Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 16.04.2020  o 16,00 hod.

 v Kultúrnom zariadení RONA, a.s.  Lednické Rovne

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 20.02.2020

  3./ Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obce č. 1/2020

  4./ Stanovisko kontrolóra obce k čerpaniu úveru

  5./ Návrh čerpania nového úveru

  6./ Zníženie úrokovej sadzby a predĺženie doby splácania úveru na už existujúcom úvere

  7./ Návrh VOS na predaj pozemku CKN č. 372/35 a CKN č. 372/36 v k. ú. Lednické Rovne

  8./ Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019

  9./ Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020

10./ Návrh zmeny nájomcu prevádzky Infocentra a verejných WC

11./ Rôzne

12./ Záver

 

 

Rokovanie

 

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

                        schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných. Uviedol, že napriek krízovým opatreniam zvolal zastupiteľstvo, lebo je potrebné poriešiť ekonomické veci. Konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 9 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov:  Ing. Backa a p. Mončekovú.  Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Mišíka a p.Janovca.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce uviedol, že materiály na dnešné rokovanie boli zverejnené, teda aj program rokovania a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“

 

Ďalej starosta obce uviedol, že ho dnes oslovila Ing.Karasová s návrhom, aby sa  poslanci vzdali odmien a aj starosta obce, aby si znížil plat.

 

Ing.Karasová – navrhla, aby sa  poslanci vzdali odmien za zasadnutia OZ počas mimoriadnych opatrení a tiež zníženie platu starostu s presným vyčíslením. Tieto finančné prostriedky navrhla odvádzať do fondu, ktorý bude využitý na riešenie dôsledkov počas koronavírusu.

 

Starosta obce – uviedol, že 31.marca sa vzdal 20% z platu. Navrhol, vytvoriť transparentný účet, na ktorý bude každý mesiac uvedených 20% odvádzať. Taktiež je na poslancoch, či a koľko na tento účet prispejú. Číslo transparentného účtu bude zverejnené a všetci, kto chcú môžu prispieť. Ďalej uviedol, že ak by sme mali schvaľovať uznesenie, nebolo doručené 3 dni pred zasadnutím a teda by to mohol niekto spochybniť. Preto navrhuje transparentný účet.

 

Ing. Karasová – uviedla, že súhlasí s týmto návrhom, teda so zriadením transparentného účtu.

 

Starosta obce poďakoval aj pracovníkom obecného úradu a zástupcovi starostu obce, ktorí sa vzdali 10% zo miezd a financie zostávajú na účte obce. 

 

K bodu 2./      Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa

                        20.02.2020

 

Ing. Daško, kontrolór obce previedol kontrolu plnenia uznesení č. 134/2020-02 až 176/2020-2 zo dňa 20.02.2020.  Boli prijaté uznesenia konštatujúce, schvaľujúce a určujúce. Konštatoval, že väčšina uznesení je splnených a niektoré sú v plnení.

Kontrolu plnenia uznesenia OZ berie na vedomie.

 

K bodu 3./      Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obce č. 1/2020

Starosta obce – informoval, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu uplatnil právomoc starostu obce a  presunul z položky kultúra 15 tis.€ na bežné výdavky z dôvodu, že  je potrebné investovať v čase koronavírusu – výdavky súvisiace s dezinfekciou,   nakupovali sme rúška, materiál pre lekárov. 750 € som poskytol zo svojich zdrojov. Rúška distribuovala obecná polícia, najskôr  na požiadanie, pre lekárov a rizikové oblasti, ako slobodárka a Uhrovec, neskôr hlavne seniorom a všetkým občanom. Informoval, že urobil takúto zásadnú vec v rozpočte obce.

Rozpočtové opatrenie č. 1/2020  berie OZ na vedomie.

 

K bodu 4./      Stanovisko kontrolóra obce k čerpaniu úveru    

 

Starosta obce vysvetlil, že uvedený bod súvisí s bodom 5./ programu. Pri schvaľovaní rozpočtu sme schválili úver vo výške 300 tis.€. Sú to veci súvisiace a eurofondami. Zdravotné stredisko je v dezolátnom stave, pri rekonštrukcii  sme zistili závažné chyby. Zajtra máme stretnutie so statikom.  Je tam problém s priečkami – sú tenké a nestabilné, niektoré nosné steny nemajú preklady, podlahy sa prepadajú, je tam škvárobetón, kanalizácia ide nanovo, s tým sme nerátali. Jediné riešenie je vybrať podlahu, urobiť novú betónovú platňu, vybudovať nové priečky, je to cca 100 tis. € naviac. Aj toto by sme vyriešili úverom. Musíme požiadať ministerstvo o zmenu, uvidíme ako bude reagovať.  Na denný stacionár máme schválený príspevok cca 300 tis.€, uvidíme či do toho pôjdeme. Okrem týchto eurofondových aktivít neplánujeme nič iné, iba nevyhnutné opravy. 

