Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 14.12.2023  o 16,30 hod.

 v sobášnej sieni OcÚ v Lednických Rovniach

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program : 

1./   Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej  komisie  a programu rokovania

2./   Príspevky občanov

3./   Kontrola plnenia uznesení z posledných OZ, konaných dňa 28.9.2023 a 15.11.2023

4./   Návrh VZN č. 10/2023 o zrušení VZN č. 3/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Lednické Rovne

5./   Návrh VZN č. 11/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Lednické  Rovne č. 8/2023 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári

6./   Návrh VZN č. 1/2024 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Lednické Rovne

7./   Návrh VZN č. 2/2024 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Lednické Rovne

8./   Návrh VZN č. 3/2024 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Lednické Rovne

9./   Čerpanie rozpočtu obce 01-09/2023, uznesenie finančnej komisie k čerpaniu rozpočtu

10./  Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2024

11./  Návrh Programového rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2024, 2025 a 2026, správa kontrolóra obce a uznesenie finančnej komisie k návrhu rozpočtu obce na roky 2024, 2025 a 2026 12./ Návrh Strategického plánu, zámerov a cieľov vyplývajúcich z programového rozpočtu obce Lednické Rovne na roky 2024, 2025, 2026

13./ Návrh na doplnenie členov komisií

14./ Návrh zmluvy o poskytnutí finančného príspevku – Aliis PU, n.o.

15./ Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2024

16./ Správa o spoločnosti PRIMA LR

17./ Návrh zmluvy na vývoz TKO

18./ Návrh zmluvy na vývoz VO kontajnerov

19./ Návrh dodatku k zmluve na cintorínske služby

20./ Program rozvoja obce Lednické Rovne na roky 2024 – 2030

21./ Komunitný plán sociálnych služieb obce Lednické Rovne do roku 2030

22./ Prerokovanie žiadostí k Územnému plánu obce

23./ Odpredaj pozemku Markovič

24./ Nájomná zmluva Vivienn s r.o. - schválenie nájmu

25./ Zmluva o budúcej zmluve – vodomerná šachta Dzurko, Baláž

26./ Rôzne

27./ Záver

 

Rokovanie

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

                        schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných  11 poslancov, a teda rokovanie  je uznášania schopné. Pre PN ospravedlnil kontrolóra obce Ing. Štefana Daška.  Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov  p. Vladimíra Janovca a Bc. Juraja Mašlaňa. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Ing. Stanislava Backa a Mgr.art. Ivana Turzu a dal o uvedenom hlasovať.

 

OZ VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Stanislav Backo, Mgr. art. Ivan Turza

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

 

Starosta obce uviedol, že bod 7./ je na základe zmeny v legislatíve už bezpredmetný, preto navrhol uvedený bod stiahnuť z programu rokovania  a ostatné body budú posunuté.

V zmysle rokovacieho poriadku dal hlasovať o predloženom programe rokovania.

 

OZ SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

Následne starosta obce  navrhol zmenu programu dnešného zasadnutia – stiahnuť bod 7./ z programu rokovania a dal o návrhu hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

zmenu program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach, a to tak že bod č. 7 s názvom „ Návrh VZN č. 2/2024 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Lednické Rovne“ sa vypúšťa.  Číslovanie ostatných bodov programu sa posúva.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

 

 

 

K bodu 2./  Príspevky občanov

 

p. Rudolf Vršanský – uviedol, že v auguste podal na OcÚ žiadosť o rekonštrukciu  drenáže okolo svojho domu, ktorú vykonával na vlastné náklady. Vyjadril nespokojnosť s tým, že v strede domu stojí veľký orech, jeho byt nemá slnko, upratuje lístie, a ďalšia vec, ktorá mu prekáža je garáž, ktorá tam stojí bez popisného čísla, teda čierna stavba, parkujú tam autá a robia sa tam opravy áut, vytvára sa prašné a rušné prostredie.  Od pani Kucejovej dostal záporné stanovisko, že je to zdravý strom, teda nie je dôvod na vyrezanie,  a po konzultácii povedala, aby doniesol súhlasné stanovisko od susedov, čo je pre spory so susedmi nereálne, a ďalej aby som si dal vypracovať znalecký posudok na tienenie, ktoré spôsobuje problémy s užívaním bytu. Sťažuje sa na susedov, a žiada aby sa táto vec vyriešila. 

Starosta obce – uviedol, že vec prejedná s dotknutými pracovníkmi a dajú písomnú odpoveď.

Nakoľko nikto z občanov nemal ďalšie príspevky starosta ukončil bod rokovania.

 

K bodu 3./      Kontrola plnenia uznesení z posledných OZ, konaných 28.9.2023 a  

                        15.11.2023

 

Starosta obce uviedol, že plnenie uznesení obdržali poslanci v písomnej forme a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky  starosta obce prečítal uznesenie a dal o ňom hlasovať.

