Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne

 

1.bod programu – otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej komisie, schválenie programu rokovania

Uznesenie č. 602/2022-11

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

KONŠTATUJE, ŽE

z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 9 poslancov, teda je uznášania schopné.

 

Uznesenie č. 603/2022-11

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

URČUJE

  • za zapisovateľa: Mgr. Erika Burianová
  • za overovateľov zápisnice: p. Dana Mončeková, Ing. Stanislav Backo                
  •  

Uznesenie č. 604/2022-11

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Mgr. Martin Mišík, p. Tomáš Pokorný

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Dana Mončeková, Ing. Stanislav Backo, Mgr. Martin Mišík, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec,  Ján Daniš, Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

p. Milan Chudada, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 9.11.2022                                            .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

Uznesenie č. 605/2022-11

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Dana Mončeková, Ing. Stanislav Backo, Mgr. Martin Mišík, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec,  Ján Daniš, Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

p. Milan Chudada, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 9.11.2022                                            .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

2. bod programu - Prerokovanie protestu prokurátora

Uznesenie č. 606/2022-11

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

protest prokurátorky Okresnej prokuratúry v Považskej Bystrici pod číslom Pd 106/22/3306-2 zo dňa 18.08.2022.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Dana Mončeková, Ing. Stanislav Backo, Mgr. Martin Mišík, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec,  Ján Daniš, Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

p. Milan Chudada, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 9.11.2022                                            .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 607/2022-11

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

VYHOVUJE

protestu prokurátorky Okresnej prokuratúry v Považskej Bystrici pod číslom 106/22/3306-2 zo dňa 18.08.2022 proti Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území obce Lednické Rovne.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Dana Mončeková, Ing. Stanislav Backo, Mgr. Martin Mišík, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec,  Ján Daniš, Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

p. Milan Chudada, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 9.11.2022                                            .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

Uznesenie č. 608/2022-11

 

SCHVAĽUJE

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022 o zrušení VZN č. 10/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Dana Mončeková, Ing. Stanislav Backo, Mgr. Martin Mišík, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec,  Ján Daniš, Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

p. Milan Chudada, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 9.11.2022                                            .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

3. bod programu  - Návrh VZN č.7/2022 o územnom pláne obce Lednické Rovne / kompletný územný plán je zverejnený na stránke obce Lednické Rovne /

Uznesenie č. 609/2022-11

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE               

 

pozmeňujúci návrh predloženého Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2022 o územnom pláne obce Lednické Rovne, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Lednické Rovne, ktorým sa mení čl. 6 bod 1 nasledovne: „VZN obce Lednické Rovne č. 7/2022 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Lednických Rovniach dňa 8.11.2022 a nadobúda účinnosť tridsiatym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.“

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Dana Mončeková, Ing. Stanislav Backo, Mgr. Martin Mišík, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec,  Ján Daniš, Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

p. Milan Chudada, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 9.11.2022                                            .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 610/2022-11

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne po prerokovaní predloženého Návrhu  Územného plánu obce Lednické Rovne :

 

BERIE NA VEDOMIE

1.         Stanovisko Okresného úradu v Trenčíne – Odboru výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania , č.j. OU-TN-OVBP1-2022/000693-027  zo dňa 27.10.2022 k Návrhu  ÚPN obce Lednické Rovne , v zmysle § 25 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov

2.          Dôvodovú správu k predkladanému   Návrhu  ÚPN obce Lednické Rovne

 

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Dana Mončeková, Ing. Stanislav Backo, Mgr. Martin Mišík, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec,  Ján Daniš, Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

p. Milan Chudada, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 9.11.2022                                            .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Uznesenie č. 611/2022-11

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE:

1.         Územný  plán  obce Lednické Rovne   - Grafická a Textová časť, vrátane  Záväznej časti

2.         Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Návrhu  Územného  plánu obce  Lednické Rovne

3.         Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2022 o územnom pláne obce Lednické Rovne,  ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ, vrátane schválenej zmeny.

 

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Dana Mončeková, Ing. Stanislav Backo, Mgr. Martin Mišík, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec,  Ján Daniš, Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

p. Milan Chudada, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 9.11.2022                                            .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 612/2022-11

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

UKLADÁ

Obci Lednické Rovne  ako orgánu územného plánovania  uloženie  ÚPN obce Lednické Rovne v obci, na stavebnom úrade a na krajskom stavebnom úrade, v zmysle § 28 zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov.

 

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Dana Mončeková, Ing. Stanislav Backo, Mgr. Martin Mišík, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec,  Ján Daniš, Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

p. Milan Chudada, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 9.11.2022                                            .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:15
TÝŽDEŇ:2592
CELKOM:1818867

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.