie:     „ za“               -   6 poslancov                       

                        „ proti“          -   1 poslanec (Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -   2 poslanci (Ing.Karasová, p.Štefina)

 

 

K bodu 6./      Správa kontrolóra obce z vykonanej kontroly na VOS

 

Starosta obce – uviedol, že vyjadrenie súdu bolo poslancom doručené, súd vyhodnotil, že všetky naše rozhodnutia boli správne, ale protistrana sa odvolala, pán kontrolór vykonal kontrolu a požiadal ho o stanovisko.

 

Ing. Daško – uviedol, že správu predložil spolu s vyjadrením právnej kancelárie a vyjadrenia súdu ohľadne  prípadného odkladného opatrenia. Komentoval priebeh súťaže, všetkých štyroch kôl súťaže. Konštatoval, že súd bol založený a bude to na rozhodnutí súdu.

 

Ing. Brezániová – zaujímala sa o štvrté kolo súťaže, lebo podľa vyjadrení Mgr. Mišíka nebola firma Stavbyt písomne informovaná, iba ústne, ale našla, že 17.02. bolo odoslané písomné oznámenie. Spýtala sa Mgr. Mišíka, „či si ma zavádzal vtedy, alebo prišlo k nájdeniu nejakého dokumentu?“

 

Odpovedal starosta obce – v spore rozhodne súd, my sme postupovali v zmysle zákona.

 

Mgr. Mišík – nezávadzal, keďže namietali, že sme im neodoslali oznámenie, tak sme to oznámenie poslali znova. Riešime veci v čase, tak ako prichádzajú. Vyjadril svoj názor, že považuje za správne, že sme celú súťaž zrušili. Ak by sme predali nehnuteľnosť Stavbytu, boli by sme sa dostali do oveľa väčších komplikácií.  

Starosta obce doplnil, že pre neho tam boli dve podstatné veci, že za obec vystupuje starosta obce a v podmienkach bolo napísané, že obec môže súťaž kedykoľvek zrušiť.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že jej ide o to, či obec  procesne urobila veci, tak ako má.

 

Podrobnejšie priebeh a diskusiu zo zasadnutia OZ nájdete na www.lednickerovne.sk

 

Nakoľko na všetky dotazy a pripomienky bolo odpovedané, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie k správe kontrolóra obce k VOS a dal o ňom hlasovať.

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

Hlasovanie:     „ za“               -   8 poslancov                       

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   1 poslanec (p.Štefina)

 

K bodu 7./      Prerokovanie žiadostí z komisie výstavby, dopravy a ŽP

 

Starosta obce predložil žiadosti z komisie ŽPaV:

 

  • Žiadosť p. Oskara Hantáka o vyjadrenie sa k zastavovacej štúdii pre územné konanie „IBV – Nový Háj Lednické Rovne – I. etapa“. Materiál obdržali poslanci s pozvánkou a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie k zastavovacej štúdii a dal  ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

  • Žiadosť p. Jaroslava Buriana o prekládku plynovodu do obecnej parcely za dodržania určených podmienok, ktoré majú poslanci v materiáloch

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie k prekládke plynovodu  a dal  ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

  • Žiadosť p. Anny Bajzíkovej o odpredaj časti pozemku, ktorý  dlhé roky užíva a udržuje ho.

Doplnila Ing. Kazdová -  jedná sa o časť parcely, ktorá bude vyčlenená GP. Žiadateľka si chce parcelu oplotiť, a to z dôvodu zabránenia vstupu cudzích osôb na pozemok, pretože jej kradnú úrodu a spôsobujú škodu. 

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie k spôsobu prevodu pozemku p.Bajzíkovej a dal ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

  • Žiadosť p. Aleny Medňanskej k zastavovacej štúdii v časti Horné Morávky. Jedná sa o výstavbu rodinných domov.

Doplnila Ing.Kazdová – ide o zastavovaciu štúdiu Horné Morávky, časť smerom na Medné. V územnom pláne sú tieto pozemky zahrnuté do IBV. 

