Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 22.02.2024  o 16,30 hod.

 v sobášnej sieni OcÚ v Lednických Rovniach

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program : 

 1. Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

            návrhovej komisie a programu rokovania

 1. Príspevky občanov
 2. Kontrola plnenia uznesení z posledného OZ, konaného dňa 14.12.2023
 3. Návrh VZN č. 4/2024 o zrušení VZN č. 2/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení, so sídlom na území obce Lednické Rovne
 4. Žiadosť o prenájom priestorov v Dome služieb – p. Ondrichová
 5. Žiadosť o prenájom priestorov v Zdravotnom stredisku – TB Servis
 6. Správa z kontroly – Prima LR s.r.o
 7. Aktuálny prehľad čerpania dotácií
 8. Plán zasadnutí OZ na rok 2024
 9. Rôzne
 10. Záver

 

Rokovanie

 

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

                        schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných  9 poslancov, a teda rokovanie  je uznášania schopné. Ospravedlnil poslancov Bc. Juraja Mašlaňa a Ing. Jaroslavu Kazdovú. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov p. Štefana Ďurka a  p. Vladimíra Janovca. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Ing. Stanislava Backa a Mgr. Michala Kozáka a dal o uvedenom hlasovať.

 

OZ VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Stanislav Backo, Mgr. Michal Kozák

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

Starosta obce uviedol, že program dnešného zasadnutia poslanci obdržali s materiálmi, nakoľko nikto z poslancov nemal doplňujúce návrhy dal o ňom hlasovať. 

OZ SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 2./  Príspevky občanov

 

Ing. Prekop – vyjadril sa k problematike parkovania v obci, pretože sa parkuje na chodníkoch a trávnikoch  a navrhol, aby obec vypracovala koncepciu parkovania pre budúcnosť. Ďalej sa vyjadril k výsadbe stromov v obci – bolo to nekoncepčné, posadené v baloch, ale časom sa ťažiská pohli a stromy rastú krivo, niektoré stromy vyschli a bolo by treba ich odstrániť. Ďalšia vec je dlažba na dome služieb a drevený vchod ku mäsiarstvu. Navrhoval prerokovať to s vlastníkom predajne, či by nemohol schody zrekonštruovať, alebo sa spolupodieľať na rekonštrukcii.  

Odpovedal starosta obce – vyjadril sa k parkovaniu, je to problém všade, aj na malých obciach. Máme zámer zjednosmerniť cesty v Súhradke a na Majeri, a tiež spoplatnenie parkovacích miest. Myšlienku máme, chce to trochu času a hlavne financie, projekty sú drahé. Stromy – niektoré boli vymenené, preveríme situáciu a poriešime to. Rekonštrukcia domu služieb bola pozastavená z finančných dôvodov.

Ing. Brezániová – spýtala sa na rekonštrukciu „sochy rytiera“, vízia bola, že bude aj popis k tomu, v akom je to štádiu?

Ing. Prekop – informácia bude, je to v procese riešenia, vyrába sa anglický text.

Ing. Backo – informoval, že tabuľa je pripravená

 

K bodu 3./      Kontrola plnenia uznesení z posledného OZ, konaného dňa 14.12.2023

 

Ing. Daško – uviedol, že predložil kontrolu plnenia uznesení v písomnej forme štandardným spôsobom.

Starosta obce prečítal uznesenie, nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky   dal o ňom hlasovať.

 

OZ BERIE NA VEDOMIE

kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, konaného dňa 14.12.2023.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

K bodu 4./      Návrh VZN č. 4/2024 o zrušení VZN č. 2/2023 o určení výšky finančných

                        prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka

                        školských zariadení, so sídlom na území obce Lednické Rovne

 

Starosta obce – uviedol, že na základe zmeny legislatívy rušíme uvedené VZN.

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce  požiadal Ing. Backa o prečítanie návrhu uznesenia.

