Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne,

konaného dňa 11.12.2019 o 16,30 hod. v zasadačke OcÚ Lednické Rovne

č. 111/2019-12  až   133/2019-12

 

 

UZNESENIE č. 111/2019-12

OZ

K o n š t a t u j e, že

z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 9 poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

 

UZNESENIE č. 112/2019-12

OZ

U r č u j e:

Mgr. Eriku Burianovú, za zapisovateľku,

p.Milana Chudadu a p. Štefana Ďurku  za overovateľov zápisnice.

 

 

UZNESENIE č. 113/2019-12

OZ

V o l í:

Návrhovú komisiu v zložení:

  • Mgr. Martin Mišík
  • p. Daniela Mončeková

 

UZNESENIE č. 114/2019-12

OZ

S c h v a ľ u j e:

program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne  doplnením, aby sa k jednotlivým bodom rokovania mohli vyjadriť občania.

 

 

UZNESENIE č. 115/2019-12

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 28.11.2019.

UZNESENIE č. 116/2019-12

OZ

S c h v a ľ u j e:

  1. Čerpanie rozpočtu obce za mesiace január – september 2019 tak, ako bol rozpočet predložený na rokovanie OZ.
  2. Štvrtú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2019, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 4 so zmenou navýšenia 2 tis.€ na podporu športu ŠK RONA LR, tak ako bol návrh predložený na rokovanie OZ.

 

UZNESENIE č. 117/2019-12

OZ

S c h v a ľ u j e:

Návrh poslanca p. Milana Chudadu, doplniť do rozpočtu na rok 2020 položku na prvú časť chodníka v Horenickej  Hôrke.

 

UZNESENIE č. 118/2019-12

OZ

S c h v a ľ u j e:

Návrh poslankyne Ing. Karasovej doplniť do rozpočtu na rok 2020 položku 500,-€ na projekt Žilinskej diecézy, pre farnosť Lednické Rovne a o uvedenú sumu znížiť položku dotácia spol. Ledrov – kúpalisko.

 

UZNESENIE č. 119/2019-12

OZ

S c h v a ľ u j e:

Rozpočet obce Lednické Rovne na roky 2020, 2021 a 2022,  vrátane programov a podprogramov v jeho príjmovej a výdavkovej časti s navrhnutými zmenami, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

 

UZNESENIE č. 120/2019-12

OZ

S c h v a ľ u j e:

Strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce Lednické  Rovne na roky  2020, 2021 a 2022, tak ako bol predložený na rokovanie OZ

 

UZNESENIE č. 121/2019-12

OZ

S c h v a ľ u j e:

VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne s navrhnutými zmenami v tretej časti, čl. 15, doplniť nasledovný text:

„ Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je možné splatiť aj formou splátok, ak bude vyrubená suma vyššia ako 90,- € nasledovne:

1./  splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

2./  splátka je splatná do 30.09. kalendárneho roka daného zdaňovacieho obdobia.

            Výšku splátok je možné posúdiť aj individuálne na základe písomnej žiadosti /príloha č.3/ poplatníka.“

 

 

UZNESENIE č. 122/2019-12

OZ

S c h v a ľ u j e:

VZN č. 2/2020 o financovaní  materskej školy a školských zariadení, so sídlom na území obce Lednické Rovne, tak ako bola VZN predložená na rokovanie OZ.

 

UZNESENIE č. 123/2019-12

OZ

S c h v a ľ u j e:

Nájomnú zmluvu uzatvorenú v zmysle § 663 a nasl.zák.č.40/1964 Zb.Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č.138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na stavbu so súpis. číslom 191- Zdravotné stredisko, postavenej na pozemku s parc.č.KN-C 183/62, o výmere 636 m2 nájomcovi Ledrov spol. s. r. o.,   tak ako bola predložená na rokovanie OZ

UZNESENIE č. 124/2019-12

OZ

S c h v a ľ u j e:

Nájomnú zmluvu uzavretú v zmysle § 3 zákona č.116/1990 Zb.o nájme a podnájme nebytových priestorov na budovu so súpis.č.369, postavená na parcele registra „C“ parc.č.8 prízemie budovy o celkovej výmere 90 m2,  nájomcovi Ledrov spol. s. r. o., tak ako bola predložená na rokovanie OZ

UZNESENIE č. 125/2019-12

OZ

S c h v a ľ u j e:

Nájomnú zmluvu na budovu domu služieb so súpis.č.1, postavený na parcele registra „C“ parc.č. 420/2 o výmere 398 m2, nájomcovi Ledrov spol. s. r. o tak ako bola predložená na rokovanie OZ

UZNESENIE č. 126/2019-12

OZ

S c h v a ľ u j e:

Zmluvu o vývoze komunálneho odpadu pre rok 2020 uzatvorenú v súlade ustanovení § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tak ako bola predložená na rokovanie OZ

UZNESENIE č. 127/2019-12

OZ

S c h v a ľ u j e:

Zmluvu o vývoze komunálneho odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch pre rok 2020 uzatvorenú v súlade ustanovení § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tak ako bola predložená na rokovanie OZ

UZNESENIE č. 128/2019-12

OZ

S c h v a ľ u j e:

Dodatok č. 1 k Rámcovej  zmluve O zabezpečení prevádzky, kontroly a údržby detských ihrísk, uzatvorenej v zmysle § 269 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zo dňa 22.02.2019, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

Predmetom dodatku č.1.je doplnenie do Čl. I. bod 2, písmeno h) Detské ihrisko pri kultúrnom dome inak ako zoznam detských ihrísk na území obce Lednické Rovne vo vlastníctve obce Lednické Rovne.

UZNESENIE č. 129/2019-12

OZ

S c h v a ľ u j e:

Voľbu hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Voľba hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne sa bude realizovať v súlade s § 18 a ods.2 zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v platnom znení, formou písomnej prihlášky a splnením náležitostí prihlášky,  včasného podania,  kvalifikačných predpokladov uchádzačov, osobnej prezentácie kandidáta pred poslancami Obecného zastupiteľstva. Vykonanie voľby hlavného kontrolóra bude tajným hlasovaním.

UZNESENIE č. 130/2019-12

OZ

S c h v a ľ u j e:

prevod nehnuteľného majetku  vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemkov  parc. č.E- KN 81, orná pôda o výmere 1483 m2, E- KN  84, orná pôda o výmere 3500 m2, E- KN 85, orná pôda o výmere 520 m2, E-KN 86 , orná pôda o výmere 679 m2, E-KN 87, orná pôda o výmere 1426 m2 nachádzajúcich sa záhradkárskej osade ZO SZZč.1 Prúdy v k.ú. Lednické Rovne  v zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  zameraných GP č. 67/2017 zo dňa 14.11.2017 ako diely novoutvorených parc. č. CKN 1004/87,89,-117, CKN 1008/443,-451, CKN 1287/13,14,15,16  užívateľom , členom ZO SZZ č. 1 nasledovne :

 

  • Por. č.     Parc. C-KN   Druh pozemku  Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 1.              1008/449        orná pôda            22 m²                 7             81           1/85                       Mária Janisová

                  1287/14          ost. plocha            1 m²                    10         81           1/85

                  1004/116        orná pôda         628 m²                26            84          1/85

