Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

Uznesenia

Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne, konaného dňa 29. septembra 2022

Uznesenie č. 590/2022-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

KONŠTATUJE, ŽE

z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 8 poslancov, teda je uznášania schopné.

 

Uznesenie č. 591/2022-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

URČUJE

  • za zapisovateľa: Mgr. Erika Burianová
  • za overovateľov zápisnice: Ing. Stanislav Backo, p. Tomáš Pokorný

Uznesenie č. 592/2022-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: p. Dana Mončeková, Mgr. Martin Mišík

Za:

8

Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada, Ing. Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 03.10.2022                              .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 593/2022-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Za:

8

Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada, Ing. Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 03.10.2022                              .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 594/2022-9

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

 

BERIE NA VEDOMIE

 

kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, konaného 25.08.2022.

 

Za:

8

Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada, Ing. Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 03.10.2022                              .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 595/2022-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

 

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice obce Lednické Rovne, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

 

Za:

8

Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada, Ing. Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 03.10.2022                              .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

Uznesenie č.596/2022-9

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

uzavretie Zmluvy o dielo medzi Obcou Lednické Rovne ako objednávateľom a spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o. ako zhotoviteľom, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo, ktoré pozostáva z realizácie stavby pod názvom „Chodník pri ceste IIIP1951 Lednické Rovne – Dolná Breznica (ulica sv. Anny) – chodník trasa II“ za cenu 140 000€ vrátane DPH.

Za:

8

Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada, Ing. Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 03.10.2022                              .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 597/2022-9

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

 

uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim Jánom Prenosilom ml., Pod Brehom 93/5, 020 61 Lednické Rovne-Horenická Hôrka a kupujúcim Obcou Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00 317 462, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Predmetom tejto Zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k stavbám vo výlučnom vlastníctve predávajúceho, a to most a prístupová komunikácia, ktoré sú postavené na parc. reg. KN C č. 222/3 – Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 792 m2, k.ú. Hôrka a parc. reg. KN C č. 251/7 – Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 38m2, k.ú. Horenice za kúpnu cenu 5 000€.

Za:

8

Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada, Ing. Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 03.10.2022                              .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 598/2022-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim p. Annou Rodovou, Pod Brehom 86/31, 020 61 Lednické Rovne – Horenická Hôrka a kupujúcim Obcou Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00 317 462, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Predmetom tejto Zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve predávajúceho, a to pozemok parcela reg. KN C parc. č. 2/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 48 m2, k.ú. Horenice, za kúpnu cenu  5 280 €, ktorá zahŕňa aj odškodnenie za bývalú parcelu č. 49.

Za:

8

Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada, Ing. Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 03.10.2022                              .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 599/2022-9

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

 

v súlade s čl. 2 ods. 1 písm. f) Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom obce Lednické Rovne zníženie pohľadávky, ktorú obec Lednické Rovne ako prenajímateľ eviduje voči nájomcovi - Miroslav Beneš, Súhradka 192/12, 020 61 Lednické Rovne, z titulu nezaplatenia nájomného vyplývajúceho z Nájomnej zmluvy č. NZ-9/2021 zo dňa 17.05.2021, a to vo výške 80 % z celkovej dlžnej sumy, ktorá predstavuje 3 643,54€.

Za:

8

Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada, Ing. Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 03.10.2022                              .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 600/2022-9

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

 

zámer prenajať nehnuteľný majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

časť (27 m2) pozemku v registri C KN č. 420/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5717 m2, zapísaná na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne – podľa situačného nákresu,  vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu neurčitú s výpovednou dobou 3 mesiace odo dňa doručenia výpovede, pre nájomcu Café d´Art, IČO: 50 961 667 so sídlom Slávičie údolie 10, 811 02 Bratislava, za nájomné vo výške 30,80 -Eur/m2/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že ide o všeobecný záujem zabezpečiť pokračovanie poskytovania služby „Predajňa zmrzliny“, ktorá nie je iným spôsobom v obci zabezpečená a obec má o tieto služby záujem, pričom ide o časť pozemku s malou rozlohou.

Za:

8

Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada, Ing. Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 03.10.2022                              .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 601/2022-9

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

 

na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

časť pozemku v registri C KN č. 670/91, druh pozemku: záhrada, o výmere 50 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu určitú do 01.07.2024 nájomcovi p. Danielovi Hajdúchovi, Háj 322/33, 020 61 Lednické Rovne za nájomné určené na základe Znaleckého posudku č. 58/2019 zo dňa 21.03.2019 ktorý vypracoval Ing. Pavel Žiaček, a to vo výške 0,147 EUR za 1m2 /rok, a teda celková výška nájomného je 7,35 -EUR /ročne (slovom: sedem EUR tridsaťpäťcentov), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že obec Lednické Rovne vzhľadom na polohu a rozlohu daný pozemok nevyužíva a dlhodobo prenajíma pozemky v časti Háj vlastníkom bytom nachádzajúcich sa v tejto lokalite, ktorý ich využívajú ako svoje záhradky. Žiadateľ je vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 322 a má v prenájme ako záhradku parcelu č. CKN 670/90, ktorá sa nachádza priamo vedľa parcely C KN č. 670/91, ktorá v súčasnosti nie je využívaná, a na ktorej chce žiadateľ rozšíriť svoju záhradku.

 

Zámer Obce Lednické Rovne o nájme nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 08.09.2022

 

Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za:

8

Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada, Ing. Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 03.10.2022                              .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Adolf, Adolfína

Zajtra má meniny Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:130
TÝŽDEŇ:130
CELKOM:1816405

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.