Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne,

konaného dňa 07.11.2019 o 16,30 hod. v zasadačke OcÚ Lednické Rovne

č. 81/2019-11  až  96/2019-11

 

UZNESENIE č. 81/2019-11

OZ

K o n š t a t u j e, že

z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 11 poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

UZNESENIE č. 82/2019-11

OZ

U r č u j e:

Mgr. Eriku Burianovú, za zapisovateľku,

p. Tomáša Pokorného  a p. Vladimíra Janovca  za overovateľov zápisnice.

 

UZNESENIE č. 83/2019-11

OZ

V o l í:

Návrhovú komisiu v zložení:

  • Mgr. Martin Mišík
  • P. Ján Daniš, DiS

 

UZNESENIE č. 84/2019-11

OZ

S c h v a ľ u j e:

program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne.

 

UZNESENIE č. 85/2019-11

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 01.10.2019.

UZNESENIE č. 86/2019-11

OZ

S c h v a ľ u j e:

schvaľuje prebytočnosť pozemku, č. parc. č. C KN 372/35 , záhrada, o výmere 1748 m2 nachádzajúci sa v časti obce ul. Uhrovecká , zapísaný v LV č.1a zámer jeho predaja formou obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. s nasledovnými podmienkami súťaže:

I.

Predmet obchodnej verejnej súťaže

 

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej v texte aj „kúpna zmluva“) na nehnuteľný majetok obce Lednické Rovne nachádzajúci sa v obci Lednické Rovne, kat. úz. Lednické Rovne zapísaný na liste vlastníctva č. 1 vedenom na Okresnom úrade, Katastrálny odbor Púchov, a to pozemok:

 

  • parc. CKN č. 372/35, druh pozemku: záhrada, vo výmere: 1748m2

(ďalej v texte parcela aj ako „predmetná nehnuteľnosť“)

 

2. Obec Lednické Rovne stanovuje minimálnu predajnú cenu na sumu 65,- Eur/1m2. Obec Lednické Rovne si vyhradzuje právo zrušiť túto verejnú obchodnú súťaž,  pokiaľ nebude zo strany žiadneho súťažiacich ponúknutá cena minimálne 65,- Eur/1m2.

 

3.  Predmetnú nehnuteľnosť (parcelu) identifikované v čl. I ods. 1 je možné odkúpiť v celosti. Jeden a ten istý súťažiaci môže získať všetky parcely identifikované v čl. I. ods. 1. Na konkrétnu parcelu môže dať každý súťažiaci len jednu ponuku.

 

4.  Pokiaľ dvaja alebo viacerí súťažiaci dajú rovnakú najvyššiu ponuku, rozhodne o úspešnom súťažiacom skorší čas podania návrhu.

 

5. Predmetná nehnuteľnosť sa nachádza v intraviláne obce Lednické Rovne, vo východnej časti katastrálneho územia obce Lednické Rovne (ďalej v texte aj ako „obec“) v susedstve s existujúcou zástavbou bytových domov a je určené platným územným plánom obce na bytovú výstavbu. V súčasnosti je nezastavaná a jej terén je rovinatý. Napojenie územia na dopravnú infraštruktúru je riešené z existujúcej miestnej komunikácie, na ktorú sa napojí navrhovaný systém komunikácií.

 

6. Obec sa zaväzuje, že v prípade požiadavky väčšieho záberu pozemku pre projektovanú bytovú výstavbu a potrebnú dopravnú vybavenosť územia, Obec Lednické Rovne odpredá víťaznému uchádzačovi OVS požadovanú výmeru , maximálne 500m2, z pozemku parc. č. KNC 372/1, záhrady o celkovej výmere 4430m2 podľa podmienok stanovených v OVS za cenu za m2, podľa výsledku OVS.

 

II.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

 

1. Obchodná verejná súťaž (ďalej v texte len „súťaž“) sa začína dňom jej zverejnenia na webovej stránke www.lednickerovne.sk a na úradnej tabuli obce. Uzávierka pre podávanie ponúk je  do 30.01.2020 do 12:00 hod..

 

2. Ponuky do súťaže musia byť doručené osobne na adresu Obecného úradu Lednické Rovne a to v dňoch pondelok až štvrtok v čase od 7:30 hod. do 15:15 hod. a v piatok od 7:30 hod. do 12:00 hod..