 

OZ BERIE NA VEDOMIE

 

kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, konaných dňa 28.09.2023 a 15.11.2023.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 4./      Návrh VZN č. 10/2023 o zrušení VZN č. 3/2017 o poplatkoch za 

                        znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území

                       obce Lednické Rovne

 

Starosta obce uviedol, že legislatíva je postavená tak, že všetky poplatky pod 100,-€ sa odpúšťajú. Obci vznikajú len ďalšie náklady ako je poštovné, preto navrhuje zrušenie VZN a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia a dal o ňom hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2023 o zrušení VZN č. 3/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 5./      Návrh VZN č. 11/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné

                        nariadenie obce Lednické Rovne č. 8/2023 o poskytovaní sociálnych

                        služieb a výške úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári

 

Starosta obce – upozornil, že došlo k úprave výšky poplatkov. Stacionár plánujeme otvoriť vo februári 2024, zatiaľ bol v podmienkach stanovený tretí stupeň odkázanosti, nastavili sme poplatok za stravu, ale pri pohybe cien uvidíme.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia a dal o ňom hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Lednické Rovne č. 8/2023 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 6./      Návrh VZN č. 1/2024 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

                        komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lednické

                        Rovne

 

Starosta obce – uviedol, že k navýšeniu cien za odpad dochádza na celom Slovensku. U nás je to vo výške inflácie. Sú nejasné spôsoby financovania od štátu. Zvýšilo sa skládkové na sumu 43,92 €/osoba, pre právnické osoby sa navýšilo o 6% , ponechali sme občanom nad 65 rokov 50% zľavu.  Predkladáme „kompromisné riešenie“.

 

Ing. Brezániová – chýba jej dôvodová správa, chýba jej vyjadrenie finančnej komisie, či odporúčajú schváliť zvýšenie daní. Minulý rok žiadala kompetentných obce, aby predložili súbor opatrení, ktoré znížia náklady na chod obce respektíve kde by vedeli nájsť rezervu, dodnes to nemá predložené. Vysvetľovala zostavovanie rozpočtu, uviedla, že každý rok zvyšujeme dane a predložila výpočet, ktorý si pripravila, ako príklad uviedla mesto Martin. Keďže nie je predložená dôvodová správa, nebude hlasovať za navýšenie daní.

 

Starosta obce – asi sa nepočúvame, uviedol, že je legislatívna zmena a najnižšia daň bude musieť byť 0,46€/m2, niektoré obce k tomu pristúpili hneď, ak sa máme porovnávať - Beluša má oveľa vyššie poplatky. Čo sa týka skládky vozíme odpad do Dubnice, niektorí už musia voziť do Bánoviec,  keby bola skládka tu občania by platili oveľa menej, ceny sa neustále dvíhajú a budúci rok pôjdu ceny opäť hore. NKÚ robí kontroly a my nemôžeme odpad dotovať. Musíme sa približne trafiť - plus, mínus 10%  do ceny našich nákladov za odpad. Je to poplatok za celý rok. Ak má Martin svoju skládku, tak môže mať ceny nižšie, treba sa porovnávať s viacerými obcami a mestami. Obec šetrí  maximálne na  všetkom, možno môžeme šetriť ešte na kosení, ale na úrade je momentálne obrovský podstav, ak má nejaké návrhy rád ich uvíta. Zatiaľ nedostal od p. poslankyne žiadne námety na šetrenie, ak má nech ich predloží.

 

Ing. Brezániová – pýtala sa iba či dala finančná komisia vyjadrenie.

Starosta obce – finančná komisia sa zaoberá rozpočtom, ktorý je zostavený na základe tohto VZN.

 

Ing. Karasová – čo sa týka smetí, vyzýva niekoľko rokov, aby sa niečo s tým robilo. Stále ideme v starom móde, prečo nepoužívame napr. známky, pri rod.domoch by možno stačilo vyvážať každé dva týždne. Vidí, že pri rod.domoch sa dosť separuje, napr. pri vyvážaní plastov a papiera, treba niečo robiť, aby tie ceny nešli stále hore.

 

Starosta obce – áno, chceli sme ohrádzať stojiská pri panelákoch, bolo vy treba cca 180 tis.€, uvažovali sme aj o tom, že by si to financovali bytové domy. Ak by sa nám podarilo oplotenie vybudovať možno by stačilo vyvážať raz za dva týždne, je to finančne náročné. Prišlo nám oznámenie aj od firmy Márius Pedersen o navýšení ceny úložného o 11%. Nie je možne toto dotovať z obecných peňazí.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia a dal o ňom hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2024 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec,  Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

1

Ing. Gabriela Brazániová

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 7./      Návrh VZN č. 3/2024 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce

                        Lednické Rovne

 

Starosta obce uviedol, že sme navrhli navýšenie z dôvodu, aby sa vybudovali nové ulice.

