Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 11.04.2019  o 16,00 hod.

 v KZ  Lednické Rovne

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

1. /  Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie  návrhovej                 

       komisie a  programu rokovania

2./   Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 14.02.2019

3./   Informácia o začatí obstarávania ÚPD

4./   Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2019

5./   Návrh zmluvy o prenájme – VÚB bankomat

6./   Návrh VZN č. 3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov

       v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  

7./   Návrh VZN č. 4/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej

       dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej  pôsobnosti obce

8./   Schválenie výsledkov 7. a 8. kola VOS Háj pozemky, návrh zmlúv

9./   Návrh zmlúv o poskytnutí príspevku na prevádzku – Allis PU, n.o.

10./ Návrh žiadosti na výmenu strechy a zateplenie budovy OcÚ - envirofond 

11./ Informácia o plánovaných zámeroch prevodov nehnuteľností

12./ Príspevky občanov

13./ Rôzne

14./ Záver

 

Rokovanie

 

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

                        schválenie  návrhovej komisie a programu rokovania

 

            Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 8 poslancov, p. Ďurko sa dostaví v priebehu rokovania, a poslanci Ing.Backo a p. Janovec sú ospravedlnení. Konštatoval,  že  rokovanie OZ je uznášania schopné. Ďalej ospravedlnil aj kontrolóra obce Ing.Tichého, ktorý je PN. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov:  p.  Milan Chudada  a p. Tomáš Pokorný. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a p.Danielu Mončekovú.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce uviedol, že materiály na dnešné rokovanie boli zverejnené, teda aj program zasadnutia, od poslancov neobdržal žiadne návrhy ani pripomienky. Navrhol z programu vypustiť bod č. 6./ nakoľko nastali zmeny a požiadal Mgr. Hudecovú o vysvetlenie.

 

Mgr. Hudecová – uviedla, že Ministerstvo školstva včera zverejnilo finančné pásma, podľa ktorých sa bude vyplácať, preto VZN sťahujeme z rokovania, aby sme tieto zmeny do VZN zapracovali a predložíme ho  na ďalšom zasadnutí OZ.

 

Starosta obce dal o zmenenom programe OZ hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 2./      Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 14.02.2019

 

Starosta obce požiadal Bc.Hollana o kontrolu uznesenia, nakoľko Ing. Tichý je PN.

 

Bc.Hollan - previedol kontrolu plnenia uznesenia č. 3/2019 z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 14.02.2019. Prečítal uznesenie  a  konštatoval, že všetky body  sú vo fáze priebežného plnenia.

Uvedenú kontrolu plnenia uznesenia berie OZ na vedomie.

 

K bodu 3./      Informácia o začatí obstarávania ÚPD

 

Starosta obce privítal na rokovaní Ing. Mlynčekovú a požiadal o bližšie vysvetlenie.

 

Ing. Mlynčeková – predstavila sa a vysvetlila legislatívu schvaľovania ÚPD. Uviedla, že ÚP sa riadi dvoma zákonmi: stavebným zákonom č. 50/1976 Z.z. a zákonom č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na ŽP. Celý proces obstarávania ÚP odhaduje na cca 2 roky. Ako obstarávateľ má za úlohu legislatívnu a administratívnu časť  ÚP. Obstarávateľ nemôže byť totožný so spracovateľom. Spracovateľom je spol. Arkádia Dubnica nad Váhom. Obstarávateľ spracováva materiály a stanoviská orgánov, v súčasnej dobe sme oslovili dotknuté orgány a verejnosť. Podnety môžu byť podané do polovice júna. Po sumarizácii podnetov a vyjadrení dotknutých orgánov sa robia rozbory, krajinno-ekologický plán, prerokováva sa, aby vzniklo súborné stanovisko  a obec vyberá variant. K schvaľovaniu dochádza až v samom závere, a  to Okresným úradom Trenčín.

