Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 10.05.2018  o 16,00 hod.

 v Kultúrnom dome  Lednické Rovne

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

 1. Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
 2. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 05.04.2018
 3. Správa ObP o činnosti za rok 2017
 4. Návrh na zriadenie pamätných tabúľ
 5. Návrh Kúpnopredajnej zmluvy na pozemok v časti Háj
 6. Zámer obce zameniť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce, Ul. Javorová
 7. Stav riešenia právnej záležitosti, pozemky pri ZŠ – informácia
 8. Návrh OVS – Sokolská č. 71, byty č. 1,3,5
 9. Návrh a schválenie komisie OVS – Sokolská č. 71, byty č. 1,3,5
 10. Dohoda o odmene za výkon právnych služieb
 11. Projektový zámer – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – informácia
 12. Projektový zámer – čerpanie eurofondov na denný stacionár – informácia
 13. Príspevky občanov
 14. Rôzne
 15. Záver

 

Rokovanie

 

Na úvod starosta obce informoval poslancov, že okrem finančných prostriedkov, ktoré sme získali na MŠ a Zberný dvor, sme získali fin.prostriedky z projektu podaného cez Združenie Lednicko-rovňanská dolina na kompostéry do domácností, čím sa zlepší aj separácia odpadov. Taktiež úspešne napreduje získanie financií cez združenie MAS a otvoril rokovanie.

 

K bodu 1./  Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, voľba návrhovej komisie a schválenie programu  rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 9 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnení boli   poslanci: p. Štefan Ďurko a p. Miloš Holbička. Za  zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú,  za overovateľov zápisnice určil poslancov:  p. Peter Greguška a Bc. Juraj Mašlaň. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a p. Milana Chudadu.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Následne prečítal predložený program rokovania, ktorý obdržali poslanci s pozvánkou a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“ 

K bodu 2./   Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného   dňa 05.04.2018

 

Ing. Jozef Tichý - kontrolór obce previedol kontrolu plnenia uznesenia č. 32/2018 z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 05.04.2018. Konštatoval, že OZ prijalo celkom 15 uznesení v kapitole “Schvaľuje”, ktoré neboli konkrétne terminované a môže konštatovať, že  sú vo fáze priebežného plnenia.

 

Uvedenú kontrolu plnenia uznesenia berie OZ na vedomie.

 

K bodu 3./   Správa ObP o činnosti za rok 2017

 

Mgr. Ľubor Chutko, náčelník ObP, prečítal správu o činnosti polície za rok 2017, ktorá je   súčasťou  materiálov OZ. 

 

Uvedenú správu ObP o činnosti berie OZ na vedomie.

 

Starosta obce navrhol prijať uznesenie v zmysle  časti II. Čl. 7, bod 14 „Rokovacieho poriadku OZ Lednické Rovne“: „Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prihlásený do rozpravy môže hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej  istej  veci  môže  poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dvakrát.       

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 4./  Návrh na zriadenie pamätných tabúľ

 

Starota obce uviedol, že na tejto téme pracuje Mgr. Mišík už dlhšiu dobu. Iniciátorkou bola p. Zuzana Peer. Zoznam padlých predložila aj  Ing. Gabriela Brezániová, víta jej iniciatívu a navrhuje, aby na uvedenom  spolupracovali.

Ing. Gabriela Brezániová – predložila materiály v tej podobe, ako jej ich poskytla p. Zuzana Peer, ktorá tento zoznam spracovala. Uviedla, že uvedené zoznamy chcela porovnať s materiálmi obce a zdôraznila, že verejná diskusia je tu nutná.

Mgr. Martin Mišík – uviedol, že s p. Zuzanou Peer spolupracuje už dlhšie, a materiály, ktoré Ing. Brezániová predložila sú vlastne tie, ktoré sa overovali na matrike (dátumy narodenia a úmrtia), ale tri osoby nie sú jasné, ešte sa overujú. Chceli sme pokračovať aj II.svetovou vojnou, preto sme sa zhodli, že zoznamy predložíme Národnému archívu v Bratislave. Sú to veľmi citlivé údaje, preto postupujeme opatrne. Čakáme na vyjadrenie Národného archívu, chceme sa dopracovať ku konkrétnym údajom. Zámer bol, že pri príležitosti osláv víťazstva by sme tabule zverejnili.  

