Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 14.02.2019  o 16,00 hod.

 v zasadačke OcÚ  Lednické Rovne

 

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 13.12.2018

  3./ Návrh kúpnej zmluvy – OVS Praga V3S

  4./ Návrh zmluvy o prenájme – VÚB bankomat

  5./ Návrh nájomnej zmluvy – kúpalisko a stanovisko k vedeniu kúpaliska

  6./ Návrh zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku kúpaliska

  7./ Návrh rámcovej zmluvy na správu detských ihrísk

  8./ Návrh dohody o usporiadaní vlastníckeho práva – pozemky pod ZŠ

  9./ Návrh výstavby garáží v časti Majer

10./ Návrh dodatku č.1 Zásad odmeňovania poslancov OZ

11./ Prerokovanie žiadosti o dotáciu – obchod HH

12./ Prerokovanie žiadosti o vybudovanie verejného osvetlenia – FISCH a AGRO

13./ Informácia o stave spoločnosti Ledrov spol. s. r. o.

14./ Informácia o obstarávaní ÚPD

15./ Informácia o kúpe telocvične SOŠS a zámene pozemkov

16./ Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2018

17./ Správa o činnosti ObP za rok 2018

18./ Návrh a schválenie členov rady ZŠ a MŠ

19./ Plán OZ na rok 2019

20./ Príspevky občanov

21./ Rôzne

22./ Záver

 

 

Rokovanie

 

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

                        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 10 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil  poslankyňu Ing.Brezániovú, ktorá je na služobnej ceste. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov:  p. Ďurko a  p. Mončeková. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a p.Chudadu.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce uviedol, že materiály na dnešné rokovanie boli zverejnené, od poslancov neobdržal žiadne návrhy ani pripomienky, pristúpil teda k hlasovaniu  za predložený program rokovania.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Ďalej starosta obce uviedol, že na minulom zasadnutí  OZ nebolo jasné hlasovanie za zloženie kultúrnej komisie, preto upozornil, že v bode „Rôzne“ požiada o nové hlasovanie za zloženie uvedenej komisie. 

 

 K bodu 2./     Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 13.12.2018

 

Ing. Jozef Tichý - kontrolór obce previedol kontrolu plnenia uznesenia č. 02/2018 z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 13.12.2018. Konštatoval, že OZ prijalo celkom  39 uznesení v kapitole Schvaľuje, ktoré neboli konkrétne terminované. Všetky body, ktoré boli prijaté sú vo fáze priebežného plnenia.

Uvedenú kontrolu plnenia uznesenia berie OZ na vedomie.

 

K bodu 3./      Návrh kúpnej zmluvy – OVS Praga V3S

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie návrh kúpnej zmluvy a vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na motorové vozidlo Praga V3S, rok výroby 1964. Upresnil, že v prvom kole súťaže sa nikto neprihlásil, tak vyhlasujeme druhé kolo súťaže.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o vyhlásení súťaže na odpredaj vozidla Praga V3S a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 4./      Návrh zmluvy o prenájme – VÚB bankomat

 

Starosta obce informoval, že pobočka VÚB bola zrušená, ale bankomat zostal. Máme záujem, aby bankomat fungoval aj naďalej, ale požadujeme od VÚB, aby si vybudovali vstup a merače energie. Sú to malé priestory, no spotreba je veľká. Návrh zmluvy obdržali – zvýšili sme nájom na 2.500,-€ na rok a na dobu neurčitú.  Zatiaľ predkladáme zámer, ak bude VÚB súhlasiť schválime zmluvu

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o zámere prenájmu priestorov pre bankomat VÚB a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 5./      Návrh nájomnej zmluvy – kúpalisko a stanovisko k vedeniu kúpaliska

 

Starosta obce uviedol, že uvedenú problematiku  prebrali aj na zasadnutí OR, poslanci obdržali v materiáloch aj stanovisko konateľa spoločnsti  a vyšli iba 3 možnosti. Buď zavrieť, alebo dotovať a kontrolovať,  a posledná možnosť - prenajať inému subjektu.