 

Ing. Daško –  v zmysle legislatívy sa vyjadril k čerpaniu úveru. Stanovisko obdržali poslanci s pozvánkou na dnešné rokovanie a prečítal ho. Uviedol, že obec neprekročila maximálnu výšku dlhu 60%. Pri započítaní úveru stúpne výška dlhu obce v súčasnej dobe na 45,74 % , tým je podmienka zákonnosti splnená. Konštatoval, že obec Lednické Rovne spĺňa podmienky dané zákonmi  na čerpanie úveru 300 tis.€ na dobu 10 rokov a odporúča schválenie úveru. Formálne sú teda splnené podmienky, aby obec mohla čerpať úver.

 

Ing. Brezániová – vyjadrila sa, že si myslí, že v tejto chvíli zobrať úver, keď nevieme čo nás čaká o ½ roka, je nezodpovedné.

 

Starosta obce – vyjadril sa, že diela musíme dokončiť. Keby sme vedeli   čo sa bude diať, nezačali by sme s rekonštrukciou zdravotného strediska. Teraz už ho musíme dokončiť, lebo by nebola zabezpečená zdravotná starostlivosť pre občanov. Ako starosta urobil viacero opatrení – vymenoval obmedzenia k 31.03.2020 (vypovedali sme zmluvy s právnymi kanceláriami, zrušili sme kultúrne akcie, znížili platy zamestnancov, znižujeme príspevok na MŠ a ZŠ), musíme riešiť veci, ktoré sú rozbehnuté a musíme aj v tejto fáze konať.

 

Ing. Brezániová – ak sa hovorí o nových rozpočtových opatreniach bolo by pekné, keby to predložil v účtovnej forme – v číslach. MŠ je už zrealizovaná, ak sa niečo vyskytne v poriadku, ale zdravotné stredisko - ako sa pripravujú materiály, stavebné materiály, keď sa vyskytnú takéto problémy. Skúsený stavbár vie čo ho čaká.

 

Starosta obce - ak sa niečo vybúra, nemôžeme vedieť čo tam čaká. Nemôžeme vedieť dopredu či sú tam preklady, alebo nie je cement.

 

Ing. Daško – eurofondy už začali, ak by neboli dokončené hrozia vysoké sankcie. Skúsenosti z praxe má také, že sa stáva, že sa objavia nečakané veci.

 

Starosta obce – úver sme schválili ešte minulý rok pri schvaľovaní rozpočtu, teraz schvaľujeme od koho a za akých podmienok.

 

Nakoľko už nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce uviedol, že  stanovisko hlavného kontrolóra obce k poskytnutiu úveru vo výške 300.000,-Eur na dobu 10 rokov berie OZ na vedomie.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený. Poslankyňa Ing.Karasová nebola počas hlasovania prítomná.

 

 K bodu  5./    Návrh čerpania nového úveru

 Starosta obce uviedol, že sme požiadali o 4 ponuky. Najvýhodnejšie vyšla ponuka z Prima banky. Dali sme požiadavku, že ak zoberieme ďalší úver, aby znížili úrokovú sadzbu úveru, ktorý u nich už máme. Ponuka je taký balík – úver 300 tis.€ s úrokovou sadzbou 0,45% a zníženie úroku starého úveru z 1,4% na 0,8% a predĺženie splatnosti na 10 rokov.

 

Ing. Karasová – uviedla, že musí odísť, nakoľko ako bankový pracovník sa nemôže k problematike úverov vyjadrovať. 

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce  a požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o prijatí úveru vo výške 300.000,-Eur, ktorý poskytuje Prima banka Slovensko, a.s.   a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený. Poslankyňa Ing.Karasová nebola počas hlasovania prítomná.

 

K bodu  6./     Zníženie úrokovej sadzby a predĺženie doby splácania úveru na už    

                        existujúcom úvere

 

Starosta obce uviedol, že podmienky sme prerokovali v predchádzajúcom bode a požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia.