                                                                                                  29          84           1/85

                                                                                                  31          85           1/85

                                                                                                   59       86          1/85

              Spolu                                                                                                                            0,80 €

Celkom                                                                                                                                       0,80 €

 

 

Por. č.      Parc.C-KN Druh pozemku    Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 2.            1008/449      orná pôda              22 m²                   7              81          1/85           Viera Vlčková                                                                                                                                                                                                             

                1287/14        ostatná plocha        1 m²                      10         81           1/85

                1004/116     orná pôda             628 m²                      26       84          1/85

                                                                                                   29         84            1/85

                                                                                                   31         85            1/85

                                                                                                    59       86              1/85

            Spolu                                                                                                                 0,80 €

Celkom                                                                                                                          0,80 €

 

 

Por. č.      Parc.C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu     Diel   z  parc.   Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 3.               1008/449 orná pôda              22 m²          7            81          1/85                     Tibor Hupka                                          

                   1287/14  ostatná plocha          1 m²                    10                81          1/85

                   1004/116 orná pôda            628 m²                    26                84          1/85

                                                                                                   29             84           1/85

                                                                                                    31             85          1/85

                                                                                                    59             86          1/85

               Spolu                                                                                                              0,80 €

Celkom                                                                                                                                       0,80 €

 

 

Por. č.      Parc.C-KN Druh pozemku  Celk. výmera dielu   Diel    z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 4.            1008/449   orná pôda             22 m²                           7            81         1/85    Ing. Matúš Urík a manž.

                                                                                                                                Ing. Michaela Uríková

                1287/14 ostatná plocha            1 m²                      10               81       1/85

                1004/116 orná pôda             628 m²                          26            84        1/85

                                                                                                    29             84       1/85

                                                                                                    31             85       1/85

                                                                                                    59             86       1/85

               Spolu                                                                                                             0,80 €

Celkom                                                                                                                                      0,80 €

 

 

Por. č.    Parc. C-KN Druh pozemku    Celk. výmera dielu    Diel   z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 5.            1008/449   orná pôda               22 m²                     7           81       1/85     Anton Dobrodenka a manž.

                                                                                                                         Helena Dobrodenková

                1287/14 ostatná plocha             1 m²                   10              81       1/85

                1004/116 orná pôda               628 m²                   26         84      1/85

                                                                                                  29            84       1/85

                                                                                                  31            85       1/85

                                                                                                   59          86  1/85

               Spolu                                                                                                             0,80 €

            1008/446  orná pôda                    7 m²                     4         81       1/1            0,70 €

Celkom:                                                                                                                       1,50 €

 

Por. č.   Parc.C-KN druh pozemku Celk. výmera dielu         Diel    z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

6.          1008/449  orná pôda              22 m²                         7              81         1/85      Jaroslav Tarkovský

                                                                                                                       a manž.Miroslava Tarkovská

                1287/14 ostatná plocha          1 m²                        10           81         1/85

                1004/116   orná pôda          628 m²                      26         84               1/85

                                                                                                   29           84          1/85

                                                                                                   31           85         1/85

                                                                                                   59         86        1/85

               Spolu                                                                                                          0,80 €

Celkom                                                                                                                                   0,80 €

 

 

Por. č.      Parc.C-KN Druh pozemku     Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 7.            1008/449  orná pôda              22 m²                         7           81          1/85                Ján Tarkovský

                                                                                                                         a manž.   Terézia Tarkovská

                1287/14 ostatná plocha         1 m²                          10           81          1/85

                1004/116   orná pôda          628 m²                          26         84        1/85

                                                                                                  29            84         1/85

                                                                                                  31            85         1/85

                                                                                                 59             86       1/85

               Spolu                                                                                                                  0,80 €

             1008/447 orná pôda              70 m²                       5          81        1/1                 7,00 €

Celkom                                                                                                                             7,80 €

 

 

Por. č.    Parc. C-KN Druh pozemku      Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 8.            1008/449  orná pôda              22 m²                           7           81        1/85                    Ľubomír Mašláň

                1287/14 ostatná plocha            1 m²                        10           81         1/85

                1004/116 orná pôda             628 m²                         26           84       1/85

                                                                                                  29            84         1/85

                                                                                                  31            85         1/85

                                                                                                  59            86       1/85

               Spolu                                                                                                               0,80 €

             1008/448   orná pôda             74 m²                       6          81        1/1             7,40 €

Celkom                                                                                                                          8,20 €

 

Por. č.      Parc.C-KN Druh pozemku     Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 9.            1008/449   orná pôda               22 m²                    7                81        1/85       Ľudmila Michalíková

                1287/14 ostatná plocha             1 m²                  10               81          1/85

                1004/116  orná pôda              628 m²                  26                84        1/85

                                                                                                 29             84          1/85

                                                                                                 31             85          1/85

                                                                                                 59             86        1/85

               Spolu                                                                                                             0,80 €

Celkom                                                                                                                        0,80 €

 

Por. č.      Parc.C-KN Druh pozemku    Celk. výmera dielu   Diel  Z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 10.          1008/449   orná pôda              22 m²          7           81         1/85                    Ladislav Loduha

                1287/14 ostatná plocha           1 m²                         10          81         1/85

                1004/116 orná pôda             628 m²                         26         84          1/85

                                                                                                  29            84         1/85

                                                                                                  31            85         1/85

                                                                                                   59             86        1/85

               Spolu                                                                                                                         0,80 €

        1008/450    orná pôda                   20 m²                      8         81         1/1                      2,00 €

        1287/13      ostatná plocha             5 m²                       9         81         1/1                      0,50 €

Celkom                                                                                                                                    3,30 €

 

 

Por. č.      Parc.C-KN Druh pozemku    Celk. výmera dielu   Diel  Z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 11.          1008/449   orná pôda               22 m                      7              81        1/85                        Štefan Budjač

                                                                                                                        a  manž.  Zuzana Budjačová

                1287/14 ostatná plocha             1 m²                     10            81          1/85

                1004/116 orná pôda              628 m²                     26              84       1/85

                                                                                                    29          84         1/85

                                                                                                    31          85         1/85

                                                                                                    59          86       1/85

               Spolu                                                                                                                     0,80 €

Celkom                                                                                                                                 0,80 €

 

 

Por. č.      Parc.C-KN Druh pozemku    Celk. výmera dielu   Diel  Z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 12.          1008/449    orná pôda           22 m²                            7           81        1/85                      Štefan Lichtman

                                                                                                                        a manž. Vlasta Lichtmanová

                1287/14 ostatná plocha          1 m²                          10           81         1/85

                1004/116   orná pôda          628 m²                          26           84        1/85

                                                                                                  29            84         1/85

                                                                                                   31           85         1/85

                                                                                                  59            86       1/85

               Spolu                                                                                                                 0,80 €

Celkom                                                                                                                             0,80 €

 

 

Por. č.      Parc. CKN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z  parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 13.          1008/449   orná pôda            22 m²                           7            81         1/85                    Erika Chudadová

                1287/14    ostatná plocha        1 m²                         10           81         1/85

                1004/116   orná pôda           628 m²                         26           84       1/85

                                                                                                  29            84         1/85

                                                                                                  31            85         1/85

                                                                                                  59            86        1/85

               Spolu                                                                                                              0,80 €