Zatiaľ ideme cestou, že by kúpalisko prevádzkovala spol. Ledrov. V minulom roku bola strata 15 tis.€, ale porovnávali sme aj iné mesta, taktiež vykazujú stratu a otvoril diskusiu.

 

p.Štefina – je za to, aby sa kúpalisko dalo do prenájmu, nepáči sa mu stále dotovať kúpalisko. Prečo neprevádzkujeme bufety, a z tých ziskov znížiť straty. Navrhoval dať tam merače.

 

Ing.Karasová – treba hľadať nájomcu, ktorému by sa poskytla dotácia 5 alebo 10 tis.€, nie Ledrov, ktorý dotujeme viac.

p.Pokorný  - energie sa nedajú oddeliť, lebo je tam jeden merač na celý areál, ďalší merač, je ďalšia investícia. Zisk bol približne rovnaký, keď to bolo v prenájme, alebo sme to prevádzkovali sami. O prevádzkovaní bufetov sa rozhodlo na Valnom zhromaždení Ledrovu. 

 

Mgr. Mišík – takto to funguje všade, keby to bol lukratívny  podnik, je oň záujem, na tento priestor sa nikto neprišiel spýtať. Prikláňa sa k názoru, aby prevádzkoval Ledrov aj s dotáciou, nakoľko je treba vybavovať povolenia od hygieny  a plavčíkov. Hľadať nového prevádzkovateľa je už neskoro. Skôr by zdvihol nájom za bufety, pretože z nájmu je zisk garantovaný. Bolo by dobré, keby sme z toho mali zisk, ale skúsenosti nás doviedli k tomu, že za tie isté peniaze máme tú istú službu a bez vynaloženia práce. OZ schvaľuje aj to, že to môže Ledrov dať do prenájmu tretej osobe.

 

Starosta obce – minulý rok išiel v podstate na skúšku. Nechce, aby z toho vznikla krčma. Je február a na súťaž je už neskoro, možno na rok 2020. Taktiež je problém aj s brigádnikmi. Ak viete o niekom, kto by chcel prevádzkovať kúpalisko, nebráni sa tomu. Jeden záujemca bol, ale po prehliadke priestorov od toho odskočil. Treba však hľadať serióznych záujemcov. Navrhuje schváliť dotáciu pre kúpalisko a zvážiť, čo s bufetmi. Ponúkali sme aj celoročný prenájom, ale nechceme, aby sa z toho stala krčma, ďalej je tam staré vybavenie, ktoré je tiež treba riešiť. Vie, že zisk produkujú iba termálne kúpaliská.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o prenájme priestorov kúpaliska a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (Ing.Karasová,p.Štefina)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 6./      Návrh zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku kúpaliska

 

Starosta obce – podľa výsledkov z minulého roka sme dospeli k čiastke 15 tis.€. Výhodou obecnej s.r.o. je to, že ju môžeme kontrolovať a otvoril rozpravu.

 

p. Štefina – uviedol, že konateľ spol. Ledrov v stanovisku o vedení kúpaliska ich nazval opozičnými poslancami, čo sa mu nepáči. Nie sú žiadnymi opozičnými poslancami, keď majú iný názor. Nežalá si aby ich takto nazýval.  

 

p. Janovec – upozornil, že v zmluve je chybne uvedené 10 tis.€, treba upraviť  na 15 tis.€.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o schválení fin.príspevku na prevádzku kúpaliska  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (Ing.Karasová,p.Štefina)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 7./      Návrh rámcovej zmluvy na správu detských ihrísk

 

Starosta obce – touto zmluvou sa zaoberala aj OR, po vysvetlení konateľom spoločnosti sa OR uzniesla odporučiť uvedenú zmluvu, so zmenou v čl. I. bod 5.) – v sume na údržbu, a vysvetlil, že obec vlastní sedem detských ihrísk a vyplýva tu povinnosť kontrolovať tieto ihriská. Ak by sme si najali nejakú firmu určite by to nebolo lacnejšie. Navrhli sme, aby Ledrov kontroloval ihriská, cenovú ponuku sme predložili.