 

Adresa:

Obec Lednické Rovne

Námestie slobody 32

020 61 Lednické Rovne 

 

Uchádzač obálku viditeľne označí textom:

„NEOTVÁRAŤ – Obchodná verejná súťaž KBV – cenová ponuka.“

 

3. Ponuka musí obsahovať:

 

a) identifikačné údaje súťažiaceho:

u fyzickej osoby: meno, priezvisko a rodné priezvisko, titul, dátum narodenia a rodné číslo, trvalé bydlisko, telefonický kontakt a emailovú adresu a 

u právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa:

obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra alebo iného registra v ktorom je súťažiaci zapísaný nie starší ako 3 mesiace, telefonický kontakt a emailovú adresu a pri právnických osobách i uvedenie osoby/ôb oprávnených konať za právnickú osobu;

b) označenie parcely o ktorú má súťažiaci záujem;

c) cenovú ponuku, a to uvedením sumy v eurách za 1 m2;

d) čestné vyhlásenie súťažiaceho, že v ponuke označenú parcelu kúpi tak ako stojí a leží so splatnosťou pri podpise kúpnej zmluvy.

e) čestné vyhlásenie súťažiaceho, že v čase podania ponuky nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti voči vyhlasovateľovi, ním zriadeným právnickým osobám alebo právnickým osobám s majetkovou účasťou vyhlasovateľa, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz a ani nebolo proti nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;

f) čestné vyhlásenie, že na dotknutej parcele bude realizovať bytovú výstavbu v súlade so záväznými regulatívmi územného plánu obce Lednické Rovne

g) čestné vyhlásenie súťažiaceho, že pristúpi na uzatvorenie kúpnej zmluvy s nasledovnými náležitosťami, na ktorých vyhlasovateľ trvá: kúpna cena bude uhradená pri podpise kúpnej zmluvy a správny poplatok za vkladové konanie pôjde na ťarchu súťažiaceho (kupujúceho).

h) súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zabezpečenia priebehu súťaže, jej vyhodnotenia a uzatvorenia kúpnej zmluvy;

i)  súťažiaci môže na jednu parcelu predložiť iba jeden súťažný návrh;

j) číslo účtu na ktoré má byť súťažiacemu vrátená zábezpeka uhrádzaná podľa bodu 5 tohto článku;

k) dátum a podpis súťažiaceho.

 

4. Súťažný návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme v slovenskom jazyku, na hmotnom substráte zabezpečujúcom trvalé zachytenie jeho obsahu.

 

5. Súťažiaci je povinný zložiť ako zábezpeku sumu vo výške 500,00 eur na účet vyhlasovateľa, číslo účtu v tvare IBAN: SK26 5600 0000 0029 9632 7001, a to za každú jednotlivú ponuku. Ako variabilný symbol uvedie každý súťažiaci VS: 456002. V poznámke platby uvedie právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ svoj obchodný názov a fyzická osoba uvedie svoje meno, priezvisko, adresu. Suma zábezpeky musí byť pripísaná na uvedený účet vyhlasovateľa najneskôr do 29.01.2020 do 24.00 hod..

Úspešnému súťažiacemu ako aj neúspešnému súťažiacemu bude suma zábezpeky vrátená po vyhodnotení súťaže, najneskôr v lehote 15 dní odo dňa vyhodnotenia.

V prípade, ak nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy z dôvodov na strane úspešného súťažiaceho (víťaza) zložená zábezpeka sa mu nevracia a prepadá v prospech vyhlasovateľa.

 

6. Pokiaľ úspešný súťažiteľ odmietne podpísať príslušnú kúpnu zmluvu, tak sa úspešným súťažiteľom stáva súťažiteľ ktorý ponúkol druhú najvyššiu kúpnu cenu pod podmienkou, že táto predstavuje výšku minimálnej požadovanej ceny 65,-Eur/m2. Analogicky sa postupuje i v prípade, že ponuku odmietne každí ďalší v poradí najúspešnejší uchádzač.

7. Ponuky ktoré nebudú spĺňať podmienky súťaže, budú pri vyhodnocovaní ponúk zo súťaže vylúčené.

 

8. Súťažiaci môžu svoje ponuky meniť, dopĺňať alebo odvolať do uzávierky podávania ponúk. Zmena a doplnenie ponuky môže byť vykonaná výlučne formou doručenia novej ponuky, ktorá nahradí pôvodnú ponuku.

