Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Pozvánka

P O Z V Á N K A

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

touto cestou Vás pozývam  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční

dňa  14. decembra 2023 / štvrtok / o 16,30 hod.

v sobášnej sieni obecného úradu

 

s nasledovným programom :

 

 1. Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

návrhovej komisie a programu rokovania

 1. Príspevky občanov
 2. Kontrola plnenia uznesení z posledných OZ, konaných dňa 28.9.2023 a 15.11.2023
 3. Návrh VZN č. 10/2023 o zrušení VZN č. 3/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Lednické Rovne
 4. Návrh VZN č. 11/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Lednické Rovne č. 8/2023 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári
 5. Návrh VZN č. 1/2024 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Lednické Rovne
 6. Návrh VZN č. 2/2024 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Lednické Rovne
 7. Návrh VZN č. 3/2024 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Lednické Rovne
 8. Čerpanie rozpočtu obce 01-09/2023, uznesenie finančnej komisie k čerpaniu rozpočtu
 9. Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2024
 10. Návrh Programového rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2024, 2025 a 2026, správa kontrolóra obce a uznesenie finančnej komisie k návrhu rozpočtu obce na roky 2024, 2025 a 2026
 11. Návrh Strategického plánu, zámerov a cieľov vyplývajúcich z programového rozpočtu obce Lednické Rovne na roky 2024, 2025, 2026
 12. Návrh na doplnenie členov komisií
 13. Návrh zmluvy o poskytnutí finančného príspevku – Aliis PU, n.o.
 14. Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2024
 15. Správa o spoločnosti PRIMA LR
 16. Návrh zmluvy na vývoz TKO
 17. Návrh zmluvy na vývoz VO kontajnerov
 18. Návrh dodatku k zmluve na cintorínske služby
 19. Program rozvoja obce Lednické Rovne na roky 2024 – 2030
 20. Komunitný plán sociálnych služieb obce Lednické Rovne do roku 2030
 21. Prerokovanie žiadostí k Územnému plánu obce
 22. Odpredaj pozemku Markovič
 23. Nájomná zmluva Vivienn s r.o. -  schválenie nájmu
 24. Zmluva o budúcej zmluve – vodomerná šachta Dzurko, Baláž
 25. Rôzne
 26. Záver

 

V Lednických Rovniach 8.12. 2023                                                                           

Mgr. Marian Horečný                                                                                                           starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:129
TÝŽDEŇ:3133
CELKOM:1802474

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.