 

Ing. Brezániová – mali sme poplatok 20,-€/m2, a máme teraz 11,-€/m2, pýta sa prečo bol znížený?

Starosta obce – mal som  za to, že poplatok bol 10,-€, nie 20,-€.

Ing. Kazdová – pozerala vo VZN a potvrdila, že poplatok bol 10,-€.

 

Mgr. Kozák – poplatok za rozvoj je v rozpočte uvedený 20 tis.€ na rok, máme nejaký údaj či sa tento rok vybralo tých 20 tis.€.

Starosta obce – myslí si že to bolo vybraté, poplatok sa vystavuje za stavebné povolenie, takže to závisí aj od tohto.

 

Ing. Karasová – skutočnosť tam nie je uvedená, je uvedený iba očakávaný príjem.

Starosta obce – príjem je isto, rozhodnutia boli vydávané postupne, aj z dôvodu zmien na pracovných pozíciách,  takže tam bude uvedený príjem až  po septembri 2023. Žiadosti o stavebné povolenia sú, postupne na to nabiehame. V čerpaní za rok 2023  sa to určite zobrazí.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia a dal o ňom hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2024 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 8./      Čerpanie rozpočtu obce 01-09/2023, uznesenie finančnej komisie k 

                        čerpaniu rozpočtu

 

Starosta obce – materiály poslanci obdržali aj s vyjadrením komisie. Celý rok bol veľmi turbulentný. Čerpanie 1-9/2023 je informačné, aby sme vedeli ako sa jednotlivé položky čerpajú.

Ing. Brezániová -  legislatíva povoľuje predloženie audítorskej správy k 6 mesiacu nasledujúceho roka. Preto pýta dôvodovú správu, lebo by mala obsahovať všetky informácie o financiách, ku ktorým sa vyjadruje aj finančná komisia.

Starosta obce - upozornil všetkých pred mesiacom, že OcÚ je otvorená inštitúcia, ak Ti nie je niečo jasné vysvetlíme.   

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesení a dal o nich hlasovať.

 

OZ BERIE NA VEDOMIE

uznesenie finančnej komisie k čerpaniu rozpočtu za január až september na rok 2023.

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

 

OZ SCHVAĽUJE

Čerpanie rozpočtu obce za mesiace január – september 2023, tak ako bol rozpočet predložený na rokovanie OZ.

 

Za:

10

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Gabriela Brezániová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 9./      Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2024

 

Starosta obce uviedol, že sme predložili dotácie vo výške, ako boli minulý rok. Informoval, že iba ŠK si predložili žiadosť o 20 tis.€ viac. Okrem dotácie platíme ŠK aj správu ihriska, kde platíme hospodára, zatiaľ navrhujeme ako je predložené. V tomto roku sme na ŠK dali viac ako 50 tis.€. Je to taký opatrný návrh, aby nám to všetko vyšlo. Svoje stanovisko predložila aj komisia.

 

Ing. Brezániová – spýtala sa, či je  táto dotácia vyslovene viazaná  na mládežnícky futbal? Či bolo oplotenie vyhotovené v súlade so zmluvou a projektovou dokumentáciou?

Odpovedal starosta – finančne prispieva aj RONA, a je to aj na dospelých aj na deti. V tomto roku plánujeme dokončiť aj oplotenie ihriska. Oplotenie – bol tam stavebný dozor, robila to firma, ak je tam nejaký nedostatok tak povedz, ale neviem o ňom.

 

Mgr. Kozák – myslí si, že Style Karate, si zaslúži to čo požadujú. Venuje sa tomu veľa detí, bol by za to, aby sa im požadovaná suma 7 tis,-€ schválila. Čo sa týka Fit klubu, čerpali viac, či netreba aj ich podporiť? Navrhuje zmeniť sumy na Style Karate a Fit klub. 

Ing. Karasová – hovorili o tom aj na komisii, podporila by Style Karate, Fit klubu sa platí poistenie budovy a iné náklady, takže ak sa to sčíta Fit aréne sa platí celkom možno aj 2 tis-€. 

 

Starosta obce – súhlasí s navýšením dotácie pre Style Karate a navrhuje navýšiť sumu na

7 tis.€  a dal o návrhu hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

navýšenie dotácie pre Style Karate LR na sumu 7 000€.

Za:

10

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

Starosta obce – uviedol, že fit klub požadoval aj nejaké opravy, preto sme predložili uvedený návrh, ale ak má  niekto iný návrh môže ho predložiť.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia a dal o ňom hlasovať.