OZ SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2024 o zrušení VZN č. 2/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení, so sídlom  na území obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 5./      Žiadosť o prenájom priestorov v Dome služieb – p. Ondrichová

 

Starosta obce – uviedol, že p. Ondrichová z dôvodu odchodu na dôchodok, požiadala o prevedenie predajne na svoju dcéru. Obchod bude fungovať na rovnaký účel - predajňa detského textilu. 

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie návrhy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia v uvedenom bode.

 

OZ SCHVAĽUJE

nájom nehnuteľného majetku nebytového priestoru v priestoroch Domu služieb pre Zuzana Pajerchinová, Májová 232/17, 020 61 Lednické Rovne z dôvodu, že terajší nájomca Anna Ondrichová požiadala Obec Lednické Rovne o zmenu v osobe nájomcu na svoju dcéru, a to za rovnakých podmienok a na rovnaký účel  - predajňa detského textilu.

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

 

 

K bodu 6./      Žiadosť o prenájom priestorov v Zdravotnom stredisku – TB Servis

 

Starosta obce – uviedol, že TB servis požiadali o prenájom priestorov v zdravotnom stredisku na kancelárske účely.

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie návrhy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia v uvedenom bode.

 

OZ SCHVAĽUJE

nájom nehnuteľného majetku nebytového priestoru v priestoroch Zdravotného strediska pre nájomcu Ivan Budjač TB SERVIS - TROŠKA, BUDJAČ, Májová 219, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 41847750, na kancelárske účely súvisiace s predmetom činnosti nájomcu. Cena za nájom bude stanovená podľa aktuálneho sadzobníka, schváleného OZ.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 7./      Správa z kontroly – Prima LR s.r.o

 

Ing. Daško – uviedol, že správa bola spracovaná ešte v minulom roku, ale zostal PN. Teraz to preveroval, výmaz spoločnosti stále neprebehol, ubezpečil poslancov, že sa tomu bude venovať aj naďalej.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie návrhy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia v uvedenom bode.

 

OZ BERIE NA VEDOMIE

Správu z kontroly procesu výmazu z Obchodného registra a zániku spoločnosti Prima LR tak, ako bola predložená na rokovanie OZ

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 8./      Aktuálny prehľad čerpania dotácií

 

Starosta obce informoval, že predložil aktuálny prehľad plánovaných eurofondových akcií. Prvý projekt je podaný v rámci plánu obnovy a to kompletná rekonštrukcia obecného úradu, ďalší projekt je rekonštrukcia pavilónu „B“ , sumy sú veľké z dôvodu toho , že  podmienkou týchto projektov sú energetické úspory značného rozsah, aby to spĺňalo všetky požiadavky  EÚ , a v rámci integrovaného OP (operačného programu) sa podarilo presadiť aj rekonštrukciu školskej jedálne, bude treba na to aj spoluúčasť, preto sme opatrní v ostatných veciach. Je predložené aj vyhodnotenie lode kostola a schodiska v parku, verejné osvetlenie, ide sa robiť kamerový systém v parku a plánujeme dokončiť chodník ku gotickej bráne. Máme podaný projekt z MAS-ky – Horenická Hôrka centrum, dokončenie cyklotrasy – z vlastných zdrojov, a projekt pumptreckovej dráhy, čakáme na výzvu, hasiči LR majú podaný projekt na rekonštrukciu dráhy, denný stacionár je ukončený a otvorený, pripravuje sa aj tretia etapa rekonštrukcie parku a vybavenie jedálne a otvoril rozpravu.

Mgr. Kozák – ako je to s telocvičňou? Pozemky sú stále nedoriešené? Aký je termín dokončenia cyklotrasy z našej strany? Spýtal sa na chodník v Horenickej Hôrke a kedy je tam naplánovaná kanalizácia?

