Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne,

konaného dňa 25.06.2020 o 16,30 hod. v Kultúrnom zariadení RONA, a.s. Lednické Rovne

č. 208/2020-6  až  232/2020-6

 

UZNESENIE č. 208/2020-6

OZ

K o n š t a t u j e, že

z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 9 poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

UZNESENIE č. 209/2020-6

OZ

U r č u j e:

Mgr. Eriku Burianovú, za zapisovateľku,

p. Danielu Mončekovú  a p. Štefana Ďurka  za overovateľov zápisnice.

 

UZNESENIE č. 210/2020-6

OZ 

V o l í:

Návrhovú komisiu v zložení:

  • Mgr. Martin Mišík
  • Ing. Stanislav Backo

 

UZNESENIE č. 211/2020-6

OZ

S c h v a ľ u j e:

program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

 

UZNESENIE č. 212/2020-6

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 28.05.2020

 

UZNESENIE č. 213/2020-6

OZ

S c h v a ľ u j e:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území Obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

UZNESENIE č. 214/2020-6

OZ

A)   BERIE  N A VEDOMIE

protest prokurátorky Okresnej prokuratúry v Považskej Bystrici pod číslom Pd 76/20/3306-2 zo dňa 29.04.2020.

 

B) V y h o v u j e

protestu prokurátorky Okresnej prokuratúry v Považskej Bystrici pod číslom Pd 76/20/3306-2 zo dňa 29.04.2020 proti článku 2 bod 1, článku 3, článku 4 bod 3, 4, 5, 6, článku 5, článku 6, článku 7 a článku 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2007 o pravidlách povoľovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Lednické Rovne.

UZNESENIE č. 215/2020-6

OZ

S c h v a ľ u j e:

doplňujúci návrh: v článku 4 v bode 1 písm. a) návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ sa dopĺňa „– prevádzky poskytujúce pohrebné služby“.

UZNESENIE č. 216/2020-6

OZ

S c h v a ľ u j e:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ spolu so schváleným doplňujúcim návrhom.

UZNESENIE č. 217/2020-6

OZ

  1. BERIE NA VEDOMIE

stanovisko hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne a finančnej komisie k záverečnému účtu obce za rok 2019.

  1. SCHVAĽUJE

záverečný účet obce Lednické Rovne a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad.

UZNESENIE č. 218/2020-6

OZ

S c h v a ľ u j e:

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia /upraveného bežného a kapitálového rozpočtu / za rok 2019 v sume 32 732,04 EUR , zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na:

skutočnú tvorbu rezervného fondu vo výške 32 732,04 EUR,

a následne tento rezervný fond vo výške 32 732,04 EUR bude na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, po schválení Záverečného účtu obce Lednické Rovne za rok 2019, použitý na kapitálové výdavky rozpočtu obce Lednické Rovne v roku 2020, rozpočtovým opatrením č. 1/2020, zo dňa 25.06.2020.

 

 

UZNESENIE č. 219/2020-6

OZ

  1. BERIE NA VEDOMIE

stanovisko hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne a finančnej komisie k čerpaniu programového rozpočtu obce Lednické Rovne za obdobie 01-03/2020.

 

  1. SCHVAĽUJE

čerpanie programového rozpočtu obce Lednické Rovne za obdobie 01-03/2020.

 

UZNESENIE č. 220/2020-6

OZ

  1. BERIE NA VEDOMIE

stanovisko hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne a finančnej komisie k prvej zmene rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2020, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

  1. SCHVAĽUJE

prvú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2020 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1 v jeho príjmovej i výdavkovej časti, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

UZNESENIE č. 221/2020-6

OZ

BERIE NA VEDOMIE

správu hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole v spoločnosti Prima LR s.r.o., tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

UZNESENIE č. 222/2020-6

OZ

S c h v a ľ u j e:

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne na 2. polrok 2020, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

UZNESENIE č. 223/2020-6

OZ

BERIE NA VEDOMIE

Stanovisko Okresného úradu v Trenčíne – Odboru výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania , č. OU-TN-OVBP1-2020/001880-007/JQ k zo dňa 10. 6. 2020  Návrhu Zadania ÚPN obce Lednické Rovne , v zmysle § 20 ods. 5 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov

SCHVAĽUJE

1.         Zadanie Územného plánu obce Lednické Rovne

2.         Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Návrhu Zadania ÚPN obce Lednické Rovne

