Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

 

z ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 23.11.2022 o 16,30 hod.

 v sále Kultúrneho zariadenia Lednické Rovne

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :   

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice

  2./  Oznámenie výsledkov voľby starostu obce, volieb do obecného zastupiteľstva a  

        odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného  

        obecného zastupiteľstva

  3./ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

  4./ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

  5./ Príhovor starostu

  6./ Voľba mandátovej a návrhovej komisie, správa mandátovej komisie

  7./ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

  8./ Návrh a schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a  

       viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

  9./ Návrh a schválenie sobášiacich poslancov obecného zastupiteľstva a určenie sobášnej 

       miestnosti

10./ Návrh zriadenia obecnej rady a voľba jej členov

11./ Informácia starostu obce o poverení zástupcu starostu

12./ Návrh zriadenia komisií a voľba ich predsedov a tajomníkov

13./ Prerokovanie žiadosti starostu obce

14./ Návrh a schválenie platu starostu obce

15./ Diskusia.

16./ Záver.

 

 

Rokovanie

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice

 

            Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil Mgr. Marian Horečný privítaním  všetkých prítomných poslancov a občanov na slávnostnom zasadnutí OZ. Za zapisovateľku určil Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov určil Bc.Juraja Mašlaňa a p.Vladimíra Janovca  a vyzval predsedníčku miestnej volebnej komisie Mgr. Eriku Štefancovú, aby informovala o výsledkoch volieb, ktoré sa konali 29.10.2022.

 

K bodu 2./      Oznámenie výsledkov voľby starostu obce, volieb do obecného

                        zastupiteľstva a  odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi

                        a poslancom novozvoleného  obecného zastupiteľstva

 

            S výsledkami komunálnych volieb oboznámila prítomných predsedníčka miestnej volebnej komisie Mgr. Erika Štefancová. Prečítala výsledky volieb konaných dňa 29.10.2022 na starostu obce  a poslancov OZ a vyzvala starostu obce, aby zložil zákonom predpísaný sľub.

 

K bodu 3./      Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

 

            Novozvolený starosta obce  Mgr. Marian Horečný, zložil zákonom predpísaný sľub  a prevzal si osvedčenie o zvolení za starostu obce. 

 

 

K bodu 4./      Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

 

            Novozvolený starosta obce Mgr. Marian Horečný  prečítal sľub poslancov  a následne vyzval novozvolených poslancov, aby zložili zákonom predpísaný sľub, predstúpili k podpísaniu sľubu a prevzali si osvedčenia o zvolení  za poslanca OZ.  

 

K bodu 5./      Príhovor starostu

 

            V úvode svojho príhovoru poďakoval za prejavenú dôveru, privítal všetkých prítomných poslancov a  občanov. Poďakoval menovite odstupujúcim poslancom za prácu, ktorú vykonali počas ich funkčného obdobia, ďalej poďakoval všetkým pracovníkom OcÚ, Ledrovu, MŠ a ZŠ,  v neposlednom rade poďakoval členom svojej rodiny a  zagratuloval novozvoleným poslancom k ich zvoleniu. Poprial všetkým veľa zdravia a šťastia do ďalšej práce a vyslovil sa, aby sme sa navzájom rešpektovali, mali k sebe úctu,  a že verí  v dobrú spoluprácu všetkých zainteresovaných jednotlivcov aj zložiek a porozumenie občanov.

 

K bodu 6./   Voľba mandátovej a návrhovej komisie, správa mandátovej komisie

 

            Novozvolený starosta, Mgr. Marian Horečný, konštatoval, že všetci novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub, a teda z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 11 poslancov a rokovanie je uznášania schopné.  

 

Starosta obce navrhol členov mandátovej komisie v zložení: p. Dana Mončeková a p. Milan Chudada a dal o návrhu hlasovať.

 

OZ  VOLÍ

členov mandátovej komisie v zložení: p. Dana Mončeková, p. Milan Chudada

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie a dal o návrhu hlasovať:

 

OZ VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Stanislav Backo a p.Štefan Ďurko

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

Ďalej starosta obce požiadal mandátovú komisiu o kontrolu priebehu zloženia sľubu starostu obce a poslancov OZ a o krátku správu.           