 

Starosta obce poďakoval za vysvetlenie a uviedol, že uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

 

K bodu 4./      Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2019

 

Starosta obce uviedol, že rozpočtové opatrenie bolo zverejnené v zákonom predpísanej lehote, od poslancov neobdržal žiadne dotazy ani pripomienky.  Informoval o navrhovaných zmenách, vysvetlil príjmy a výdavky zahrnuté v rozpočtovom opatrení, a odpovedal na vznesené dotazy poslancov.

 

Ing. Brezániová – oslovila kolegov poslancov, či by neschválili príspevok na činnosť krúžkov v ZŠ, pretože deti tam trávia voľný  čas a dala návrh, aby sme vyčlenili sumu  2.500,-€ na činnosť krúžkov.

 

Mgr. Potočná – financie, ktoré zostávajú sú použité skôr na mzdy vedúcich krúžkov, nie na činnosť krúžkov.

 

Mgr. Balážová – uviedla, že financie môžu byť preplatené napr. tak, že preplatíme faktúru za cestovné.

Starosta obce- doporučil, pripraviť písomný návrh, z akej položky a akým spôsobom a prerokovať to na niektorom ďalšom OZ.      

 

Ing. Brezániová – stiahla svoj návrh a súhlasila, že bude pripravený na ďalšie rokovanie OZ.

 

Nakoľko starosta obce zodpovedal všetky dotazy a pripomienky poslancov požiadal  Bc.Hollana, aby prečítal uznesenie o rozpočtovom opatrení č. 1 a dal  o ňom hlasovať: 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 5./      Návrh zmluvy o prenájme – VÚB bankomat

 

Starosta obce informoval, že zástupcovia VÚB banky súhlasili s navýšeným nájmom – 2.500,-€/rok  za bankomat na dobu 2 roky s tým, že budú použité na opravu priestorov budovy. Na ďalšie roky súhlasia so sumou 1.500,-€ bez DPH.  

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy starosta obce požiadal  Bc.Hollana, aby prečítal uznesenie o nájomnej zmluve na VÚB bankomat a dal  o ňom hlasovať. 

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 6./  - uvedený bod bol  stiahnutý z programu rokovania

 

K bodu 7./      Návrh VZN č. 4/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie  

                       povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej  

                        pôsobnosti obce

 

Starosta obce vysvetlil návrh VZN č. 4/2019, ktorý poslanci obdržali s pozvánkou na dnešné rokovanie.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal  Bc.Hollana, aby prečítal uznesenie o VZN č. 4/2019 a dal  o ňom hlasovať. 

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 8./      Schválenie výsledkov 7. a 8. kola VOS Háj pozemky, návrh zmlúv

 

Starosta obce informoval, že prebehlo 7. a 8. kolo súťaže na pozemky v časti Háj a požiadal Mgr. Mišíka o informáciu.

 

Mgr. Mišík – uviedol, že prebehli dve kolá súťaže, súťažilo sa o tri pozemky, keďže jeden súťažiaci odmietol kúpu, podľa podmienok súťaže postúpila druhá víťazná ponuka.

 

Starosta obce informoval o kupujúcich, ktoré pozemky vysúťažili. Zmluvy majú poslanci v materiáloch.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že v bode 4. zmluvy sa odvoláva na štúdiu, ale tá nie je zverejnená. Upravovali sa aj rozmery, tie sú zverejnené? 

 

Mgr. Mišík – štúdia je zverejnená, dokonca sa jeden z kupujúcich vo svojom liste na ňu odvoláva.    

Doplnila Ing. Kopačková – štúdia (aj rozmery) sú zverejnené aj vo vstupnej hale OcÚ.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal  Bc.Hollana, aby prečítal uznesenia o predaji pozemkov – VOS Háj  a dal  o nich hlasovať. 