 

Ing. Gabriela Brezániová – podala návrh na schválenie a realizáciu pamätných tabúľ obetiam I. a II. svetovej vojny.

 

Starosta obce uviedol, že jeden pamätník v obci už máme, a je otázka, či ho umiestnime k nemu, a  dal o návrhu Ing. Brezániovej hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     4 poslanci  (Ing.Brezániová, Mgr.Hanták, Bc.Mašlaň,  

                                                                         p.Pokorný)

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     5 poslancov (p.Chudada,Ing.Backo,p.Cinko,p.Greguška,

                                                                           Mgr. Mišík)

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce prečítal návrh uznesenia na zriadenie pamätných tabúľ obetiam 1. a 2. svetovej vojny s tým, že táto vec spolu s podkladmi bude postúpená na posúdenie a doriešenie Kultúrnej komisii, Obecnej rade a Zväzu protifašistických bojovníkov, ktorí budú obecné zastupiteľstvo informovať o ďalšom postupe.

 

Uvedený návrh  berie OZ na vedomie.

 

K bodu 5./    Návrh Kúpnopredajnej zmluvy na pozemok v časti Háj

 

Starosta obce informoval, že verejno-obchodná súťaž na odpredaj pozemkov prebehla transparentne, komisia ju vyhodnotila, a zo súťaže vyplynul jeden kupujúci a požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o odpredaji pozemku (IBV Háj) p. Petrovi Hantákovi a dal o ňom hlasovať. 

 

Hlasovanie: „všetci za“          

Návrh bol schválený.

 

K bodu 6./ Zámer obce zameniť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce, Ul.Javorová

 

Starosta obce vysvetlil, že prebehla na minulom OZ rozsiahla diskusia, hľadali sme riešenie, ide o verejný záujem (vodovod, kanalizácia..), napriek tomu sa s p. Hantákom nemôžu vlastníci dohodnúť. Preto sme prišli s návrhom na výmenu – obecného pozemku 72 m2, za 72 m2 pozemku p. Hantáka, samozrejme so súhlasom p. Hantáka a prečítal návrh uznesenia.  Vyzval p. Hantáka, aby sa k uvedenému návrhu vyjadril.

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že ráno doručil na úrad sťažnosť, prečo ju starosta nepredložil poslancom?

Odpovedal starosta obce – nespĺňala náležitosti sťažnosti, nebol uvedený konkrétny problém. K predloženému zámeru  vysvetlil, že je to len návrh, ktorý bol p. Hantákovi v podstate doručený s materiálmi na dnešné rokovanie OZ. V prípade, že p. Hanták nesúhlasí s týmto návrhom, nemá OZ o čom rokovať.

 

Mgr. Milan Hanták – PVS mi sami navrhli 2.000,-€  a potom mi nedali nič a 02.10.2015 sa podpísal pod návrh, aby obec odkúpila cestu, odvtedy so mnou obec nekomunikovala.

Starosta obce – na minulom OZ sme ťa oslovili.  

 

p.Galová – požiadala o vyjadrenie p.Hantáka, vlastníci chcú odpredať, aby mali funkčnú komunikáciu. Kam to vlastne smeruje.

p. Herceg – pýta sa ako majiteľ susedného pozemku, či je ochotný p. Hanták, niečo spraviť s tou príjazdovou cestou.

Mgr. Milan Hanták – vždy som svoju adekvátnu čiastku uhradil, na výšku svojho podielu, (elektriku a vodu ), ak chcete povedzte koľko mám za 1/13 cesty zaplatiť.

p. Galová – je to dlhodobý stav, vy tam neplánujete stavať, cíti sa zodpovedná, že mu odpredala pozemok, žiada o vyjadrenie, čo plánuje urobiť.

