Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Hlasovanie poslancov

HLASOVANIE POSLANCOV

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne, konaného dňa 09.02.2023

Bod programu: 1. Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

Hlasovanie č.1

OZ VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Stanislav Backo, p. Štefan Ďurko

Za:

11

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 77/2023-2

Hlasovanie č.2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:  

SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Za:

11

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 78/2023-2

Hlasovanie č.3

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zmenu program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach, a to tak že za bod programu č. 13 sa dopĺňa bod č. 14 s názvom „Predaj stavby – Medné“ a bod č. 15 s názvom  „Projekt INTERREG.“ Číslovanie ostatných bodov programu sa posúva.

Za:

11

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 79/2023-2

 

 

Bod programu 2: Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ, konaného 8.12.2022 a 19.1.2023

Hlasovanie č. 4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, konaných dňa 08.12.2022 a 19.01.2023.

Za:

11

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 80/2023-2

 

 

Bod programu 3: Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2022

Hlasovanie č. 5

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

správu o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne za rok 2022, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Za:

11

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 81/2023-2

 

Bod programu 4. Návrh VZN č. 5/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lednické Rovne

Hlasovanie č. 6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Za:

11

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 82/2023-2

 

Bod programu 5: Návrh VZN č. 6/2023 o miestnych poplatkoch a o určení výšky poplatkov za úkony vykonávané Obecným úradom Lednické Rovne

Hlasovanie č. 7

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2023 o miestnych poplatkoch a o určení výšky poplatkov za úkony vykonávané Obecným úradom Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Za:

11

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 83/2023-2

 

Bod programu 6: Návrh rozpočtového opatrenia č.1/ 2023

Hlasovanie č. 8

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

prvú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2023, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Za:

11

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 84/2023-2

 

Bod programu 7: Obecná rada – návrh  na zrušenie OR

Hlasovanie č. 9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

RUŠÍ

obecnú radu obce Lednické Rovne a odvoláva všetkých jej členov.

Za:

11

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 85/2023-2

 

Bod programu 8: Návrh na zriadenie komisie pre legislatívu, plánovanie a rozvoj obce

Hlasovanie č. 10

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

návrh poslankyne Ing. Brezániovej odložiť hlasovanie o zriadení a voľbe členov komisie pre legislatívu, plánovanie a rozvoj obce na ďalšie zasadnutie OZ.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

1

Ing. Stanislav Backo

Zdržal sa:

1

Štefan Ďurko

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 86/2023-2

 

Bod programu 9: Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku v časti Háj – Budjač

Hlasovanie č. 11

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

odložiť hlasovanie o zámere predať nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Lednické Rovne, a to parcela reg. KN C parc. č. 670/54, k.ú. Lednické Rovne na ďalšie rokovanie OZ.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

2

Mgr. Michal Kozák, Milan Chudada,

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 87/2023-2

 

Bod programu 10: Súhlas s umiestnením vodovodnej šachty v časti Horenická Hôrka - ArtArch

Hlasovanie č. 12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

umiestnenie vodomernej šachty a vodovodnej prípojky na pozemku vo vlastníctve obce Lednické Rovne reg. KN E parc. č. 95/1, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1184 zapísaný na LV č. 929, ktorý je vedený okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom pre obec Lednické Rovne, k.ú. Horenice. Tento súhlas sa vydáva pre účely územného konania.

Za:

11

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 88/2023-2

 

Bod programu 11: Zámena nehnuteľného majetku v časti Horenická Hôrka – Ďurko

Hlasovanie č. 13

Hlasovanie o návrhu poslankyne Ing. Brezániovej nehlasovať o návrhu uznesenia, ktorým sa ruší predkupné právo na pozemku reg. KN C parc. č. 84/5, k.ú. Horenice.