      

p.Chudada – člen mandátovej komisie uviedol, že skontrolovali všetky predložené dokumenty,  a konštatujú že zloženie sľubov je úplné a prebehlo v súlade so zákonom.

Starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia a dal o ňom hlasovať:

 

OZ  Lednické Rovne

A . BERIE NA VEDOMIE

  1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Lednické Rovne
  2. predloženie správy mandátovej komisie.

 

B.KONŠTATUJE, ŽE

  1. novozvolený starosta obce Mgr. Marian Horečný zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
  2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu  7./     Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

 

Starosta obce uviedol , že program majú poslanci predložený v materiáloch a požiadal o predloženie návrhov ku zmene programu.

 

Ing. Brezániová – navrhla doplniť do programu bod 15./ Voľba členov do Rady ZŠ a MŠ.

 

Starosta obce vysvetlil, že podľa pokynov sa najskôr schvaľuje pôvodný návrh programu a následne sa schvaľujú zmeny programu a dal hlasovať za pôvodný a predložený návrh programu:

 

OZ SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Ing. Brezániovej o doplnení programu o bod 15./ Voľba členov do Rady ZŠ a MŠ.

 

Hlasovanie:

o návrhu Ing. Brezániovej o doplnení programu o bod 15./ Voľba členov do Rady ZŠ a MŠ.

Za:

2

Ing.Gabriela Brezániová, Ing.Iveta Karasová

Proti:

6

Ing.Stanislav Backo, p.Milan Chudada,Mgr. Michal Kozák, Bc.Juraj Mašlaň, p.Dana Mončeková,Mgr.art.Ivan Turza

Zdržal sa:

3

Štefan Ďurko,Ing.Jaroslava Kazdová,Vladimír Janovec

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce skonštatoval, že postupujeme podľa pôvodného programu.

 

K bodu 8./      Návrh a schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude   

                        oprávnený  zvolávať a   viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Starosta obce vyzval Ing. Brezániovú, aby predložila svoj návrh

 

Ing. Brezániová – predložila návrh, aby poslanec ktorý je oprávnený zvolávať a viesť OZ bola Ing. Gabriela Brezániová vzhľadom k tomu, že mala pri voľbách najvyšší počet hlasov.

 

Starosta obce vysvetlil, že výsledky volieb sa určujú percentuálne a z tohto hľadiska mal najviac percent Mgr.art. Ivan Turza, druhý bol p.Štefan Ďurko, tretia Ing. Gabriela Brezániová, do 50% sa vošli aj  p.Dana Mončeková a p. Milan Chudada. Takže z hľadiska percentuálneho  najviac hlasov získal  Mgr.art.Ivan Turza.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Ing. Brezániovej, aby  poslancom, ktorý je oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ bola Ing. Gabriela Brezániová:

 

Hlasovanie:

Za:

2

Ing.Gabriela Brezániová, Ing.Iveta Karasová

Proti:

8

Ing.Stanislav Backo, p.Milan Chudada,Mgr. Michal Kozák, Bc.Juraj Mašlaň, p.Dana Mončeková, Štefan Ďurko,Ing.Jaroslava Kazdová,Vladimír Janovec

Zdržal sa:

1

Mgr.art.Ivan Turza

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Návrh nebol schválený.

 

Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu, aby poslanec, ktorý je  oprávnený zvolávať a viesť OZ bol p. Milan Chudada

 

OZ  Lednické Rovne

POVERUJE

  1. poslanca p. Milana Chudadu zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. Art. Ivan Turza

Proti:

1

Ing. Gabriela Brezániová

Zdržal sa:

2

Ing. Iveta Karasová, Milan Chudada

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 9./      Návrh a schválenie sobášiacich poslancov obecného zastupiteľstva  

                        a určenie sobášnej  miestnosti

 

Starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia na schválenie sobášiacich poslancov a určenie sobášnej miestnosti a dal o ňom hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine poveruje sobášiacich poslancov pre toto volebné obdobie Ing Stanislav Backo a Milan Chudada a zároveň určuje sobášnu miestnosť, ktorou je sobášna sieň v budove OcÚ.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. Art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 10./    Návrh zriadenia obecnej rady (OR) a voľba jej členov

 

Starosta obce požiadal o predloženie návrhov.