 

OZ  SCHVAĽUJE

poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2024, v zmysle platného VZN. č. 5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Lednické Rovne, vo výške navrhnutej FML komisiou obecného zastupiteľstva, na základe doručených žiadostí nasledovne:

1. JDS Horenická Hôrka vo výške 900,- EUR.

3. Style Karate Lednické Rovne vo výške 7 000,- Eur

4. Slovenský rybársky zväz vo výške 1 100,- EUR

5. OZ Fitklub Lednické Rovne vo výške 600,- EUR

6. ŠK LR CRYSTAL s.r.o. vo výške 40 000,- EUR.

7. Rímskokatolícka cirkev farnosť LR vo výške 6 000,-EUR

8. Klub dôchodcov a Základná organizácia SZZP vo výške 1 244,- EUR.

9. Box klub Lednické Rovne vo výške 1 000,- EUR.

 

Finančné prostriedky boli zahrnuté do rozpočtu obce na rok 2024.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 10./    Návrh Programového rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2024, 2025 a 2026, správa kontrolóra obce a uznesenie finančnej komisie k návrhu rozpočtu obce na roky 2024, 2025 a 2026

Starosta obce – uviedol, že rok 2024 sa schvaľuje a roky 2025 a 2026 sa berú na vedomie. Zostavovali sme rozpočet veľmi ťažko, nemáme vstupné údaje, ktoré súvisia s financovaním miest a obcí. Napr. nárast na MŠ je o 30%, chceme riešiť aj rekonštrukciu „B“ pavilónu ZŠ,  a jedálne, beží projekt parku, snažili sme sa zostaviť vyrovnaný rozpočet.

 

Ing. Brezániová – v akom štádiu je kultúrny dom, v rozpočte nenašla takýto kapitálový výdavok.

Starosta obce – komunikujeme písomne, uviedol, že sme dostali ponuku na odkúpenie KD za cenu 400 tis.€, čo je v protiklade s platnou zmluvou z roku 1998, kde je uvedené, že obec previedla KD na RON-u za cenu 1000 korún,  a v podstate by to mala RONA vrátiť za 33 €, my sme ochotní zaplatiť investície, ktoré tam RONA vložila, ale potrebujeme k tomu účtovné doklady, alebo súpis vecí, ktoré by potvrdil  znalec v danom odbore, zatiaľ nie je nič doriešené, budeme sa snažiť aj ďalej komunikovať, ak bude nejaké záverečné resumé budeme Vás informovať. Máme aj ďalšie dokumenty, ktoré si môžu poslanci pozrieť. Snímka z mapy dokazuje, že KD je písaný na RON-u a všetky prístupové cesty a okolité pozemky sú obecné. Dúfam, že sa dohodneme.

 

Ing. Brezániová – spýtala sa, na výdavky na právne kancelárie, či pre nás stále pracujú, či majú nejaké živé prípady?

Starosta obce – áno, zastupujú nás v súdnych sporoch a úspešne.

 

Ing. Brezániová – spýtala sa, v ktorej položke je uvedené odchodné zamestnancov, ktorí odchádzajú.

Starosta obce – je to uvedené v mzdách. Na tento rok je 8 tis.€ a v budúcom roku sa budú vyplácať ďalšie financie, lebo to sa podľa zákona vypláca, až keď im bude priznaný dôchodok.

 

Ing. Brezániová – šokoval ju údaj predaj kalendárov vo výške 4 tis.€. Vysvetlila používanie elektronickej registračnej pokladnice.

Starosta obce – v tejto položke je zahrnutý aj  predaj kníh o Schreiberovi a 100 rokov futbalu, Kalendáre aj knihy boli predávané iba za vynaložené náklady.

 

Ing. Karasová – upozornila na opravu dátumu v materiáloch.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesení a dal o nich hlasovať.

 

OZ BERIE NA VEDOMIE

stanovisko hlavného kontrolóra obce a finančnej komisie k predloženému návrhu rozpočtu obce Lednické Rovne na roky 2024, 2025 a 2026.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

rozpočet obce Lednické Rovne na rok 2024, vrátane programov a podprogramov v jeho príjmovej a výdavkovej časti, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

1

Ing. Gabriela Brezániová

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

OZ BERIE NA VEDOMIE

rozpočet obce Lednické Rovne na roky 2025 a 2026, vrátane programov a podprogramov v jeho príjmovej a výdavkovej časti, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 11./    Návrh Strategického plánu, zámerov a cieľov vyplývajúcich z  programového rozpočtu obce Lednické Rovne na roky 2024, 2025, 2026

Starosta obce – uviedol, že je to v podstate to isté ako návrh rozpočtu, ale v iných tabuľkách a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia a dal o ňom hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce Lednické Rovne na roky  2024, 2025 a 2026, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

1

Ing. Gabriela Brezániová

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 12./    Návrh na doplnenie členov komisií

 

Starosta obce uviedol, že dvaja členovia komisií sa vzdali členstva, preto predkladá návrh nových členov. Do Finančnej komisie dopĺňame p. Zuzanu Mikulášovú a do Komisie výstavby, dopravy  a ŽP navrhujeme Ing. Martina Havránka.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia a dal o nich hlasovať.