Celkom                                                                                                                          0,80 €

 

 

Por. č.      Parc.C-KN Druh pozemku    Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 14.          1008/449 orná pôda              22 m²                           7            81        1/85                    Stanislav Ondruš

                1287/14 ostatná plocha          1 m²                         10           81         1/85

                1004/116 orná pôda            628 m²                          26           84       1/85

                                                                                                  29            84         1/85

                                                                                                  31            85         1/85

                                                                                                  59            86       1/85

               Spolu                                                                                                            0,80 €

Celkom                                                                                                                       0,80 €

 

 

Por. č.      Parc.CKN Druh pozemku    Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 15.          1008/449 orná pôda             22 m²                             7           81        1/85                Miroslav Marušinec

                                                                                                                        a manž.  Janka Marušincová

                1287/14 ostatná plocha          1 m²                          10           81       1/85

                1004/116    orná pôda         628 m²                          26           84      1/85

                                                                                                  29            84       1/85

                                                                                                  31            85       1/85

                                                                                                  59            86      1/85

               Spolu                                                                                                            0,80 €

Celkom                                                                                                                        0,80 €

 

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku    Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 16.          1008/449   orná pôda             22 m²                           7           81        1/85                           

                                                                                                                                              Jana Vráblová

                1287/14 ostatná plocha           1 m²                         10           81         1/85

                1004/116   orná pôda          628 m²                          26           84       1/85

                                                                                                  29            84         1/85

                                                                                                  31            85         1/85

                                                                                                  59            86       1/85

               Spolu                                                                                                             0,80 €

Celkom                                                                                                                                      0,80 €

 

Por. č.      Parc.C-KN Druh pozemku    Celk. výmera dielu   Diel  Z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 17.          1008/449   orná pôda            22 m²                            7           81        1/85                          Kamil Kučiak

 

                1287/14 ostatná plocha             1 m²                        10           81         1/85

                1004/116   orná pôda           628 m²                         26           84       1/85

                                                                                                  29            84         1/85

                                                                                                  31            85         1/85

                                                                                                  59            86       1/85

               Spolu                                                                                                          0,80 €

Celkom                                                                                                                                   0,80 €

 

 

Por. č.     Parc.C-KN Druh pozemok     Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 18.          1008/449  orná pôda              22 m²                           7           81        1/85                          Kamil Kučiak

                                                                                                                             a manž.  Anna Kučiaková

                1287/14 ostatná plocha             1 m²                        10           81         1/85

                1004/116    orná pôda          628 m²                         26           84       1/85

                                                                                                  29            84         1/85

                                                                                                  31            85         1/85

                                                                                                  59            86       1/85

               Spolu                                                                                                               0,80 €

Celkom                                                                                                                                        0,80 €

 

 

Por. č.      Parc.C-KN Druh pozemku    Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 19.          1008/449 orná pôda               22 m²                           7           81        1/85      Ľubomír Janovec

                                                                                                                                a manž.Viera Janovcová

                1287/14 ostatná plocha             1 m²                        10           81         1/85

                1004/116  orná pôda            628 m²                         26           84       1/85

                                                                                                  29            84         1/85

                                                                                                  31            85         1/85

                                                                                                  59            86       1/85

               Spolu                                                                                                              0,80 €

Celkom                                                                                                                                       0,80 €

 

Por. č.      Parc. C- KN Druh pozemku  Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 20.          1008/449  orná pôda       22 m²                                  7           81        1/85                    Vladimír Hudec

                1287/14 ostatná plocha 1 m²                                   10           81         1/85

                1004/116  orná pôda     628 m²                                26           84       1/85

                                                                                                  29            84         1/85

                                                                                                  31            85         1/85

                                                                                                  59            86       1/85

               Spolu                                                                                                               0,80 €

Celkom                                                                                                                                        0,80 €

 

 

Por. č.      Parc. C- KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 21.          1008/449 orná pôda                22 m²                      7               81        1/85                       Alojz Bagin

                1287/14 ostatná plocha           1 m²                        10           81          1/85

                1004/116 orná pôda             628 m²                         26           84        1/85

                                                                                                  29            84          1/85

                                                                                                  31            85          1/85

                                                                                                  59            86        1/85

               Spolu                                                                                                                0,80 €

Celkom                                                                                                                                         0,80 €

 

 

Por. č.      Parc. C-KN  Druh pozemku  Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 22.          1008/449  orná pôda             22 m²                            7           81        1/85    Anton Krpelan

                                                                                                                                a manž.JanaKrpelanová

                1287/14 ostatná plocha            1 m²                         10           81         1/85

                1004/116   orná pôda         628 m²                           26           84       1/85

                                                                                                  29            84         1/85

                                                                                                  31            85         1/85

                                                                                                  59            86       1/85

               Spolu                                                                                                                0,80 €

Celkom                                                                                                                                         0,80 €

 

 

 

Por. č.      Parc.C-KN  Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 23.          1008/449  orná pôda       22 m²                                  7           81        1/85                      Peter Vrabec

                                                                                                                         a manž.Ľubomíra Vrabcová

                1287/14 ostatná plocha       1 m²                              10           81          1/85

                1004/116  orná pôda    628 m²                                 26           84         1/85

                                                                                                  29            84          1/85

                                                                                                  31            85          1/85

                                                                                                 59             86        1/85

               Spolu                                                                                                             0,80 €

Celkom                                                                                                                                      0,80 €

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 24.          1008/449 orná pôda              22 m²                            7           81       1/85                     Michal Pajerchin

                                                                                                                        a manž.  Marta Pajerchinová

                1287/14 ostatná plocha          1 m²                          10           81       1/85

                1004/116 orná pôda           628 m²                           26           84      1/85

                                                                                                  29            84       1/85

                                                                                                  31            85       1/85

                                                                                                  59            86      1/85

               Spolu                                                                                                             0,80 €

Celkom                                                                                                                                      0,80 €

 

Por. č.      Parc. C- KN Druh pozemku  Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 25.          1008/449  orná pôda              22 m²                           7           81        1/85                      Kamil Štefina

                                                                                                                                   

                1287/14 ostatná plocha          1 m²                          10           81         1/85

                1004/116  orná pôda          628 m²                           26           84       1/85

                                                                                                  29            84         1/85

                                                                                                  31            85         1/85

                                                                                                  59            86       1/85

               Spolu                                                                                                           0,80 €

Celkom                                                                                                                                   0,80 €

 

 

Por. č.      Parcela     Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 26.          1008/449orná pôda             22 m2         7                81        1/85                        Jozef Betuštin

                                                                                                                               a manž.Eva Betuštinová

                1287/14 ostatná plocha     1 m²                              10           81       1/85

                1004/116   orná pôda      628 m²                              26           84       1/85

                                                                                                  29            84       1/85

                                                                                                  31            85       1/85

                                                                                                  59            86      1/85

               Spolu                                                                                                                      0,80 €

            1008/443 orná pôda            496 m²                         1          81        1/1                   49,60 €

            1287/16    ostatná plocha       4 m²                         12         81        1/1                    0,40 €

Celkom                                                                                                                               50,80 €

 

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  Z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 27.          1008/449orná pôda               22 m²                            7           81         1/85               Ing. Marián Reboš

                                                                                                                           a  manž.   Zita Rebošová

                1287/14 ostatná plocha          1 m²                         10            81          1/85