 

p.Štefina – čo všetko obnáša tá údržba, požiadal o presnejšie definovanie. Ihriská sú v hroznom stave, piesok sa bude meniť? Keď nebude ihrisko vyhovovať musí sa zavrieť?

 

p. Pokorný – vychádza sa z STN normy, do emailov poslal kalkuláciu. Znamená to, že od 01.03. do 30.11. musí prevádzkovateľ týždenne prevádzať  kontrolu, musí byť poverená osoba, kosiť, starať sa o smetné nádoby, drevené ihriská treba repasovať a  vysvetlil kalkuláciu.  Kontroly sa budú každý týždeň zapisovať do zošita. Hlavná ročná kontrola sa vykoná na jar, spíšu sa chyby a obec rozhodne, či opraviť alebo odstrániť.  

 

p. Chudada – navrhol prejsť celú obec, pretože v Horenickej Hôrke nie je pieskovisko, lavičky, ani smetné nádoby, urobiť revíziu a stanoviť postup, aby tie ihriská aj vyzerali a aby si mamičky mali kde posedieť. 

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o schválení rámcovej zmluvy na správu ihrísk  a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 8./      Návrh dohody o usporiadaní vlastníckeho práva – pozemky pod ZŠ

 

Starosta obce uviedol, že je to dlhodobý problém a vysvetlil problematiku. Pod ZŠ je veľmi veľa vlastníkov pozemkov, preto sme nemohli čerpať eurofonfy. Dohodli sme sa s p. Kamenickým, ktorý  prevádza bezodplatným spôsobom 1/6 pozemku na obec. Keďže je to nadobudnutie majetku musí to byť schválené OZ a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o prevode pozemkov pod ZŠ a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslanci

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Štefina)

Návrh bol schválený.

 

p. Štefina – prečo je to vedené ako orná pôda, keď tam stojí budova

Vysvetlila Ing. Kopačková – vychádza sa z listu vlastníctva, charakter pozemku je v E-čkovom stave, môže ho zmeniť iba vlastník, teda do  C-čkového stavu, to  môže prepísať iba vlastník, až potom sa to zosúladí so stavom v akom to je – právny aj užívací stav.

 

Ďalej starosta obce uviedol, že neznámych vlastníkov, alebo nežijúcich vlastníkov zastupuje SPF, od ktorého obec má záujem odkúpiť pozemky. SPF,  môže  predávať iba v zmysle znaleckého posudku, čo je 8,60 € za 1m2. Celá výmera je 1.305 m2 a celková cena predstavuje 10.600,-€. Sú tam ďalší vlastníci, ktorí požadujú 55,-€ za 1m2, ale to je predmetom súdneho sporu a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o prevode pozemkov pod ZŠ a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslanci

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Štefina)

Návrh bol schválený.

 

K bodu   9./    Návrh výstavby garáží v časti Majer

 

Starosta obce uviedol, že plán výstavby garáží obdržali poslanci s materiálmi na dnešné rokovanie, lokalita je na to vhodná, prebehlo aj územné konanie. Zámer je vybudovať 10 ks  garáží. Podmienky sú totožné, ako pri budovaní  predchádzajúcich garáží a otvoril rozpravu.

 

p. Štefina – vyjadril názor, že by občania privítali, keby garáže boli väčšie – širšie. Namiesto  10 ks vybudovať napr. 8 ks.

 

Starosta obce – zatiaľ je to zámer, muselo by sa to prepočítať  aj vzhľadom na cenu, musí to vyčísliť projektant, ak sa uznesiete môžeme ísť aj touto cestou.