Ing. Gabriela Brezániová – pamätá si na stretnutie 02.10.2015, keď sme o tom rozprávali, a žiadala vtedy, aby sa stretli všetci. „Marian Vám vtedy sľúbil, že cestu urobí?“

p. Eva Chupáčová – „cestu sľúbil ešte predchádzajúci starosta“

Ing. Gabriela Brezániová – vyjadrila sa: „tento stav starostovi vyhovuje, lebo nemusí robiť cestu. Pre mňa tá komunikácia nie je dostatočná.“

 

Starosta obce – od roku 2015 prebiehajú rokovania s vlastníckmi aj s p.Galovou, vtedy sme začali diskusie a dohodli sme sa, že oni od p. Hantáka pozemok odkúpia, ale žiaľ sa to neudialo. Neskôr žiadala aj PVS o súhlas od p. Hantáka, ktorý nedostala, preto oslovili mňa, ako starostu. S vlastníkmi sme sa dohodli, že postupne vybudujeme cestu, osvetlenie, rozhlas, ale vždy sme narazili na problém, p. Hanták.

 

p. Eva Chupáčová – pokúšali sme sa aj vlastnou cestou osloviť p. Hantáka, ale p. Hanták nekomunikuje. Ako spoluvlastníci z ulice sa stretávame, vyberáme peniaze na právnika, ale zatiaľ sme nepochodili, preto sme oslovili obec. 

Starosta obce – oslovil p. Hantáka, či je ochotný súhlasiť so zámenou, alebo má iný návrh?

Mgr. Milan Hanták – starosta mi odmieta podpísať predložený návrh zámeru na odpredaj komunikácie

Odpovedal starosta obce – tento návrh môžem podpísať až po schválení v OZ

 

p. Peter Hromádek – nech p. Hanták navrhne nejaké riešenie, lebo keď kandidoval na starostu sľuboval pomoc občanom. Len nepovedzte, že si to urobíme sami, lebo peniaze nemáme

Mgr. Milan Hanták -  povedal už p. Supekovi, nech vyčísli sumu, aby sa cesta odkúpila.  Obec odsúhlasila 10 tis.€ na elektriku, a kde sú tie peniaze

 

Starosta obce – odsúhlasili sme, ale nemôžeme investovať do cudzieho majetku, pokiaľ cesta nie je obecná.

 

p. Peter Hromádek – „dajte tomu starostovi príležitosť, tiež chce, aby cesta bola vysporiadaná.“

 

Mgr. Milan Hanták – prečo to nekúpi obec?    

 

Starosta obce – „veď od teba to kúpime, navrhujeme zámenu, môžeš si povedať akú chceš cenu.“

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že vlastní pozemky pod viacerými cestami, tak ich teraz zatarasí.

 

JUDr. Ševčík – podľa zákona 66/2009 má obec na všetky pozemky pod cestami vecné bremeno, tým je odpovedané na vašu otázku.

 

Mgr. Milan Hanták – tak prečo nemá nájomnú zmluvu

 

JUDr. Ševčík – nájom sa platí keď je nájomná zmluva, tu platí vecné bremeno.

 

Starosta obce – spýtal sa za akú cenu je p. Hanták ochotný odpredať uvedený pozemok.

 

Mgr. Hanták sa nevyjadril.

 

Starosta obce ukončil rozpravu v tomto bode rokovania.

 

Uvedený bod  berie OZ na vedomie.

 

K bodu 7./                  Stav riešenia právnej záležitosti, pozemky pri ZŠ – informácia

 

Starosta obce uviedol, že v tomto prípade nás zastupuje kancelária JUDr. Bušfy, oslovovali vlastníkov pozemkov a jediný, kto sa nevyjadril bol Mgr. Milan Hanták,  ktorý skúpil pozemky od p. Karola Šlesara. Na stretnutí s JUDr. Bušfy pred tromi mesiacmi sa vyjadril, že dá odpoveď do 15 dní,  akým spôsobom prevedie pozemky pod školou, čo doteraz neurobil. Keďže ide o pozemky pod školou,  a obec nie je ich vlastníkom, nemôžeme čerpať eurofondy a dotácie,  a spýtal sa p. Hantáka, či je ochotný riešiť to, aby sme sa posunuli ďalej.

 

Mgr. Milan Hanták – 07.09.2017 odpovedal JUDr. Bušfy, že má záujem komplexne riešiť všetky nehnuteľnosti, všetky pozemky v obci, nie iba čiastočne. Keďže chce obec so mnou niečo riešiť, všetko iba komplexne a chce, aby mu obec vyplatila všetky pozemky, ktoré vlastní pod cestami v obci.   