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie k zastavovacej štúdii p.Medňanskej a dal ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

Poslanec p. Pokorný nebol počas hlasovania prítomný.

 

K bodu 8./      Informácia spol. MEGAWASTE ku skládke TKO Podstránie

 

Starosta obce – uviedol, že občania určite zachytili v médiách informácie ohľadne skládky TKO Podstránie. Vyjadril sa, že zmluvy boli podpísané ešte v roku 2012 za predchádzajúceho OZ, takže sú platné a povinnosťou je ich rešpektovať. Jediné čo sme zmenili je platba za uloženie odpadu. Keďže vznikajú dezinformácie požiadal spol. Megawaste Pov.Bystrica o vyjadrenie sa k tejto situácii a požiadal Bc.Hollana o prečítanie vyjadrenia tejto spoločnosti.

 

Bc.Hollan – prečítal plné znenie vyjadrenia spoločnosti Megawaste Slovakia ku skládke TKO Podstránie, ktoré poslanci obdržali s materiálmi na dnešné  rokovanie.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že sa starosta odvoláva na zmluvy, ktoré boli podpísané ešte minulým OZ, ale zmenila sa legislatíva, a teraz je stav taký, že legislatíva zásadne neumožňuje založiť novú skládku iba rozšíriť starú. Odoslala poslancom vyjadrenie, ktoré zaslala na  Inšpekciu ŽP, kde podrobne opísala, prečo sa odvoláva. Zaoberala sa touto témou, 

vyžiadala si aj záverečné stanovisko ministerstva ŽP, študovala všetky zverejnené vyjadrenia na  stránke IŽP, posledné slovo majú aj tak občania, ako to bolo aj v upútavke povedané. Pán konateľ vo vyjadrení napísal, že stará a nová skládka majú jednotné identifikačné číslo, a v evidencii skládka vyskakovala a bola vyhodnotená ako nevyhovujúca. Toto je veta, ktorú stále používa, že je to jednotný celok.

 

Starosta obce – už počas 90-tych rokov bolo určené kde sa bude budovať skládka, postupujeme podľa platných zmlúv. O tom, že sa má táto skládka budovať, bolo rozhodnuté v r. 2012, a o tom rozhoduje IŽP, nie toto OZ. V tejto dobe si nedovolia ani na IŽP ani na ministerstve niečo, čo by nebolo v súlade so zákonom, alebo čo by poškodzovalo zdravie alebo život obyvateľov. Zaväzujú nás platné zmluvy. 

 

Mgr. Mišík – videl aj reportáž, spýtal sa Ing. Brezániovej, čo sú hlavné dôvody, či zdravie, alebo environmentálne hľadisko, lebo v reportáži odznelo ..... „mám dojem že skládka je vysoká“, ... alebo ... „mám dojem že skládka je preplnená“, ....

 

Ing. Brezániová – o zdraví, ani netreba hovoriť. Čo je dôležité je merítko zmenenej legislatívy, nemôžeme sa tváriť, že skládka, ktorá tvorila jedno teleso, odrazu ju teraz odčleníme. A budeme sa tváriť, že IŽP už vtedy vedela, že staviame novú skládku, nemôže to tak byť, lebo sme v inudačnom území – záplavovom území rieky Váh. EU legislatíva nám to vyslovene zakazuje. V tejto chvíli jej vadí, že má dojem, ako keby sa šiel obchádzať zákon. Ak v tejto chvíli vyhlásime, že je to nová skládka, a my sme mali povolenie na rozšírenie, tak o čom to je?  Čo je dôležité je merítko legislatívy.

 

Mgr. Mišík – je tu orgán ako IŽP, je tu investor, ktorý deklaruje, že sa to technologicky a legislatívne prevedie ako inšpekcia určí. Je to záležitosť Inšpekcie ŽP.

 

p.Štefina – vyjadril sa, že v prvom rade to bude na občanoch, navrhol, aby sa k tejto problematike vyjadril p.Šudík, lebo ho zaujíma názor p. Šudíka.

 

Starosta obce dal hlasovať o tom, aby sa v tomto bode mohol vyjadriť Ing. Šudík.