 

Ing. Kopačková – v územnom konaní by nemal byť problém. V stavebné povolení bol daný  počet garáží 25 ks, takže  v stavebnom konaní by sa musel počet garáží zmeniť.

 

p.Ďurko – akú má vnútornú šírku garáž?

Starosta obce – pôvodné garáže majú vonkajší rozmer 3,20 m.

 

Starosta obce – po prepočítaní na 9 garáží vychádza rozmer garáže 6 x 3,55m a cena by bola podľa projektu.

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh  poslanca  p. Štefinu  na  výstavbu  väčších  garáží  v časti Majer, znížiť počet garáží  a zväčšiť rozmer.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o zámere  vybudovania 9 ks garáží s cenou podľa projektu  a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

p. Štefina – spýtal sa, kto to bude realizvať?

Odpovedal starosta obce – bude to predmetom ďalších rokovaní, vyhlásime, že sa ide stavať, aby sme zistili záujem a ujednotíme si financovanie, či obec, alebo záujemca.

 

K bodu 10./    Návrh dodatku č.1 Zásad odmeňovania poslancov OZ

 

Starosta obce uviedol, že je toho názoru, že odmeny poslancov sú nízke, porovnal ich s inými obcami, a navrhol odmenu 60,-€ za zasadnutie OZ pre jedného poslanca a  60,-€ za zasadnutie OR pre jedného poslanca. Z rokovania OR vyplynulo aj zvýšenie odmeny rečníkovi na obradoch (pohreb) , čo obnáša aj prípravu prejavu a rozlúčky.  Rečníkovi na obrade (sobáš) zostane odmena 30,-€/obrad.

 

p. Štefina – vyjadril sa, že ide o nárast odmeny o 200 %. Myslí si, že by sme to mali investovať do MŠ, alebo ZŠ. Čo sa týka odmeny za pohreby s tým súhlasí, ale čo sa týka poslancov, s tým nesúhlasí.

 

p. Karasová – súhlasí s názorom p. Štefinu,  ak,  tak kompromis na nižšej sume. 

 

Starosta obce – uviedol, že je tej zásady, že za každú prácu treba zaplatiť. Je to zodpovedná práca, majú zodpovednoť za rozhodnutia. Keď tu niekto strávi ten čas, mal by to mať zaplatené.

 

p. Chudada – vyjadril sa, že podporí sumu 60,-€ a pokojne sa môže pozrieť občanom do očí. Ide o to, že materiály musí naštudovať,  chodíme po obci, ľudia prídu aj domov za nami, telefonujeme, nie je to len o sedení.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o navýšení odmien poslancom  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     6 poslancov (p.Chudada,p.Pokorný,Ing.Backo, p.Ďurko,   

                                                                         p.Mončeková, Mgr. Mišík)                         

                        „ proti“          -     3 poslanci  (p.Štefina, Ing.Karasová, p. Janovec)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Daniš)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 11./    Prerokovanie žiadosti o dotáciu – obchod HH

 

Starosta obce – uviedol, že obchod v HH vykazuje veľkú stratu, rozprávali sme sa aj s konateľom, ktorý by obchod okamžite zavrel. Vyslovil názor, že zatiaľ by obchod nezatváral, ale ak chceme  prevádzkovať obchod, potrebujú dotáciu. Tržby sú tam nízke, nakupujú tam prevažne starší občania, do budúcna by určite hľadal iné riešenie a otvoril rozpravu.

 

p. Štefina – dotácia je vysoká, určite treba hľadať iné riešenie, ale keď dotujeme kúpalisko, prečo by sme nedotovali obchod.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o schválení dotácie pre obchod v Horenickej Hôrke  a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 12./      Prerokovanie žiadosti o vybudovanie verejného osvetlenia – FISCH & AGRO

 

Starosta obce – uviedol, že nás oslovili majitelia firmy Fish&Agro Led.Rovne, že by z vlastných nákladov vybudovali osvetlenie komunikácie  k týmto priestorom s tým, že by sa napojili na našu  sieť. Ide o nízkoenergetické led osvetlenie s tým, že preberieme prevádzku a údržbu za správu a budeme platiť elektriku a otvoril rozpravu.

