Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

Uznesenia

Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne, konaného dňa 28. septembra 2023

 

1. bod programu – Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

Uznesenie č. 176/2023-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Stanislav Backo, Ing. Iveta Karasová

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 04.10.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 177/2023-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 04.10.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 178/2023-9  

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

zmenu program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach, a to tak že za bod programu č. 1 Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie návrhovej komisie a programu rokovania sa dopĺňa bod č. 2 – s názvom Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ konaných dňa 28.06.2023 a 16.08.2023. Číslovanie ostatných bodov programu sa posúva.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 04.10.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

2. bod programu – Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ konaných dňa 28.06.2023 a 16.08.2023

Uznesenie č. 179/2023-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, konaných dňa 28.06.2023 a 16.08.2023.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 04.10.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

4. bod  programu – Návrh VZN č. 9/2023 o ochrane a prevádzkovom poriadku historického parku 

Uznesenie č. 180/2023-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

vyhodnotenie pripomienok fyzických osôb k návrhu VZN č. 9/2023 o ochrane a prevádzkovom poriadku historického parku, ktoré bolo poslancom doručené dňa 25.09.2023.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 04.10.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Uznesenie č. 181/2023-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

zapracovanie pripomienky č. 4, ktorou sa mení Čl. IV Prevádzková doba a prevádzkové podmienky v parku, bod 1. Otváracie hodiny parku a Príloha č.1, pričom otváracie hodiny parku v zimnej sezóne (november – február) sú od 6:00 do 20:00.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 04.10.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 182/2023-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie VZN č. 9/2023 o ochrane a prevádzkovom poriadku historického parku v Lednických Rovniach, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ so schválenými pripomienkami.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 04.10.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

5. bod program – Návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce

Uznesenie č. 183/2023-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 SCHVAĽUJE

doplnenie čl. 2 bod 1, písm. p) Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lednické Rovne, ktorý znie: prednostné prideľovanie nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa  upraveného v zmysle aktuálne platného  VZN o prideľovaní a nakladaní s nájomnými bytmi, v ostatných prípadoch rozhoduje starosta obce, na základe odporúčania Bytovej komisie podľa poradovníka žiadateľov o byt, s dobou nájmu v zmysle zákona č. 433/2010 Z.z. Z. z Z.z.o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

Označenie ostatných písmen uvedeného článku sa posúva.

Za:

7

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 04.10.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Uznesenie č. 184/2023-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 SCHVAĽUJE

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lednické Rovne, ktoré v celom rozsahu nahrádzajú pôvodné Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom Obce Lednické Rovne schválené dňa 12.09.2019, tak ako boli predložené na rokovanie OZ, vrátane schváleného doplnenia čl. 2.

Za:

7

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

1

Ing. Iveta Karasová

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 04.10.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

6. bod programu – Návrh dodatku č.2 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ

Uznesenie č. 185/2023-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií obecného zastupiteľstva v Lednických Rovniach, ktorým sa dopĺňa čl. II ods. 4 a čl. III ods. 4, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 04.10.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

7. bod programu - Návrh nájomnej zmluvy - ZUŠ

Uznesenie č. 186/2023-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 RUŠÍ

uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 162/2023-8 v celosti, prijatého na rokovaní OZ dňa 16.08.2023.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 04.10.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 187/2023-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

uzavretie nájomnej zmluvy medzi obcou Lednické Rovne v zastúpení správcom Základná škola Eduarda Schreibera, Schreiberova 372, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 31 202 462 ako prenajímateľom a Základná umelecká škola, Poštová 809/1, 020 01 Púchov, IČO: 36 128 376 ako nájomcom, predmetom ktorej je prenájom priestorov nachádzajúcich sa v bude ZŠ Eduarda Schreibera, a to:

a) učebňa hudobnej náuky nachádzajúca sa v budove č. súpisné 734 (pavilón B) na pozemku parcela  reg. C  č. 50/3, súčasne bude nájomca využívať vstupné priestory budovy, chodbu  a  sociálne zariadenia,

b) celé prízemie budovy č. súpisné 731 (jedáleň) nachádzajúcej sa na pozemku parcela reg. C č. 50/5

 za podmienok dohodnutých v nájomnej zmluve, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Za:

7

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 04.10.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

8. bod programu - Dotácia MAS

Uznesenie č. 188/2023-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

podanie  žiadosti o dotáciu na „Parkovisko a chodník  v k.ú. Horenice“ v celkovej sume 67.020,22 € z toho oprávnené výdavky v sume  53.584,30 € a neoprávnené výdavky  v sume  13.435,92 €.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 04.10.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

9. bod programu - Odpredaj garáží - Majer

Uznesenie č. 189/2023-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

stavbu – garáž so súp. č. 1580, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/81 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Bronislava Hastíková, Rozkvet 2008/19, 017 01 Považská Bystrica za kúpnu cenu v celkovej výške 14 000 Eur, pričom časť kúpnej ceny vo výške 9 000 eur už bola kupujúcim uhradená, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 02.08.2021 v znení Dodatku č. 1.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 11.09.2023.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za:

7

Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

1

Štefan Ďurko

 

V Lednických Rovniach, dňa 04.10.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Uznesenie č. 190/2023-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

stavbu – garáž so súp. č. 1581, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/80 o výmere 22 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne,  do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Lukáš Novosad, Súhradka 214/41, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu v celkovej výške 14 000 Eur, pričom časť kúpnej ceny vo výške 9 000 eur už bola kupujúcim uhradená, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 19.08.2021 v znení Dodatku č. 1.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 11.09.2023.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 04.10.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 191/2023-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

stavbu – garáž so súp. č. 1582, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/79 o výmere 22 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Dariusz Zieba, Námestie slobody 126/5, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu v celkovej výške 14 000 Eur, pričom časť kúpnej ceny vo výške 9 000 eur už bola kupujúcim uhradená, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 19.08.2021 v znení Dodatku č. 1.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 11.09.2023.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 04.10.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Uznesenie č. 192/2023-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

stavbu – garáž so súp. č. 1583, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/78 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Peter Provazník, Medová 406, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu v celkovej výške 14 000 Eur, pričom časť kúpnej ceny vo výške 9 000 eur už bola kupujúcim uhradená, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 03.08.2021 v znení Dodatku č. 1.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 11.09.2023.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 04.10.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

 

10. bod programu - Prerokovanie žiadosti o nájom – Vivienn, s. r. o.

Uznesenie č. 193/2023-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zámer prenajať nehnuteľný majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

nebytový priestor - stavba so súp. č. 1501 – Verejné sociálno-hygienické zariadenia, postavenú na pozemku v registri C KN č. 222/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 110 m2, zapísaná v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,  na  dobu neurčitú spoločnosti Vivienn s.r.o. so sídlom Javorová 454/6, Lednické Rovne za nájomné určené na základe znaleckého posudku č. 26/2023 vypracovaného Ing. Martinom Kebískom zníženú o 50% z dôvodu prevádzkovania informačného centra a verejného socialno-hygienického zariadenia, a tak nájomné bude vo výške 100,-Eur/mesiac.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že ide o nájom nebytových priestorov pre doterajšieho nájomcu, ktorý má záujem pokračovať v poskytovaní služieb a súčasne ide o nájom nebytových priestorov, ktorých súčasťou je aj prevádzkovanie verejného sociálno-hygienického zariadenia.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 04.10.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

11. bod programu - Žiadosť o odpredaj pozemku - Pecuchová

Uznesenie č. 194/2023-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

pozemok v registri C KN č. 1025/5, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 94 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely č. E KN č. 1088/101, zapísaný na liste vlastníctva č. 1718, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, podľa Geometrického plánu č. 151/2022 zo dňa 09.12.2022 vyhotoveného Ing. Gabrielom Vankom, ml. ako diel č. 2 do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre p. Alica Pecuchová, Sv. Anny 151, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu vo výške 172,96 Eur, t.j. 1,84 Eur/m2 a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Správny poplatok za návrh na vklad bude znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že daný pozemok obec dlhodobo nevyužíva. Uvedený pozemok užíva rodina žiadateľky viac ako 40 rokov, pretože bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý vlastní rodina žiadateľky. Kúpou pozemku žiadateľkou dôjde k majetkovoprávnemu vysporiadaniu dlhodobého užívaniu pozemku, a tak k zosúladeniu faktického stavu so stavom právnym.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 11.09.2023.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za:

7

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

1

Ing. Iveta Karasová

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 04.10.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

12. bod programu - Žiadosť o odpredaj pozemku - Gíbl

Uznesenie č. 195/2023-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

pozemok v registri C KN č. 1025/4, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 102 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. E KN č. 1088/101,  zapísaný na liste vlastníctva č.1718, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, podľa Geometrického plánu č. 151/2022 zo dňa 09.12.2022 vyhotoveného Ing. Gabrielom Vankom ml. ako diel č. 1, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre dipl. Ing. Jozef Gíbl, Bohunice 271, 018 52 Bohunice za kúpnu cenu vo výške 187,68 Eur, t.j. 1,84 Eur/m2 a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Správny poplatok za návrh na vklad bude znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že daný pozemok obec dlhodobo nevyužíva. Uvedený pozemok užíva rodina žiadateľa viac ako 40 rokov, pretože bezprostredne susedí s pozemkom vo výlučnom vlastníctve žiadateľa. Kúpou pozemku žiadateľom dôjde k majetkovoprávnemu vysporiadaniu dlhodobého užívaniu pozemku žiadateľom, a tak k zosúladeniu faktického stavu so stavom právnym.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 11.09.2023.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za:

7

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

1

Iveta Karasová

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 04.10.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

13. bod programu - Prerokovanie žiadosti Mareka Markoviča a manž. Magdalény - odkúpenie pozemku

Uznesenie č. 196/2023-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zámer predať nehnuteľný majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

  • pozemok v registri C KN č. 56/152, druh pozemku: orná pôda, o výmere 19 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.610, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Hôrka, ktorý vznikol odčlenením z pôvodnej parcely reg. C KN č. 56/36, na základe  Geometrického plánu č. 31/2023 zo dňa 08.08.2023 vyhotoveného Bc. Zuzanou Mikovou,
  • pozemok v registri C KN č. 56/153, druh pozemku: orná pôda, o výmere 58 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 610, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Hôrka, ktorý vznikol odčlenením z pôvodnej parcely reg. C KN č. 56/36, na základe  Geometrického plánu č. 31/2023 zo dňa 08.08.2023 vyhotoveného Bc. Zuzanou Mikovou,

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Marek Markovič a Magdaléna Markovičová, Agátová 427/1, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu v celkovej výške 4 520 €, t.j. 58,75 Eur/m2 a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Poplatky súvisiace s vyhotovením ZP, GP a správny poplatok za návrh na vklad budú znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že daný pozemok obec nevyužíva, nakoľko tento pozemok nadobúdateľ dlhodobo užíva bez právneho titulu a spolu s pozemkami v jeho vlastníctve tvoria uzatvorený celok, a tak predajom toho pozemku dôjde k majetkovoprávnemu vysporiadaniu a k zosúladeniu faktického stavu so stavom právnym.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 04.10.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

14. bod programu - Návrh  dodatku č. 2 k Zriaďovacej  listine ZŠ

Uznesenie č. 197/2023-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Základnej školy Eduarda Schreibera, sídlo: Ul. Schreiberova 372/6, 020 61 Lednické Rovne, vydanej obcou Lednické Rovne dňa 01.07.2002 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 10.12.2007, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 04.10.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

15. bod programu – Rôzne

Uznesenie č. 198/2023-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

prehľad aktuálnych a plánovaných projektov, tak ako boli predložené na rokovaní OZ spolu s doplneným bodom, ktorý sa týka opravy plota areálu ŠK.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 04.10.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Zajtra má meniny Júlia, Juliána, Liana, Rita

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:188
TÝŽDEŇ:638
CELKOM:1803640

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.