 

Hlasovanie:     „ za“               -   5 poslancov (Ing.Brezániová, Ing.Karasová,p.Štefina,

                                                                         p.Mončeková, Mgr.Mišík)              

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   3 poslanci (p.Ďurko,p.Pokorný,p.Chudada)

Poslanec Ing.Backo  nebol počas hlasovania prítomný.  

 

Ing. Šudík – keď starosta tvrdí, že platia zmluvy z r.2012, zavádza, všetky zmluvy neboli naplnené, nebol naplnený ich predmet, platia zmluvy uzatvorené za starostu Horečného, platí to že skládka bola predaná - prvá etapa a platí to, že skládka bola prenajatá - II.etapa. To, čo tvrdí Ing.Brezániová, že problém je v legislatíve je pravda. To čo išlo v r.2009, už nejde v r.2020. My sme nemohli postaviť novú skládku, mohli sme len rozširovať. Urobili to procesne a skutkovo tak, že to bolo rozšírenie. Ministerstvo o tomto rozhodovalo. Hovoria o tom dva zákony, ide o inudačné územie.  Dnes ju potrebujeme rozšíriť a použiť ten istý model, to sa už nedá. Je treba posudzovať toto územie celé, amblok, o tom hovorí EU legislatíva. Každý občan má právo sa brániť, tak sme využili inštitút odvolania,  rozhodne ministerstvo alebo súd.

 

Podrobnejšie priebeh a diskusiu zo zasadnutia OZ nájdete na www.lednickerovne.sk

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie, že OZ berie na vedomie  informatívnu správu spoločnosti Megawaste  a dal ňom hlasovať.

Informatívnu správu berie OZ na vedomie.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 9./      Žiadosť o schválenie zmeny pre pridelenie nebytového priestoru v Dome

                        služieb

 

Starosta obce predložil žiadosť p. Mariana Dolinaja, na zmenu nájmu nebytových prietorov, ktorý požiadal obec Lednické Rovne o zmenu v osobe nájomcu, na spoločnosť DOLIMARK s.r.o., v ktorej je spoločníkom, a to za rovnakých podmienok a na rovnaký účel ako boli uvedené v nájomnej zmluve zo dňa 25.05.2020. 

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o zmene nájmu nebytového priestoru a dal ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

K bodu 10./               Príspevky občanov

 

Nakoľko sa nikto z občanov neprihlásil s príspevkom, starosta obce  ukončil rokovanie v tomto bode.

 

K bodu 11./                Rôzne

 

Starosta obce predložil žiadosť spol. Ledrov o zľavu z nájomného, materiály poslanci obdržali s pozvánkou na dnešné rokovanie a otvoril rozpravu.

 

Ing.Brezániová – potrebuje upresniť, či od obce nežiadajú nič?  Je to naviazané na príspevok od štátu na nájom, alebo je tam nejaký právny proces? Alebo si Ledrov pýta 50 % a my im to ako obec ideme vyplatiť?

 

Mgr. J.Burianová – celý proces spočíva v tom, že nájomca je v tomto prípade Ledrov a on to prenajíma ďalej jednotlivým subjektom, my sme súhlasili s tým, aby Ledrov mohol poskytnúť 50% zľavu týmto subjektom, ktorí majú v zmysle vyhlášky na to oprávnenie. Ledrov s nimi uzavrel dodatočné dohody o poskytnutí zľavy, a pýtali si dotáciu z ministerstva hospodárstva. Následne, predpokladá že vznikla nejaká škoda,  pretože 50% z nájomného dáva zľavu Ledrov a ďalších 50% uhradí ministerstvo financií na účet Ledrovu namiesto toho subjektu, takže tam vnikla strata 50%, čo  Ledrov žiada, aby obec poskytla Ledrovu túto stratu. 50% poskytneme subjektu my ako nájomca, a 50% poskytne ministerstvo hospodárstva.

 

Ing. Brezániová  - takže obec bude dávať Ledrovu finančný príspevok 3067,-. Takže tieto prostriedky budú chýbať v rozpočte obce.