 

Starosta obce sa spýtal p. Hantáka, či je ochotný odpredať pozemky v cene znaleckého posudku?

 

Mgr. Milan Hanták – „budem riešiť s obcou všetko iba komplexne, kým si starostom.“

 

Ing. Gabriela Brezániová – ospravedlnila sa, že odchádza zo zasadnutia OZ, z dôvodu účasti na zádušnej omši za otca.

 

Starosta obce – prečítal mailovú komunikáciu k pozemkom pod terasou rod. Šudíkovej. Uviedol, že terasa je na obecnom pozemku, v ROEP-e uvedené pozemky riešené neboli, a sú tam nezrovnalosti vo výmerách. Momentálne evidujeme, že terasa pohostinstva je neoprávnene umiestnená na pozemku vo vlastníctve obce, preto by bolo dobré, aby sa uvedená vec písomne zo strany vlastníka vysvetlila.  

 

Ing. Gabriela Brezániová – vyjadrila sa, že keď to kupovali, výmera bola daná. Boli sa informovať na katastrálnom úrade, dali  im podklady s pečiatkou a  pracovníčka im potvrdila, že pozemky boli riešené v ROEP-e v roku 2012. Ich rodina má vyjadrenie pripravené, ale ešte jej chýba jeden podpis, keď ho získa, vyjadrenie doručí.   

 

Starosta obce – sú tam nezrovnalosti vo výmerách, treba predložiť dokumenty a doriešiť to.

 

Ing. Jozef Brezáni – uviedol, že ich pozemky zameriavané neboli.

 

Ing. Margita Kopačková – v rámci ROEP-ky nič riešené nebolo, prekladajú sa mapy na mapy. Robil sa iba geometrický plán na zameranie štátnej cesty,  a tým sa zistilo, že je hranica až po Váš dom, konči sa budovou. V rámci ROEP-ky sa nerobilo nič, riešil sa iba pozemno-knižný stav.  

 

Ing. Gabriela Brezániová – „doklady máme  predložené z katastra, budeme všetci postupovať spoločne.“

 

Starosta obce – uviedol, že slušne poprosil, aby sme to urovnali, a aby ste doručili dokumenty.

 

O 17,35 hod.  poslankyňa Ing. Gabiela Brezániová odišla zo zasadnutia OZ.

 

Mgr. Milan Hanták – vrátil sa k rokovaniu v bode 7./. Uviedol že  25.01.2018 bol prejednávaný list z SPF Bratislava a spýtal sa, či do konca marca predložili znalecký posudok, ak áno následne treba uzatvoriť nájomnú zmluvu. Celý problém je SPF, počká si ako bude doriešený.

 

Ing. Margita Kopačková – áno, predložili, všetko rieši JUDr. Bušfy a koná s SPF. 

Starosta obce – doplnil, že problém SPF je veľmi ľahko riešiteľný, ak budú poriešení ostatní vlastníci.

 

Uvedenú informáciu  berie OZ na vedomie.

 

K bodu 8./                  Návrh OVS – Sokolská č. 71, byty č. 1,3,5.

 

Starosta obce uviedol, že do opráv a rekonštrukcie uvedenej bytovky by sme museli investovať nemalé prostriedky. Informoval, že sú tam dvaja nájomcovia, rodina p. Kucejovej a rod. p. Lokšíkovej. Uvedení nájomcovia si podali žiadosť o kúpu bytov, týmto nájomcom by boli byty odpredávané v zmysle zákona 182/1993 Z.z. Ďalšie tri byty by boli odpredávané OVS (obchodno-verejnou súťažou). Uvedené byty boli znalcom ohodnotené. Byt č. 1 cca 32 tis.€, byt č. 3 cca 21600,-€  a byt č. 5 na 26400,-€ s tým, že všetkých by  sme upozornili, že bytovka je v zlom stave, a budú musieť do nej investovať značné finančné prostriedky. Obec v tomto roku opravovala strechu, potom praskla voda,  je to pre obec ekonomicky nerentabilné investovať do tejto bytovky a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že má viac otázok, čo sa týka uvedenej bytovky :

 • koľko stála obec projektová dokumentácia,
 • prečo boli vypracované tri znalecké posudky a nie iba jeden,
 • koľko stáli znalecké posudky,
 • koľko bytov zostane vo vlastníctve obce, celkom,
 • aká je výmera bytov, nikde to nenašiel,
 • koľko tam bolo investované z obce?