                1004/116   orná pôda          628 m²                         26            84        1/85

                                                                                                 29             84          1/85

                                                                                                 31             85          1/85

                                                                                                 59             86        1/85

               Spolu                                                                                                                   0,80 €

           1008/444   orná pôda             312 m²                      2           81          1/1              31,20 €

           1287/15    ostatná plocha          3 m²                       11         81          1/1               0,30 €

Celkom                                                                                                                             32,30 €

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 28.          1008/449 orná pôda               22 m²                           7           81         1/85                        Ľuboš Prezent

                                                                                                                        a manž.  Monika Prezentová

                1287/14 ostatná plocha           1 m²                       10            81         1/85

                1004/116  orná pôda            628 m²                        26            84       1/85

                                                                                                 29             84         1/85

                                                                                                 31             85         1/85

                                                                                                 59             86       1/85

               Spolu                                                                                                                   0,80 €

            1008/445 orná pôda                469 m²                   3             81        1/1              46,90 €

Celkom                                                                                                                            47,70 €

 

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  Z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 29.          1008/449   orná pôda            22 m²                            7           81       1/85                      Irena Podšívková

                1287/14 ostatná plocha          1 m²                         10           81       1/85

                1004/116   orná pôda          628 m²                          26           84      1/85

                                                                                                  29            84       1/85

                                                                                                   31           85       1/85

                                                                                                   59           86      1/85

               Spolu                                                                                                                   0,80 €

Celkom                                                                                                                                            0,80 €

 

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 30.          1008/449orná pôda                22 m²                           7           81       1/85                           Jozef Prekop

                                                                                                                             a  manž. Irena Prekopová

                1287/14 ostatná plocha            1 m²                        10           81       1/85

                1004/116  orná pôda            628 m²                         26           84      1/85

                                                                                                  29            84       1/85

                                                                                                  31            85       1/85

                                                                                                  59            86      1/85

               Spolu                                                                                                            0,80 €

Celkom                                                                                                                                     0,80 €

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 31.          1008/449 orná pôda               22 m²                           7           81       1/85                            Jozef Gabriš

                                                                                                                            a manž. Darina Gabrišová

                1287/14 ostatná plocha            1 m²                         10           81       1/85

                1004/116 orná pôda            628 m²                          26           84      1/85

                                                                                                  29            84       1/85

                                                                                                  31            85       1/85

                                                                                                  59            86      1/85

               Spolu                                                                                                            0,80 €

Celkom                                                                                                                                     0,80 €

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku    Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 32.          1008/449 orná pôda               22 m²                           7           81      1/85                       Ľubomír Mušák

                                                                                                                         a manž.  Denisa Mušáková

                1287/14 ostatná plocha          1 m²                         10           81       1/85

                1004/116  orná pôda           628 m²                          26           84     1/85

                                                                                                  29            84       1/85

                                                                                                  31            85       1/85

                                                                                                  59            86     1/85

               Spolu                                                                                                            0,80 €

Celkom                                                                                                                                     0,80 €

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 33.          1008/449 orná pôda               22 m²                           7           81       1/85                     Jaroslav Janovec

                                                                                                                                  a manž.Eva Janovcová

                1287/14 ostatná plocha          1 m²                         10           81       1/85

                1004/116   orná pôda          628 m²                          26           84      1/85

                                                                                                  29            84       1/85

                                                                                                  31            85       1/85

                                                                                                 59             86      1/85

               Spolu                                                                                                          0,80 €

Celkom                                                                                                                                   0,80 €

 

 

Por. č.      Parc. C- KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 34.          1008/449  orná pôda               22 m²                     7                81         1/85                     Ingrid Janovcová

                1287/14 ostatná plocha             1 m²                        10           81         1/85

                1004/116  orná pôda             628 m²                    26               84       1/85

                                                                                                  29            84         1/85

                                                                                                  31            85         1/85

                                                                                                  59            86       1/85

               Spolu                                                                                                              0,80 €

Celkom                                                                                                                                       0,80 €

 

 

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 35.          1008/449   orná pôda             22 m²                           7           81        1/85                      Marián Bosák

                                                                                                                          a manž. Mariana Bosáková

                1287/14 ostatná plocha             1 m²                        10           81         1/85

                1004/116  orná pôda           628 m²                          26           84       1/85

                                                                                                  29            84       1/85

                                                                                                  31            85       1/85

                                                                                                  59            86      1/85

               Spolu                                                                                                             0,80 €

Celkom                                                                                                                                      0,80 €

 

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 36.          1008/449 orná pôda               22 m²                           7           81        1/85                  Pavol Ciesarik

                                                                                                                            a manž. Anna Ciesariková

                1287/14 ostatná plocha             1 m²                     10             81          1/85

                1004/116 orná pôda              628 m²                     26              84         1/85

                                                                                                   29           84          1/85

                                                                                                   31           85          1/85

                                                                                                   59           86         1/85

               Spolu                                                                                                               0,80 €

Celkom                                                                                                                                        0,80 €

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 37.          1008/449   orná pôda             22 m²                           7           81       1/85                        Imrich Brázda

                                                                                                                            a manž.      Irena Brázdová

                1287/14 ostatná plocha              1 m²                     10            81         1/85

                1004/116   orná pôda           628 m²                          26          84       1/85

                                                                                                    29          84         1/85

                                                                                                    31          85         1/85

                                                                                                    59          86       1/85

               Spolu                                                                                                             0,80 €

Celkom                                                                                                                                      0,80 €

 

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku  Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 38.          1008/449 orná pôda              22 m²                            7           81       1/85                        Anton Kocanda

                                                                                                                               a manž.  Eva Kocandová

                1287/14ostatná plocha             1 m²                         10           81       1/85

                1004/116 orná pôda           628 m²                           26           84      1/85

                                                                                                  29            84       1/85

                                                                                                  31            85       1/85

                                                                                                  59            86      1/85

               Spolu                                                                                                             0,80 €

Celkom                                                                                                                                      0,80 €

 

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 39.          1008/449     orná pôda          22 m²                            7           81        1/85                          Jozef Marušík

                1287/14 ostatná plocha            1 m²                         10           81       1/85

                1004/116   orná pôda         628 m²                           26          84       1/85

                                                                                                  29           84        1/85

                                                                                                  31           85        1/85

                                                                                                  59           86       1/85

               Spolu                                                                                                            0,80 €

Celkom                                                                                                                                     0,80 €

 

 

Por. č.      Parc.C-KN Druh pozemku    Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 40.          1008/449 orná pôda              22 m²                            7           81        1/85                      František Dej

                                                                                                                              a manž. Katarína Dejová

                1287/14 ostatná plocha           1 m²                         10           81         1/85

                1004/116    orná pôda         628 m²                          26           84       1/85

                                                                                                  29            84         1/85

                                                                                                  31            85         1/85

                                                                                                  59            86       1/85

               Spolu                                                                                                          0,80 €

Celkom                                                                                                                                   0,80 €

 

Por. č.      Parc.C-KN Druh pozemku    Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 41.          1008/449   orná pôda             22 m²                           7           81       1/85                              Jiří Bujnoch

                                                                                                                             Darina Bujnochová

                1287/14 ostatná plocha            1 m²                        10           81       1/85