Starosta obce – telocvičňa, nie sú tam vysporiadané pozemky a bežia tam nejaké súdne spory. Cyklotrasa – dokončuje sa stavebné povolenie, je to otázka financií, potvrdil otvorenie cyklotrasy zo strany TSK v apríli 2024. Nedá sa tam položiť asfalt na cudzie pozemky, sú tam vlastníci, ktorí sú v podstate nevysporiadateľní, a plánuje sa tam veľká výstavba a výkopové práce. My pokračujeme za Yurou, most je opravený, plot je posunutý, pozemok od Yury odkúpený,  teraz dobieha stavebné povolenie, chceli by sme to čo najskôr spustiť. Kanalizácia v Hor.Hôrke je naplánovaná na rok 2024 - 2025, je to projekt PVS Pov.Bystrica, my spolupracujeme, jedná sa v projekte aj o časť čističky a o obec Dolná Breznica, je to veľký projekt.

OZ  BERIE NA VEDOMIE

Správu o aktuálnom prehľade čerpania dotácií tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 9./      Plán zasadnutí OZ na rok 2024

 

Starosta obce uviedol, že plán zasadnutí OZ mali poslanci predložený s materiálmi na dnešné zasadnutie.

 

Ing. Brezániová – uviedla, ako príklad obec Beluša, že v pláne zasadnutí sú  konkrétne termíny s konkrétnymi úlohami na dané témy.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie návrhy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia v uvedenom bode.

 

OZ SCHVAĽUJE

plán zasadnutí OZ obce Lednické Rovne na rok 2024, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 10./    Rôzne

Starosta obce privítal zástupcov spoločnosti RONA, a.s. Aj keď KD nie je na programe rokovania, so súhlasom poslancov im odovzdal slovo, aby sa vyjadrili.

Ing. Hajdík – vyjadril sa, že prišli kvôli kultúrnemu domu, a čo chcú dosiahnuť. Informoval, že so starostom sa dohodli na znaleckom posudku, ktorý má byť vyhotovený cca v marci, KD plánujú dať na obec. Uviedol, že 30 rokov to financuje RONA, taktiež aj šport, futbal, kurty, kúpalisko, dôchodcov, za tých 30 rokov do toho RONA dala nemalé financie. Nepáčilo sa im, že to bolo jednostranne medializované, čakajú, že to bude vysvetlené aj na FB stránke.  

Ing. Vačko – uviedol, že je 47 rokov spojený s Rovňami. Pôvodne bol Závodný klub a učilište majetkom LR Crystal. Keď sprivatizovali sklárne, dostavali aj bytovku – byty pre zamestnancov, 30 rokov dotujú KD, faru, kurty a kúpalisko. Mrzí ho, že starosta používa argumenty od určitého času.  Vysvetlil, že za posledné 3 roky prekonali 3 krízy, ale stále zabezpečovali prácu ľuďom. Príspevky na FB ho urážajú a berie ich osobne. Nikdy sa ničím nechválili, keď zamestnanci potrebovali pomoc, tak pomohli. Najviac ho bolelo, že to lajkovali ľudia, ktorým pomohli. Vždy sa snažili nájsť cestu dohody, vadí mu, že z obce nešla informácia, ktorá by upravila tieto hrozné dezinformácie.   Zveľaďovali obecný majetok.

Mgr.art.Turza – k príspevkom na FB uviedol, že na takejto verejnej platforme  keby si to mal človek všetko pripúšťať musel by sa z toho zrútiť. Myslí si, že aj obec sa zdržala vyjadrení z dôvodu, že prebiehajú rokovania. Celý tento proces spustil len ten inzerát o predaji KD. Podľa neho by bolo lepšie jednať s obcou a nie dávať inzerát na predaj.

Starosta obce – vysvetlil, ako došlo k nahrávaniu reportáže. Nikoho z televízie nevolal, prišlo mu do kancelárie 7 ľudí z verejnoprávnej televízie a TA3. Telefonoval aj p. Hadíkovi a p. Brnkovi, aby sa prišli vyjadriť. Reportáž bola účelovo zostrihaná, hovoril aj pozitívne veci o spolupráci s Ronou.  Čo sa týka súdu, musel konať, bolo mu to nepríjemné, ale je správca verejného majetku, musel reagovať, má právnu zodpovednosť. Za spoluprácu s Ronou v oblasti športu a kultúry sa poďakoval.

