Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 20.09.2018  o 16,45 hod.

 v zasadačke  OcÚ  Lednické Rovne

 

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

      voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

2./  Kontrola plnenia uznesení z posladného zasadnutia OZ, konaného dňa 02.08.2018

3./  Správa o kontrolnej činnosti za prvý polrok 2018

4./  Návrh a schválenie uznesenia k čerpaniu úveru

5./  Návrh piatej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2018, vrátane programov a

      podprogramov rozpočtovým opatrením č.5

6./  OVS – PRAGA V3S

7./  Návrh zmluvy o dotácii pre DHZ LR

8./  Návrh kúpnopredajnej zmluvy

9./  IBV Háj, prerokovanie žiadostí

10./ Návrh zmluvy k odpredaju pozemku

11./ Návr zmluvy o budúcej zmluve

12./ Prerokovanie žiadosti o príspevok

13./ Príspevky občanov

14./ Rôzne

15./ Záver

 

Rokovanie

 

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

                        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

 

Starosta obce - zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných zatiaľ 9 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil  poslancov p. Holbičku a p. Ďurku, ktorí by sa mali dostaviť v priebehu rokovania.  Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov p. Chudadu a Bc. Mašlaňa. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr.  Mišíka a p. Cinku.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Cinko)

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce upozornil na zmenu zákona o obecnom zriadení  a dal hlasovať o zverejnenom programe.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

 

Starosta obce na základe zmeny zákona o obecnom zradení vyzval poslancov na pozmeňujúce, alebo doplňujúce návrhy programu rokovania.

Ing.Brezániová – požiadala prehodiť poradie bodov v programe, najskôr prerokovať bod 9./ a následne bod 8./

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Mišík)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh zmeny programu bol shcválený.

 

 

K bodu 2./      Kontrola plnenia uznesení z posladného zasadnutia OZ, konaného dňa

                        02.08.2018

 

Ing. Jozef Tichý - kontrolór obce previedol kontrolu plnenia uznesenia č. 36/2018 z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 02.08.2018. Konštatoval, že všetky uznesenia prijaté v kapitole „Schvaľuje“ sú vo fáze priebežného plnenia. V rozprave starosta obce odpovedal na všetky vznesené dotazy.

 

Uvedenú kontrolu plnenia uznesenia č. 36/2018 berie OZ na vedomie.

 

O 17,09  hod. sa na rokovanie dostavil poslanec p. Holbička.

 

 

K bodu 3./      Správa o kontrolnej činnosti za prvý polrok 2018 

 

Ing. Tichý - kontrolór obce prečítal správu o kontrolnej činnosti, ktorú poslanci obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie OZ.

 

Starosta obce poďakoval kontrolórovi obce za podrobnú správu a otvoril k uvedenému rozpravu.

 

Ing.Brezániová – spýtala sa, že v správe uviedol že: „žiadne výrazné nedostatky neboli“, čo to znamená?    Upresnila, že podnet,  ktorý sa v správe spomína  podala sama, pán Hanták chcel iba písomné stanovisko. Ďalej uviedla, že spomínané uznesenie nebolo v tom znení ako požadovala, a k tomu sa p. kontrolór nevyjadril.

Na znesené dotazy odpovedal Ing. Tichý.

 

Ing. Brezániová – spýtala sa  na podnet p. Tománkovej, ohľadne vyčlenenia parkovacieho miesta pre ŤZP osobu. Vyjadrenie bolo, že obec nemá VZN o parkovacích miestach, ale v Súhradke je jedno parkovacie miesto vyčlenené, na základe čoho?  Zákon hovorí, že 4% stojísk by mali byť vyhradené, alebo aspoň 1 spojisko,  pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

 

Odpovedal starosta obce – 4 % sa týkajú, keď sa budujú nové parkovacie miesta, my sme len obnovovali staré parkovisko. Uviedol, že s  p. Tománkovou sa rozprával, vysvetlil jej situáciu, že to chceme riešiť komplexne, pretože na Starých dvoroch je určite viacej ľudí s preukazom ZŤP, a v Súhradke sme urobili jednu výnimku, ide o pána ktorý má amputovanú  končatinu.

 

Mgr. Hanták – požiadal o opravu správy o kontrolnej činnosti, pretože on žiadny podnet nedával. Ďalej sa spýtal koľko peňazí išlo priamo od SZRB ns účty dodávateľom stavieb? 