 

p.Janovec – kadiaľ  to povedie?

Odpovedal starosta obce – od Jilemnického ulice po ich prevádzku.

 

p. Štefina – spýtal sa, či by sa nedalo napojiť osvetlenie, nejaké dve lampy k domu Wohlschvágerových a Jurčekových.

Starosta obce – budeme  to riešiť. 

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o schválení vybudovania verejného osvetlenia  firmou Fish&Agro a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu  13./    Informácia o stave spoločnosti Ledrov spol. s. r. o.

 

Starosta obce – uviedol, že podrobnejšie informácie o ekonomike budú prerokované v apríli na valnom zhromaždení, a požiadal p. Pokorného o informáciu.

 

p. Pokorný – uviedol, že ešte za rok 2014 bolo vyčíslené penále za neplatenie odvodov od daňového úradu a sociálnej poisťovne v sume 11 tis.€.

Doplnil starosta obce – sú to nepríjemné veci, ide o staré obdobie, kde v rámci reštrukturalizácie si uplatnili penále, dali sme to preveriť právnikom, myslím si, že je to neférový prístup, pretože aj soc.poisťovňa aj daňový úrad boli vyplatení na 100% a ešte si uplatňujú penále. Ako už uviedol, podrobnú ekonomiku preberú na Valnom zhromaždení Ledrovu, ale považoval za férové informovať o danom probléme.

Uvedenú informáciu  berie OZ na vedomie.

 

K bodu 14./    Informácia o obstarávaní ÚPD (územnoplánovacia dokumentácia)

 

Starosta obce – informoval, že obec má starý územná plán (UP), v minulosti sa dodatkoval, čo už nie je možné. Nakoľko ľudia predkladajú žiadosti na výstavbu v častiach, ktoré nie sú zahrnuté v UP, je potrebné vyhotoviť nový UP. Dovolili sme si spraviť obstarávanie, cena by mala byť okolo 47 tis.€,  zmluvu som zatiaľ nepodpísal, podarilo sa nám vysúťažiť firmu ARKÁDIA z Dubnice nad Váhom. Je to pre obec nevyhnutný dokument a celý proces potrvá asi dva roky.

 

Ing. Kopačková – okrem spracovateľa je povinnosť mať aj obstarávateľa, teda oprávnenú osobu, ktorá zastrešuje všetko obstarávanie, všetky procesy, má skúšky na Min.ŽP. Začali sme ešte minulý rok, oslovili sme piatich uchádzačov – oprávnené osoby z okolia, ktorí túto problematiku trošku poznajú. Vybrali sme Ing. Mlynčekovú z Trenčína, ktorá bude zastrešovať a robiť všetky prípravné rokovania v súčinnosti s obcou.

 

Starosta obce – nie je to ľahký ani lacný proces

 

Ing. Kopačková – vyplýva nám to zo stavebného zákona, teda každé štyri roky prehodnocovať UP, zmeny a doplnky, ak chceme rozšíriť plochy, kde by sa dalo stavať. Pri poslednom preskúmaní nám Krajský stavebný úrad, ktorý schvaľuje obstarávanie a postup, neodporučil ďalší doplnok, jednak je zastaralý, čo sa týka mapových podkladov, aj čo sa týka doplnkov a zmien, nie je to prehľadné. Pokiaľ chceme vyhovieť občanom treba poriešiť prístupové cesty, dopravné a inžinierske stavby komplexne. Po právnej úprave je potrebné dokument posúdiť na životnom prostredí, každá tá etapa prejde schvaľovaním v OZ.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o schválení obstarávania nového UP obce a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 15./    Informácia o kúpe telocvične SOŠS a zámene pozemkov

 

Starosta obce informoval o tom, že sklárske učilište končí, a máme záujem o pozemky a telocvičňu. Chceli by sme to odkúpiť od TSK, plánujeme ponúknuť pozemky pod cestami ako výmenu za pozemky školy. Ak by sme kúpu odmietli, ponúknu to niekomu inému formou kto dá vyššiu cenu. V tomto prvom kole máme možnosť my a otvoril rozpravu.