 

Ing. Brezániová – dala návrh na zrušenie Obecnej rady Lednické Rovne, ako dôvod uviedla, že sa  značne ušetria  finančné prostriedky.

 

Starosta obce – Obecná rada funguje od vzniku obce, je to  poradný orgán, hľadá tie najlepšie riešenia, skôr by si vedel predstaviť obmedzenie počtu členov komisií.

 

Ing. Daško, kontrolór obce, uviedol, že zo zákona ustanovenie OR nie je povinné, môže byť zriadená pokiaľ to odhlasujú poslanci OZ. Uviedol, že poslanci majú k dispozícií materiály, ktoré sa týkajú zasadnutí OZ, mali by sa oboznámiť sa s dokumentami a VZN obce,  a kompetencie sú podrobne popísané v zákone o obecnom zriadení.

 

Mgr.art.Turza – reagoval na vyjadrenie Ing.Brezániovej a spýtal sa, aké náklady vznikajú na OR a ako funguje OR.

 

Starosta obce – vysvetlil, že tak ako za zasadnutie OZ a komisií sú za zasadnutie OR  odmeny. Je to poradný orgán, ktorý sa vyjadruje k materiálom, ktoré sa prejednávajú v OZ, vždy išlo do OZ odporúčanie rady či sa má alebo nemá predložené uznesenie schváliť. Zastáva názor aby OR bola zriadená.

 

Ing. Karasová – zastáva názor, aby OR nebola zriadená.

 

Ing. Brezániová –  dáva návrh: „Obecné zastupiteľstvo  nezriaďuje Obecnú radu“

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Ing. Brezániovej

Hlasovanie:

Za:

2

Ing.Gabriela Brezániová, Ing.Iveta Karasová

Proti:

9

Ing.Stanislav Backo, p.Milan Chudada,Mgr. Michal Kozák, Bc.Juraj Mašlaň, p.Dana Mončeková, Štefan Ďurko,Ing.Jaroslava Kazdová,Vladimír Janovec, Mgr.art.Ivan Turza

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Návrh nebol schválený

 

Starosta obce vyjadril návrh na zriadenie OR a prečítal navrhovaných členov.

Ing.Backo, p.Chudada, p.Janovec, Ing.Kazdová, Bc.Mašlaň.

 

Ing. Brezániová – najskôr teda hlasujeme o zriadení OR a potom o členoch. Navrhuje, aby členmi rady sa stali poslanci s najvyšším percentuálnym počtom hlasov získaných vo voľbách, teda prvých päť poslancov. 

 

Ing. Karasová – keď to má ísť percentuálne, tak nech to ide podľa toho, ako sa volili poslanci v obvodoch, prvý obvod si volil troch poslancov, tak bude mať jedného zástupcu v OR, druhý obvod si volil šiestich poslancov, tak bude mať troch zástupcov v OR a tretí obvod si volil dvoch poslancov, tak bude mať jedného zástupcu v OR. Ten čo mal percentuálne najvyšší počet hlasov v obvode.

 

Ing. Brezániová –  dáva návrh na zriadenie OR v zložení podľa návrhu Ing. Karasovej, teda: Ing.Brezániová, p.Mončeková, Ing. Karasová, Mgr.art.Turza a p.Ďurko.   

 

Starosta obce vysvetlil, že dáva hlasovať o zriadení OR a následne dá hlasovať za návrh Ing. Brezániovej  a požiadal o prečítanie uznesenia o zriadení OR.