Mgr. Mišík prečítal uznesenie o zmene splatnosti existujúceho úveru č.  15/001/08, na 10 rokov odo dňa podpísania dodatku k Úverovej zmluve, ktorý poskytla Prima banka Slovensko, a.s. a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený. Poslankyňa Ing.Karasová nebola počas hlasovania prítomná.

 

 K bodu 7./     Návrh VOS na predaj pozemku CKN č. 372/35 a CKN č. 372/36 v k. ú.

                        Lednické Rovne

 

Starosta obce informoval, že prvá súťaž bola zrušená, pretože ponuka nebola jednoznačná. V podmienkach bola uvedená nízkopodlažná budova. Podľa príručiek má nízkopodlažná budova 4 podlažia, oni mali ponuku na 5 podlaží,  čo nebolo jednoznačné. Druhá súťaž bola zrušená, lebo neprebehla platby istiny, čo súťažiaca firma napadla, preto nám právna firma doporučila zrušiť súťaž a vyhlásiť novú.

 

Mgr. Mišík – keď sme to realizovali, prvá ponuka bola nejednoznačná aj tým, že záujemca podmieňoval ponuku aj kúpou ďalších m2. Takže sa vyskytli dva momenty, ktoré neboli jednoznačné – podlažnosť a m2. Vyhodnotili sme to ako nejednoznačné a podľa záujmu v druhej súťaži je jasné, že cena za odpredávaný pozemok bude vyššia, čo je pre obec dobré.

 

Ing.Brezániová – čo znamená administratívna chyba, je to uvedené na výveske. Spravili sme ju my, ako obec. Bola v komisii, jeden uchádzač bol vybraný, čo sa tam stalo?

 

Mgr. Mišík – radili sme sa s právnou agentúrou, že súťaž môže byť platná, ale ak by to súťažiaci napadol, ako hovoril pre nezrealizovanú platbu istiny,  predĺžila by sa doba predaja pozemku, pretože ak by to išlo na súd trvalo by to omnoho dlhšie. Zo schválených podmienok VOS máme právo súťaž zrušiť, takže z titulu právnej čistoty sme sa rozhodli súťaž zrušiť a vyhlásiť novú.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce  a požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o spôsobe prevodu majetku  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing.Karasová)

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce uviedol, že podmienky VOS boli zverejnené a poslanci ich obdržali s materiálmi, navrhol aby sa podmienky nečítali v plnom znení.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce  dal hlasovať  o podmienkach VOS  - 3.kolo.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing.Karasová)

Návrh bol schválený.

Starosta obce navrhol  5-člennú komisiu na vyhodnotenie ponúk VOS - verejnej obchodnej súťaže – KBV zloženú z: Mgr. Martin Mišík, Mgr. Mária Balážová, Bc. Jozef Hollan, Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

K bodu  8./     Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019

 

Ing.Daško – uviedol, že došlo k špecifickej situácii, lebo zo závažných a objektívnych zdravotných problémov a následne úmrtia bývalého kontrolóra obce Ing. Tichého neboli vykonávané kontroly za rok 2019. Keďže nastúpil do funkcie hlavného kontrolóra obce od 01.03.2020 uviedol, že za rok 2020 plánuje predložiť dve správy o kontrolnej činnosti za I. a II. polrok 2020, pričom minimum je jedenkrát ročne. Do predloženého plánu kontrol na rok 2020 plánuje zahrnúť dve úlohy za rok 2019, a to  kontrola čerpania a vyúčtovania dotácií za rok 2019 a kontrola plnenia uznesení za II.polrok 2019. Obsahom tejto správy je podať vysvetlenie objektívnych skutočností, ktoré znemožňovali výkon kontrolnej činnosti za rok 2019 z dôvodov nanajvýš objektívnych.

 

Ing. Brezániová – spýtala sa, či kontrola čerpania dotácií za rok 2019 sa bude týkať transferu  našich dcérskych spoločností? Teda Ledrov a Prima.

 

Ing. Daško – áno, bude sa týkať aj Ledrovu

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce konštatoval, že správu kontrolóra obce berie OZ na vedomie.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

K bodu   9./    Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020 

 

Ing. Daško – kontrolór obce uviedol, že je povinný dvakrát ročne predkladať  plán kontrolnej činnosti, a prečítal plán kontrol, ktorý poslanci obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie.

 

Ing. Brezániová – spýtala sa, či pri spoločnosti Prima, boli poslancom, v súlade so zákonom,  predložené všetky materiály, tak ako mali byť?

 

Ing. Daško – ak dáva návrh do plánu kontrol, treba presne formulovať bod.