Za:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová,

Proti:

7

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková,

Zdržal sa:

2

Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr.art. Ivan Turza

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Návrh nebol prijatý

Hlasovanie č. 14

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zrušenie predkupného práva obce Lednické Rovne na pozemok reg. KN C parc. č. 84/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1 268 m2, zapísaná na LV č. 675 vedený okresným úradom Púchov pre obec Lednické Rovne, k.ú. Horenice. Predkupné právo v prospech obce Lednické Rovne bolo zriadené pod č. V 1523/15 na základe Kúpnej zmluvy a Dohody o predkupnom práve zo dňa 16.07.2015

Za:

7

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková,

Proti:

1

Ing. Gabriela Brezániová

Zdržal sa:

3

Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr.art. Ivan Turza

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 89/2023-2

Hlasovanie č. 15

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod (zámenu) nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

pozemok vo výlučnom vlastníctve o veľkosti podielu 1/1 k celku obce Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne - parcela registra C KN, parc. č. 84/7 o výmere 40 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 84/1, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice, na základe Geometrického plánu č. 89/2022 zo dňa 25.11.2022, vypracovaného Geodetickou kanceláriou GeoKlin s.r.o., Dolná Breznica 216, 020 61 Lednické Rovne, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Štafan Ďurko, Horenická 26, 020 61 Lednické Rovne;

z  á m e n o u  za pozemok vo výlučnom vlastníctve o veľkosti podielu 1/1 k celku Štafana Ďurka, Horenická 26, 020 61 Lednické Rovne - parcela registra C KN, parc. č. 84/9 o výmere 40 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 84/5, zapísaný na liste vlastníctva č. 675, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice, na základe Geometrického plánu č. 89/2022 zo dňa 25.11.2022, vypracovaného Geodetickou kanceláriou GeoKlin s.r.o., Dolná Breznica 216, 020 61 Lednické Rovne, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre obce Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne.

V zmysle §9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o schválení  prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje OZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Zámena sa schvaľuje bez finančného dorovnania vzhľadom k tomu, že zamieňané parcely budú mať rovnakú rozlohu a nachádzajú sa v rovnakej lokalite.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v skutočnosti, že zámenou pozemkov sa prispeje k účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov medzi obcou a žiadateľom. K uvedenému pozemku vo vlastníctve žiadateľa má obec zriadené vecné predkupné právo zapísané pod č. V 1523/15 a tiež zmluvou zakotvené obmedzenie žiadateľa predať uvedený pozemok len so súhlasom obce, čo žiadateľa ako vlastníka pozemku značne obmedzuje pri dispozícií s pozemkom. Obec a žiadateľ majú uzatvorenú aj zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na časť pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ktorá je potrebná na výstavbu chodníka. Zámenou pozemkov dôjde k doriešeniu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov medzi obcou a žiadateľom, pričom obec nadobudne pozemok potrebný na výstavbu chodníka a žiadateľ bude môcť voľne disponovať s pozemkom v jeho vlastníctve, nakoľko obec a žiadateľ sa zaväzujú uzatvoriť dohodu o zrušení predkupného práva a dohodu o zrušení zmluvy o budúcej kúpnej zmluve súčasne s uzatvorením zámennej zmluvy.

Poplatok za návrh na vklad bude znášať žiadateľ.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 24.01.2023.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 90/2023-2

 

Hlasovanie č. 16

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Dohodu o zrušení Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 07.10.2021, ktorá bola uzatvorená medzi p. Štefanom Ďurkom, Horenická 26/2, 020 61 Lednické Rovne ako budúcim predávajúcim a medzi obcou Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne ako budúcim kupujúcim, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

1

Ing. Gabriela Brezániová

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 91/2023-2

 

Bod programu 12: Garáže Majer – odpredaj pozemkov pod garážami

Hlasovanie č. 17

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zámer predať nehnuteľný majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

pozemok v registri C KN č. 166/81, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 166/1 zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, podľa Geometrického plánu č. 06/2023 zo dňa 18.01.2023 vyhotoveného Ing. Štefanom Jantošom do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Bronislava Hastíková, Rozkvet 2008/19, 017 01 Považská Bystrica za kúpnu cenu v celkovej výške 363,63 Eur a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

V zmysle §9 a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o schválení  prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje OZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 02.08.2021 v znení Dodatku č. 1.

 

Za:

11

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 92/2023-2

 

Hlasovanie č. 18

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zámer predať nehnuteľný majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

pozemok v registri C KN č. 166/80, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 166/1 zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, podľa Geometrického plánu č. 06/2023 zo dňa 18.01.2023 vyhotoveného Ing. Štefanom Jantošom do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Lukáš Novosad, Súhradka 214/41, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu v celkovej výške 347,82 Eur a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

V zmysle §9 a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o schválení  prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje OZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 19.08.2021 v znení Dodatku č. 1.