 

OZ BERIE NA VEDOMIE

vzdanie sa členstva Bc. Jozefa Hollana vo Finančnej komisii a vzdanie sa členstva Bc. Jany Kürtiovej v Komisii výstavby, dopravy a životného prostredia.

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

za člena Finančnej komisie p. Zuzanu Mikulášovú.

                           

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

za tajomníka Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia Ing. Martina Havránka.

                                   

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 13./    Návrh zmluvy o poskytnutí finančného príspevku – Aliis PU, n.o.

 

Starosta obce – schvaľujeme zmluvu o poskytnutí finančného príspevku ako v minulom roku.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia a dal o ňom hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku uzatvorenú medzi Obcou Lednické Rovne so sídlom Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO:  00 317 462 a neziskovou organizáciou Aliss PU, n.o., so sídlom Osloboditeľov 681/8, 914 41 Nemšová, IČO: 50 437 879, ktorej predmetom je poskytnutie príspevku na prevádzku vo výške 900 ,- EUR.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 14./    Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2024

 

Starosta obce – uviedol, že plán kontrolnej činnosti predložil kontrolór obce ešte pred nástupom na PN a poprial mu skoré uzdravenie.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesení a dal o nich hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2023, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

OZ POVERUJE

hlavného kontrolóra výkonom kontrol podľa schváleného plánu kontrol na prvý polrok 2023.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 15./    Správa o spoločnosti PRIMA LR

 

Starosta obce uviedol, že správa je predložená, kontrolór ju mal pripravenú.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že kontrolór by mal jednať v zmysle svojich kompetencií, ak nie, začne svoju aktivitu ona.

Starosta obce – preverovali sme to na súde, nedokážeme to urýchliť.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia a dal o ňom hlasovať.

 

OZ BERIE NA VEDOMIE

Správu z kontroly spoločnosti PRIMA LR, tak ako bola predložená na rokovanie OZ

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

Ing. Karasová – informovala, že vo výpise obchodného registra je uvedené, že 15.07.2023 bolo začaté konanie o zrušení spoločnosti. Potom by ju zaujímal vklad 15 tis.€ , ktorý obec dala do tejto spoločnosti, ako sa s ním nakladalo, a či bude vrátený?

 

Starosta obce – spoločnosť sa ide zlikvidovať, pán konateľ nám iste vysvetlí túto skutočnosť.

 

K bodu 16./    Návrh zmluvy na vývoz TKO

 

Starosta obce – uviedol, že materiál majú predložený aj so sumárom. Zmluva bola viazaná na jeden rok, teraz je návrh na dva roky, cenu nenavyšujeme. 

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia a dal o ňom hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

zmluvu o vývoze komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu medzi Obcou Lednické Rovne so sídlom Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO:  00 317 462 a spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o. so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 316 350 41, ktorej predmetom je preberanie a vývoz odpadov zhromaždených pôvodcom, na dobu určitú do 31.12.2025 tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 17./    Návrh zmluvy na vývoz VO kontajnerov

 

Starosta obce – cena sa nenavyšovala, a za stavebný odpad sa cena znížila z 85,-€ na 55,- € v rámci regiónu.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia a dal o ňom hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

zmluvu o vývoze komunálneho odpadu veľkoobjemových kontajneroch medzi Obcou Lednické Rovne so sídlom Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00 317 462 a spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o. so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 316 350 41, ktorej predmetom je preberanie a vývoz odpadov zhromaždených vo veľkoobjemových kontajneroch, a to na dobu určitú do 31.12.2025 tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 18./    Návrh dodatku k zmluve na cintorínske služby

 

Starosta obce – zmluva je z roku 2015, odvtedy sa zmenila aj cena práce aj vstupov, navrhujeme navýšiť cenu o 3 tis €. Je to návrh po diskusii s konateľom, plánujeme začať s rekonštrukciou domu smútku v LR aj na Hôrke.

 

Ing. Karasová – navýšená suma sa týka nákladov na pracovníkov, režijné náklady, a administratívnu činnosť. Upozornila na chybu v zmluve, štvrťročné náklady sa nezhodujú s celkovými nákladmi.