 

Starosta obce – uviedol, že materiály na dnešné OZ  boli doručené poslancom 7-8 dní vopred. Prečo tento návrh neposlala Ing.Brezániová emailom vopred, aby nevznikali zmätky.  Nemá problém dať o tom hlasovať, ale treba brať do úvahy aj to, že pán kontrolór má nejaký úväzok, na ktorý si kontroly naplánoval.

 

Ing. Brezániová – navrhla do plánu kontrol doplniť bod:  „Odkontrolovať, či štatutár obce predložil OZ všetky doklady a náležitosti, ktoré mu vyplývajú v zmysle zákona, za spoločnosť Prima LR,  s.r.o.“ Či OZ boli v súlade predkladané všetky účtovné závierky, materiály, ako malo byť.

 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh Ing.Brezániovej.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (p.Daniš, p.Chudada)

Návrh bol schválený.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce  a požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o pláne kontrol s doplneným bodom a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu  10./  Návrh zmeny nájomcu prevádzky Infocentra a verejných WC

 

Starosta obce informoval o žiadosti  Bc. Hromádkovej Janovcovej, ktorá požiadala o zmenu nájomnej zmluvy na Infocentrum v osobe nájomcu, pretože si založila s.r.o. a požiadala o prevedenie nájomnej zmluvy na s.r.o. Zmluvu mali poslanci predloženú v materiáloch na dnešné rokovanie.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o spôsobe prenájmu Infocentra na spoločnosť Vivienn s.r.o. dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Ďalej Mgr. Mišík prečítal uznesenie o prenájme majetku – Infocentra spoločnosti Vivienn, s.r.o. na dobu určitú do 07.12.2020.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

bodu 11./    Rôzne

Starosta obce – uviedol, že tak ako sa v úvode dohodli, dáva hlasovať o  zriadení transparentného účtu obce  a  požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie.

OZ berie zriadenie transparentného účtu na vedomie.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce – uviedol, že Ing. Brezániová emailom požiadala o odpovede na dotazy:

  • Kto je nominovaný starostom obce v krízovom štábe?
  • Koľkokrát krízový štáb zasadal od 10.3.2020?
  • K akým opatreniam krízový štáb pristúpil mimo zverejnených opatrení?
  • 11.12.2019 sme schválili uznesením prevod pozemkov ZO Prúdy  -  V akom stave je jednanie s budúcimi vlastníkmi?
  • Prekládka elektrickej energie v časti Háj – v akom časovom horizonte k nej dôjde ?
  • Navrhujem zriadiť UZNESENÍM OZ oficiálnu FB stránku Lednické Rovne, z dôvodu objektívnej informovanosti všetkých obyvateľov obce, ktorí majú možnosť pripojiť sa k sociálnej sieti.

 

Odpovedal starosta obce – v krízovom štábe sú starosta obce, zástupca starostu, Bc. Hollan, p.Pokorný a p.Ďurko, zasadajú v podstate každé ráno, s p. Ďurkom sme v telefonickom kontakte. Opatrenia – zabezpečujeme pre občanov lieky, nákup potravín a nevyhnutných vecí, rozdalo sa cca 4 tisíc rúšok, zabezpečili sme rúška pre lekárov, do domova sociálnych služieb,  náš zamestnanec dezinfikuje 2x týždenne obec, zdravotné stredisko, obecný úrad, verejné priestranstvá, (autobusové zastávky, chodníky, stĺpy pri chodníkoch, zábradlia, smetné koše, okolie pri kaplnkách, KD, vývesné skrinky, lavičky, pešiu zónu. Funguje to tak, že napr. pri zabezpečení liekov občan zavolá, alebo napíše ktoré lieky potrebuje a obecná polícia mu ich donesie. Potraviny zabezpečujeme cez spoločnosť Ledrov, a teplú stravu a jej rozvoz zabezpečujú štyri reštaurácie z Lednických Rovní. Dezinfekciu sa nám podarilo zabezpečiť cez našu družobnú obec Skalité. Ku dňu 11.03.2020 sme zatvorili MŠ a ZŠ, teda o 5 dní skôr ako štát. Potom sme už preberali každodenne opatrenia štátu.

Čo sa týka pozemkov Prúdy, to bolo podané 27.02. 2020 na Kataster nehnuteľností, takže čakáme na zápis. Prekládky elektriky v časti Háj - aj elektrikári pracujú v takom nejakom núdzovom režime. Územné a stavebné konania prebehli.