 

9. Súťažiaci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži, tento nárok nemá ani víťazný súťažiaci.

 

III.

Vyhodnotenie ponúk

 

1. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných ponúk bude starostom obce zriadená 5 členná komisia, ktorá vyhodnotí súťažné ponuky 30.01.2020 o 13:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Lednické Rovne.  Predsedu komisie si jej členovia zvolia spomedzi seba, a to prostou väčšinou hlasov z celkového počtu členov. Podľa hlasovacieho kľúča uvedeného v predchádzajúcej vete bude komisia rozhodovať o každej otázke ktorá jej prináleží.  Kritériom hodnotenia je ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakej ponúknutej kúpnej ceny rozhoduje skorší čas podania návrhu.

 

2. Vyhlasovateľ oznámi v lehote 3 dni odo dňa vyhodnotenia súťažných ponúk víťazovi súťaže, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná. Vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu po vyhodnotení súťažných ponúk písomne upovedomí ostatných účastníkov súťaže, že v súťaži neuspeli.

 

3. Kúpna zmluva musí byť uzatvorená do 60 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov verejnej obchodnej súťaže.

 

4. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastnil aspoň jeden súťažiaci ktorý splnil podmienky súťaže.

 

5. Zo súťaže budú vylúčené a nebudú hodnotené:

 

a) súťažné ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk,

 

b) súťažné ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje uvedené v podmienkach súťaže,

 

c) súťažné ponuky, ktoré obsahujú nepravdivé čestné vyhlásenie/ia,

 

d) súťažné ponuky súťažiacich, ktorý neuhradia finančnú zábezpeku na účet vyhlasovateľa v stanovenej výške a lehote,

 

e) súťažné ponuky, v ktorých navrhovaná kúpna cena bude nižšia ako je stanovená minimálna cena.

 

6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhodnotenie ponúk.

 

V priebehu vyhlásenej OVS bude možnosť získať informácie na tel. čísle: 0944 913 820 alebo osobne na Obecnom úrade v Lednických Rovniach a to v pracovných dňoch v čase od 10:00 hod. do 11:00 hod.

 

UZNESENIE č. 87/2019-11

OZ

S c h v a ľ u j e:

odkúpenie pozemku parc. č. KNC 1042/73, orná pôda, o výmere 1123 m2 v k. ú. Lednické Rovne pod plánovanú výstavbu chodníka na ul. Sv. Anny, od predávajúcich: Peter Bohuš Mgr. Art., trvale bytom Baničova 21, 010 01 Žilina, a Tatiana Bohušová RNDr., trvale bytom Baničova 21, 010 01 Žilina, za kúpnu cenu 16,83 Eur/m2, a teda kúpna cena celkom 18 900 Eur. Kúpna cena bola určená Znaleckým posudkom č. 0215/2019, ktorý vyhotovil znalec: Ing. Žiaček Pavel, bytom Okružná 78, 019 01 Ilava, Ev. č.:9149992.

 

UZNESENIE č. 88/2019-11

OZ

S c h v a ľ u j e:

previesť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa- záhradka v časti obce Háj. V zmysle ustanovenia §9a ods.8 písm e) zákona č.138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov

POZEMOK V REGISTRI CKN č. 670/58, ZÁHRADA O VÝMERE 152 m2, zapísaný v liste vlastníctva č.1, vedeným Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne , katastrálne územie Lednické Rovne do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Stanislava Backu a Márie Backovej, Háj č.319/9, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom ZP č.58/2019, vyhotovenom Ing.Žiačekom Pavvlom zo dňa 21.03.2019, a to v celkovej výške 708,32 -Eur.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade sa obec Lednické Rovne snaží o majetkovoprávne vysporiadanie  užívania pozemku s ich dlhoročnými užívateľmi , ktorí pozemok využívajú . Uvedenú záhradu   dlhodobo užívajú vlastníci bytu č.1 z priľahlého bytového domu č. s. 319 , rodina Pagáčová a ich právni nástupcovia , p. Ing. Stranislav Backo s manž. Máriou.