 

Odpredaj pozemku a Kúpna zmluva pre Ing. Sedláčka:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Odpredaj pozemku a Kúpna zmluva pre Bc. Májskeho:

Hlasovanie: „všetci za“   

 

Odpredaj pozemku a Kúpna zmluva pre p. Strempeka:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 9./      Návrh zmlúv o poskytnutí príspevku na prevádzku – Allis PU, n.o.

 

Starosta obce informoval, že nám predložili žiadosť spol. Allis PU, o dotáciu na sociálnu starostlivosť. Ide o príspevok na sociálnu starostlivosť pre ŤZP občana na tento aj na minulý rok.

 

Ing. Brezániová – vyjadrila sa, že nevie o koho ide, nevie či ide o žiadosť fyzickej osoby, alebo spoločnosti. So schválením dotácie pre rok 2018  má problém a zdrží sa hlasovania.

 

Starosta obce doplnil, že ide o denný stacionár, poslali nám vzor zmlúv, aby sme mohli schváliť príspevok.  

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal  Bc.Hollana, aby prečítal uznesenie o príspevku na denný stacionár Allis PU pre rok 2019  a dal  o ňom  hlasovať. 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Ing. Brezániová – uviedla, že ak to ide iným spôsobom, navrhuje poskytnúť to iným spôsobom.

 

K bodu 10./    Návrh žiadosti na výmenu strechy a zateplenie budovy OcÚ - envirofond 

 

Starosta obce informoval, že vyšla výzva na rekonštrukciu úradu, ktorá sa môže predkladať do 15.04.2019. Jedná sa o dosť veľkú sumu – 200 tis.€, preto dáva na zváženie, či do tejto výzvy pôjdeme, alebo nie. Realizácia projektu by bola do jesene tohto roka. Išlo by o rekonštrukciu bočnej časti a časti od dvora. Prednú časť sme do rekonštrukcie nezahrnuli, pretože máme problém s energetikmi ohľadne premiestnenia kábla. Teraz by sme vlastne schválili podanie žiadosti.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal  Bc.Hollana, aby prečítal uznesenie o schválení podania žiadosti na rekonštrukciu OcÚ dal  o ňom  hlasovať. 

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

K bodu 11./    Informácia o plánovaných zámeroch prevodov nehnuteľností

 

Starosta obce informoval o predložených žiadostiach na výmenu nehnuteľností:

  • žiadosť Mgr. Pagáča – ide o pozemky pri zdravotnom stredisku. Mgr. Pagáč nechce predávať pozemky, preto navrhujeme zámenu pozemkov cca 855 m2 za 855 m2 za pozemky pri bytovkách na Uhroveckej ulici. Ostatnú plochu má záujem odkúpiť v zmysle znaleckého posudku.
  • druhá žiadosť prišla zo Stavbytu Lednické Rovne, ktorý  predložil žiadosť na kúpu pozemku o výmere  4.500 m2 . Od cesty by sme chceli uchovať pás zelene.   

Uvedené žiadosti podáva ako informáciu, určite prebehnú ďalšie rokovania, ale našou prioritou je vyriešiť pozemky pri zdravotnom stredisku.

 

Ing. Karasová – navrhla predmetný pozemok ponechať vo vlastníctve obce a hľadať parkovacie miesta niekde inde, alebo vyhradiť parkovanie v dopoludňajších hodinách, napr. od 7,00-12,00 hod.  pre pacientov  a pozemok využiť napr. na výstavbu bytov pre mladých. Aj zozadu  pri telocvični by vyšlo 10 parkovacích miest.

 

p. Mončeková – súhlasila s vyhradením parkovacích miest pre zdravotné stredisko v dopoludňajších hodinách. 

 

Starosta obce – na zdravotné stredisko je spracovaná kompletná projektová dokumentácia, ktorá stojí práve na týchto pozemkových problémoch.

 

p. Štefina – kto určuje cenu za 1m2 ?