UZNESENIE č. 224/2020-6

OZ

S c h v a ľ u j e:

prebytočnosť nehnuteľného majetku a na základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prevodu tohto nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to formou prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:

pozemok v registri CKN par. č. 607/4, druh pozemku: orná pôda o výmere 138 m2, ktorý vznikol z pozemkov zapísaných na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne v registri CKN par. č. 607/4 druh pozemku: orná pôda o výmere 62 m2, CKN par. č. 608/3 druh pozemku: orná pôda o výmere 59 m2, CKN par. č. 609/1 druh pozemku: orná pôda o výmere 17 m2 podľa Geometrického plánu GP č. 78/2019, zo dňa 02.12.2019

pozemok v registri CKN par. č. 607/2, druh pozemku: orná pôda o výmere 208 m2, zapísaný v liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne

pozemok v registri CKN par. č. 607/6, druh pozemku: orná pôda o výmere 212 m2, zapísaný v liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Jozef Veliký a manželka Emília Veliká obaja s trvalým pobytom Na Kopánke 256/12, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu vo výške 4,66 Eur/m2. Poplatky súvisiace s vyhotovením GP a ZP a správny poplatok za návrh na vklad budú znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade sa Obec Lednické Rovne snaží o majetkovoprávne vysporiadanie dlhodobého užívania pozemku, ktorý nie je obcou využívaný. Pozemky užívajú od doby vybudovania svojich rodinných domov (viac ako 20 rokov), sú oplotené, pričlenené k prídomovým záhradám a k ich hospodárstvu. Pozemky sú vhodné iba na účel na aký sú využívané v súčasnosti. Vzhľadom k ich polohe a veľkosti nie je možné iné ich využitie obcou.

 

UZNESENIE č. 225/2020-6

OZ

S c h v a ľ u j e:

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

pozemok v registri CKN par. č. 607/4, druh pozemku: orná pôda o výmere 138 m2, ktorý vznikol z pozemkov zapísaných na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne v registri CKN par. č. 607/4 druh pozemku: orná pôda o výmere 62 m2, CKN par. č. 608/3 druh pozemku: orná pôda o výmere 59 m2, CKN par. č. 609/1 druh pozemku: orná pôda o výmere 17 m2 podľa Geometrického plánu GP č. 78/2019, zo dňa 02.12.2019

pozemok v registri CKN par. č. 607/2, druh pozemku: orná pôda o výmere 208 m2, zapísaný v liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne

pozemok v registri CKN par. č. 607/6, druh pozemku: orná pôda o výmere 212 m2, zapísaný v liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Jozef Veliký a manželka Emília Veliká obaja s trvalým pobytom Na Kopánke 256/12, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu vo výške 4,66 Eur/m2.  Poplatky súvisiace s vyhotovením GP a ZP a správny poplatok za návrh na vklad budú znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade sa Obec Lednické Rovne snaží o majetkovoprávne vysporiadanie dlhodobého užívania pozemku, ktorý nie je obcou využívaný. Pozemky užívajú od doby vybudovania svojich rodinných domov (viac ako 20 rokov), sú oplotené, pričlenené k prídomovým záhradám a k ich hospodárstvu. Pozemky sú vhodné iba na účel na aký sú využívané v súčasnosti. Vzhľadom k ich polohe a veľkosti nie je možné iné ich využitie obcou.

Prevod nehnuteľností bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

UZNESENIE č. 226/2020-6

OZ

S c h v a ľ u j e:

prebytočnosť nehnuteľného majetku a na základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prevodu tohto nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to formou prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:

pozemok v registri CKN par. č. 609/1, druh pozemku: orná pôda o výmere 104 m2, ktorý vznikol z pozemkov zapísaných na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne v registri CKN par. č. 609/1 druh pozemku: orná pôda o výmere 45 m2, CKN par. č. 610/1 druh pozemku: orná pôda o výmere 30 m2, CKN par. č. 611/1 druh pozemku: orná pôda o výmere 23 m2, CKN par. č. 612 druh pozemku: orná pôda o výmere 6 m2 podľa Geometrického plánu GP č. 78/2019 zo dňa 02.12.2019

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Ján Panáček a manželka Mária Panáčková obaja s trvalým pobytom: Na Kopánke 255/10, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu vo výške 4,66 Eur/m2. Poplatky súvisiace s vyhotovením GP a ZP a správny poplatok za návrh na vklad budú znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade sa Obec Lednické Rovne snaží o majetkovoprávne vysporiadanie dlhodobého užívania pozemku, ktorý nie je obcou využívaný. Pozemky užívajú od doby vybudovania svojich rodinných domov (viac ako 20 rokov), sú oplotené, pričlenené k prídomovým záhradám a k ich hospodárstvu. Pozemky sú vhodné iba na účel na aký sú využívané v súčasnosti. Vzhľadom k ich polohe a veľkosti nie je možné iné ich využitie obcou.