 

Mgr. J.Burianová – nebudeme dávať príspevok, ale zľavu z nájomného.

Doplnil starosta obce – štát dal takú výzvu, že ak by sme my ako obec dali podnikateľom nulu, tak aj  štát by  dal nulu. Obec je vlastník, keď poskytne nájomcom 50% aj štát poskytne 50%. Ledrov má o to menší príjem, zmluvy sú uzavreté tak, že Ledrov vyberie peniaze, odvedie nejakú časť obci, keďže nevybral, konateľ požiadal o úľavu. 50% sme navrhli preto, aby sme maximálne tým podnikateľom pomohli.

 

Ing. Brezániová – pokiaľ sa týka pomoc podnikateľov, nepovie ani jedno slovo. Aj počas Covidu, keď boli prevádzky zatvorené spol. Ledrov  poslala faktúry.

 

Odpovedal p. Pokorný – konateľ spol. Ledrov. Ledrov musí faktúry vystaviť na základe zmlúv, ale tieto faktúry nie sú 3-4 mesiace uhradené.

 

Ing. Karasová – spýtala sa, čo obsahuje suma 3067,61€. My sa tu bavíme o zľave 50% a to je dokopy nejakých 1500,-€.  Sú tam zarátané nejaké straty a náklady na upratovanie, takže navrhuje, aby zľava bola poskytnutá iba do výšky 50%, ostatné nech ide na vrub podnikateľského subjektu.

 

Starosta obce – je to naša s.r.o., keď vzniká nejaký náklad, tak by mal minimálne požiadať OZ o úhradu. Situácia bola mimoriadna, nikto neriešil, čo nás to bude stáť, dezinfekcia musela prebiehať, všetko to bolo promtne vyriešené. 

 

Podrobnejšie priebeh a diskusiu zo zasadnutia OZ nájdete na www.lednickerovne.sk

 

Nakoľko na všetky dotazy a pripomienky bolo odpovedané, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o poskytnutí zľavy z nájomného pre Ledrov s.r.o. a dal ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -   6 poslancov                       

                        „ proti“          -   2 poslanci (p.Štefina,Ing.Karasová) 

                        „ zdržali sa“   -   1 poslanec (Ing.Brezániová)

 

Starosta obce – predložil žiadosť o uplatnenie finančnej náhrady  v súvislosti so správou obecných bytov, vzhľadom na to, že je to zložitejšie rozhodli sme sa iba zobrať to na vedomie, a budeme sa ďalej tým zaoberať. Vysvetlil, že spol. Ledrov je správcom obecných bytov v časti Kolónia. Kde v minulosti od r.1998 sa nevymáhali dlhy a vnikol nám dlh z troch bytov  v celkove výške 21,- tis.-€. Dotknutí mali aj splátkové kalendáre. Ledrov musel platiť energie, a všetko čo súvisí s údržbou bytov. Vznikol zákon o osobnom bankrote, kde tieto osoby využili tento zákon, a Ledrov prišiel o uvedenú sumu. Títo ľudia nemajú odkúpené uvedené byty, minimálne budeme trvať na tom, aby pri kúpe uvedenú dlžnú cenu uhradili.

 

p.Štefina – tí ľudia tam stále bývajú?

Odpovedal starosta obce – po našom nástupe bol s nimi podpísaný splátkový kalendár, ale osobným bankrotom zrušili aj tento splátkový kalendár.

 

Ing. Brezániová – chýba jej príloha, ktorá je tam uvedená,  nebola ani v papierovej ani elektronickej podobe priložená.

Starosta obce - poskytol rozhodnutia súdu k nahliadnutiu.

 

Podrobnejšie priebeh a diskusiu zo zasadnutia OZ nájdete na www.lednickerovne.sk

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie, že OZ berie na vedomie  informáciu o uplatnení finančnej náhrady za správu bytov  a dal ňom hlasovať.