                1004/116 orná pôda             628 m²                         26           84      1/85

                                                                                                  29            84       1/85

                                                                                                  31            85       1/85

                                                                                                  59            86      1/85

               Spolu                                                                                                           0,80 €

Celkom                                                                                                                                   0,80 €

 

 

Por. č.      Parc.C-KN Druh pozemku    Celk. výmera dielu   Diel  Z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 42.          1008/449  orná pôda             22 m²                            7           81        1/85                               Ján Daniš

                1287/14 ostatná plocha           1 m²                         10           81         1/85

                1004/116  orná pôda           628 m²                          26           84        1/85

                                                                                                  29            84         1/85

                                                                                                  31            85         1/85

                                                                                                  59            86        1/85

               Spolu                                                                                                             0,80 €

Celkom                                                                                                                                      0,80 €

 

 

 

Por. č.      Parc.C-KN Druh pozemku    Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 43.          1008/449  orná pôda             22 m²                            7           81       1/85            Maximilián Chaloupek

                                                                                                                      a manž.   Marica Chaloupková

                1287/14 ostatná plocha            1 m²                         10           81       1/85

                1004/116 orná pôda            628 m²                          26          84      1/85

                                                                                                  29            84       1/85

                                                                                                  31            85       1/85

                                                                                                  59            86      1/85

               Spolu                                                                                                             0,80 €

Celkom                                                                                                                                      0,80 €

 

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 44.          1008/449   orná pôda             22 m²                           7           81       1/85                                

                                                                                                                                 Jolana Slováková

                1287/14 ostatná plocha            1 m²                        10           81       1/85

                1004/116 orná pôda             628 m²                         26           84      1/85

                                                                                                  29            84       1/85

                                                                                                   31           85       1/85

                                                                                                   59           86      1/85

               Spolu                                                                                                            0,80 €

Celkom                                                                                                                                     0,80 €

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 45.          1008/449  orná pôda             22 m²                            7           81       1/85                     František Daniš

                                                                                                                                  a manž. Jana Danišová

                1287/14 ostatná plocha           1 m²                         10           81         1/85

                1004/116 orná pôda            628 m²                          26           84       1/85

                                                                                                  29            84         1/85

                                                                                                  31            85         1/85

                                                                                                  59            86        1/85

               Spolu                                                                                                              0,80 €

Celkom                                                                                                                                       0,80 €

 

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 46.          1008/449orná pôda         22 m²                                  7           81         1/85                         Jozef Lukáč

                                                                                                                           a manž.Dagmar Lukáčová

                1287/14 ostatná plocha 1 m²                                   10           81         1/85

                1004/116orná pôda       628 m²                                26           84       1/85

                                                                                                  29            84         1/85

                                                                                                  31            85         1/85

                                                                                                  59            86       1/85

               Spolu                                                                                                                 0,80 €

Celkom                                                                                                                                          0,80 €

 

 

Por. č.      Parc.C-KN Druh pozemku    Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 47.          1008/449   orná pôda            22 m²                            7           81        1/85           Danica Remšíková

                1287/14 ostatná plocha           1 m²                         10           81          1/85

                1004/116  orná pôda           628 m²                          26           84        1/85

                                                                                                  29            84         1/85

                                                                                                  31            85         1/85

                                                                                                  59            86       1/85

               Spolu                                                                                                              0,80 €

Celkom                                                                                                                                       0,80 €

 

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 48.          1008/449  orná pôda              22 m²                           7           81       1/85                           Jozef Hazala

                                                                                                                           a manž. Ľubica Hazalová

                1287/14 ostatná plocha           1 m²                         10          81       1/85

                1004/116  orná pôda           628 m²                          26           84      1/85

                                                                                                  29            84       1/85

                                                                                                  31            85       1/85

                                                                                                 59             86      1/85

               Spolu                                                                                                            0,80 €

Celkom                                                                                                                                     0,80 €

 

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 49.          1008/449 orná pôda        22 m²                                 7            81       1/85                      Miroslav Uríček

                1287/14 ostatná plocha 1 m²                                   10           81       1/85

                1004/116  orná pôda     628 m²                                26           84      1/85

                                                                                                  29            84       1/85

                                                                                                  31            85       1/85

                                                                                                  59            86      1/85

               Spolu                                                                                                             0,80 €

Celkom                                                                                                                                      0,80 €

 

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 50.          1008/449orná pôda                22 m²                           7           81       1/85                          Anna Vlčková

                1287/14 ostatná plocha            1 m²                         10           81       1/85

                1004/116  orná pôda          628 m²                           26           84      1/85

                                                                                                  29            84       1/85

                                                                                                  31            85       1/85

                                                                                                  59            86      1/85

               Spolu                                                                                                           0,80 €

Celkom                                                                                                                                   0,80 €

 

 

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 51.          1008/449 orná pôda               22 m²                           7           81        1/85            Radoslav Kucharík

                                                                                                                           a manž.Iveta Kucharíková

                1287/14 ostatná plocha          1 m²                         10           81         1/85

                1004/116   orná pôda          628 m²                          26           84        1/85

                                                                                                  29            84         1/85

                                                                                                  31            85         1/85

                                                                                                  59            86       1/85

               Spolu                                                                                                              0,80 €

Celkom                                                                                                                                       0,80 €

 

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 52.          1008/449 orná pôda               22 m²                           7           81         1/85           Drahomíra Duníková

                1287/14 ostatná plocha             1 m²                        10           81         1/85

                1004/116  orná pôda           628 m²                          26           84       1/85

                                                                                                  29            84         1/85

                                                                                                  31            85         1/85

                                                                                                  59            86       1/85

               Spolu                                                                                                               0,80 €

Celkom                                                                                                                                        0,80 €

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 53.          1008/449   orná pôda            22 m²                            7           81        1/85                       Anna Kojtálová

                1287/14 ostatná plocha          1 m²                         10           81         1/85

                1004/116 orná pôda            628 m²                          26           84       1/85

                                                                                                  29            84         1/85

                                                                                                  31            85         1/85

                                                                                                  59            86       1/85

               Spolu                                                                                                             0,80 €

Celkom                                                                                                                                      0,80 €

 

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 54.          1008/449  orná pôda        22 m²                                7            81         1/85                      Jana Hoštáková

                1287/14 ostatná plocha  1 m²                                  10           81         1/85

                1004/116  orná pôda      628 m²                               26           84        1/85

                                                                                                   29           84          1/85

                                                                                                   31           85          1/85

                                                                                                   59           86        1/85

               Spolu                                                                                                              0,80 €

Celkom                                                                                                                                       0,80 €

 

 

 

Por. č.      Parc.C-KN Druh pozemku    Celk. výmera dielu   Diel  Z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 55.          1008/449  orná pôda             22 m²                           7            81       1/85                  Ján Kučiak

                                                                                                                            a manž.  Alena Kučiaková

                1287/14 ostatná plocha         1 m²                          10           81          1/85

                1004/116  orná pôda           628 m²                          26           84         1/85

                                                                                                  29            84          1/85

                                                                                                  31            85          1/85

                                                                                                  59            86        1/85

               Spolu                                                                                                                   0,80 €

Celkom                                                                                                                                            0,80 €

 

 