Starosta obce poďakoval za upozornenie, chybu opravíme.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia a dal o ňom hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o správe cintorínov zo dňa 27.02.2015, predmetom ktorého je zmena článku VII Cena za predmet zmluvy, ktorá sa upravuje na sumu 18.000,- €.

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 19./    Program rozvoja obce Lednické Rovne na roky 2024 – 2030

 

Starosta obce uviedol, že predkladáme na schválenie Program rozvoja obce na roky 2024 – 2030. Je to dokument, ktorý sa musí predkladať aj k žiadostiam o dotácie z eurofondov. Doplnili sme aj kanalizáciu, hoci je to projekt Považskej vodárenskej spoločnosti a park, a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia a dal o ňom hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

Programu rozvoja obce Lednické Rovne pre obdobie rokov 2024 – 2030, tak ako bol zverejnený spolu so zapracovanými zmenami, ktoré boli zaslané mailom dňa 12.12.2023 (doplnenie bodu 1.1.1. „Dobudovanie kanalizačnej a vodovodnej siete“ do environmentálnej oblasti a doplnenie výstupov do Projektového zámeru č. 14 – „Obnova historického parku“).

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 20./    Komunitný plán sociálnych služieb obce Lednické Rovne do roku 2030

 

Starosta obce  - poslanci ho obdržali v materiáloch, ide o sociálnu oblasť.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia a dal o ňom hlasovať.

 

 

OZ SCHVAĽUJE

Komunitný plán sociálnych služieb obce Lednické Rovne do roku 2030, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 21./    Prerokovanie žiadostí k Územnému plánu obce

 

Starosta obce – obdržali sme žiadosť p. Madru o zmenu územného plánu, ktorý chce stavať bytovku v centre obce. Prišli aj ďalšie žiadosti o doplnenie ÚP, upozornil, že zmenu ÚP si budú financovať žiadatelia.  Prerokovali sme zmeny aj so spracovateľkami p. Mlynčekovou a p. Antalovou, upozornili nás, že úrady určite nepovolia záber ornej pôdy v takom rozsahu v akom bolo požiadané. V zápise odborne odporúčajú, ktoré lokality zahrnúť a ktoré nie.

 

Ing. Karasová – chce sa spýtať ako je vyriešené napojenie na cestu u p. Madra.

Starosta obce – ÚP toto nerieši, p. Madro požaduje teraz vyriešiť podlažnosť,  a percento zastavanosti zelene, toto sú veci, kvôli ktorým požaduje zmenu ÚP. Je to centrum obce, preto riešime podlažnosť, budeme sa baviť koľko povolíme. Pri p. Mikulovi a p. Fabušovi došlo k chybe, nebolo to zahrnuté do pôvodného ÚP, komisia navrhuje riešenie. Pri p. Mihálkovej, je problém s úzkou cestou a pustiť tam rozsiahlu výstavbu je z pohľadu obce dosť nebezpečné. Pán Hološko – ide o časť, ktorá je už bokom, zatiaľ nedoporučujú zaradiť. Ďalšie žiadosti sú od p. Chutko Medňanskej na rekreačné účely, nie o výstavbu rod.domu a od p. Potočného, čo je pod lesom  nie je tam cesta, ani elektrické vedenie. Keď dáme niečo do ÚP, nemal by byť problém so sieťami a komunikáciami a otvoril rozpravu.

 

Ing. Karasová – zarazilo ju, že pri p. Madrovi neriešime pripojenie na infraštruktúru a ostatným sme žiadosti preto zamietli.

Starosta obce – uviedol, že p. Madro je vedľa hlavnej cesty a pri ostatných nie je ani poľná cesta. Samotný výjazd u p. Madra  bude riešený v stavebnom konaní a budú sa k tomu vyjadrovať dotknuté orgány. Teraz riešime, či je to možné v danej lokalite umiestniť.

 

Ing. Karasová -  uviedla, že ak tam bude cca 50 bytov, cesta má byť 8 metrov, zoberie nám väčšiu časť parkoviska, ktoré sme vybudovali. Či je prínos pre nás taký veľký, aby sme pustili svoj majetok?

Ing. Havránek – my ho nemusíme pustiť po obecných pozemkoch, p. Madro pozná naše stanovisko, že sa nám nepáči výjazd cez naše pozemky. Pán Madro nformoval, že oslovili dedičov po p. Straňovskej a uvažujú pustiť to tadiaľ.

Starosta obce – upozorňuje, že zaradením do ÚP nepovoľujeme výstavbu, ale upravujeme túto lokalitu ako celok. Výjazdy budú predmetom ďalších rokovaní.  Teraz sa vyjadrujeme, či chceme toto územie zmeniť.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že sa zúčastňovala prerokovaní o ÚP a podáva  poslanecký návrh, aby OZ doporučilo  uvedenú lokalitu rozšíriť a predmetnú parcelu p. Mihálkovej a  zahrnúť ju do Doplnku č. 1 ÚP obce.     