Doplnil Mgr. Mišík – čaká sa na  právoplatnosť, až potom sa žiadajú  elektrikári.

 

Starosta obce uviedol, k zriadeniu oficiálnej facebookovej stránky obce LR - čo sa týka informovanosti obec má oficiálny kanál, a to je web obce, máme aplikáciu na mobily:

 „ V OBRAZE“, kde sa všetky tieto veci z webu prenášajú. Čo sa týka sociálnych sietí využíva stránku „Lednické Rovne“, ktorá nie je obecná, ale duplicitne tam zverejňujem všetky veci, lebo je tam 3200 členov, aby boli občania informovaní.

 

Ing. Brezániová - dala preto návrh na zriadenie oficiálnej stránky facebookovej, lebo je to oficiálny kanál. Komunitná stránka Lednické Rovne je komunitná, na túto stránku sa nemajú možnosť dostať  iní občania, pokiaľ nesúhlasia stať sa členmi komunity.   Čiže, ak by chceli po tejto ceste prísť k nejakým informáciám nemajú možnosť.  Ako príklad uviedla mesto Púchov, tam to funguje bezproblémovo. Môžeme o tom diskutovať, je to na poslancoch. 

 

Starosta obce – ak to chce prijať ako uznesenie, mala by dať návrh 3 dni vopred, ktorý bude obsahovať koľko to stojí, kto to zabezpečí a kto to bude obsluhovať. Naša obec nemá oddelenie marketingu a publicity ako Púchov. Oficiálnym zdrojom informácií obce je rozhlas, webová stránka obce teraz už aj  mobilná aplikácia.

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh Ing.Brezániovej na zriadenie facebookovej stránky:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslanci (Ing.Brezániová, Ing.Karasová)                   

                        „ proti“          -     5 poslancov (Ing.Backo, p.Janovec, p.Chudada,

                                                                          p.Mončeková, Mgr.Mišík)

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (p.Daniš, p.Ďurko)

Návrh nebol schválený.

 

p.Janovec – spýtal sa ako sme na tom s rozhlasom a SMS správami?

Odpovedal starosta obce – rozbehli sme aplikáciu „ V OBRAZE“, využíva ju zatiaľ 175 ľudí, SMS správy sme zatiaľ vypustili, čakali sme ako sa rozbehne aplikácia. Chceli sme sa zamerať na rozhlas, ale v tejto situácii uvidíme.

 

p.Chudada – poďakoval za zrkadlo umiestnené  v Horeniciach pri hlavnej ceste a upozornil, že podobný problém je aj pri vychádzaní z ulice Pod brehom (pri dome Hološkových). Bolo by dobré umiestniť  tam dve zrkadlá, keďže nie je určená hlavná cesta.

 

p.Mončeková – poďakovala starostovi a úradu, za všetkých zdravotníkov a lekárov zo zdravotného strediska, za ústretový prístup a starostlivosť, lebo  čo ako lekári nedostali od štátu, dostali od obce. Uviedla, že v okrese sme zatiaľ jedna z mála obcí, ktorá zabezpečila dezinfekciu obce.

 

Starosta obce poďakoval sestrám a lekárom za ich ochotu a zodpovedný prístup.

 

Ing.Karasová – uvítala by, keby mali viac informácií, ako sa budú riešiť príjmy a výdavky obce v tejto situácii. Navrhla stretnutie, aby sa hľadali možnosti, ako to  riešiť.

 

Starosta obce -  uviedol, že ak by sa schvaľovali rozpočtové opatrenia, určite to pôjde schvaľovacím procesom v OZ. Zatiaľ nevieme na čom sme, čo sa týka štátu. Riešia v prvom rade podnikateľov. Vie, že sa 25 starostov dožaduje stretnutia s ministrom financií. Príjem obcí je problém. Úspory hľadáme aj s riaditeľkami MŠ a ZŠ, taktiež so zamestnancami obce. V zálohe je aj prepúšťanie pracovníkov, alebo  vypínanie verejného osvetlenia. Dúfa len, že to ustojíme. Stanovili sme si priority, nepôjdeme do asfaltovania, rozhlas sme chceli tento rok, zatiaľ uvidíme, stopli sme všetky kultúrne akcie. Určite sa k tomu ešte stretneme.

 

K bodu 12./               Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a poprial všetkým v tejto mimoriadnej situácii hlavne veľa zdravia a  rokovanie ukončil.     

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

Overovatelia:

Ing. Backo

p. Mončeková

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:36
TÝŽDEŇ:2613
CELKOM:1818888

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.