 

Mgr. Balážová – v záverečnom účte za rok 2017 bolo presne a podrobne rozpísané, kedy a koľko peňazí komu išlo.

 

Starosta obce – odpovedal p.Hantákovi, že jeho otázky nie sú predmetom dnešného rokovania, a preto ho vyzval, aby svoje požiadavky predložil písomne a bude mu odpovedané.

 

Mgr. Mišík – dal návrh na ukončenie rozpravy k tomuto bodu rokovania

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Správu o kontrolnej činnosti za prvý polrok berie OZ na vedomie.

 

 

K bodu 4./      Návrh a schválenie uznesenia k čerpaniu úveru

 

Starosta obce vysvetlil, že ide o úver  s 0,7% úrokom s poplatkom 200,-€. Je možné, že uvedený úver nebudeme ani čerpať, ale chceme mať istotu, pretože máme rozbehnutých niekoľko projektov, ktoré treba zaplatiť, ale v budúcnosti sa nám financie vrátia. Jedná sa o  dotáciu tribúny, o zberný dvor – poslednú platbu, ktorú budeme musieť zaplatiť zo svojho a ministerstvo nám neskôr financie vráti, len nevieme kedy, ďalej ide o zdravotné stredisko, projekt, externý  manažment, a podobne.

 

Mgr. Hanták – uviedol, že nemá predloženú zmluvu. SZRB predložila ponuku, ktorá je do 30.08., ale nikde nie je uvedený úrok z omeškania.

Na dotazy odpovedal starosta obce.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že tiež nemala zmluvu predloženú, a ak si chce niejakú preštudovať musí si ju vyhľadať na internete. 

 

Starosta obce – riaditeľka SZRB uviedla, že ponuku a podmienky od nich sme dostali, minulé zasadnutie sme ich predložili na rokovanie OZ  a zmluvy sú štandardné. Starosta obce je rovnocenným partnerom OZ.

 

Mgr. Hanták – zaujímal sa aký je úrok z omeškania.

Odpovedal starosta obce – štandardný v zmysle podmienok banky.

 

p. Chudada – chce reagovať na vetu p. Hantáka “však vy sa všetci dosmejete”.  “Ľudia sa smejú iba na tebe, pozri si čo si pre svojich voličov urobil,  v každom hľadáš zlodeja, každý kradne, každý niečo zanáša, v každom hľadáš iba zlé. Všetko napádaš, všetko ti vadí. Porozmýšlaj nad sebou.”

 

JUDr. Remšík – uviedol, že čo sa týka bankových zmlúv. Banky fungujú tak, že banka dá podmienku, banka dá sumu, banka dá úrok. Sankcie sú štandardizované. Ak by ste chceli hocičo meniť, bohužiaľ to nejde, pretože sú to štandardizované zmluvy a banka si určuje podmienky. 

 

Mgr. Hanták – chce mať predloženú dohodu o blankozmenke.

 

JUDr.Remšík – máte podmienky, máte výšku úroku, starosta ich prezentoval.

 

Mgr. Mišík – dal návrh na ukončenie rozpravy

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh na ukončenie rozpravy bol schválený.

 

Starosta obce požiadl Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia k čerpaniu úveru a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

 

 

K bodu 5./      Návrh piatej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2018, vrátane 

                        programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č.5

 

 

Starosta obce – uviedol, že rozpočtvé opatrenie súvisí s predchádzajúcim bodom, zahŕňa rekonštrukciu zdravotného strediska, denný stacionár, zberný dvor, fasádu OcÚ, parkovacie plochy, v cekovej čiastke 200 tis.€. Z dôvodu finančnej bezpečnosti  predkladá tento návrh úveru.

 

Ing. Brezániová – spýtala sa,  z akého dôvodu sú tam uvedené parkovacie plochy?

Odpovedal starosta obce – zadefinujeme, aby to bolo na kapitálové výdavky, lebo banka to požaduje,  nazvali sme to tak preto, aby to bolo jednoduché čo sa týka  prefinancovania.    