Ing. Brezániová – vyjadrila sa, že pointa je v tom, že starosta hovorí, že si váži partnerov, ale musel podať žalobu. Nemôže hovoriť o peknom partnerskom vzťahu a podať žalobu.

Ing. Karasová – vyjadrila sa k FB príspevkom – administrátor mohol príspevky pozastaviť. Chápe postup obce, navrhovala by, keď už bola jedna vec zverejnená, aby bolo zverejnené aj ako sklárne prispievajú.

Ing. Backo – na FB neboli všetky príspevky, neboli tam vulgarizmy, boli uverejnené len názory ľudí.

Starosta obce – vysvetlil situáciu – v roku 1998 bola podpísaná zmluva o prevode KD na Ronu, že budú prevádzkovať kino, knižnicu  a kultúru a dáva sa im to do majetku za  1.000,-Sk, s tým, že obec má predkupné právo. Postupne zaniklo kino, knižnica prešla pod obec. Nikto nespochybňuje, že investovali veľké finančné prostriedky, či do kultúrnych akcií, koncertov. V roku 1998 bolo sa stalo, že nejakou chybou katastra neboli zapísané vecné bremená, uvedené v zmluve. Prekvapil nás všetkých inzerát na predaj KD. Obec bola iniciátorom stretnutia, zmluva je platná, z bezpečnostného hľadiska musel konať, súdom bolo uložené, aby sa nemohol uskutočniť predaj a do 30 dní máme podať návrh, čo ďalej.  Po novom roku prišlo oznámenie, že prestávajú dotovať aj iné veci. Média oslovili nás, oslovili aj Ronu, prezentovali to tak ako sme videli. Je v pozícií, že majetok obce musí chrániť, či je mu to príjemné, alebo nepríjemné. Navrhovali sme zaplatiť 1.000,- Sk plus vložené investície, Rona to pripravuje a musí to odobriť aj znalec. My s Ronou spolupracujeme aj v iných veciach ako napr. Nórske fondy.

Ing. Brezániová – súhlasí, že majetok obce treba ochraňovať, upozornila aj na kúpalisko a schody na dome služieb, ktoré treba opraviť. Ďalej apelovala na zriadenie oficiálnej FB stránky obce. Uviedla, že sa prestavuje stará pošta, spýtala sa, či nevieme čo sa tam robí?

Starosta obce – FB stránku, ktorá teraz funguje, zriadila dobrovoľne istá skupina chlapcov, ktorí už nemali záujem spravovať ju. Keďže tam je 4 tis.ľudí ponúkli nám ju, informujeme na nej o akciách, zameriavame sa na  veľké projekty. Nemyslí si, že oficiálne FB stránka je taká dôležitá.   Čo sa týka prestavby budovy starej pošty, jej vlastník plánuje prestavbu, v akej je fáze, to nevie, vie že plánuje kaviareň a byty.

Mgr. Kozák – spýtal sa, či by sa na stránku nedalo dať oficiálne stanovisko k problematike KD a uviesť veci na správnu mieru, že je návrh z ich strany, a že pokračujú rokovania, aby sa ukľudnili aj emócie ľudí  Spýtal sa kde zoberieme peniaze na KD? Ďalej požiadal o vysypanie jám pri zdravotnom stredisku a opraviť jamy pri kostole.

Starosta obce – vieme o tom, v prvom rade treba urobiť odvodnenie pri zdrav.stredisku, nevieme do čoho sa skôr pustiť. Park je krásny, len berie nám moc síl a financií.

Ing. Brezániová – na financovanie KD sa pýtala už pri rozpočte. Vyjadrila sa, že  je dôležité, aby vzťahy boli vyrovnané a korektné,  a že si vážime svojho najväčšieho zamestnávateľa, ktorého máme v obci.

 

Podrobnejší priebeh a diskusiu zo zasadnutia OZ nájdete na www.lednickerovne.sk

 

K bodu 11./    Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť  a rokovanie ukončil.

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Štefan Ďurko

p. Vladimír Janovec

 

 

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                      starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Zajtra má meniny Júlia, Juliána, Liana, Rita

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:213
TÝŽDEŇ:663
CELKOM:1803665

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.