Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne,

konaného dňa 28.05.2019 o 16,00 hod. v zasadačke OcÚ Lednické Rovne

 

Č.j. St- 1003/2019/UK 1- A-10/Hn

 

UZNESENIE č. 5/2019-5

OZ

K o n š t a t u j e, že

z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 10 poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

UZNESENIE č. 6/2019-5

OZ

U r č u j e:

Mgr. Eriku Burianovú, za zapisovateľku,

p. Vladimíra Janovca a p. Jána Daniša, Dis, za overovateľov zápisnice.

 

UZNESENIE č. 7/2019-5

OZ

S c h v a ľ u j e:

program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne uvedený na pozvánke.

UZNESENIE č. 8/2019-5

OZ

V o l í:

Návrhovú komisiu v zložení:

  • Mgr. Mišík
  • P. Chudada

 

UZNESENIE č. 9/2019-5

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 11.04.2019.

UZNESENIE č. 10/2019-5

OZ

S c h v a ľ u j e:

návrh VZN č. 3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce tak, ako bol predložený na rokovanie obecnému zastupiteľstvu obce Lednické Rovne.

UZNESENIE č. 11/2019-5

OZ

S c h v a ľ u j e:

návrh VZN č. 5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Lednické Rovne s doplnkom v § 8 bod 6./ „ Starosta obce  po poskytnutí dotácie informuje na nasledujúcom  zasadnutí OZ komu bola dotácia poskytnutá, v akej výške a za akým účelom.“

 

UZNESENIE č. 12/2019-5

OZ

S c h v a ľ u j e:

návrh kúpnej zmluvy p. Crkoň tak, ako bola predložená na rokovanie OZ spolu s doplneným bodom 5. v článku IV. Kúpnej zmluvy, ktorý znie: „5. Kupujúci sa zaväzuje, že dobuduje oplotenie na nehnuteľnosti uvedenej v čl. I ods. 2 písm. b) tejto Zmluvy, a po stavebných prácach na kanalizačnej sieti zabezpečí úpravu terénu na nehnuteľnosti uvedenej v čl. I. ods. 2 písm. a) tejto Zmluvy, tak, že dá tento pozemok do pôvodného stavu, v akom sa nachádzal pred stavebnými prácami, a to všetko na náklady kupujúceho“.

 

UZNESENIE č. 13/2019-5

OZ

S c h v a ľ u j e:

žiadosť na prenájom nebytového priestoru na základe žiadosti od Evy Šimšálkovej, zo dňa 09.05.2019 tak, ako bola predložená na rokovanie obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne.

 

UZNESENIE č. 14/2019-5

OZ

S c h v a ľ u j e:

zrušenie uznesenia č. 22/2017 – D / 11.

 

UZNESENIE č. 15/2019-5

OZ

S c h v a ľ u j e:

1. Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom : ,,Vybudovanie denného stacionára  

    v obci Lednické Rovne“ realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC211-2018-27, ktorého

    ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce ;

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci ;

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške

   rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP, maximálne do 16 000

   EUR, v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci ;

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

 

UZNESENIE č. 16/2019-5

OZ

S c h v a ľ u j e:

návrh zmeny členov komisií takto:

Komisia bytová,:

            Odvolal : Katarína Dejová

               Zvolil : Zuzana Mikulášová

 

Komisia pre občianske záležitosti,:

               Zvolil : Richard Kellner

               Zvolil : Klára Pacíková

 

UZNESENIE č. 17/2019-5

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

príspevky občanov tak, ako ich občania predniesli na rokovaní OZ.

UZNESENIE č. 18/2019-5

OZ

S c h v a ľ u j e:

zahrnúť do najbližšieho rokovania OZ, riešenie otázky vysielania zasadnutia zastupiteľstva  v TV Považie.

UZNESENIE č. 19/2019-5

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

príspevky poslancov OZ a starostu obce Lednické Rovne, ako ich predniesli v bode rôzne.

 

Podpísal dňa:  29.05.2019

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Kazimír, Gerazim, Romeo, Jadrana, Kazimíra

Zajtra má meniny Fridrich, Lucius, Teofil, Friderika, Teofila

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:213
TÝŽDEŇ:213
CELKOM:1759749

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.