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o piatej zmene rozpočtu a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu  6./     OVS – PRAGA V3S

 

Starosta obce uviedol, že DHZ LR  dal návrh na odpredaj Pragy V3S z roku 1964, ktorú nepotrebujú. Zisťovali sme na internete cenu, ktorá sa pohybuje cca od 3 – 3,5 tis.€. Nedávali sme robiť znalecký posudok, ale ak usúdite, že je potrebný, dáme ho urobiť. Nakoľko do materialov OZ, pre dvojdňový výpadok prúdu na OcÚ, išla pracovná verzia zmluvy, navrhol niekoľko korektúr v zmluve: 

  • v čl. I bod 2./ - vypustiť znalecký posudok, a doplniť, že obec Led.Rovne stanovuje minimálnu predajnú sumu na 4 tis.€. 
  • v čl. II. bod 1./ - doplniť, že uzávierka podávania ponúk je do 16.10.2018 do 12,00 hod.
  • v  bode 5./ doplniť, že súťažiaci je povinný zložiť zábezpeku 50,-€ do 15.10.2018 do 24,00 hod.
  • v čl. III. bod 1./ doplniť dátum 17.10.1018
  • v kúpnej zmluve bolo chybne uvedené :  v  čl. III.  údaj čísla banky, a uviedol správne číslo účtu SK26 5600 0000 0029 9632 7001.

Ďalej starosta obce uviedol, že tento bod súvisí s nasledujúcim bodom programu, pretože tieto financie plánujeme poskytnúť DHZ ako dotáciu 5 tis.€, (teda o 1 tis.€ viac,)   oni by si doložili ďalších 11 tis.€ (financie od sponzorov)  a plánujú si kúpiť štvorkolku na vyhľadávanie osôb a hasenie požiarov v ťažko prístupnýh terénoch a otvoril rozpravu. 

 

Ing. Brezániová – je tu uvedený obzor, malo by byť uvedené “MY” a chýba variabilný symbol.

Mgr. Balážová – ako VS može byť uvedené číslo: 233001

 

p. Holbička – doplniť v čl. III. bod 1./  čas vyhodnotenia ponúk

Starosta obce doplnil -  17.10.2018 o 14,00 hod.

 

Mgr. Hanták – žiadal doplniť do VOS emisnú a technickú kontrolu, dokedy je platná?

Odpovedal starosta obce, že v kúpnej zmluve je uvedené, že je platná do októbra 2018

 

Starosta obce dal o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     4 poslanci (Bc.Mašlaň,p.Pokorný,Ing.Brezániová,

                                                                        Mgr.Hanták)                        

                        „ proti“          -     5 poslancov (Ing.Backo,p.Greguška,p.Chudada,p.Cinko,

                                                                          Mgr.Mišík)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Holbička)

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o obchodnej verejnej súťaži (OVS) na odpredaj vozidla Praga V3S a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce navrhol, aby komisia na vyhodnotenie OVS pracovala v zložení: Mgr. Balážová, Mgr. Mišík, Bc.Hollan, p. Chudada, p. Cinko a vyzval poslancov, aby predniesli svoje návrhy.

 

Mgr. Hanták – navrhol sa za člena komisie

 

Starosta obce dal o návrhu Mgr. Hantáka  hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslancov  (Mgr.Hanták, Ing.Brezániová)                 

                        „ proti“          -     8 poslancov                     

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o stanovení členov komisie na vyhodnotenie OVS  dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 7./      Návrh zmluvy o dotácii pre DHZ LR

 

Starosta obce uviedol, že o uvedenom  informoval v predchádzajúcom bode. Ide o nákup štvorkolky za podmienok ako uviedol v predchádzajúcom bode.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o poskytnutí dotácie DHZ a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 8./      IBV Háj, prerokovanie žiadostí

 

Starosta obce upozornil, že na návrh p.poslankyne prerokovávame teda najskôr žiadosti IBV Háj. Uviedol, že sme predložili žiadosti občanov a na základe nich sme zmenili klauzuly o rozmeroch a vzdialenostiach, čo sa týka IBV Háj. Uličná čiara je 6 m od chodníka, podmienka zastavanosti je 60%, môžu byť dve nadzemné podlažia, pozemky sa môžu spájať, v prípade sedlovej strechy musí byť hrebeň orientovaný na ulicu. Snažili sme sa teda žiadateľom maximálne výjsť v ústrety, a otvoril rozpravu.

 

Ing.Brezániová – uviedla, že kupujúci boli zavedení v tom, že nevideli zastavovaciu štúdiu. Bolo by nefér, keby sme to týmto ľuďom neschválili.