 

OZ  ZRIAĎUJE

obecnú radu

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

 

Starosta obce požiadal o hlasovanie za návrh Ing. Brezániovej o zložení OR: Mgr.art.Turza, p.Ďurko, Ing.Brezániová, p.Mončeková, Ing. Karasová

 

 

 

Hlasovanie:

Za:

2

Ing.Gabriela Brezániová, Ing.Iveta Karasová

Proti:

6

Ing.Stanislav Backo, p.Štefan Ďurko,p.Milan Chudada, Vladimír Janovec,Mgr. Michal Kozák, p.Dana Mončeková,

Zdržal sa:

3

Ing.Jaroslava Kazdová, Bc.Juraj Mašlaň, Mgr.art.Ivan Turza

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Návrh nebol schválený.

 

OZ   VOLÍ

členov obecnej rady, a to: Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec,  Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 11./    Informácia starostu obce o poverení zástupcu starostu

 

Starosta obce uviedol, že zástupcu starostu obce poveruje starosta obce po zložení sľubu do 60 dní. Informoval, že touto funkciou poveruje  Ing.Stanislava Backa a dal o tom hlasovať:

 

OZ BERIE NA VEDOMIE

Informáciu starostu obce o poverení zástupcu starostu, ktorým je Ing. Stanislav Backo

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

2

Ing. Stanislav Backo, Ing. Iveta Karasová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 12./    Návrh zriadenia komisií a voľba ich predsedov a tajomníkov

 

Starosta obce predložil návrh o zriadení komisií a ich predsedov a tajomníkov s doplnením názvu komisie pre kultúru, šport o „školstvo a mládež“, tak ako to fungovalo aj predchádzajúce volebné obdobie a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – dala návrh zriadiť „komisiu pre školstvo a mládež“, zlúčila by komisiu pre občianske záležitosti s komisiou pre kultúru a šport. Jej prvý návrh je zriadiť komisiu pre školstvo a mládež. Komisia nesúvisí len s MŠ a ZŠ, ale je to aj o aktivitách mládeže a práci s mládežou.

 

Starosta obce -  hlavná naplň komisie pre občianske záležitosti sú občianske obrady a smútočné obrady, nevidí súvislosť so športom. Školstvo a mládež je spojené s kultúrou a športom, prepojenosť tam je, vytvorenie ďalšej komisie, ako sama povedala,  to sú ďalšie finančné náklady. Ponechal by komisie tak, ako fungovali aj v minulosti.  

 

 

Ing. Backo – zamýšľal sa tiež nad rozdelením komisie, ale v tomto momente by ponechal komisiu tak ako je to navrhnuté s doplnením do názvu „školstva“,  ale do budúcna možno by rozdelil komisiu skôr na komisiu športu a mládeže, aby bola zapojená aj mládež.

 

 

Ing. Daško – uviedol, že komisie majú len poradné hlasy, neschvaľujú nič zásadné. Rozhodnutie je v konečnom dôsledku na poslancoch. Vyjadril podporu poslankyniam p.Brezániovej a p. Karasovej, že  nie sú zahrnuté v žiadnej komisii.

 

 

Ing. Brezániová – navrhla, aby Ing. Karasová bola predsedníčka finančnej komisie a predsedníčkou komisie pre kultúru a šport bola Ing. Brezániová.

 

 

Ing. Karasová – spýtala sa prečo je p. Backo členom troch komisií a im nezostalo nič?

 

 

Starosta obce – vyjadril svoj názor, že si vyberal spolupracovníkov, o ktorých sa môže oprieť, ktorí sú tvoriví, nebude si vyberať ľudí, na ktorých sa nedokáže spoľahnúť. To ale neznamená, že nemôžu byť členmi ďalších komisií. Predložil len svoj návrh.

 

 

Ing. Karasová – uviedla, že toto si zobrala osobne, a dotklo sa jej to, že je  „nespoľahlivá“, pretože  povedal, že si vyberá ľudí na ktorých sa môže spoľahnúť. 

 

 

Starosta obce – povedal, že si vyberá predsedov, určite bude aj ona členkou nejakej komisie. Vyjadril sa: „osobne nič proti Vám nemám, Vašu prácu si vážim. Ak to pochopila takto, tak sa hlboko ospravedlňuje“. Myslí si,  že ich spolupráca za posledné roky bola dobrá, posunuli obec dopredu a znova sa ospravedlnil sa za svoje vyjadrenie. 