 

Starosta obce – cena je stanovená znaleckým posudkom, a je považovaná za najnižšiu cenu. Vo verejno-obchodnej súťaži (VOS), to ide spôsobom, kto ponúkne viac.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že p. Pagáč bol vždy ústretový, on nepotrebuje predávať pozemok ktorý vlastní, keby mu to nebolo ponúknuté z druhej strany.

 

Odpovedal starosta obce – keďže nechceli predávať, hľadali sme alternatívu. Pozemky na Háji boli už predané, pasienky nebudeme ponúkať. Toto bola jediná alternatíva. Pán Pagáč bol vždy ústretový, keby s nami neuzatvoril zmluvu na prístupové cesty,  nemohli by sme žiadať o dotáciu na rekonštrukciu zdrav.strediska.

 

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

 

Starosta obce informoval, že obec má záujem o kúpu pozemku od p. Crkoňa na Ul. Medovej, aby bol zachovaný prístup ku kanalizácii. Jedná sa o 10-20 m2 pozemku. Výmera pozemku bude určená, takže to predložíme do budúceho OZ.

 

Ing. Brezániová – spýtala sa, či cesta na Medovej ul. je stále v riešení?

Odpovedal starosta obce – riešili sme to hlavne kvôli kanalizácii, teraz sa venujeme hlavne vysporiadaniu pozemkov pod školou, potom príde na rad aj Medová ulica.

 

Ďalej starosta obce podal informáciu o žiadosti Ing. Sedláčka na odkúpenie pozemku vedľa jeho záhrady v časti Háj. Prerokovali sme to aj na OR,  a dohodli sme sa zatiaľ na nájme. V prípade tohto pozemku by bol  nájom lepšie riešenie, pretože predávať by sme to museli  VOS. Predaj osobitným zreteľom nie je možný, dokonca aj na dlhodobý prenájom by sme museli vyhlásiť VOS. Obec musí dodržať právne postupy.  

 

Bc. Hollan – prečítal na vysvetlenie návrh uznesenia na dlhodobý prenájom pozemku pre Ing. Sedláčka.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že Ing. Sedláček sa dlhé roky stará o tento pozemok a spýtala sa na základe čoho sa predávali pozemky medzi týmito domami? Prečo sa nepredávali aj tieto pozemky VOS za cenu 1,64/m2?

 

Ing. Kopačková -  prvé predaje pozemkov boli ešte pred účinnosťou zákona o majetku obcí. Pozemky sa predávali občanom, ktorí to užívali. Plochy okolo bytov zostávali ako prístup pre techniku. Uvedený pozemok treba odčleniť, ak by to išlo do prenájmu. Ostatné pozemky, ak by sa to odčlenilo, išlo by to do spoluvlastníctva všetkých obyvateľov bytovky. Rovnaký problém je aj pri využívaní predzáhradiek a tiež sa to týka aj záhradiek na druhej strane Hája – nie sú právne doriešené, užíva sa to bez nájomných zmlúv. 

 

Ing. Brezániová – takže po technickej stránke - treba to dať najprv do nájmu.

 

Mgr. Hudecová – uviedla, že pôvodný zákon 138/1991 Z.z. podľa ktorého sa záhrady predávali  bol novelizovaný v roku 2009, a v súčasnosti  to už nie je možné.

 

Starosta obce – hľadali sme riešenia, zrovna táto parcela nebola nikým užívaná, odpredaj už teraz nie je možný, tak ako sa predávalo predtým. Hľadáme riešenia, ako týmto ľuďom vyjsť v ústrety. Problém je aj v tom, že tam nemajú vytvorené spoločenstvá, hľadáme právnu cestu.

 

Mgr. Hudecová – osobitným zreteľom tento pozemok nie je možné predať z toho dôvodu, že v bytovom dome  sú štyria vlastníci bytov a preto majú nárok všetci.

 

Ing. Karasová – spýtala sa, či záhrady na Uhroveckej ulici sú tiež obecné? Navrhla riešiť všetky pozemky komplexne. 