 

Starosta obce – uviedol, že p. Mihálkovej bola časť pozemkov do ÚP zahrnutá cca 2 – 3 tis.m2, ale ďalšia svahovitá časť nebola zaradená, lebo tam nie je prístupová cesta. Treba zadefinovať aj to, kadiaľ pôjde cesta, kto to zafinancuje, kto zafinancuje posilnenie siete a podobné riešenia.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Ing. Brezániovej:

Za:

1

Ing. Gabriela Brezániová,

Proti:

4

Ing. Stanislav Backo, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Mgr.art. Ivan Turza

Zdržal sa:

6

Štefan Ďurko, Milan Chudada, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková,

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Návrh nebol schválený.

 

Ing. Brezániová – dala návrh, že OZ doporučuje zaradiť parcelu p. Hološku do Doplnku č.1 ÚP obce.

 

Mgr.art.Turza – vysvetlil situáciu na mape.

Doplnil starosta – je vhodné riešiť túto lokalitu ako celok, nie jednotlivo.   

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Ing. Brezániovej:

Za:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko

Proti:

4

Ing. Stanislav Backo, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Mgr.art. Ivan Turza

Zdržal sa:

5

Milan Chudada, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková,

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Návrh nebol schválený.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesení a dal o nich hlasovať.

 

OZ BERIE NA VEDOMIE

Dôvodovú správu o potrebe obstarania Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu  obce Lednické Rovne.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

obstaranie  Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Lednické Rovne v rozsahu a za podmienok uvedených v Dôvodovej správe k predkladanému materiálu, pričom nedeliteľnú prílohu tvorí sumár navrhovaných podnetov po ich prerokovaní v príslušnej komisii pri Obecnom zastupiteľstve v Lednických Rovniach.

Za:

10

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 22./    Odpredaj pozemku Markovič

Starosta obce – uviedol, že zámer odpredaja bol prejednaný už na minulom OZ a teraz predkladáme odpredaj.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia a dal o ňom hlasovať.

 

 

 

OZ SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

  • pozemok v registri C KN č. 56/152, druh pozemku: orná pôda, o výmere 19 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 610, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Hôrka, ktorý vznikol odčlenením z pôvodnej parcely reg. C KN č. 56/36, na základe  Geometrického plánu č. 31/2023 zo dňa 08.08.2023 vyhotoveného Bc. Zuzanou Mikovou,
  • pozemok v registri C KN č. 56/153, druh pozemku: orná pôda, o výmere 58 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 610, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Hôrka, ktorý vznikol odčlenením z pôvodnej parcely reg. C KN č. 56/36, na základe  Geometrického plánu č. 31/2023 zo dňa 08.08.2023 vyhotoveného Bc. Zuzanou Mikovou,

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Marek Markovič a Magdaléna Markovičová, Agátová 427/1, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu v celkovej výške 4 520 €, t.j. 58,75 Eur/m2 a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Poplatky súvisiace s vyhotovením ZP, GP a správny poplatok za návrh na vklad budú znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že daný pozemok obec nevyužíva, nakoľko tento pozemok nadobúdateľ dlhodobo užíva bez právneho titulu a spolu s pozemkami v jeho vlastníctve tvoria uzatvorený celok, a tak predajom toho pozemku dôjde k majetkovoprávnemu vysporiadaniu a k zosúladeniu faktického stavu so stavom právnym.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 15 písm. f) bod 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 22.11.2023.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 23./    Nájomná zmluva Vivienn s r.o. - schválenie nájmu

 

Starosta obce – uviedol, že zámer prenájmu bol prejednaný už na minulom OZ a teraz predkladáme samotný nájom.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia a dal o ňom hlasovať.

 

 

 

 

OZ SCHVAĽUJE

na základe § 9aa ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

nebytový priestor - stavba so súp. č. 1501 – Verejné sociálno-hygienické zariadenia, postavenú na pozemku v registri C KN č. 222/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 110 m2, zapísaná v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,  na  dobu neurčitú spoločnosti Vivienn s.r.o. so sídlom Javorová 454/6, Lednické Rovne za nájomné určené na základe znaleckého posudku č. 26/2023 vypracovaného Ing. Martinom Kebískom znížené o 50% z dôvodu prevádzkovania informačného centra a verejného socialno-hygienického zariadenia, a tak nájomné bude vo výške 100,-Eur/mesiac.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že ide o nájom nebytových priestorov pre doterajšieho nájomcu, ktorý má záujem pokračovať v poskytovaní služieb a súčasne ide o nájom nebytových priestorov, ktorých súčasťou je aj prevádzkovanie verejného sociálno-hygienického zariadenia.