Informáciu o uplatnení finančnej náhrady v súvislosti so spravovaním obecných bytov berie OZ na vedomie.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce predložil na rokovanie žiadosť od ZŠ E.Screibera Led.Rovne o poskytnutí príspevku 1000,-€. Vysvetlil, že to  súvisí  s Covidom. Pani riaditeľka plánuje zriadiť vonku vrátnicu, aby vrátnik mohol vykonávať opatrenia  v súvislosti s korona vírusom.  Aby sme dodržali legislatívu, informoval, že uvedenú dotáciu urobí formou rozpočtového opatrenia a pomôžeme tým hlavne škole a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – z akej rozpočtovej položky to budeš dávať? Bola by rada, keby sme tú sumu navýšili. Ide o naše deti, a  ich bezpečie.

 

p. Chudada – tiež si myslí, že by sme mali podporiť vytvorenie vrátnice, ak nie celkovým zafinancovaním, tak aspoň navýšením o 2-3 tis.€, aby to splnilo účel.

 

Ing. Brezániová – požiadala, aby im bol predložený celkový rozpočet na uvedenú vrátnicu.

 

Mgr. Mišík – bol na rokovaní školskej rady, p.riaditeľka uviedla, že financie má na to vyčlenené, ale ako obec by sme mohli prispieť. Tiež je  za navýšenie.

 

Ing. Daško -  o žiadosti sa rokuje tak, ako bola podaná, máte možnosti, schváliť, neschváliť, prípadne upraviť. Tu ide o okamžité riešenie, aby nebol odklad do ďalšieho OZ, ide teda o pružné riešenie, aby starosta mohol konať.

 

Starosta obce navrhol uznesenie, že OZ berie na vedomie žiadosť ZŠ, tak ako bola predložená  a  doporučuje  starostovi obce  prijať rozpočtové opatrenie a navýšiť rozpočet na sumu 3.000,-€ na kapitálové výdavky ZŠ a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Ing. Karasová  - predniesla požiadavku, aby ihrisko v Mednom bolo dané do poriadku, nebolo to ani natreté. Požiadala, aby na parkovisku pred domom služieb bolo vyhradené parkovanie maximálne na 1 hodinu.

 

Odpovedal starosta:

  • komponenty na ihrisko už sú objednané. Mali sme zastavené všetky nie nevyhnutné investície.
  • Požiadali sme ODI o vyčlenenie 10 miest, je objednané značenie na maximálne 2 hodiny parkovania.

 

Ing. Karasová – ďalej sa vyjadrila k situácii v pekárenskej predajni spol. Ledrov.  Vyslovila svoj názor, že sa jej nepáči  ako vystupuje konateľ spoločnosti a jeho jednanie s bývalými pracovníčkami.

K uvedenej téme sa do diskusie zapojili: starosta obce, Mgr. Mišík, p. Štefina, Ing.Brezániová

 

Ing.Brezániová – požiadala o vysvetlenie z čoho vychádzala firma Topset Solutions pri pasportizácii cintorínov, pretože na tabuliach sú uvedené zlé údaje. Či to niekto kontroloval? Uviedla, že v kontaktoch na webových stránkach obce sú uvedené staré údaje a požiadala o nápravu. Ďalej upozornila na zlý dátum v nadpise v histórii obce - pošle pripomienku emailom. Zaujímala sa o transparentný účet obce, spýtala sa či je zrušený?

 

Mgr. Mišík – pasportizácia sa robila na základe databázy Ledrovu. Už má nejaké podnety na zmenu, stačí zavolať na úrad, dáme to opraviť. Uvedieme túto informáciu na stránku obce, aby aj ľudia vedeli.

Doplnil starosta obce – transparentný účet bol zrušený, lebo za tri mesiace prispel iba starosta, neprispeli ani tí, čo to navrhovali.  

K uvedenej téme sa  ďalej vyjadrili: Ing. Brezániová, Ing. Karasová a starosta obce.

 

Podrobnejšie priebeh a diskusiu zo zasadnutia OZ nájdete na www.lednickerovne.sk

 

 

K bodu 12./    Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Daniela Mončeková

p. Štefan Ďurko 

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:26
TÝŽDEŇ:2603
CELKOM:1818878

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.