Por. č.      Parc.C-KN Druh pozemku    Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 56.          1008/449  orná pôda             22 m²                            7           81       1/85                       Marián Palme

                                                                                                                             a manž. Emília Palmeová

                1287/14 ostatná plocha         1 m²                          10           81          1/85

                1004/116   orná pôda         628 m²                           26           84         1/85

                                                                                                  29            84          1/85

                                                                                                 31             85          1/85

                                                                                                 59             86        1/85

               Spolu                                                                                                               0,80 €

Celkom                                                                                                                                        0,80 €

 

Por. č.      Parc.C-KN Druh pozemku    Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 57.          1008/449 orná pôda               22 m²                           7           81       1/85                  Alena Melicherová

                1287/14 ostatná plocha           1 m²                        10           81       1/85

                1004/116 orná pôda             628 m²                         26           84      1/85

                                                                                                  29            84       1/85

                                                                                                  31            85       1/85

                                                                                                  59            86      1/85

               Spolu                                                                                                              0,80 €

Celkom                                                                                                                                       0,80 €

 

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 58.          1008/449  orná pôda              22 m²                          7            81      1/85                             Milan Barčič

                                                                                                                             a manž.  Silvia Barčičová

                1287/14 ostatná plocha          1 m²                         10           81         1/85

                1004/116   orná pôda          628 m²                          26           84       1/85

                                                                                                   29           84         1/85

                                                                                                   31           85         1/85

                                                                                                  59            86       1/85

               Spolu                                                                                                               0,80 €

Celkom                                                                                                                                        0,80 €

 

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 59.          1008/449 orná pôda         22 m²                                 7           81        1/85                            Tibor Velas

                1287/14 ostatná plocha  1 m²                                  10           81         1/85

                1004/116  orná pôda      628 m²                               26           84       1/85

                                                                                                  29            84         1/85

                                                                                                   31           85         1/85

                                                                                                  59            86       1/85

               Spolu                                                                                                                  0,80 €

Celkom                                                                                                                                           0,80 €

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 60.          1008/449orná pôda               22 m²                           7            81       1/85                   Ing. Jozef Macháč

                                                                                                                           a manžHelena Macháčová

                1287/14 ostatná plocha          1 m²                          10           81         1/85

                1004/116 orná pôda            628 m²                          26           84       1/85

                                                                                                  29            84         1/85

                                                                                                  31            85         1/85

                                                                                                  59            86       1/85

               Spolu                                                                                                                  0,80 €

           1004/89    orná pôda              315 m²                    13          84         1/1               31,50 €

           1004/115   orná pôda             14 m²                     58           86         1/1                 1,40 €

                                                            5 m²                     45           85         1/1                0,50 €           

Celkom                                                                                                                             34,20 €

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku    Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 61.          1008/449  orná pôda              22 m²                           7           81        1/85                       Irena Kučiaková

                1287/14 ostatná plocha          1 m²                         10           81       1/85

                1004/116  orná pôda           628 m²                          26           84      1/85

                                                                                                  29            84       1/85

                                                                                                  31            85       1/85

                                                                                                  59            86      1/85

               Spolu                                                                                                                 0,80 €

            1004/90   orná pôda             251 m²                       14        84        1/1                25,10 €

                                                             8 m²                      32        85        1/1                  0,80 €

Celkom                                                                                                                           26,70 €

 

Por. č.      Parc.C-KN Druh pozemku    Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 62.          1008/449orná pôda                 22 m²                         7            81        1/85                         Ján Šerý

                                                                                                                                         a manž. Anna Šerá

                1287/14 ostatná plocha          1 m²                         10           81         1/85

                1004/116  orná pôda           628 m²                          26           84       1/85

                                                                                                  29            84         1/85

                                                                                                  31            85         1/85

                                                                                                  59            86       1/85

               Spolu                                                                                                                 0,80 €

           1004/91    orná pôda               35 m²                      33          85       1/1                3,50 €

                                                         233 m²                      15          84       1/1               23,30 €

Celkom                                                                                                                           27,60 €

 

Por. č.      Parc.C-KN Druh pozemku     Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 63.          1008/449orná pôda                  22 m²                        7            81       1/85                            Milan Kopp

                                                                                                                            a manž.  Mária Koppová

                1287/14 ostatná plocha          1 m²                         10           81       1/85

                1004/116 orná pôda            628 m²                          26           84      1/85

                                                                                                  29            84       1/85

                                                                                                  31            85       1/85

                                                                                                  59            86      1/85

               Spolu                                                                                                                  0,80 €

        1004/92  orná pôda               222 m²                         16         84       1/1                22,20 €

                                                       40 m²                          34         85       1/1                  4,00 €

Celkom                                                                                                                           27,00 €

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 64.          1008/449 orná pôda              22 m²                           7            81       1/85                     Jaroslav Sieklik

                                                                                                                              a manž. Marta Siekliková

                1287/14 ostatná plocha           1 m²                         10           81       1/85

                1004/116 orná pôda            628 m²                          26           84      1/85

                                                                                                  29            84       1/85

                                                                                                  31            85      1/85

                                                                                                 59            86       1/85

               Spolu                                                                                                                 0,80 €

            1004/93 orná pôda          36 m²                             35         85      1/1                  3,60 €

                                                   192 m²                            17         84      1/1                19,20 €

Celkom                                                                                                                         23,60 €

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku    Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 65.          1008/449orná pôda                 22 m²                          7           81       1/85                             Július Kopp

                1287/14 ostatná plocha   1 m²                                10           81         1/85

                1004/116orná pôda             628 m²                          26           84       1/85

                                                                                                  29            84       1/85

                                                                                                  31            85       1/85

                                                                                                 59             86      1/85

               Spolu                                                                                                                             0,80 €

            1004/94 orná pôda             203 m²                        18        84         1/1                           20,30 €

                                                        36 m²                         36        85         1/1                             3,60 €

Celkom                                                                                                                                       24,70 €

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 66.          1008/449orná pôda                 22 m²                     7 81      1/85      Prof.Ing. Darina Ondrušová PhD.

                1287/14 ostatná plocha          1 m²                         10           81           1/85

                1004/116  orná pôda           628 m²                          26           84          1/85

                                                                                                  29            84           1/85

                                                                                                  31            85           1/85

                                                                                                  59            86         1/85

               Spolu                                                                                                                    0,80 €

             1004/95orná pôda            33 m²                            37        85           1/1                3,30 €

                                                    210 m²                            19        84           1/1               21,00 €

Celkom                                                                                                                              25,10 €

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 67.          1008/449orná pôda                  22 m²                        7            81        1/85            František Medňanský

                                                                                                                       a  manž.   Helena Medňanská

                1287/14    ostatná plocha          1 m²                    10              81          1/85

                1004/116   orná pôda            628 m²        26           84        1/85

                                                                                                  29            84          1/85

                                                                                                  31            85          1/85

                                                                                                  59            86        1/85

               Spolu                                                                                                                       0,80 €

             1004/96 orná pôda              223 m²                      20          84          1/1                 22,30 €

                                                           32 m²                      38          85          1/1                   3,20 €

Celkom                                                                                                                                26,30 €

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku    Celk. výmera dielu   Diel z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

68.        1008/449  orná pôda               22 m²                     7                81       1/85      Božena Povrazníková

