Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne,

konaného dňa 28.05.2019 o 16,00 hod. v zasadačke OcÚ Lednické Rovne

 

Č.j. St- 1003/2019/UK 1- A-10/Hn

 

UZNESENIE č. 5/2019-5

OZ

K o n š t a t u j e, že

z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 10 poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

UZNESENIE č. 6/2019-5

OZ

U r č u j e:

Mgr. Eriku Burianovú, za zapisovateľku,

p. Vladimíra Janovca a p. Jána Daniša, Dis, za overovateľov zápisnice.

 

UZNESENIE č. 7/2019-5

OZ

S c h v a ľ u j e:

program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne uvedený na pozvánke.

UZNESENIE č. 8/2019-5

OZ

V o l í:

Návrhovú komisiu v zložení:

  • Mgr. Mišík
  • P. Chudada

 

UZNESENIE č. 9/2019-5

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 11.04.2019.

UZNESENIE č. 10/2019-5

OZ

S c h v a ľ u j e:

návrh VZN č. 3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce tak, ako bol predložený na rokovanie obecnému zastupiteľstvu obce Lednické Rovne.

UZNESENIE č. 11/2019-5

OZ

S c h v a ľ u j e:

návrh VZN č. 5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Lednické Rovne s doplnkom v § 8 bod 6./ „ Starosta obce  po poskytnutí dotácie informuje na nasledujúcom  zasadnutí OZ komu bola dotácia poskytnutá, v akej výške a za akým účelom.“

 

UZNESENIE č. 12/2019-5

OZ

S c h v a ľ u j e:

návrh kúpnej zmluvy p. Crkoň tak, ako bola predložená na rokovanie OZ spolu s doplneným bodom 5. v článku IV. Kúpnej zmluvy, ktorý znie: „5. Kupujúci sa zaväzuje, že dobuduje oplotenie na nehnuteľnosti uvedenej v čl. I ods. 2 písm. b) tejto Zmluvy, a po stavebných prácach na kanalizačnej sieti zabezpečí úpravu terénu na nehnuteľnosti uvedenej v čl. I. ods. 2 písm. a) tejto Zmluvy, tak, že dá tento pozemok do pôvodného stavu, v akom sa nachádzal pred stavebnými prácami, a to všetko na náklady kupujúceho“.

 

UZNESENIE č. 13/2019-5

OZ

S c h v a ľ u j e:

žiadosť na prenájom nebytového priestoru na základe žiadosti od Evy Šimšálkovej, zo dňa 09.05.2019 tak, ako bola predložená na rokovanie obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne.

 

UZNESENIE č. 14/2019-5

OZ

S c h v a ľ u j e:

zrušenie uznesenia č. 22/2017 – D / 11.

 

UZNESENIE č. 15/2019-5

OZ

S c h v a ľ u j e:

1. Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom : ,,Vybudovanie denného stacionára  

    v obci Lednické Rovne“ realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC211-2018-27, ktorého

    ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce ;

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci ;

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške

   rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP, maximálne do 16 000

   EUR, v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci ;

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

 

UZNESENIE č. 16/2019-5

OZ

S c h v a ľ u j e:

návrh zmeny členov komisií takto:

Komisia bytová,:

            Odvolal : Katarína Dejová

               Zvolil : Zuzana Mikulášová

 

Komisia pre občianske záležitosti,:

               Zvolil : Richard Kellner

               Zvolil : Klára Pacíková

 

UZNESENIE č. 17/2019-5

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

príspevky občanov tak, ako ich občania predniesli na rokovaní OZ.

UZNESENIE č. 18/2019-5

OZ

S c h v a ľ u j e:

zahrnúť do najbližšieho rokovania OZ, riešenie otázky vysielania zasadnutia zastupiteľstva  v TV Považie.

UZNESENIE č. 19/2019-5

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

príspevky poslancov OZ a starostu obce Lednické Rovne, ako ich predniesli v bode rôzne.

 

Podpísal dňa:  29.05.2019

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:166
TÝŽDEŇ:3170
CELKOM:1802511

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.