Zámer previesť nehnuteľný majetok  vo vlastníctve obce Lednické Rovne, záhrady  parc. č. CKN 670/58 o výmere 152 m2 , zapísanú v LV č. 1 k .ú. Lednické Rovne bol zverejnený pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a internetovej stránke  obce/ od 10.06.2019 do prerokovania jeho schválenia / .

Prevod nehnuteľnosti, pozemku parc. č. KNC 670/58 , záhrady o výmere 152 m2, bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

UZNESENIE č. 89/2019-11

OZ

S c h v a ľ u j e:

Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s. ako oprávneného z vecného bremena, spočívajúce v práve umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch parc. č. KNE 1501/1 o výmere 13602 m2, parc.č. KNC 1247/1 o výmere 1204 m2, parc. č. KNC 670/30 o výmere 3231 m2, parc. č. KNC 1247/5 o výmere 91 m2, parc. č. KNC 1247/8 o výmere 98 m2 a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam v zmysle platných predpisov, za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 46193537-208/2019, vypracovaným spol. Ing. Juraj Karolčík.

Citované pozemky sú dotknuté realizáciou stavby ,,11110-Lednické Rovne – Pod Ostrou – rozšírenie NNK.

UZNESENIE č. 90/2019-11

OZ

S c h v a ľ u j e:

Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Stredoslovenskej distribučnej, a. s. ako budúceho oprávneného z vecného bremena a budúceho povinného Obec Lednické Rovne na pozemku parc. č. KNC 670/30 v požadovanom zábere 186 m2, k.ú. Lednické Rovne. Presný rozsah vecného bremena bude vymedzený porealizačným geometrickým plánom, ktorého vypracovanie zabezpečí na vlastné náklady investor stavby, ktorý je povinný postupovať v súčinnosti s budúcim povinným z vecného bremena.

UZNESENIE č. 91/2019-11

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, tak ako bol predložený návrh zmluvy na rokovanie OZ, v bode 8.

Presný rozsah vecného bremena bude vymedzený porealizačným geometrickým plánom, ktorého vypracovanie zabezpečí na vlastné náklady investor stavby, ktorý je povinný postupovať v súčinnosti s budúcim povinným z vecného bremena.

UZNESENIE č. 92/2019-11

OZ

S c h v a ľ u j e:

Zmluvu o budúcom zriadení vecného bremena, na pozemku č. KNC 321/1 o výmere 13 m2  a KNC 1257/5 v požadovanom zábere  14 m2,   v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s. ako budúceho oprávneného z vecného bremena, spočívajúce v zriadení na časti pozemku dotknutej realizáciou stavby – prekládka NN siete, bezodplatne v prospech budúceho oprávneného vecné bremeno o predpokladanej výmere 27 m2.

Skutočný rozsah vecného bremena bude vymedzený porealizačným geometrickým plánom.

UZNESENIE č. 93/2019-11

OZ

S c h v a ľ u j e:

Nájom nehnuteľného majetku - nebytových priestorov v budove č. s. 1501 na Námestí slobody, zapísaného na LV č. 1 pre obec Lednické Rovne, na dobu neurčitú p. Miroslave Hromádkovej Janovcovej, za účelom prevádzkovania kvetinárstva a verejného sociálneho zariadenia, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb., schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ktorým je prevádzkovanie verejného sociálneho zariadenia, za nájomné 100,-€ mesačne.

UZNESENIE č. 94/2019-11

OZ

N e s c h v a ľ u j e:

Nájom nehnuteľného majetku – nebytových priestorov v zadnej časti domu služieb, č. 1, zapísaného na LV č.1 pre obec Lednické Rovne, na dobu 10 rokov,  p. Marianovi Dolinajovi za účelom prevádzkovania predaja ovocia, zeleniny a rýchleho občerstvenia, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb., schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

UZNESENIE č. 95/2019-11

OZ

N e s c h v a ľ u j e:

Nájom nehnuteľného majetku – nebytových priestorov v zadnej časti domu služieb, č. 1, zapísaného na LV č.1 pre obec Lednické Rovne, na dobu 10 rokov,  p. Róbertovi Dimčevovi za účelom prevádzkovania predajne nových motocyklov.

UZNESENIE č. 96/2019-11

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

Príspevky občanov obce, tak ako boli prednesené na rokovaní OZ

 

Podpísal dňa:  12.11.2019

 

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:129
TÝŽDEŇ:3133
CELKOM:1802474

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.