 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh Ing. Brezániovej, aby bola zriadená komisia pre školstvo a mládež.

 

Hlasovanie:

Za:

2

Ing.Gabriela Brezániová, Ing.Iveta Karasová

Proti:

7

Ing.Stanislav Backo, p.Milan Chudada,Mgr. Michal Kozák, Bc.Juraj Mašlaň, p.Dana Mončeková, ,Vladimír Janovec, Mgr.art.Ivan Turza

Zdržal sa:

2

Štefan Ďurko,Ing.Jaroslava Kazdová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce dal hlasovať o zriadení finančnej komisie:

OZ  SCHVAĽUJE

 

zriadenie finančnej komisie.

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh Ing. Brezániovej aby bola predsedníčkou  finančnej komisie  Ing. Iveta Karasová.

 

Hlasovanie:

Za:

2

Ing.Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Proti:

1

Ing.Stanislav Backo,

Zdržal sa:

8

Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová,  Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Návrh nebol schválený

 

OZ SCHVAĽUJE

 

predsedu a tajomníka finančnej komisie nasledovne:

 

Predseda:                    Ing. Stanislav Backo

Tajomník:                   Mgr. Mária Balážová

 

Za:

7

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová,

Zdržal sa:

2

Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák,

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

 

zriadenie komisie sociálno-zdravotnej.

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

OZ SCHVAĽUJE

 

predsedu a tajomníka sociálno-zdravotnej komisie nasledovne:

 

Predseda:                    Dana Mončeková

Tajomník:                   PhDr. Tatiana Štraussová

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

 

zriadenie komisie bezpečnosti, požiarnej ochrany a verejného poriadku.

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

 

OZ SCHVAĽUJE

 

predsedu a tajomníka komisie bezpečnosti, požiarnej ochrany a verejného poriadku nasledovne:

 

Predseda:                    Vladimír Janovec

Tajomník:                   Mgr. Ľubor Chutko

 

Za:

10

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Vladimír Janovec

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

 

 

 

 

 

 

OZ SCHVAĽUJE

zriadenie komisie výstavby, dopravy a životného prostredia. 

 

Za:

10

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

 

predsedu a tajomníka komisie výstavby, dopravy a životného prostredia nasledovne:

 

Predseda:                    Mgr. art. Ivan Turza

Tajomník:                   Bc. Jana Kürtiová

 

Za:

10

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

 

zriadenie komisie pre kultúru, šport, školstvo a mládež.

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh Ing. Brezániovej aby bola predsedníčkou komisie pre kultúru, šport, školstvo a mládež bola Ing. Gabriela Brezániová.

 

Hlasovanie:

Za:

2

Ing.Gabriela Brezániová, Ing.Iveta Karasová

Proti:

9

Ing.Stanislav Backo, p.Milan Chudada,Mgr. Michal Kozák, Bc.Juraj Mašlaň, p.Dana Mončeková, Štefan Ďurko,Ing.Jaroslava Kazdová,Vladimír Janovec, Mgr.art.Ivan Turza

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Návrh nebol schválený

OZ SCHVAĽUJE

 

predsedu a tajomníka komisie pre kultúru, šport, školstvo a mládež nasledovne:

 

Predseda:                    Ing. Stanislav Backo

Tajomník:                   Mgr. Eva Kucejová

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

1

Ing. Gabriela Brezániová

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

 

OZ SCHVAĽUJE

 

zriadenie komisie bytovej.

 

Za:

10

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

 

OZ SCHVAĽUJE

 

predsedu a tajomníka komisie bytovej nasledovne:

 

Predseda:                    Štefan Ďurko

Tajomník:                   Zuzana Mikulášová

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

 

 

 

 

 

 

OZ SCHVAĽUJE

 

zriadenie komisie pre občianske záležitosti.

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza,

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

 

OZ SCHVAĽUJE

 

predsedu a tajomníka komisie pre občianske záležitosti nasledovne:

 

Predseda:                    Mgr. Michal Kozák

Tajomník:                   PhDr. Tatiana Štraussová

 

Za:

10

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Mgr. Michal Kozák

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

 

OZ SCHVAĽUJE

 

zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu.