 

Starosta obce –  uviedol, že štúdia bola k dispozícii na OcÚ, a navrhovanými zmenami vychádzame v ústrety všetkým, ktorí si tam pozemky kúpili. Taktiež navrhujeme aj uznesenie, že v prípade oprávnenej potreby obec prefinancuje aj prekládku el.vedenia a kanalizácie na uvedených pozemkoch.

 

p.Hantáková – uviedla, že cez ich pozemok vedie kanalizácia a pre nich je to ťarcha, či sa s tým bude niečo robiť.

 

Starosta obce informoval, že sme dali zmapovať celú kanalizáciu na Háji, aby sa predišlo nedorozumeniam. Aj keď do pozemkov zasahujú kanalizácie, nie sú tak, že by bránili stavbe.

Doplnila Ing.Kopačková – všetci vlastníci sa zúčastnili územného konania, kde sme tieto veci vysvetlili. Nie všetci rozumejú technickej  dokumentácii, preto sme prijali regulatívy tak, aby boli presne splnené zákonné podmienky. Všetky predložené pripomienky boli zohľadnené. Čo sa týka kanalizácie, v rámci územného konania bolo vysvetlené, že sa plánuje preložka kanalizácie do navrhovanej komunikácie pri jestvujúcich rod.domoch (Bernaťák, Szekely).

 

Mgr. Hanták – ako je to s cestou, je nezmysel, aby tam bola jednosmerka.

Odpovedala Ing.Kopačková – jednosmerka je z hľadiska dopravy poriešená, obec tam vyčlenuje voľné plochy, v rámci zokruhovania sa riešia aj chodníky, hlavná cesta na Háji sa rozšíri a poľná cesta, na ktorú sa pýtate, zostane v takých parametroch  ako je, v zhľadiska dopravných predpisov je to vyhovujúce. V danom územnom konaní sa rieši len výstavba a dopravné prepojenie pre IBV Háj. Dopravné napojenie pre plánovanú výstavbu sa bude riešiť v územnom  konaní druhej strany výstavby.

 

Starosta obce – doplnil, že v rámci projektu “Male pozemkové úpravy”, to riešil p. Oskar Hanták s kanceláriou GEOMETRA Trenčín. V zmysle zákona muselo súhlasiť 50% vlastníkov, čo nebolo splnené,  preto to teraz nie je možné. 

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o záväzných regulatívoch pre IBV Háj a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

Návrh bol schválený.

 

Ďalej starosta obce požiadl Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o záväzku obce voči vlastníkom pozemkov novej IBV Háj a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 9./      Návrh kúpnopredajnej zmluvy

 

Starosta obce informoval, že prebehla VOS štandardným spôsobom na predaj pozemkov IBV Háj. Komisia vyhodnotila súťaž,  uvedený pozemok kúpil p. Daniš. Išlo o  zlúčené pozemky a  v zmysle podmienok bol kúpený na splátky. Bolo to schválené aj uznesením.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o odpredaji pozemku – IBV Háj a  dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 10./    Návrh zmluvy k odpredaju pozemku

 

Starosta obce informoval, že ide o odpredaj pozemku p. Šerej. Bola schválená zmluva o budúcej zmluve a predložená kúpna zmluva nadväzuje na uvedenú zmluvu. Uviedol, že v zmluve sme trvali na zriadení vecného bremena v prospech obce. Ide o to, že ak bude obec, alebo hasiči poriadať nejaké akcie, bude musieť p. Šerá strpieť právo prechodu a prejazdu po nehnuteľnosti a otvoril rozpravu.

 

p.Chudada – vyjadril sa, že nesúhlasí s predajom p. Šerej, pretože pozemok slúži hasičom na prejazd techniky a tiež vznikol problém pri zásobovaní obchodu, kedy p. Šerý zásobovanie nepustil. Navrhol zahrnúť do vecného bremena aj zásobovanie obchodu.

 

Starosta obce – uviedol, že môžeme do vecného bremena zahrnuť aj zásobovanie obchodu, ale nevie ako bude reagovať p. Šerá, odpovedal na vznesené dotazy a dal hlasovať o návrhu doplniť do vecného bremena prejazd zásobovania do obchodu.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (Mgr.Hanták, Ing.Brezániová )

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o odpredaji pozemku p. Šerej a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (p.Pokorný)

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (p.Chudada, p.Greguška)

Návrh bol schválený.