                1287/14 ostatná plocha            1 m²                    10              81       1/85

                1004/116  orná pôda             628 m²                    26               84       1/85

                                                                                                  29            84       1/85

                                                                                                  31            85       1/85

                                                                                                  59            86      1/85

               Spolu                                                                                                                       0,80 €

             1004/97  orná pôda                  29 m²                   39          85       1/1                      2,90 €

                                                            230 m²                   21          84        1/1                    23,00 €

Celkom                                                                                                                                26,70 €

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 69.          1008/449orná pôda                 22 m²                         7            81      1/85                Ladislav Trenčan

                                                                                                                             a manž.Anna Trenčanová

                1287/14 ostatná plocha             1 m²                    10              81          1/85

                1004/116 orná pôda              628 m²                    26               84         1/85

                                                                                                  29            84          1/85

                                                                                                  31            85          1/85

                                                                                                  59            86         1/85

               Spolu                                                                                                                      0,80 €

             1004/98orná pôda                 241 m²                    22         84          1/1                 24,10 €

                                                             27 m²                    40         85          1/1                   2,70 €

Celkom                                                                                                                               27,60 €

 

Por. č.      Parcela C-KN Druh pozemku Celk. výmera dielu  Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 70.          1008/449orná pôda                   22 m²                     7             81       1/85            Mária Vitková

                1287/14 ostatná plocha            1 m²        10           81         1/85

                1004/116orná pôda                 628 m²                    26            84       1/85

                                                                                                  29            84         1/85

                                                                                                  31            85         1/85

                                                                                                  59            86       1/85

               Spolu                                                                                                                   0,80 €

             1004/99  orná pôda                 25 m²                    41          85         1/1                 2,50 €

                                                             252 m²                  23          84         1/1               25,20 €

Celkom                                                                                                                             28,50 €

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 71.          1008/449orná pôda                  22 m²                         7           81       1/85          Štefánia Bendžíková

                1287/14 ostatná plocha          1 m²                         10           81         1/85

                1004/116  orná pôda           628 m²                          26           84       1/85

                                                                                                  29            84       1/85

                                                                                                  31            85       1/85

                                                                                                  59            86      1/85

               Spolu                                                                                                                  0,80 €

            1004/100   orná pôda            226 m²                     24        84         1/1               22,60 €

                                                            24 m²                    42        85          1/1                 2,40 €

Celkom                                                                                                                           25,80 €

 

Por. č.      Parc. CKN Druh pozemku    Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 72.          1008/449orná pôda                 22 m²                          7           81        1/85                Jaroslav Paliesek

                                                                                                                      a  manž.   Mária Paliesková

                1287/14 ostatná plocha        1 m²                           10           81          1/85

                1004/116   orná pôda        628 m²                            26           84        1/85

                                                                                                  29            84          1/85

                                                                                                  31            85          1/85

                                                                                                  59            86        1/85

               Spolu                                                                                                                    0,80 €

           1004/101    orná pôda         11 m²                          43       85           1/1                  1,10 €

                                                      310 m²                         25       84           1/1                 31,00 €

          1004/117   orná pôda           14 m²                          30       84           1/1                  1,40 €

Celkom                                                                                                                              34,30 €

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 73.          1008/449orná pôda                 22 m²                          7           81      1/85             Miroslav Hanic

                                                                                                                          a  manž.   Renáta Hanicová

                1287/14 ostatná plocha          1 m²                         10           81       1/85

                1004/116   orná pôda          628 m²                          26           84      1/85

                                                                                                  29            84       1/85

                                                                                                  31            85       1/85

                                                                                                  59            86      1/85

               Spolu                                                                                                                  0,80 €

            1004/102   orná pôda       150 m²                           27         84      1/1                 15,00 €

Celkom                                                                                                                            15,80 €

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 74.          1008/449orná pôda                 22 m²                          7           81       1/85                     Antónia Vanková

                1287/14 ostatná plocha           1 m²                        10           81       1/85

                1004/116  orná pôda            628 m²                         26           84      1/85

                                                                                                  29            84       1/85

                                                                                                  31            85       1/85

                                                                                                  59            86     1/85

               Spolu                                                                                                                 0,80 €

             1004/103 orná pôda             23 m²                       28       84          1/1                 2,30 €

                                                         19 m²                        44       85          1/1                 1,90 €

                                                         12 m²                        46       86          1/1                 1,20 €

Celkom                                                                                                                             6,20 €

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku  Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 75.          1008/449 orná pôda             22 m²                             7           81       1/85        Ľubomír Čacho

                                                                                                                            a manž.  Milada Čachová

                1287/14 ostatná plocha    1 m²                                10           81          1/85

                1004/116  orná pôda        628 m²                             26           84         1/85

                                                                                                  29            84          1/85

                                                                                                  31            85          1/85

                                                                                                  59            86         1/85

               Spolu                                                                                                                     0,80 €

            1004/104  orná pôda          44 m²                           47         86          1/1                  4,40 €

                                                      15 m²                            60         87          1/1                  1,50 €

Celkom                                                                                                                                  6,70 €

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku  Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 76.          1008/449orná pôda              22 m²                             7           81       1/85                           Ján Belej

                                                                                                                               a manž.  Jana Belejová

                1287/14 ostatná plocha   1 m²                                10           81         1/85

                1004/116   orná pôda       628 m²                             26           84       1/85

                                                                                                  29            84         1/85

                                                                                                  31           85         1/85

                                                                                                  59            86        1/85

               Spolu                                                                                                                   0,80 €

            1004/105  orná pôda          64 m²                           61       87           1/1                 6,40 €

                                                       40 m²                           48       86           1/1                 4,00 €

Celkom                                                                                                                              11,20 €

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 77.          1008/449orná pôda               22 m²                            7           81       1/85                       Mária Valentová

                1287/14 ostatná plocha    1 m²                               10           81       1/85

                1004/116orná pôda             628 m²                          26           84       1/85

                                                                                                  29            84       1/85

                                                                                                  31            85       1/85

                                                                                                  59            86      1/85

               Spolu                                                                                                                  0, 80 €

            1004/106  orná pôda          37 m²                          49       86           1/1                 3,70 €

                                                     100 m²                          62       87           1/1                10,00 €

Celkom                                                                                                                             14,50 €

 

Por. č.      Parc.C-KN Druh pozemku    Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 78.          1008/449orná pôda               22 m²                            7           81       1/85                            Peter Chudý

                                                                                                                               a manž.   Zdena Chudá

                1287/14 ostatná plocha          1 m²                          10           81          1/85

                1004/116orná pôda             628 m²                          26           84        1/85

                                                                                                  29            84          1/85

                                                                                                  31            85          1/85

                                                                                                  59            86         1/85

               Spolu                                                                                                                    0,80 €

            1004/107  orná pôda           133 m²                        63        87           1/1               13,30 €

                                                         36 m²                         50        86           1/1                 3,60 €

Celkom                                                                                                                              17,70 €

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 79.          1008/449orná pôda                 22 m²                          7           81        1/85                    Pavol Kozáček

                                                                                                                            a  manž.   Jana Kozáčková

                1287/14 ostatná plocha         1 m²                          10           81          1/85

                1004/116  orná pôda           628 m²                          26           84        1/85