Zámer Obce Lednické Rovne o nájme nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9aa ods. 2 písm. e) bod 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 22.11.2023

 

Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 24./    Zmluva o budúcej zmluve – vodomerná šachta Dzurko, Baláž

Starosta obce – predložil žiadosť o umiestnenie vodomernej šachty na obecnom pozemku žiadateľov p.Dzurku a p. Baláža. Žiadosť je súčasťou materiálov.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia a dal o ňom hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, v ktorej budúcim povinným z vecného bremena  je Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00 317 462, budúcimi oprávnenými z vecného bremena sú: Ing. Daniel Dzurko, Dolná Breznica 399 a Kamil Baláž, Dolná Breznica 17 a budúcim zaťaženým pozemkom je – parcela reg. KN E označená parcelným číslom 95/1, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 1 184 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 929 vedenom okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom, pre obec Lednické Rovne, k. ú. Horenice.

 

Predmetom zmluvy je záväzok budúceho povinného z vecného bremena uzavrieť s budúcimi oprávnenými do 90 dní odo dňa doručenia výzvy, zmluvu o zriadení vecného bremena, predmetom ktorej bude zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v práve uloženia a prevádzky vodovodného potrubia a vodomernej šachty na budúcom zaťaženom pozemku, v práve vstupu osôb a vjazdu vozidiel na budúci zaťažený pozemok v ktoromkoľvek čase z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie vodovodného potrubia a vodomernej šachty, v prospech budúcich oprávnených v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom.

 

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú náhradu, ktorá bude určená na základe znaleckého posudku

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 25./       Rôzne

 

Starosta obce informoval o akciách, ktoré sa konali v decembri – Mikuláš a posedenie s dôchodcami. Chystá sa aj oslava Silvestra v priestoroch areálu firmy Hunty Fish z úsporných dôvodov.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že nebol predložený plán zasadnutí OZ v budúcom roku, čo podľa rokovacieho poriadku malo byť predložené.

Odpovedal starosta obce – požiadal o zosúladenie termínov, po novom  roku bude plán predložený.

 

p. Chudada – spýtal sa prečo nie je vianočný stromček ozdobený aj v Horeniciach a v Mednom?

 

Ing. Karasová – Medné má krásnu výzdobu, robili si ju občania.

 

Starosta obce – nakoľko nám v minulom roku v Horeniciach  dvakrát osvetlenie strhli dodávky, zoskratovala aj elektrika,  tento rok sme tam osvetlenie nedali. 

 

Mgr.art.Turza – poďakoval pracovníkom OcÚ, menovite p. Backovi a p. Mišíkovi za pekné akcie, ako boli Mikuláš a Straší ti vo veži, bol to zážitok nielen pre deti, ale aj pre dospelých.

 

Starosta obce – uviedol, že to nebolo ani tak o peniazoch, ale o ochote týchto ľudí, akcií bolo v priebehu roka viacero, všetky boli super, a poďakoval ešte aj sponzorom.

 

Mgr. Kozák – požiadal o opravu jám pri kostole

Odpovedal Ing. Backo – problém je nahlásený, cestu opravuje Správa ciest.

 

Mgr. Kozák – spýtal sa, či sa nedá urobiť skúšobný projekt na odpad-smetiaky, pre jeden panelák, aby sme videli, či to má nejaký efekt?

 

Starosta obce – musíme to riešiť s bytovými spoločenstvami a hľadať riešenie,  a spôsob spolufinancovania. A tiež je potrebné dokúpiť vážiace zariadenie. 

Doplnil Ing.Havránek – jedno stojisko vychádza cca 8-10 tis.€, vážiace zariadenie cca 30 tis.€, plus kamery aby sme si to ustrážili. Je to finančne náročné, vychádzajú na to výzvy, návratnosť je v desiatkach rokov.

 

Ing. Karasová – spýtala sa, či je už dokončený optický internet, alebo ešte budú pokračovať?

Odpovedal Ing. Havránek – budú pokračovať v ďalšom roku, robili výberové konanie, nemali vysúťaženú firmu na práce.

Doplnil starosta obce – je to ich súkromná investícia. 

 

 

Podrobnejší priebeh a diskusiu zo zasadnutia OZ nájdete na www.lednickerovne.sk

 

K bodu 26./ Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť, poprial všetkým pokojné sviatky a veľa zdravia do nového roka  a rokovanie ukončil.

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Vladimír Janovec

Bc. Juraj Mašlaň

 

 

                                                                                               Mgr. Marian Horečný

                                                                                                      starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:160
TÝŽDEŇ:2168
CELKOM:1833168

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.