 

Ďalej Mgr. Mišík prečítal uznesenie o zmluve o zriadení vecného bremena s navrhovanými dodatkami, ktoré odzneli a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (p.Pokorný)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 11./     Návrh zmluvy o budúcej zmluve

 

Starosta obce požiadal o vysvetlenie  Ing.Kopačkovú.

 

Ing.Kopačková uviedla, že k návrhu umiestnenia NN káblov do verejných prístupových komunikácií sa obec vyjadrila v územnom konaní pre stavbu “Polyfunkčné bytové domy Pod Ostrou”, kde obec Lednické Rovne vydávala súhlasné stanovisko k umiestneniu stavby a k napojeniu na príslušné inžinierske siete. Obec súhlasila s uložením projektovaných zemných vedení NN do pozemkov vo vlastníctve obce pre napojenie bytových domov “Pod Ostrou” za podmienky dodržania ochranných pásiem od jestvujúcich sietí (vodovodu a plynovodu) a ponechania rezervy pre umiestnenie plánovanej realizácie verejnej kanalizácie a vodovodu v uvedených pozemkoch v rámci časti projektu “Lednické Rovne –Dolná Breznica, Kanalizácia a ČOV II.etapa, vodovod”. Za účelom prípravy plánovanej výstavby kanalizácie a vodovodu v uvedenej časti obce má PVS a.s. Považská Bystrica s obcou uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve na uloženie vodovodu a kanalizácie sietí do vyššie uvedených pozemkov. Obmedzenie je v tom, že musia nechať priestor pre PVS pre navrhovanú kanalizáciu.

 

Mgr. Hanták - sýtal sa, ako sa bude riešiť podmienka uloženia kanalizácie, keď je cesta úzka.

Odpovedala Ing.Kopačková – dodržanie ochranných pasiem je možné riešiť situovaním NN siete do zeleného pásu, kde je tiež pozemok obce.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o návrhu zmluvy o budúcej zmluve  a dal o ňom hlasovať.

 

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 12./     Prerokovanie žiadosti o príspevok

 

Starosta obce predložil žiadosť Box klubu o finančný príspevok na podlahu tatami. Vysvetlil, že uvedenému športu sa venuje veľa mladých ľudí, majú aj množstvo úspechov,  a preto by ich podporil. Zostáva mám len dohodnúť podmienky, za akých sa im to zapožičia a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Hanták – vyjadril sa, že ak sa má takáto podlaha kúpiť, tak jednoznačne pre základnú školu.

 

Odpovedal starosta obce – škola nemala požiadavku, že by takúto podlahu potrebovala, a boxeristi majú svoju klubovňu v KD  a majú tam svoje špecifické vybavenie.

 

p.Cinko – v zmluve je uvedené, že to bude v majetku obce, takže nie je problém to previesť aj na školu.

 

Starosta obce prečítal návrh uznesenia o kúpe podlahy tatami a dal o ňom hlasovať.

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu podlahy s názvom tatami v celkovej cene 2.388,-€, (cena za 1m2 je 19,90 €),  ktorá zostane vo vlastníctve obce.

Teda obec to kúpi a s klubom uzatvoríme zmluvu o zapožičaní.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Ďalej starosta obce navrhol dať Dychovej hudbe Medňanka v zastúpení p. Stanislavom Krejčím, ocenenie vo výške 500,- €. Ocenenie navrhol za 60-ročnú prácu dychovej hudby a vedenie mladých ľudí.

 

p.Chudada – bola to veľmi pekná akcia. Obec dáva príspevky dôchodcom, deťom, o tomto by sme nemali ani diskutovať, keď sú to prospešné veci pre obec.

 

Ing. Brezániová – navrhla sumu zvýšiť na 1.000,-€, pretože sa ochotne zúčastňujú všetkých príležitostí, ktoré sa konanú v obci.