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza,

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZ SCHVAĽUJE

 predsedu a tajomníka komisie na ochranu verejného záujmu nasledovne:

 

Predseda:                    Ing. Stanislav Backo

Tajomník:                   Mgr. Erika Štefancová

 

Za:

10

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza,

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 13./    Prerokovanie žiadosti starostu obce

 

Ing. Backo prečítal predloženú žiadosť starostu obce o preplatenie 19 dní dovolenky za rok 2022.

 

Starosta obce vysvetlil, že uvedenú dovolenku si nemôže preniesť do nového volebného  obdobia, nakoľko to nepovoľuje legislatíva a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – vyjadrila svoj názor, že je to z jej pohľadu účelové a požiadala o uvedenie celkovej preplácanej sumy. 

 

Starosta obce - uviedol, že si to zisťoval,  a tento údaj sa neuvádza, uvádza sa iba počet dní.

 

Starosta obce požiadal o prečítanie návrhu uznesenia a dal o ňom hlasovať:

 

OZ SCHVAĽUJE

žiadosť starostu obce o preplatenie dovolenky za kalendárny rok 2022 v rozsahu 19 dní.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza,

Proti:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

 

 

K bodu 14./    Návrh a schválenie platu starostu obce

 

Starosta obce uviedol, plat je daný zákonom, OZ určuje výšku odmeny, ktorá môže byť až do výšky 60%,   návrh platu sme ponechali v pôvodnej výške, ako mal aj predchádzajúci starosta obce čo je 49,5% a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – vysvetlila pre občanov, ako sa určuje plat starostom a primátorom. Uviedla, že dá návrh na 20% odmeny pre starostu obce. Zopakovala, že základný plat starostu  obce je cena v národnom hospodárstve pracovníka krát koeficient, to je jeho základný plat zo zákona, všetko ostatné má právo dávať OZ do výšky 60 %, a to je tá odmena. Ďalej sa spýtala, či ostane plat zástupcovi 68,5% z platu starostu.

 

Ing.Daško – vysvetlil, že v príslušných ustanoveniach zákona, ktoré sa týkajú platu starostu obce,  to nie je definované ako odmena.  Základný plat je stanovený vzorcom, ktorý  upresnil, že je to priemerná mzda v predchádzajúcom kalendárnom roku  v národnom hospodárstve  krát príslušný koeficient podľa počtu obyvateľov a OZ môže upraviť túto mzdu, nie dať odmenu, v rozpätí od 0 do 60%, takže nejde o odmenu. V minulom volebnom období sa pracovalo na veľkých projektoch, dotiahli sa sem veľmi významné peniaze, napr. len z nórskych fondov. Pracovný čas starostu nie je len o 8,5 hod. čase, rieši často veci mimo prac.čas a cez víkendy. Treba prihliadať aj na tieto skutočnosti. 

 

Starosta obce – o  tom, aký plat bude mať zamestnanec obce rozhodne starosta obce, je to v kompetencií starostu obce a v prípade zástupcu starostu, to bude zverejnené na stránkach obce.

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh Ing. Brezániovej aby navýšenie platu starostu obce bolo vo výške 20%.

 

Hlasovanie:

Za:

1

Ing.Gabriela Brezániová

Proti:

9

Ing.Stanislav Backo, p.Milan Chudada,Mgr. Michal Kozák, Bc.Juraj Mašlaň, p.Dana Mončeková, Štefan Ďurko,Ing.Jaroslava Kazdová,Vladimír Janovec, Mgr.art.Ivan Turza

Zdržal sa:

1

Ing.Iveta Karasová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Návrh nebol schválený

 

OZ SCHVAĽUJE

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie minimálneho platu starostu obce Mgr. Mariana Horečného o 49,32%.

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza,

Proti:

1

Ing. Gabriela Brezániová

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 15./    Diskusia

 

Starosta obce otvoril diskusiu.

