Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 34 / 2018

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného

dňa 21.06.2018 o 16,00 hod. v Kultúrnom dome Horenická Hôrka

 

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

 

A.  Konštatuje

 

1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných  9  poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

 

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení :  Mgr. Martin Mišík, Bc. Juraj Mašlaň

 

 

C.  Berie na vedomie

   

 1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 33/2018 zo zasadnutia OZ dňa 10.05.2018.
 2. Poučenie poslancov OZ o ochrane osobných údajov.
 3. Návrh riešenia odpredaja pozemku v Horenickej Hôrke pre p. Mgr. Evu Šerú.
 4. Informáciu o exekúcii predajne na námestí.
 5. Výzvu na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.
 6. Príspevky občanov, tak ako ich občania predniesli na rokovaní OZ.

 

D. Schvaľuje

 

 1. Program dnešného zasadnutia OZ tak, ako bol navrhnutý v pozvánke na zasadnutie OZ.
 2. V zmysle čl. 7 bod 14. Rokovacieho poriadku môže prihlásený do rozpravy hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej istej veci môže poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dvakrát.
 3. Poskytnutie finančnej čiastky vo výške 500,- EUR pre Jána Daniša, 300,-€ pre Mateja Chudého a finančnej čiastky vo výške 300,- EUR pre Dominika Gregušku, a to v rámci ich ocenenia ako úspešných športovcov, ktorí obec takýmto spôsobom úspešne reprezentujú.
 4. VZN č. 3/2018 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Lednické Rovne – Trhový poriadok tak, ako bolo predložené na rokovanie OZ spolu so zmenami, ktoré vyplynuli z rokovania OZ.
 5. Doplnok č. 1 k VZN č. 3/2016 Obce Lednické Rovne tak, ako bol predložený na rokovanie OZ.
 6. V zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to pozemku v registri C KN parcela č. 233/4 o výmere 6 149 m2, druh pozemku: Ostatná plocha, zapísaný na liste vlastníctva č. 610, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Hôrka, ktorý bol zameraný Geometrickým plánom č. 31/2018 vypracovaným Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeným dňa 29.03.2018 pod č. 179/18, pre Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Púchov, so sídlom Svätoplukova 1015, Púchov, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena nehnuteľnosti bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 144/2018 zo dňa 03.05.2018, ktorý vypracovala Ing. Zuzana Jurigová, a to v sume 19.100,- EUR za celú nehnuteľnosť. Za dôvody hodné osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Lednické Rovne považuje, že sa jedná o vodnú plochu, ktorú Obec Lednické Rovne nemá možnosť využiť iným spôsobom. 
 7. Podporu športovej aktivity za účelom reprezentácie Obce Lednické Rovne, a to úhradu nákladov na štartovné na turnaji „Slovenský pohár vo florbale a úhradu nákladov na zakúpenie dresov, celkovo v sume 385,- EUR, v zmysle žiadosti zo dňa 17.05.2018.
 8. Projekt výstavby, rekonštrukcia „Tribúna – Lednické Rovne“ tak, ako bol predložený na rokovanie OZ.
 9. Projekt „Lednické Rovne, KN-C 321/2, 321/1 prestavba objektu pekárne na sociálne služby – denný stacionár“ tak, ako bol predložený na rokovanie OZ.

 

 

 

E. Neschvaľuje

 

   1. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, aby Občianske združenie – Slovenský rybársky  

       zväz získal výmeru (cca 6 tis.m2) do dlhodobého prenájmu. 

 

F.  Ukladá

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Adolf, Adolfína

Zajtra má meniny Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:137
TÝŽDEŇ:137
CELKOM:1816412

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.