                                                                                                  29            84          1/85

                                                                                                  31            85          1/85

                                                                                                 59             86        1/85

               Spolu                                                                                                                     0,80 €

             1004/108  orná pôda              37 m²                     51          86          1/1                            3,70 €

                                                          151 m²                     64          87          1/1                 15,10 €

Celkom                                                                                                                                19,60 €

 

Por. č.      Parc.C KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 80.          1008/449orná pôda                22 m²                           7           81         1/85                  Marian Tanuška

                1287/14 ostatná plocha         1 m²                          10           81          1/85

                1004/116   orná pôda         628 m²                           26           84        1/85

                                                                                                  29            84          1/85

                                                                                                  31            85          1/85

                                                                                                  59            86         1/85

               Spolu                                                                                                                      0,80 €

            1004/109  orná pôda          162 m²                         65        87          1/1                  16,20 €

                                                        34 m²                         52        86           1/1                   3,40 €

Celkom                                                                                                                               20,40 €

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 81.          1008/449orná pôda                  22 m²                         7           81      1/85                       Ladislav Zboran

                                                                                                                    a manž.   Anastázia Zboranová

                1287/14 ostatná plocha           1 m²                        10           81       1/85

                1004/116 orná pôda             628 m²                       26            84      1/85

                                                                                                  29            84       1/85

                                                                                                  31            85       1/85

                                                                                                  59            86      1/85

               Spolu                                                                                                                   0,80 €

           1004/110  orná pôda           33 m²                          53           86      1/1                  3,30 €

                                                     150 m²                          66           87     1/1                 15,00 €

           1004/87  orná pôda             5 m²                            71           87     1/1                  0,50 €

Celkom                                                                                                                            19,60 €

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 82.          1008/449orná pôda              22 m²                             7           81       1/85                           Jozef Janis

                                                                                                                             a manž.Ľudmila Janisová

                1287/14 ostatná plocha   1 m²                                10           81          1/85

                1004/116 orná pôda            628 m²                          26           84        1/85

                                                                                                  29            84          1/85

                                                                                                  31            85          1/85

                                                                                                  59            86        1/85

               Spolu                                                                                                                   0,80 €

             1004/111  orná pôda       152 m²                           67         87         1/1               15,20 €

                                                      30 m²                           54          86         1/1                 3,00 €

Celkom                                                                                                                             19,00 €

Por. č.      Parc.C-KN Druh pozemku    Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 83.          1008/449 orná pôda                 22 m²                         7           81        1/85               Ferdinand Majerský

                                                                                                                            a manž.     Anna Majerská

                1287/14 ostatná plocha           1 m²                        10           81       1/85

                1004/116 orná pôda              628 m²                        26           84       1/85

                                                                                                  29            84       1/85

                                                                                                  31            85       1/85

                                                                                                  59            86      1/85

               Spolu                                                                                                                   0,80 €

             1004/112  orná pôda                29 m²                    55         86        1/1                 2,90 €

                                                            169 m²                    68         87        1/1                16,90 €

Celkom                                                                                                                              20,60 €

 

Por. č.      Parc. C-KN Druh pozemku   Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 84.          1008/449orná pôda                  22 m²                         7           81        1/85                      Ján Vojtek

                                                                                                                             a manž.  Irena Vojteková

                1287/14 ostatná plocha            1 m²                        10           81         1/85

                1004/116orná pôda                628 m²                       26           84       1/85

                                                                                                  29            84         1/85

                                                                                                   31           85         1/85

                                                                                                  59            86       1/85

               Spolu                                                                                                                       0,80 €

           1004/113  orná pôda               179 m²                     69       87          1/1                    17,90 €

                                                             30 m²                     56       86          1/1                      3,00 €

Celkom                                                                                                                                 21,70 €

 

Por. č.      Parc.C-KN Druh pozemku    Celk. výmera dielu   Diel  z parc.      Podiel     Cena podielu       Kupujúci

 85.          1008/449orná pôda             22 m²                              7           81       1/85                     Jozef Štefanec

                                                                                                                               a manž Iveta Štefancová

                1287/14 ostatná plocha        1 m²                              10         81          1/85

                1004/116  orná pôda        628 m²                               26         84        1/85

                                                                                                    29          84          1/85

                                                                                                    31          85          1/85

                                                                                                    59          86        1/85

               Spolu                                                                                                                    0,80 €

           1004/114  orná pôda          40 m²                               57       86        1/1                  4,00 €

                                                   146 m²                               70        87        1/1                           14,60 €

Celkom                                                                                                                              19,40 €

 

Prevodom nehnuteľností sa obec Lednické Rovne snaží o majetkovo právne usporiadanie pozemkov, ktoré  obec neužíva , sú užívané členmi   ZO SZZ č.1. Kúpna cena pozemkov bola stanovená uznesením OZ Lednické Rovne č. 4/1999-D/2 zo dňa 29.09.1999 v   zmysle §11 ods.3zákona č. 64/1997 Z.z./. o užívaní pozemkov v zriadených  záhradkárskych  osadách a vysporiadaní vlastníctva k nim vo výške 0,10 EUR / m2 /3,00 SK/m2 / čo v celkovej sume predstavuje 762,30 EUR .  Kúpna cena bola uhradená členmi ZO SZZ č.1 do pokladne obecného úradu dňa 02.03.2010. Z dôvodu legislatívnych zmien nedošlo k prevodu vlastníckeho práva na užívateľov pozemkov.

Zámer previesť vyššie uvedený  nehnuteľný majetok vo vlastníctve  obce bol zverejnený pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom  na úradnej tabuli a internetovej stránke obce / od 26.11.2019/

Prevod nehnuteľností, parc. č CKN 1004/87,89,-117, CKN 1008/443,-451, CKN 1287/13,14,15,16 ,  zameraných GP č. 67/2017 zo dňa 14.11.2017  v k.ú. Lednické Rovne , vyššie uvedeným   kupujúcim , /užívateľom záhradiek/  bol  schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

UZNESENIE č. 131/2019-12

OZ

S c h v a ľ u j e:

Prevod majetku obce, v súlade s § 9a odst. 8 b, zákona o majetku obcí- pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou

Prevod majetku obce v súlade s § 9a odst. 8 e, zákona o majetku obcí- prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ je zdôvodnený právnym usporiadaním vlastníckych vzťahov a zámenou pozemkov  v k.ú. Hôrka, p. Jánovi Prenosilovi ml. bytom Horenická Hôrka, Pod Brehom 93, 020 61 Lednické Rovne, podľa GP č. 42468608-102/2019, Zameraná časť pozemku v rámci zámeny bude slúžiť pre obecné účely – rozšírenie jestvujúcej komunikácie , parc.č.KNC 222/3.

UZNESENIE č. 132/2019-12

OZ

S c h v a ľ u j e:

Navrhovanú zmenu zastrešenia RD  II. etapy výstavby Ulica Medová, k.ú. Lednické Rovne – jednotne pre celú výstavbu len plochými strechami,  tak ako bol predložený návrh, na rokovanie OZ.

UZNESENIE č. 133/2019-12

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

Príspevky občanov obce, tak ako boli prednesené na rokovaní OZ

 

Podpísal dňa:  12.12.2019

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:15
TÝŽDEŇ:2592
CELKOM:1818867

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.