 

Odpovedal starosta obce:

Celkovú cenu za projektovú dokumentáciu momentálne nevie, znalec ohodnotil a urobil každý byt individuálne, znalecký posudok – sa pohybuje rádovo cca 100,.€ za jeden.  Byty, ktoré  vlastní obec sú - bytovky v Súhradke, a nejaké byty v Kolónii, väčšinou sa neodpredávali preto, že v nich bývajú neplatiči.

 

Mgr. Milan Hanták – podal návrh, aby obec Lednické Rovne nepredala byty č. 1,3,5 nachádzajúce sa na Ul. Sokolská č. 71 a ponechá si ich, ako strategický majetok. 

 

Starosta obce dal za návrh Mgr. Hantáka hlasovať.

Hlasovanie:     „ za“               -     1 poslanec (Mgr. Hanták)                       

                        „ proti“          -     5 poslancov (p.Chudada,Ing.Backo,Bc.Mašlaň,p.Pokorný,

                                                                           p. Greguška)                      

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Počas hlasovania boli neprítomní: Mgr. Mišík, p.Cinko

Návrh nebol schválený.

 

Ďalej starosta obce odpovedal na otázky:

Výmera bytu č. 1 je 93,8m2, výmera bytu č. 3 je 76,52m2, a výmera bytu č. 5 je 105,58m2. Nikto nebude byt kupovať bez obhliadky a zlomok v znaleckom posudku udáva aj spoluvlastnícky podiel na spoločných priestoroch. Na opravu strechy a vody bolo investovaných z obce okolo 5-8 tis.€.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o odpredaji bytov na Sokolskej ulici  a dal o ňom hlasovať:

 

Mgr. Milan Hanták – bol vypracovaný znalecký posudok aj na dva byty, ktoré sa odpredávajú   nájomcom? Nemal materiál a nebola tam uvedená cena bytov.

 

JUDr. Ševčík – ten kto je tam nájomca, má právo si byt odkúpiť podľa zákona 182/1993 Z.z.  

Starosta obce – odpredáva sa v zmysle zákona a cena vyplýva zo zákona.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 9./                  Návrh a schválenie komisie OVS – Sokolská ul. č.71, byty č. 1,3,5.

 

Starosta obce prečítal návrh  členov komisie OVS:  Mgr. Martin Mišík, Mgr. Mária Balážová, Bc. Jozef Hollan, p. Milan Chudada, Ing. Stanislav Backo.

 

Mgr. Milan Hanták – navrhol sa za člena komisie.

Starosta obce dal hlasovať za návrh Mgr. Hantáka:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     1 poslanec (Mgr. Hanták)                       

                        „ proti“          -     6 poslancov         

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Počas hlasovania bol neprítomný: Bc. Juraj Mašlaň. 

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu komisie na OVS – predaj bytov Sokolská ulica, tak ako bol prečítaný: :  Mgr. Martin Mišík, Mgr. Mária Balážová, Bc. Jozef Hollan, p. Milan Chudada, Ing. Stanislav Backo.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     6 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Počas hlasovania bol neprítomný: Bc. Juraj Mašlaň. 

Návrh bol schválený.

 

K bodu 10./                Dohoda o odmene za výkon právnych služieb

 

Starosta obce informoval, že ide o dlhodobý spor, v ktorom nás zastupoval JUDr. Divko. V roku 1997 bola podpísaná dohoda o zastupovaní v spore, v ktorej bola dohodnutá odmena. Kde v prípade víťazstva v spore s p. Machom, mal mať JUDr. Divko vyplatenú odmenu 6.066,- €. Uspel v spore cca na 2/3. Takže po dohovore s p.Divkom  sme sa dohodli na sume 3.600,-€ odmeny.  