 

Starosta obce sa vyjadril, že súhlasí s návrhom Ing.Brezániovej, preto svoj návrh stiahol a požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie návrhu uznesenia o príspevku dychovej hudbe Medňanka a dal o ňom halsovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

K bodu 13./    Príspevky občanov

 

Starosta obce vyzval občanov, aby predniesli svoje príspevky.

p.I.Hanták – vysvetlil, že sa jedná o štvorbytovku č.71.  Uviedol, že pri odkupovaní bytov došlo k chybe bývalého obecného úradu, pretože všetci nájomníci boli v  domnení, že odkupujú bytovku aj s okolitým oploteným pozemkom, na ktorom sú umiestnené hospodárske budovy, ktoré obyvatelia bytovky užívajú. Zistili, že spoločenstvo, ktoré vytvorili, vlastní iba pozemok pod bytovkou a ostatná plocha bola odpredaná súkromníkovi.  Preto navrhujú, aby OcÚ vyriešil túto situáciu tým, že od podnikateľa spätne zoberie pozemky, a potom ich oni odkúpia.

p.Hološková – doplnila, že sa jedná hlavne o pozemky pod hospodárskymi budovami parc.č. 316/3 a 316/2. Dozvedeli sa o tom v roku 2016, že tieto plochy pod budovami sú niekoho iného. V roku 1992 si odkúpili byty a založili si spoločenstvo, prečo teda neboli pozemky ponúknuté im? Starajú sa o uvedené pozemky, opravili strechu, urobili opatrenia proti vlhnutiu. Podnikateľ tam chce postaviť štyri garáže, a parkovacie miesta, ktoré chce prenajímať. Niekto spravil chybu a tú treba napraviť, veľakrát majiteľa vyzvali, a nedal im žiadnu odpoveď.

Starosta obce – uviedol, že sa o tom už viackrát rozprávali, ak sa stala chyba, stala sa možno niekedy v roku 1992, ale nie je preukázateľné kto kedy spravil chybu. Ak môžeme dať podporné stanovisko, tak ho dáme. Viackrát hovoril aj s vlastníkom, ale žiaľ ten zaujal takéto stanovisko.  V tomto spore môže rozhodnúť iba súd. Súdiť sa môžete iba vy s vlastníkom. Bol urobený geometrický plán, ale aby to kataster mohol zapísať musí mať budova súpisné číslo, a treba aby majiteľ dal súhlas, čo sa neudialo. Takže podnet na súd možu dať iba oni. Úrad urobil všetky kroky, ktoré mohol. Čo sa týka obecných pozemkov, sme ochotní predať Vám ich za minimálnu cenu ako môžeme, to je všetko, čo môžeme urobiť. Do súdneho sporu môžu vstupovať iba vlastníci, a to úrad nie je.  Môžeme Vám poskytnúť bezplatné právne poradenstvo, ako máte postupovať.

Ing.Kopačková – rieši to právna kancelárire JUDr. Bušfy, obec v zmysle zákona má vlastnícke práva k vybudovaným stavbám, ktoré su tam, teda  oplotenie, oporný múr a hospodárska budova, to zo zákona nikdy nebude majetkom podnikateľa. Obec má prednostné právo k vybudovaným stavbám a toto musíme vzájomne doriešiť.

Ing. Brezániová – navrhuje, aby obec išla do zmluvného vzťahu s podnikateľom a potom im pozemok opredala.

p.Holbička – nech obec oficiálne osloví podnikateľa listom

Starosta obce – sme ochotní výjsť maximálne v ústrety, oslovili sme ho aj listom aj pri osobnom stretnutí. Pozemok môže obec vyvlastniť iba ak je to vo verejnom záujme, ako cesta, kanalizácia, vodovod a pod.

Ing.Brezániová – dala návrh, aby obec odkúpila tieto časti pozemku.

Ing. Kopačková – znalecké ocenenie je vypracované.

p.Greguška – navrhol aby OZ poverilo vedenie obce, aby jednalo s podnikateľom, s tým že to chce obec odkúpiť,  aby nanovo otvorila rokovanie s podnikateľom aj napriek tomu, že už rokovania boli, máme záujem prioritne odkúpiť pozemok. 

Starosta obce prečítal navrhované uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer na odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve p. Miroslava Potočného, parc.č. 316 v k.ú. Lednické Rovne pri  bytovom dome č.s. 74 za cenu znaleckého posudku

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Chudada)

Návrh bol schválený.

 

Ing.Prekop – spýtal sa na cyklotrasu, ktorá mala byť v prevádzke pri rybníkoch p.Hantáka, zatiaľ tam nie je.

Starosta obce – robí na tom TSK, rokuje sa o premostení medzi obcami LR a Beluša,  je to momentálne v územnom konaní. Pán Hanták hovoril o prepojení cyklotrasy na cyklomagistrálu,  sú tam problemy s prevodom pozemkov od súkromníkov.