Za:

11

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 93/2023-2

Hlasovanie č. 19

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zámer predať nehnuteľný majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

pozemok v registri C KN č. 166/79, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 166/1 zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, podľa Geometrického plánu č. 06/2023 zo dňa 18.01.2023 vyhotoveného Ing. Štefanom Jantošom do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Dariusz Zieba, Námestie slobody 126/5, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu v celkovej výške 347,82 Eur a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

V zmysle §9 a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o schválení  prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje OZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 19.08.2021 v znení Dodatku č. 1.

Za:

11

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 94/2023-2

 

Hlasovanie č. 20

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zámer predať nehnuteľný majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

pozemok v registri C KN č. 166/78, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 166/1 zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, podľa Geometrického plánu č. 06/2023 zo dňa 18.01.2023 vyhotoveného Ing. Štefanom Jantošom do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Peter Provazník, Medová 406, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu v celkovej výške 363,63 Eur a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

V zmysle §9 a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o schválení  prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje OZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 03.08.2021 v znení Dodatku č. 1.

Za:

11

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 95/2023-2

 

Bod programu 13: Prerokovanie žiadosti o zriadení vecného bremena - Pavlus Residence

Hlasovanie č. 21

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, v ktorej budúcim povinným z vecného bremena je Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO:00 317 462,  investorom je spoločnosť Pavlus Residence, s.r.o., so sídlom Dolná Breznica 257, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 52 166 139 a budúcim oprávneným z vecného bremena je Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151.

Predmetom zmluvy je záväzok budúceho povinného z vecného bremena uzavrieť s investorom do 90 dní odo dňa doručenia výzvy, zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, predmetom ktorej bude zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena ako výlučného vlastníka nehnuteľnosti strpieť umiestnenie NN káblového vedenia,  v práve priznania ochranného pásma v zmysle platných právnych predpisov a v  práve vstupu a prístupu na predmetné pozemky (pešo, autom, technickými zariadeniami) za účelom prevádzky, údržby, kontroly, odstraňovania porúch a havárií, výmeny elektrickej siete alebo jej časti,  v práve odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena na pozemku

  • parcela reg. KN E označená parcelným číslom 1501/1, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 13 602 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1718 vedenom okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom pre obec Lednické Rovne, k. ú. Lednické Rovne

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú náhradu, ktorá bude určená na základe znaleckého posudku.

Za:

11

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 96/2023-2

 

Bod programu 14: Predaj stavby – Medné

Hlasovanie č. 22

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

stavba so súp. č. 208, postavená na pozemku - parcela reg. KN C parc. č. 1/18, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70 m2, zapísaná na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Medné,  vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Roman Baška a manželka Monika Bašková obaja s trvalým pobytom: Medňanská 192/18B, 020 61 Lednické Rovne – Medné, za kúpnu cenu vo výške 12.825 Eur. Poplatky súvisiace s vyhotovením ZP a správny poplatok za návrh na vklad budú znášať kupujúci.

V zmysle §9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o schválení  prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje OZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že ide o prebytočný majetok obce, ktorý je pre obec a jeho organizácie nepoužiteľný a obec ho nepotrebuje na výkon svojich funkcií. Žiadatelia sú vlastníkmi susedných stavieb a pozemkov ako aj pozemku  reg. KN E parc. č. 6, k.ú. Medné a väčšinovým vlastníkom pozemku reg. KN E parc. č. 5, k.ú. Medné, na ktorých je predmetná stavba postavená.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 24.01.2023.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za:

11

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 97/2023-2

 

Bod programu 15: Projekt INTERREG

Hlasovanie č. 23

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

dôvodovú správu k dofinancovaniu projektu s názvom: ,,Keď krehké sklo má silu, ktorá spája“ a číslo NFP304020CJL7,“ tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Za:

11

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 98/2023-2

 

Hlasovanie č. 24

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zmenu uznesenia OZ obce Lednické Rovne č. 73/2023-1 zo dňa 19.1.2023 a to tak, že pôvodné znenie uznesenia č. 73/2023-1 sa nahrádza nasledovným znením:

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 14 796,51 EUR.

Za:

11

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 99/2023-2

 

Bod program 17: Rôzne 

Hlasovanie č. 25

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

nový návrh plánu zasadnutí OZ Lednické Rovne, ktorý je nasledovný:

18.4.2023

28.6.2023

28.9.2023

12.12.2023

Za:

11

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 100/2023-2

Samospráva

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:15
TÝŽDEŇ:2592
CELKOM:1818867

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.