 

Mgr. Milan Hanták – Zmluva o právnej pomoci z 01.12.1997, bol spísaný dodatok k tejto zmluve?  Bola vyplatená suma 15 tis.Sk JUDr. Divkovi?

Odpovedal starosta obce – o dodatku nevie a suma mu bola asi vyplatená, keďže to bolo v roku 1997.

 

Mgr. Milan Hanták – JUDr. Divko spor prehral, bolo mu vyplatených 15 tis Sk paušálne, pýta sa či má ešte nárok na  odmenu?

 

Starosta obce – súd prehral v 1/3, je to dvadsaťročný spor. V čase keď spor vznikol bol pre obec likvidačný, lebo p. Mach požadoval sumu 1.100.000,- Sk , JUDr. Divko spor na 2/3 vyhral,  čo je pre obec super, že to takto dopadlo. Rozhodnutie súdu má 60 strán, takže nejde o jednoduchý spor. Keby pán Divko požadoval paušálnu odmenu išlo by sa do iných súm za 20 rokov.

 

Mgr. Milan Hanták – má nárok JUDr. Divko ešte na ďalšiu odmenu?

 

JUDr. Ševčík – paušálna odmena je  v zmluve zakotvená.

 

Starosta obce – všetko je o dohode, spor dopadol pre obec dobre, ide o to, či sme ochotní túto sumu mu vyplatiť, podľa mňa je zaslúžená. Jedná sa o prevádzkovanie starej skládky, kde sa konatelia menili,  súdne spory sú uzatvorené, a p.Divko nás zastupoval vo všetkých týchto sporoch, ktoré počas tejto doby vznikali. Keď by sme dohodli paušálne odmeny boli by to iné sumy.

 

p. Milan Cinko – do akých súm by sa išlo?

 

JUDr. Ševčík -    podľa  starej vyhlášky  240/1990 Z.z. má JUDr. Divko dohodnutú úspechovú odmenu, ktorá je v zmluve zakotvená, keby sme zneplatnili túto zmluvu,  každý advokát má nárok na paušálnu odmenu (nová vyhl.č.655/2004), čo pri sume 1.100.000,- Sk, by bola určite vyššia suma,  ako teraz predkladáme ku schváleniu. Tým nehovorím, či je dobrá, alebo zlá. Zmluva bola vypracovaná do polohy úspechu, takže bola dohodnutá úspechová odmena, čo bolo možné podľa starej vyhlášky, dnes už by to možné nebolo. Ak sa p. Hanták pýta, či má p.Divko nárok na odmenu, tak áno, má nárok na odmenu.  Zmluva je platná, a je tam po právoplatnom skončení a po určení neplatnosti, keďže neplatnosť nebola určená, má nárok na odmenu.  

 

p. Milan Cinko – tak vyhral alebo prehral, chcem aby to bolo jednoznačné.

 

Starosta obce - žalovaný sme boli o 33. 395,- €. Za toto mal dostať sľúbenú odmenu  6.660 €. Nevyhral v plnom rozsahu, vyhral 2/3 sporu a zaplatíme 11 700,-€ na istine. Tak sme hľadali kompromis, vyhral 2/3, ale dávame mu polovicu ceny. Kedy si určil paušálnu sumu platili by sme oveľa viac. Spor s p.Machom bude týmto uzavretý, a požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia.  

 

Mgr. Martin Mišík prečítal uznesenie o odmene za výkon právnych služieb JUDr. Divkovi   a starosta obce dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 11./                Projektový zámer – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

                                   –  informácia

 

Starosta obce podal informáciu, že vyšli nové výzvy, je to dvojkolový system, ide o rekonštrukciu zdravotného strediska, aj výmenu zariadení pre lekárov, vyšla výzva a do jedného mesiaca budeme konať.

 

Mgr.Milan Hanták – kto tú výzvu dal, a koľko to bude stáť? Kto pripravuje zámer?

 

Starosta obce – výzva vyšla od Ministerstva pôdohospodárstva a spoluúčasť je 5%. Musíme predložiť projektový zámer, ktorý sa vysúťaží,  a z toho vyplynú aj ceny. Zámer pripravuje obec - bude obstarávanie, ale budeme oslovovať firmy, ktoré sa venujú zdravotníckym zariadenia.