 

p. Štefina – je toho názoru, že je  cena dobrá, treba nájsť financie  a isť do toho.

 

Ing. Karasová – vyjadrila sa, že je to dobrá investícia, môže sa tam vytvoriť centrum pre deti a mamičky, strecha je dobrá, nemali by sme váhať.

 

Starosta obce uviedol, že v utorok o 16,00 hod. je dohodnuté stretnutie v telocvični, kto má záujem môže si prísť uvedené priestory pozrieť.

 

Informáciu o telocvični a zámene pozemkov  berie OZ na vedomie.

 

K bodu 16./    Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2018

 

Ing. Tichý – prečítal  správu o kontrolnej činnosti za II.polrok 2018, ktorú poslanci obdržali v materiáloch na dnešné rokovanie. Konštatoval, že v kontrolovaných úlohách boli dodržané zákonné postupy. Ďalej vyhodnotil dva občianske podnety. Prvý sa týkal parkovania motorového vozidla pre ŤZP osobu, čo bolo čiastočne poriešené VZN č. 1/2019  a druhý  sa týkal prešetrenia žiadosti orezania konárov presahujúcich na susedný pozemok, kde vlastník prisľúbil orezanie.

 

Mgr. Súsedka – vyjadril sa, že ide len o to zrezať, alebo orezať stromu

 

Mgr. Súsedková – o 17,59 hod. predložila OZ svoje písomné vyjadrenie k správe kontrolóra  obce, týkajúce sa orezania stromu. 

 

Starosta obce ukončil rozpravu s tým, že majiteľ prisľúbil orezanie konárov.

 

Správu kontrolóra obce  berie OZ na vedomie.

 

 

K bodu  17./   Správa o činnosti ObP za rok 2018

 

Starosta obce požiadal Mgr. Chutku o predloženie správy o činnosti ObP.

 

Mgr. Chutko, náčelník ObP, predniesol správu o činnosti ObP za rok 2018. Uvedená správa bola odoslaná aj na Ministerstvo vnútra SR. V správe zhodnotil činnosť  dvoch členov ObP. Najviac priestupkov riešili na základe občianskych podnetov, zabezpečovali odchyt psov v obci,  spolupracovali so zložkami OcÚ ako sú hasiči, ZŠ a MŠ, zabezpečujú poriadok pri organizovaní kultúrnych akcií, spolupracujú aj s pracovníkomi Ledrovu a OcÚ Led.Rovne. 

 

Správu náčelníka ObP   berie OZ na vedomie.

 

K bodu 18./    Návrh a schválenie členov rady ZŠ a MŠ

 

Starosta obce – predložil návrh, na ktorom sa dohodli na zasadnutí OR. Školské rady sa skladajú z rodičov, poslancov a pracovníkov školy.

 

Do Rady školy pre MŠ Led.Rovne  navrhol schváliť poslancov: p. Mončeková a Ing.Backo.  

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Do Rady školy pre ZŠ Led.Rovne  navrhol schváliť poslancov: Mgr. Mišik, Ing. Backo, Ing. Brezániová, p.Chudada

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 19./    Plán OZ na rok 2019

 

Starosta obce informoval, že v materiáloch  na dnešné rokovanie obdržali návrh zasadnutí OZ a  prečítal návrh termínov.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o návrhu plánu zasadnutí OZ  a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 20./    Príspevky občanov

 

Starosta obce vyzval občanov, aby predložili svoje príspevky.