Ing.Prekop – upozornil, že detské ihrisko pri ich paneláku slúži skôr mačkám, a nie deťom, z hygienického hľadiska to nie je v poriadku. Ďalej uviedol, že podá podnet na Min.ŽP, aby  preverilo postup likvidácie odpadov na skládke odpadov, čo sa týka plastov, nepáči sa mu postoj firmy k triedeniu odpadov.

Starosta obce – čo sa týka vývozu smetí, oslovili sme firmu Megawaste, aby sa vyjadrila k týmto tvrdenia, toto vyjadrenie je zverejnené, a taktiež mala tam byť kontrola z Inšpekcie ŽP, ak budeme mať výsledok tejto kontroly tiež dáme vedieť.

Ing.Prekop – spýtal sa na rozšírenie cintorína a kolombárium, v ako časovom horizonte bude vybudované

Starosta obce – uviedol, že sme už vlastníkmi pozemku, ale pripravujeme ešte nejaké úpravy,   predpoklad je taký, že by sa to mohlo začať realizovať na jar budúceho roka. 

Mgr. Mišík – pieskoviská sa pred jarnou sezónou vymieňajú kompletne. Niektorým veciam sa nedá zabrániť, môžeme vybudovať kryté pieskoviská, to je otázka do budúcnosti.

 

K bodu 14./    Rôzne

 

Starosta obce informoval o zrušení pobočky VÚB v obci. Odpoveď sme predložili v materiáloch. Je to rozhodnutie majiteľov banky, rušili 32 pobočiek v celej SR,  ponúkli sme im aj úpravu nájomného, ale odpovedali nám, že rozhodnutie je finálne a nemenné. Bankomat chcú pomechať, ale budeme musieť vyriešiť ďalšie využitie priestorov.

 

Mgr. Hanták – takže bude treba vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na prenájom priestorov

Starosta obce – VÚB má nájomnú zmluvu do októbra, a prioritne musíme riešiť prístup do bankomatu, budeme to riešiť keď budú priestory vypratané.

Ďalej starosta obce informoval o návrhu výstavby rod.domov na novej ulici pri ulici U duba a požiadal o doplnenie Ing. Kopačkovú.

Ing.Kopačková – návrh zastavovacej štúdie poslanci obdržali, ide o súkromné pozemky, ktoré sú už vo vlastníctve tých ľudí. Jedná sa o výstavbu RD. Máme stanovené vo VZN pri  územnom pláne, že každá lokalita sa upresní zastavovacou  štúdiou, ktorú schváli OZ. Vyjadrenia im boli dané s podmienkou, že musia dodržať všetky pripomienky a stanoviská správcu cesty, TSK, Povodia Váhu, Dopravného inšpektorátu a PVS. Ide o prvú radu výstavby v tejto lokalite.  

Mgr. Mišík prečítal návrh uznesenia o zastavovacej štúdii a starosta otvoril rozpravu.    

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce dal o návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce informoval, že predložil poslancom vyjadrenie k trestnému oznámeniu vo veci spol. Ledrov a citoval z vyjadrenia.

 

Mgr. Hanták – dožadaval sa, aby bolo trestné oznámenie ukázané poslancom, a s akým dátumom.

Starosta obce – polícia na tom pracuje, bude vo veci rozhodnuté po znaleckom skúmaní.

 

 

Ing.Brezániová – poďakovala za predložené vyjadrenie k tresnému oznámeniu, a vyjadrila sa, že žiadala ešte o predloženie vyjadrenia k trestnému oznámeniu na p. Michálka a dúfa, že jej bude vyhovené. Ďalej sa spýtala, kde sú schválené plochy na vylepovanie volebných plagátov.

Odpovedal starosta obce – VZN je na OcÚ, a tiež je zverejnené na stránkach obce.

 

Mgr. Hanták – spýtal sa, kedy budú dokončené práce na zbernom dvore.

Odpovedal starosta obce – práce finišujú, ak nebudú dodržané termíny budeme penalizovať. Ide o dodávateľa, ktorý je kontrolovaný aj z ministerstva.

 

Ďalej starosta obce odpovedal na všetky vznesené dotazy.

 

K bodu 15./    Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.     

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Chudada 

p.  Bc.Mašlaň

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:29
TÝŽDEŇ:2606
CELKOM:1818881

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.