 

Mgr. Milan Hanták – ktoré firmy budete oslovovať?

Odpovedal starosta obce – necháme si poradiť od TSK, je tam poradenský orgán, a necháme si poradiť, ako treba postupovať.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce uviedol, že

uvedenú informáciu  berie OZ na vedomie.

 

K bodu 12./                Projektový zámer – čerpanie eurofondov na denný stacionár –

                                  informácia

 

Starosta obce – informoval o prestavbe bývalej pekárne na denný stacionár. Taktiež je to dvojkolový systém, toho istého ministerstva ako predchádzajúci projekt,  podáme aspoň zámer, informuje poslancov, že chceme na tom pracovať.

 

Uvedenú informáciu  berie OZ na vedomie.

 

K bodu 13./                Príspevky občanov

 

Nakoľko sa nikto z občanov neprihlásil, starosta obce ukončil tento bod rokovania.

 

K bodu 14./                Rôzne

 

Starosta obce vyzval poslancov k diskusii.

 

p. Milan Cinko – chce sa spýtať na ten zelovoc na námestí, v akom to je stave

 

Starosta obce – bol tam exekútor, ktorý rozhodol o jeho uzatvorení, prebiehajú procesné veci, exekútor sa bojí túto budovu rozobrať, aby im nemusel platiť, oni sa odvolali voči vykonaniu exekúcie. Je to naťahovanie času. Požiadavky z ich strany boli dosť neúmerné. Súd rozhoduje o tom, či exekútor môže vykonať exekúciu tak, ako ju zamýšľal.

 

Mgr. Milan Hanták – žiada predložiť rozsudok o exekúcii.

Starosta obce odpovedal p. Hantákovi, aby mu zajtra zavolal a dá mu číslo na exekútora.

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa starostu, ako je to s jeho čerpaním dovolenky, či už čerpal dovolenku  za rok 2017.

Starosta obce – nevie nesleduje to, ale určite bude čerpať.

 

Mgr. Milan Hanták – ako pokračuje súdny spor s p. Barkovou.

Odpovedal starosta obce – v pondelok bude pojednávanie.

 

Mgr. Milan Hanták – pamätník Sgt. Antonovi Vankovi, koľko stál obec?

Starosta obce – zatiaľ sme v jednaní, sponzorské príspevky pozháňal p. Vanko, zatiaľ sme to ešte neuzatvorili. Budem o tom informovať.  

 

Starosta obce – informoval o žiadosti Mgr. Letkovej, ktorá má záujem o prenájom bufetu na kúpalisku v sezóne 2018 a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – prečo majú poslanci schvaľovať prenájom? A prečo tam nie je uvedená cena?

Starosta obce – lebo si si vyžiadal, že takýto prenájom schvaľujú poslanci.

 

Mgr. Martin Mišík – cena bola navrhnutá na 450,-€/mesačne, ale nie je predmetom schvaľovania, predmetom je schvaľovanie prenájmu tretej osobe, ale môžeme ju do uznesenia doplniť. 

 

Mgr. Milan Hanták – nie je špecifikované, či aj kolkáreň prenajímate? Aká je výmera bufetu.

 

Mgr. Mišík – ide iba o bufet, kolkáreň sa v letných mesiacoch neprevádzkuje. Bufet je daný, to neovplyvníme, v zmluve to bude špecifikované.

 

p. Milan Cinko – vieme o koho ide, či má takéto aktivity? Čo v prípade zlého počasia?

 

Mgr. Martin Mišík – prevádzkuje Pi-pi gril pri tržnici v Púchove a bufet pri lyžiarskom stredisku. Pre nás to znamená, že platí prenájom, či je pekne, alebo škaredo.

 

p. Tomáš Pokorný – doplnil, že personál si zabezpečuje nájomca.

 

Mgr. Martin Mišík – prečítal návrh uznesenia o prenájme kúpaliska s doplnením: „v cene 450,-€  za mesiac vrátane energií v termíne do konca prevádzky letného kúpaliska“  a   starosta obce dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 15./               Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.    

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Peter Greguška 

Bc. Juraj Mašlaň

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:145
TÝŽDEŇ:3149
CELKOM:1802490

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.