 

p.Šlesarová – pozdravila nových poslancov a predniesla svoje pripomienky:

 • upozornila na preplnené nádoby so sklom a s textilom vo vianočnom období
 • upozornila na zlý stav cesty na Ul. Pod brehom a Družstevná
 • navrhla, aby v čakárňach u lekárov bol nápojový automat
 • požiadala, či by nešlo vydávať obecné noviny
 • požiadala o umiestnenie lavičiek v časti Horenická Hôrka
 • vyjadrila sa k predajni potravín v Horenickej Hôrke - rožky sú predražené
 • upozornila na zlý signál káblovej televízie
 • požiadala o vybudovanie parkoviska v časti Horenická Hôrka na vykúpenom pozemku (od Pupákovcov), lebo šoféri parkujú na verejnom priestranstve a v zimnom období sa nedá odhŕňať sneh
 • vyjadrila sa, že treba zvážiť prevádzku kúpaliska
 • vyjadrila nesúhlas k odmeňovaniu poslancov,
 • zúčastňovala sa aj pohrebných obradov, súhlasí s odmenou, vie čo to obnáša
 • pri KD v Horeniciach je neporiadok

Na otázky p. Šlesarovej odpovedal starosta obce   

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

K bodu 21./    Rôzne

 

Starosta obce informoval o projektoch , ktoré podávame v rámci EÚ, obec bola úspešná pri podávaní žiadosti projektu na „Denný stacionár“ a „Rekonštrukcia zdravotného strediska“, kompostéry nám dodávateľ prisľúbil dodať v mesiaci máj aj napriek penalizácii.  Obdržali sme sťažnosti na kvalitu vody v časti Háj  a Uhrovecká ulica. PVS vykonala odber vzoriek a tvrdia, že všetko je v poriadku, budeme žiadať, aby deklarovali výsledky meraní častejšie.

Bola kritika na  spoločnosť DCa Therm, ktorá nám zaslala graf z regiónu Považia, z ktorého vyplýva, že teplo v tomto regióne je v podstate najlacnejšie. Taktiež bola kritika na skládku Podstránie, konateľ spoločnosti doniesol vyjadrenie z Inšpekcie ŽP zo Žiliny a citoval z listu.

Ďalej pozval občanov na kultúrne akcie – Fašiangy  a zabíjačku v Horenickej Hôrke  a v Mednom, Ples hasičov a Ples športovcov. Upozornil, že sa začalo s rekonštrukciou priestorov OcÚ.

 

Ako už starosta obce uviedol, v úvode rokovania, na minulom zasadnutí  OZ nebolo jasné hlasovanie za zloženie kultúrnej komisie, preto požiadal o nové hlasovanie za zloženie uvedenej komisie. 

Predseda:  Ing.Backo

Tajomník: Mgr. Kucejová

Členovia:  p.Cinko, p.Pokorný, p.Daniš, Ing.Karasová, Mgr. Mišík, p.Chalouková,

                 Mgr.Gorelková, Mgr. Potočná a Bc. Provazníková

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

p. Chudada – stojisko v Horeniciach je vybudované, kedy tam budú dané aj kontajnery.

Odpovedal starosta obce - minulý týždeň to bolo skolaudované, riešime to priebežne, v krátkom čase  by  to malo fungovať.

 

p. Štefina – upozornil, že rozhlas v časti Majer nie je počuť. Spýtal sa či je možné zabezpečiť v obci lekára – urológa.

Odpovedal starosta – vieme o tom, rozhlas nie je v dobrom stave, plánujeme kompletnú rekoštrukciu rozhlasu v roku 2020.   Všeobecne je problém s lekármi, je ich málo, ak by niekto mal informácie, maximálne mu výjdeme v ústrety.  

 

K bodu 22./    Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.     

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Ďurko 

p. Mončeková

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:27
TÝŽDEŇ:2604
CELKOM:1818879

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.