Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 27 / 2017

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného

dňa 21.09.2017 o 16,00 hod. v Kultúrnom dome Lednické Rovne

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

 

A.  Konštatuje

 

1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 7 poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení : Mgr. Martin Mišík, Ing. Stanislav Backo

 

C.  Berie na vedomie

   

 1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 26/2017 zo zasadnutia OZ dňa 30.08.2017.
 2. Správu hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne o kontrolnej činnosti za I. polrok 2017.
 3. Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti Ledrov, spol. s r.o., so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 31 635 041, a to Márie Šlesárovej, trvale bytom Pod Brehom 88/21, 020 61 Lednické Rovne.
 4. Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti Prima LR s.r.o., so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 47 807 187, a to Márie Šlesárovej, trvale bytom Pod Brehom 88/21, 020 61 Lednické Rovne.
 5. Vyjadrenie p. Barkovej a jej právnej zástupkyne na uzavretie súdneho zmieru s Emíliou Barkovou – EMIBAR.

 

D. Schvaľuje

 

 1. Program dnešného zasadnutia OZ tak, ako bol navrhnutý v pozvánke na zasadnutie OZ.
 2. V zmysle čl. 7 bod 14. Rokovacieho poriadku môže prihlásený do rozpravy hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej istej veci môže poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dva krát.
 3. Zrušenie uznesenia č. 36/2010-D/2 zo dňa 22.11.2010, ktorým bolo schválené VZN č. 2/2010 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia.
 4. Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.
 5. Odkúpenie nehnuteľností vedených Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, zapísaných na: LV č. 731, k. ú. Horenice, a to pozemok C KN s parc č. 7 o výmere 79 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve Rudolfa Potočného, trvale bytom Sadová 183/9, 020 61 Lednické Rovne, o veľkosti podielu 3/20 k celku, Anny Potočnej, rod. Potočná, trvale bytom Obrancov mieru 1152/7, 020 01 Púchov o veľkosti podielu 1/20 k celku, Miroslava Chudadu, trvale bytom Horenická ul. 56/37, 020 61 Lednické Rovne, o veľkosti podielu 2/20 k celku, Jozefa Pupáka, trvale bytom Uhrovecká 304/18, 020 61 Lednické Rovne, o veľkosti podielu 17/40 k celku, Mariána Pupáka, trvale bytom Podskalie, 018 22 Pružina, o veľkosti podielu 7/40 k celku, Beaty Knapcovej, rod. Potočná, trvale bytom Rozvadze 427/5, 913 11 Trenčianske Stankovce, o veľkosti podielu 1/10 k celku, ďalej nehnuteľností zapísaných na LV č. 498, k.ú. Horenice, a to pozemok C KN s parc č. 6 o výmere 54 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, a pozemok C KN s parc č. 8/1 o výmere 574 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, ktoré sú obidva v podielovom spoluvlastníctve Rudolfa Potočného, trvale bytom Sadová 183/9, 020 61 Lednické Rovne, o veľkosti podielu 3/20 k celku, Anny Potočnej, rod. Potočná, trvale bytom Obrancov mieru 1152/7, 020 01, Púchov, o veľkosti podielu 1/20 k celku, Miroslava Chudadu, trvale bytom Horenická 56/37, 020 61 Lednické Rovne, o veľkosti podielu 2/20 k celku, Jozefa Pupáka, trvale bytom Uhrovecká 304/18, 020 61 Lednické Rovne, o veľkosti podielu 7/40 k celku, Mariána Pupáka, trvale bytom Podskalie, 018 22 Pružina, o veľkosti podielu 17/40 k celku, Beaty Knapcovej, rod. Potočná, trvale bytom Rozvadze 427/5, 913 11 Trenčianske Stankovce, o veľkosti podielu 1/10 k celku, všetko do výlučného vlastníctva Obce Lednické Rovne, spolu za kúpnu cenu vo výške 13.000,- EUR, a to na základe vzájomnej dohody s predávajúcimi. Predmetné nehnuteľnosti obec kupuje za účelom rozšírenia miestnej komunikácie a vytvorenia oddychovej zóny. Kúpa nehnuteľností bude predmetom kúpnej zmluvy medzi Obcou Lednické Rovne a vyššie menovanými spoluvlastníkmi.
 6. Vymenovanie člena dozornej rady obchodnej spoločnosti Ledrov, spol. s r.o., so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 31 635 041, a to Milana Chudadu, trvale bytom Hôrčanská 78/40, 020 61 Lednické Rovne, ktorý vo funkcii nahradí Máriu Šlesárovú, trvale bytom Pod Brehom 88/21, 020 61 Lednické Rovne.
 7. Vymenovanie člena dozornej rady obchodnej spoločnosti Prima LR s.r.o., so sídlom    

         Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 47 807 187, a to Milana Chudadu,  

         trvale bytom Hôrčanská 78/40, 020 61 Lednické Rovne, ktorý vo funkcii nahradí Máriu

         Šlesárovú, trvale bytom Pod Brehom 88/21, 020 61 Lednické Rovne.

 

E. Neschvaľuje

 

1.     Predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to pozemku v registri C KN parcela

        č. 622/24 o výmere 105 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na

        liste vlastníctva č. 1 v zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o     

        majetku obcí v znení  neskorších predpisov, pre  p.Katarínu Kojtalovú, rod. Ďurčíkovú

        a manžela Miroslava Kojtala, rod. Kojtal, obidvaja trvale bytom Súhradka 212/33,

        020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa   nakoľko nebola dodržaná

        podmienka schvaľovania trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

2.    Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, aby sa stal členom dozornej rady spoločnosti

       Ledrov,   s.r.o, so sídlom Schreiberova 369, Lednické Rovne

 

3.   Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, aby sa stal členom dozornej rady spoločnosti

      Prima LR, s.r.o, so sídlom Schreiberova 369, Lednické Rovne.

 

F.  Ukladá

 

1.   Opätovne prerokovať po podrobnom naštudovaní návrh na uzavretie súdneho zmieru

      s Emíliou Barkovou – EMIBAR na ďalšom OZ.

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Adolf, Adolfína

Zajtra má meniny Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:131
TÝŽDEŇ:131
CELKOM:1816406

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.