Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

UZNESENIA

1.bod programu – otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej komisie, schválenie programu rokovania

Uznesenie č. 568/2022-7       

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

KONŠTATUJE, ŽE

z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 9 poslancov, teda je uznášania schopné.

Uznesenie č. 569/2022-7

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

URČUJE

  • za zapisovateľa: Mgr. Burianová Erika
  • za overovateľov zápisnice: p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec

Uznesenie č. 570/2022-7

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Mgr. Martin Mišík, p. Tomáš Pokorný

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Peter Štefina, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.07.2022                              .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Uznesenie č. 571/2022-7     

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Peter Štefina, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.07.2022                              .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

2. bod programu - Rekonštrukcia starého kostola v parku – projekt INTEREG 2022

 

Uznesenie č. 572 /2022-7

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu: „Keď krehké sklo má silu, ktorá spája“ realizovaného v rámci výzvy: „INTERREG V-A SK-CZ/2022/14“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce a programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja kraja v SR.

 

Za:

7

Ing. Iveta Karasová, Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada

Proti:

0

 

Zdržal sa:

2

Ing. Gabriela Brezániová, p. Peter Štefina

Neprítomní:

2

Ing Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.07.2022                              .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 573/2022-7

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

uzatvorenie Dohody o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s mestom Karolínka (ČR).

Za:

7

Ing. Iveta Karasová, Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada

Proti:

0

 

Zdržal sa:

2

Ing. Gabriela Brezániová, p. Peter Štefina

Neprítomní:

2

Ing Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.07.2022                              .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

3. bod programu – Prerokovanie žiadosti o výstavbu polyfunkčného objektu na námestí obce

 

Uznesenie č. 574/2022-7

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

NESCHVAĽUJE

žiadosť p. Martina Madra, Očkov 207, 916 22 o zmenu územného plánu, nakoľko územný plán je v konečnej fáze schvaľovacieho procesu.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Peter Štefina, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.07.2022                              .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 575/2022-7

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

investičný zámer na základe vypracovanej architektonicko-objemovej štúdie, spracovanej firmou Teka project, Kukučínova 718, 911 01 Trenčín pod názvom „Polyfunkčný bytový dom Lednické Rovne“ investora Martin Madro, Očkov 207, 916 22, tak ako bol predložený na rokovanie OZ s tým, že tento bude riešený doplnkom č. 1 k územnému plánu, pričom náklady spojené s procesom spracovania a obstarania doplnku č. 1 k územnému plánu bude v plnej výške hradiť investor.

Za:

6

Ing. Gabriela Brezániová, Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Štefan Ďurko, p. Peter Štefina, p. Milan Chudada

Proti:

1

p. Tomáš Pokorný

Zdržal sa:

2

Ing. Iveta Karasová, p. Vladimír Janovec

Neprítomní:

2

Ing Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.07.2022                              .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

4 .bod programu – Návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena - ŽSR

 

Uznesenie č. 576/2022-7

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (ďalej len ako „Zmluva“) medzi budúcim povinným z vecného bremena Slovenskou republikou, zastúpenou Železnicami Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501 ako správcom majetku štátu a budúcim oprávneným z vecného bremena Obcou Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00 317 462, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zmluvných strán uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena do 2 rokov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, pričom vecné bremeno definované v bode 3.1. tejto Zmluvy sa zriadi za jednotnú cenu vo výške 1,00€ bez DPH.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Peter Štefina, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.07.2022                              .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

6.bod programu – Rôzne

Uznesenie č. 577/2022-7

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

RUŠÍ

uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 562/2022-6 v celosti, prijatého na rokovaní OZ dňa 23.06.2022.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Peter Štefina, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.07.2022                              .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

Uznesenie č. 578/2022-7

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

URČUJE

v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení počet poslancov Obce Lednické Rovne v novom volebnom období  r. 2022 – 2026, a to v počte 11 poslancov.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Peter Štefina, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.07.2022                              .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

 

Uznesenie č. 579/2022-7

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

A.Určuje

pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev v roku 2022 v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení 3 (tri)  viacmandátové volebné obvody a to:

viacmandátový volebný obvod č. 1, v ktorom sa budú voliť 3 (traja) poslanci,

viacmandátový volebný obvod č. 2, v ktorom sa budú voliť 6 (šiesti) poslanci,

viacmandátový volebný obvod č. 3, v ktorom sa budú voliť 2 (dvaja) poslanci,

tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

B.Tvorí

pre voľby starostu obce v roku 2022 v zmysle § 166 ods. 4  zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení jeden jednomandátový volebný obvod. Územie jednomandátového volebného obvodu, v ktorom sa volí starosta je zhodné s územím obce.

 

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Peter Štefina, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.07.2022                              .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Marcel, Hvezdoň

Zajtra má meniny Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:239
TÝŽDEŇ:2706
CELKOM:1782508

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.