 

Ing. Brezániová – spýtala sa v akom štádiu je chodník na ulici sv.Anny, práce sa tam zastavili a je obmedzená doprava. Ďalej sa spýtala na ZM Pizzériu, či dali výpoveď a čo sa zamýšľa s týmto priestorom, aký zámysel je s kúpaliskom?

 

Odpovedal starosta obce – termín ukončenia prác na chodníku je máj 2023, ZM Pizzéria - oficiálnu výpoveď sme ešte neobdržali, majú v pláne skončiť ku koncu roka, máme  s nimi naplánované stretnutie, o kúpalisku rozhodne OZ.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že p.kontrolór poslal elektronicky spis ku kontrole spoločnosti Prima, ale nie je zrejmé k akému dátumu bola podaná žiadosť o výmaz spoločnosti. Ďalej požiadala kontrolóra obce, aby skontroloval Rokovací poriadok obce a Štatút obce. Požiadala kolegov poslancov, aby do budúcna zvážili zrušenie volebných obvodov.

 

Ing.Daško – uviedol, že výmaz, ako taký, ešte v obchodnom registri neprebehol, proces je stále otvorený, zabezpečuje to právnická kancelária, pre ktorú by to mala byť rutinná záležitosť. Rokovací poriadok aj Štatút obce preverí aj s právničkou obce. Vyslovil spokojnosť s výsledkami volieb a pogratuloval starostovi obce a poslancom OZ k zvoleniu.

 

Doplnil starosta obce – návrh na výmaz je podaný, účet je zrušený,  proces nie je jednoduchý, je to v riešení. Uviedol, že požiada právnickú firmu o stanovisko.

 

Ing. Karasová – bežný účet môže štatutár zrušiť kedykoľvek, a to nie je doklad o zrušení spoločnosti.

 

p.Chudada -  uviedol, že zvažoval kandidatúru za poslanca. Vyjadril sa, že dôležité je to, čo chceme urobiť pre ľudí, a ako to chceme urobiť. Chcel by sa rozumne dohodnúť, aby boli podávané rozumné návrhy, ktoré niečo riešia, a nie takéto žabo-myšie vojny. 

 

Ing. Prekop – podporil názor p. Chudadu, to by malo byť cieľom. Väčšinu obyvateľov tieto spory nezaujímajú, v očiach ľudí sa ponižujú, mali by zlepšiť prístup k sebe aj k občanom.

Vyjadril sa aj k zrušeniu volebných obvodov, že je to na zváženie.

 

Starosta obce - poďakoval za názor, zoberie si jeho slová k srdcu. 

 

p.Šlesarová – vyjadrila poďakovanie starostovi obce a poslancom za Jednotu dôchodcov Slovenska a predniesla im báseň. Poďakovala aj vo svojom mene a vyslovila niekoľko požiadaviek:

- robiť seniorské posedenia pri čaji

- upraviť vchod do areálu detského ihriska v Horeniciach

- opraviť cestu v Horeniciach

- zriadiť parkovisko na odkúpenom pozemku v Horeniciach

- zriadiť sociálny taxík pre seniorov na odvoz k lekárovi

- upratať pri kontajneroch skla v Horeniciach

- požiadala, aby zasadnutia OZ sa konali v dopoludňajších hodinách

 

 

Podrobnejší priebeh a diskusiu zo zasadnutia OZ nájdete na www.lednickerovne.sk

 

 

 

K bodu 16./    Záver

 

            Starosta obce uviedol, že ďalšie zasadnutie OZ sa uskutoční 08.12.2022, požiadal poslancov, aby zabudli na to čo bolo a začali spoluprácu odznova. Kedykoľvek je ochotný sa stretnúť, funguje emailová aj telefonická komunikácia, poďakoval všetkým, ktorí kandidovali a vyslovil sa, že chceme obec posúvať dopredu. V závere poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil.

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

Bc. Juraj Mašlaň

p.Vladimír Janovec

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta  obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Zajtra má meniny Júlia, Juliána, Liana, Rita

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:210
TÝŽDEŇ:660
CELKOM:1803662

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.