 

 

UZNESENIE č. 227/2020-6

OZ

S c h v a ľ u j e:

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

pozemok v registri CKN par. č. 609/1, druh pozemku: orná pôda o výmere 104 m2, ktorý vznikol z pozemkov zapísaných na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne v registri CKN par. č. 609/1 druh pozemku: orná pôda o výmere 45 m2, CKN par. č. 610/1 druh pozemku: orná pôda o výmere 30 m2, CKN par. č. 611/1 druh pozemku: orná pôda o výmere 23 m2, CKN par. č. 612 druh pozemku: orná pôda o výmere 6 m2 podľa Geometrického plánu GP č. 78/2019 zo dňa 02.12.2019

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Ján Panáček a manželka Mária Panáčková obaja s trvalým pobytom: Na Kopánke 255/10, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu vo výške 4,66 Eur/m2.  Poplatky súvisiace s vyhotovením GP a ZP a správny poplatok za návrh na vklad budú znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade sa Obec Lednické Rovne snaží o majetkovoprávne vysporiadanie dlhodobého užívania pozemku, ktorý nie je obcou využívaný. Pozemky užívajú od doby vybudovania svojich rodinných domov (viac ako 20 rokov), sú oplotené, pričlenené k prídomovým záhradám a k ich hospodárstvu. Pozemky sú vhodné iba na účel na aký sú využívané v súčasnosti. Vzhľadom k ich polohe a veľkosti nie je možné iné ich využitie obcou.

Prevod nehnuteľností bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

UZNESENIE č. 228/2020-6

OZ

S c h v a ľ u j e:

spôsob nájmu nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

pozemok v registri CKN par. č. 670/137, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 342 m2, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,

na  dobu určitú do 31.12.2020 nájomcovi: Jánovi Danišovi, Dis, Súhradka 210, Lednické Rovne za nájomné vo výške 0,163€/m2/rok,  a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade ide o dočasný nájom pozemku, ktorý obec nevyužíva. Nájomca chce prenajať pozemok za účelom dočasného zriadenia vodovodnej šachty. Po skončení nájmu bude nájomca zaviazaný odovzdať pozemok v stave v akom mu bol prenechaný do nájmu.

 

UZNESENIE č. 229/2020-6

OZ

S c h v a ľ u j e:

na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

pozemok v registri CKN par. č. 670/137, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 342 m2, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,

na  dobu určitú do 31.12.2020 nájomcovi: Jánovi Danišovi Dis, Súhradka 210, Lednické Rovne z dôvodu hodného osobitného zreteľa za nájomné vo výške 0,163€/m2/rok.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade ide o dočasný nájom pozemku, ktorý obec nevyužíva. Nájomca chce prenajať pozemok za účelom dočasného zriadenia vodovodnej šachty. Po skončení nájmu bude nájomca zaviazaný odovzdať pozemok v stave v akom mu bol prenechaný do nájmu.

Nájom nehnuteľností bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

UZNESENIE č. 230/2020-6

OZ

S c h v a ľ u j e:

spoločnosti Ledrov spol. s r.o. oprávnenie poskytnúť finančnú zľavu z podnájomného pre subjekty, ktoré sú so spoločnosťou Ledrov spol. s r.o. v podnájomnom vzťahu (v objekte - dom služieb, zdravotné stredisko), a ktorí z charakteru svojej podnikateľskej činnosti boli povinní mať svoje prevádzky zatvorené. Zľava z podnájomného môže byť maximálne vo výške 50 % z nájomného, a to za obdobie sťaženého užívania v zmysle zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších právnych predpisov. Zľava sa poskytne na základe Dohody o poskytnutí zľavy.

 

UZNESENIE č. 231/2020-6

OZ

S c h v a ľ u j e:

poskytnutie finančnej zľavy z nájomného pre subjekty, ktoré sú s obcou Lednické Rovne v nájomnom vzťahu, a ktorí z charakteru svojej podnikateľskej činnosti boli povinní mať svoje prevádzky zatvorené (Bc. Hromádková Janovcová, Občianske združenie Fitklub Lednické Rovne, Slovenská sporiteľňa, a. s.). Zľava z nájomného môže byť maximálne vo výške 50 % z nájomného, a to za obdobie sťaženého užívania v zmysle zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších právnych predpisov. Zľava sa poskytne na základe Dohody o poskytnutí zľavy.

UZNESENIE č. 232/2020-6

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

príspevky občanov, tak ako boli predložené na rokovanie OZ.

V Lednických Rovniach,  dňa 29.06.2020

 

                        ________________________

                                                                                                      Mgr. Marian Horečný

                                                                                                            starosta obce

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Adolf, Adolfína

Zajtra má meniny Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:136
TÝŽDEŇ:136
CELKOM:1816411

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.