Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

Uznesenie č. 580/2022-8       

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

KONŠTATUJE, ŽE

z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 7poslancov, teda je uznášania schopné.

Uznesenie č. 581/2022-8

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

URČUJE

  • za zapisovateľa: Mgr. Burianová Erika
  • za overovateľov zápisnice: p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec

Uznesenie č. 582/2022-8

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Stanislav Backo a Daniela Mončeková

Za:

7

Ing. Iveta Karasová, Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, Ing. Stanislav Backo

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Ing. Gabriela Brezániová, p. Ján Daniš,DiS, p. Milan Chudada, p.Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 30.08.2022                              .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Uznesenie č. 583/2022-8     

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Za:

7

Ing. Iveta Karasová, Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, Ing. Stanislav Backo

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Ing. Gabriela Brezániová, p. Ján Daniš,DiS, p. Milan Chudada, p.Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 30.08.2022                              .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č.584/2022-8

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

 

BERIE NA VEDOMIE

 

kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, konaného 23.06.2022 a 14.07.2022

 

Za:

7

Ing. Iveta Karasová, Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, Ing. Stanislav Backo

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Ing. Gabriela Brezániová, p. Ján Daniš,DiS, p. Milan Chudada, p.Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 30.08.2022                              .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 585/2022-8

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

rozpočtové opatrenie starostu obce Lednické Rovne č. 4/2022, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Za:

7

Ing. Iveta Karasová, Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, Ing. Stanislav Backo

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Ing. Gabriela Brezániová, p. Ján Daniš,DiS, p. Milan Chudada, p.Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 30.08.2022                              .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenia č.586/2022-8

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov LED-12/2020 medzi Obcou Lednické Rovne ako prenajímateľom a spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o. ako nájomcom, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

Za:

6

Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, Ing. Stanislav Backo

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

4

Ing. Gabriela Brezániová, p. Ján Daniš,DiS, p. Milan Chudada, p.Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 30.08.2022                              .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Uznesenie č. 587/2022-8

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

uzavretie Zmluvy o refundácií nákladov medzi Obcou Lednické Rovne a spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o., tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Za:

6

Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, Ing. Stanislav Backo

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

4

Ing. Gabriela Brezániová, p. Ján Daniš,DiS, p. Milan Chudada, p.Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 30.08.2022                              .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

Uznesenie č. 588/2022-8

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zámer predať nehnuteľný majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

pozemok v registri C KN č. 54/2, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 83 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 54, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, podľa Geometrického plánu č. 21/2022 zo dňa 24.06.2022 vyhotoveného Bc. Zuzanou Mikovou, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku v režime BSM pre Jaroslav Medňanský a Božena Medňanská, Sadová 185/5, 020 61 Lednické Rovne - Medné za kúpnu cenu vo výške 18,23 Eur/m2 a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

V zmysle §9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o schválení  prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje OZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že obec Lednické Rovne sa dlhodobo snaží majetkovoprávne vysporiadať pozemky pod cintorínom v Mednom, a tak zosúladiť faktický stav so stavom právnym. Nakoľko nie je možné vyhovieť požiadavke kupujúcich, ktorí nesúhlasili s predajom celého ich podielu obci, ale žiadali časť podielu predať a časť podielu vymeniť, pretože takýto prevod nie je možný, nakoľko by bolo potrebné zrušiť podielové spoluvlastníctvo, parcelu právne rozdeliť a tieto vzniknuté parcely samostatne prevádzať, čím by došlo k navýšeniu nákladov obce a predĺženiu celého procesu, obec LR kúpi celý ich podiel a časť, ktorú chceli kupujúci zameniť im za rovnakú cenu predá.

Za:

7

Ing. Iveta Karasová, Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, Ing. Stanislav Backo

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Ing. Gabriela Brezániová, p. Ján Daniš,DiS, p. Milan Chudada, p.Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 30.08.2022                              .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

Uznesenie č. 589/2022-8

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

zriadenie vecného bremena na časti pozemkov vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne a to:

  • pozemok reg. KN C č. 183/1 o výmere 17111 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne
  • pozemok reg.  KN C č. 529/4 o výmere 70 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne
  • pozemok reg.  KN E č. 1501/1 o výmere 13602 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaný na liste vlastníctva č.1718, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,

spočívajúceho v povinnosti strpieť

  • existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena, ich ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení a to v rozsahu vymedzenom  geometrickým plánom  č.44566727-055/2022 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 21.06.2022, vyhotoveného firmou MAP GEO s.r.o. Legionárska 79, 911 01 Trenčín, IČO 44566727, úradne overeného Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom pod č. 333/22 dňa 04.07.2022 a
  • strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť,

v prospech oprávneného z vecného bremena SPP-Distribúcia a.s, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739, za jednorazovú odplatu v sume 400 €.

Za:

6

Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, Ing. Stanislav Backo

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

4

Ing. Gabriela Brezániová, p. Ján Daniš,DiS, p. Milan Chudada, p.Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 30.08.2022                              .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Zajtra má meniny Júlia, Juliána, Liana, Rita

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:201
TÝŽDEŇ:651
CELKOM:1803653

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.