Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne

 

1.bod programu – otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej komisie, schválenie programu rokovania

Uznesenie č. 602/2022-11

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

KONŠTATUJE, ŽE

z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 9 poslancov, teda je uznášania schopné.

 

Uznesenie č. 603/2022-11

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

URČUJE

  • za zapisovateľa: Mgr. Erika Burianová
  • za overovateľov zápisnice: p. Dana Mončeková, Ing. Stanislav Backo                
  •  

Uznesenie č. 604/2022-11

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Mgr. Martin Mišík, p. Tomáš Pokorný

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Dana Mončeková, Ing. Stanislav Backo, Mgr. Martin Mišík, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec,  Ján Daniš, Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

p. Milan Chudada, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 9.11.2022                                            .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

Uznesenie č. 605/2022-11

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Dana Mončeková, Ing. Stanislav Backo, Mgr. Martin Mišík, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec,  Ján Daniš, Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

p. Milan Chudada, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 9.11.2022                                            .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

2. bod programu - Prerokovanie protestu prokurátora

Uznesenie č. 606/2022-11

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

protest prokurátorky Okresnej prokuratúry v Považskej Bystrici pod číslom Pd 106/22/3306-2 zo dňa 18.08.2022.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Dana Mončeková, Ing. Stanislav Backo, Mgr. Martin Mišík, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec,  Ján Daniš, Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

p. Milan Chudada, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 9.11.2022                                            .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 607/2022-11

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

VYHOVUJE

protestu prokurátorky Okresnej prokuratúry v Považskej Bystrici pod číslom 106/22/3306-2 zo dňa 18.08.2022 proti Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území obce Lednické Rovne.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Dana Mončeková, Ing. Stanislav Backo, Mgr. Martin Mišík, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec,  Ján Daniš, Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

p. Milan Chudada, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 9.11.2022                                            .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

Uznesenie č. 608/2022-11

 

SCHVAĽUJE

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022 o zrušení VZN č. 10/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Dana Mončeková, Ing. Stanislav Backo, Mgr. Martin Mišík, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec,  Ján Daniš, Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

p. Milan Chudada, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 9.11.2022                                            .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

3. bod programu  - Návrh VZN č.7/2022 o územnom pláne obce Lednické Rovne / kompletný územný plán je zverejnený na stránke obce Lednické Rovne /

Uznesenie č. 609/2022-11

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE               

 

pozmeňujúci návrh predloženého Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2022 o územnom pláne obce Lednické Rovne, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Lednické Rovne, ktorým sa mení čl. 6 bod 1 nasledovne: „VZN obce Lednické Rovne č. 7/2022 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Lednických Rovniach dňa 8.11.2022 a nadobúda účinnosť tridsiatym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.“

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Dana Mončeková, Ing. Stanislav Backo, Mgr. Martin Mišík, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec,  Ján Daniš, Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

p. Milan Chudada, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 9.11.2022                                            .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 610/2022-11

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne po prerokovaní predloženého Návrhu  Územného plánu obce Lednické Rovne :

 

BERIE NA VEDOMIE

1.         Stanovisko Okresného úradu v Trenčíne – Odboru výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania , č.j. OU-TN-OVBP1-2022/000693-027  zo dňa 27.10.2022 k Návrhu  ÚPN obce Lednické Rovne , v zmysle § 25 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov

2.          Dôvodovú správu k predkladanému   Návrhu  ÚPN obce Lednické Rovne

 

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Dana Mončeková, Ing. Stanislav Backo, Mgr. Martin Mišík, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec,  Ján Daniš, Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

p. Milan Chudada, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 9.11.2022                                            .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Uznesenie č. 611/2022-11

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE:

1.         Územný  plán  obce Lednické Rovne   - Grafická a Textová časť, vrátane  Záväznej časti

2.         Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Návrhu  Územného  plánu obce  Lednické Rovne

3.         Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2022 o územnom pláne obce Lednické Rovne,  ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ, vrátane schválenej zmeny.

 

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Dana Mončeková, Ing. Stanislav Backo, Mgr. Martin Mišík, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec,  Ján Daniš, Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

p. Milan Chudada, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 9.11.2022                                            .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 612/2022-11

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

UKLADÁ

Obci Lednické Rovne  ako orgánu územného plánovania  uloženie  ÚPN obce Lednické Rovne v obci, na stavebnom úrade a na krajskom stavebnom úrade, v zmysle § 28 zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov.

 

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Dana Mončeková, Ing. Stanislav Backo, Mgr. Martin Mišík, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec,  Ján Daniš, Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

p. Milan Chudada, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 9.11.2022                                            .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Zita, Áron

Zajtra má meniny Richard, Richarda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27
28 29 30
31
1 2
3
4 5 6
7
8 9
10
11 12 13
14
15 16
17
18 19 20
21
22 23
24
25 26 27
28
29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:276
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:1596296

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Plány obce

digitálny UP banner

geoportál obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.