 

Starosta obce – uviedol, že aj tieto pozemky sú obecné. Pozemky na Háji užívajú ľudia cca 70 rokov, hľadáme spôsob nápravy a chceme to riešiť postupne formou nájmu.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal  Bc.Hollana, aby prečítal uznesenie o zámere prenajať a vypracovať podmienky VOS na prenájom časti pozemku parc.č. 670/28  a dal  o ňom  hlasovať. 

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (Ing.Brezániová,p.Štefina)

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie komplexné riešenie celého Hája – prenájom záhrad

 

Mgr. Hudecová – vysvetlila, že sa jedná o záhrady, ktoré občania dlhodobo užívajú, preto je možný prenájom spôsobom osobitného zreteľa.

 

Ing. Kopačková – doplnila, že sa jedná o záhrady medzi bytovkami a 62 bytovkou, aby sa poriešil právny stav.

Starosta obce –  doplnil, že ide aj o predzáhradky.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že už sme jedno uznesenie schvaľovali, takže ho musíme najskôr zrušiť.

 

Mgr. Hudecová – nie je to potrebné, pretože tam nie je uvedené nič, čo by odporovalo novému uzneseniu.

Starosta obce doplnil, že nové uznesenie v podstate nadväzuje na pôvodné uznesenie a požiadal

Bc. Hollan, aby prečítal návrh uznesenia na zámer  prenájmu a spôsob prenájmu záhrad v časti Háj.    

 

Ing. Brezániová –  spýtala sa, či boli uzatvorené nájomné zmluvy v roku 2016? Toto rozhodnutie by posunula na máj.

 

Starosta obce – uviedol, že v roku 2016 nebol z ich strany záujem,  teraz je to právne nachystané, treba to riešiť, prijímame uznesenie, že starosta môže jednať s nájomníkmi, právny stav bude aktualizovaný, a tiež bude potrebné riešiť kanalizáciu, ktorá ide cez uvedené pozemky.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (Ing.Brezániová,p.Štefina)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 12./    Príspevky občanov

 

Starosta obce poďakoval Jednote dôchodcov Slovenska – p. Šlesarovej, ktorá zorganizovala brigádu v parčíku pri KD a vyzval občanov, aby sa 13.04.2019 zapojili do jarného upratovania obce. 

 

p. Šlesarová – uviedla, že do brigády sa zapojilo 14 členov JDS a poďakovanie patrí všetkým.

Reagovala na prednesené príspevky poslancov a starostu obce a  zopakovala svoje požiadavky, ako v zápisnici OZ zo dňa 14.02.2019.

Vznesené príspevky berie OZ na vedomie.

K bodu 13./    Rôzne

Starosta obce predniesol podnety na informovanie občanov. Ide o komunikáciu cez mobilné telefóny. Sú možné dva spôsoby, cez SMS a druhý spôsob cez mobilnú aplikáciu. Informoval, že cena za služby je približne rovnaká, záleží na ľuďoch,  o čo by mali záujem. Je možné spojiť aj oba spôsoby.  

Ing. Brezániová – vyjadrila sa, že si preverovala viacero možností. Galileo je príde ako absolútne elegantné riešenie. Podporila by obe riešenia  z dôvodu, že seniori majú telefóny viac- menej na telefonovanie a SMS.

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

 

Starosta obce informoval o rozšírení cintorína, chcel by rozbehnúť všeobecnú diskusiu, plánujeme aj kolombárium, radi by sme si vypočuli názory ľudí  a otvoril diskusiu.

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil starosta obce uviedol, že uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

Starosta obce predniesol žiadosť p. Buriana. Informoval, že vlastní časť cesty aj časť pozemku, kde sú umiestené kontajnery v Súhradke pri panelákoch. Pozemok odpredať nechce, trvá na zámene pozemkov, pretože plánuje výstavbu rod.domu. Pozemok získal p. Burian v rodinnom usporiadaní.   Uvedený pozemok obec  plánovala využiť pod parkoviská.

Doplnila Ing. Kopačková – rokovali sme s p. Potočnou, ktorá nás informovala, že to poriešili v rámci rodiny. Chyba sa stala za Československého  štátu, že neporiešil cesty. Pán Burian prišiel s týmto riešení, akceptuje prístupovú cestu aj kontajnery, ale požaduje zámenu pozemkov.

Ing. Brezániová – to kúpil, alebo to získal  v rámci dedičského konania?

Starosta obce – usporiadali si to v rámci rodiny.

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

Starosta obce – predniesol žiadosť p. Kristíny Rácovej o prednostné pridelenie bytu. Je to mamička s 8-mesačným dieťaťom. V poradovníku sú pred ňou ďalšie dve mamičky s deťmi. Prerokovali sme to aj na zasadnutí OR, ktorá nedoporučila žiadosti vyhovieť.

Ing. Brezániová – prejednávali sme to aj na bytovej komisii. Komisia sa zhodla, že je potrebné prehodnotiť VZN pre takéto prípady. V tomto prípade, by dala túto žiadosť na odhlasovanie poslancom.

p. Mončeková – prihovára sa za p.Kristínu Rácovú, je to matka ktorá sa pekne stará o svoje dieťa, a situácia na slobodárke, kde býva,  je taká, že nemajú ani svoju kúpelku.

Starosta obce – preto predložil túto žiadosť OZ a dá hlasovať za prednostné pridelenie bytu. Ak sa   uvoľní byt, bude jej pridelený za splnenia podmienok.

p. Chudada – spýtal sa, či nebude problém, keď sú v poradovníku mamičky pre ňou, ak by to niekto napadol.

Ing. Brezániová – preto navrhujú otvoriť VZN. Myslí si, že keď sa rozhodneme, bude to absolútne transparentné.   

Starosta obce – navrhol  uznesenie  „ Vyhovieť žiadosti pani Kristíny Rácovej, zo dňa 07.03.2019 o prednostné pridelenie nájomného bytu v obci Lednické Rovne za splnenia určených podmienok“ a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Pokorný)

Návrh bol schválený.

 

Ing. Brezániová – spýtala sa na prestavbu výmeničky, či majú stavebné povolenie, či prerábajú alebo stavajú novú jednotku? Ďalej sa spýtala, či na cestu v Horeniciach, ktorú obec odkúpila, máme vypracovanú  nejakú štúdiu?

Odpovedal starosta obce – dávali sme povolenie, za podmienky vybudovania 5 parkovacích miest. Boli upozornení, že nestavajú v zmysle povolenia. Na štúdii spolupracujeme spolu s Horenickými poslancami.

p. Ďurko – dodal, že sa začali medzi ľuďmi informovať, čo by sa im tam páčilo a na základe toho bude vyhotovená štúdia.

Ing. Karasová – čo sa bude robiť so škôlkou, či prestavba alebo prístavba, ako sa to bude riešiť? Odporúča použiť na rozšírenie škôlky aj vlastné zdroje. 

Odpovedal starosta obce – je spracovaný projekt, naplánovaná je dostavba škôlky pre 23 detí, v súčasnosti zabezpečujeme administratívu. Do škôlky prijímame deti od 3 rokov. 

Ing. Brezániová – spýtala sa v akej fáze je 19 podaní, ktoré boli podané na verejné obstarávania?

Starosta obce – podania boli na základe udania. Odpovedali sme na všetky otázky a odvtedy sa Úrad pre verejné obstarávanie neozval.

 

K bodu 14./    Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť, pozval všetkých 13.04. na brigádu, 14.04. na divadlo, 30.04.  stavanie mája s lampiónovým sprievodom a rokovanie ukončil.     

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

Overovatelia:

p. Chudada  

p. Pokorný

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

 

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:198
TÝŽDEŇ:2206
CELKOM:1833206

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.