Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 14.12.2017  o 16,00 hod.

 v Kultúrnom dome  Lednické Rovne

 

 

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

   1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

   2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 23.11.2017

   3./ Čerpanie rozpočtu obce za obdobie 1 – 9 / 2017, návrh štvrtej zmeny rozpočtu obce   

        Lednické Rovne, rozpočtovým opatrením č. 4 a stanovisko kontrolóra obce a finančnej

        komisie  k čerpaniu rozpočtu  za obdobie 1-9/2017

   4./ Návrh rozpočtu obce Lednické Rovne na roky   2018, 2019 a 2020 a stanovisko

        kontrolóra obce 

        a finančnej komisie k návrhu rozpočtu obce Lednické Rovne na roky   2018, 2019 a 2020

   5./ Strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce Lednické 

        Rovne na roky 2018, 2019 a 2020

   6./ Návrh VZN č. 4/ 2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce

   7./ Návrh VZN č. 1//2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

        a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne

   8./ Návrh VZN č. 2/2018 o financovaní  materskej školy a školských zariadení, so sídlom na 

        území obce Lednické Rovne, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne

   9./ Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2018

 10./ Návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov, obec – Ledrov s.r.o., budova č. 369

 11./ Návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov, obec – Ledrov s.r.o., dom služieb

 12./ Návrh Nájomnej zmluvy, obec – Ledrov s.r.o., zdravotné stredisko

 13./ Návrh Zmluvy o vývoze komunálneho odpadu

 14./ Návrh Nájomnej zmluvy, obec – VÚB, a.s.

 15./ Návrh Dodatku k nájomnej zmluve, obec – OZ Fitklub Lednické Rovne

 16./ Návrh Dodatku zmluvy - Bartošek

 17./ Návrh riešenia bytového domu Sokolská 71

 18./ Návrh členov komisie na VOS Háj

 19./ Vyúčtovanie hospodárenia spol. Prima LR, s.r.o., za rok 2017

 20./ Vzdanie sa funkcie konateľa spol. Ledrov s.r.o. a Prima LR s.r.o.

 21./ Informácia o súdnom konaní – EmiBar

 22./ Príspevky občanov

 23./ Rôzne

 24./ Záver

 

Rokovanie

 

            V úvode starosta obce požiadal všetkých o uctenie si pamiatky zosnulého p. Karola Backa, bývalého starostu obce,  minutou ticha.

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

                        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných zatiaľ 8 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil  neprítomných poslancov Ing. Stanislava Backa, z rodinných dôvodov a p. Holbička a p. Ďurko sa dostavia v priebehu rokovania. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov:

p. Milan Cinko a Bc. Juraj Mašlaň. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a p. Milana Chudadu.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Ďalej starosta obce navrhol prijať uznesenie z časti II. Čl. 7, bod 14 „Rokovacieho poriadku OZ Lednické Rovne“: „Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prihlásený do rozpravy môže hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej  istej  veci  môže  poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dvakrát.       

 

Hlasovanie:     „ za“               -     6 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p. Cinko) 

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce uviedol, že materiály na dnešné rokovanie boli zverejnené, od poslancov neobdržal žiadne návrhy ani pripomienky, pristúpil teda k hlasovaniu  za predložený program rokovania.

 

Ing. Gabriela Brezániová – navrhla zmenu v programe, prehodiť bod 21./ Informáciu o súdnom konaní – Emibar, ako bod 3./

Starosta obce dal o návrhu Ing. Brezániovej hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Následne prečítal prítomným  programom rokovania s predloženou zmenou a  dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 2./      Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 23.11.2017

 

Ing. Jozef Tichý - kontrolór obce previedol kontrolu plnenia uznesenia č. 28/2017 z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 23.11.2017. Konštatoval, že OZ sa uznieslo celkom na 15 bodoch v kapitole Schvaľuje, ktoré sa priebežne plnia  a dvoch  bodoch v kapitole Ukladá, kde jedna z  úloh je dnes na programe rokovania. 

O druhej z úloh z kapitoly Ukladá informoval starosta obce  – jedno stretnutie s členmi SRZ už prebehlo, ďalšie je naplánované. Zatiaľ majú stále záujem o odkúpenie časti pozemku, o ktorý žiadali.

Uvedenú kontrolu plnenia uznesenia berie OZ na vedomie.

 

 

K bodu 3./                 Informácia o súdnom konaní – Emibar

 

Starosta obce podal informáciu, že osobné stretnutie s p. Barkovou neprebehlo, uskutočnili sa iba telefonické rozhovory s JUDr. Jankoviechovou, právnou zástupkyňou p. Barkovej. Ďalej informoval, že materiály týkajúce sa sporu si bola na OcÚ prezrieť poslankyňa Ing. Brezániová.

Starosta obce uviedol, že na začiatku boli návrhy na urovnanie sporu. Vysvetlil, že ide o zaplatenie 10750,-€ za nájom + úroky z omeškania vo výške 3061,-€ a súdne poplatky vo výške 645,-€. Spolu sa jedná o čiastku  14461,-€. Náklady právnej kancelárie podľa tabuliek dosahujú 3.300,-€, požiadal p. konateľa o ich zníženie  a ten súhlasil s tým, že protistrana by si zaplatila súdny poplatok. Vlastne my máme zaplatiť zhruba 14400,-€ za majetok, ktorý ani nepotrebujeme, čo tam p. Barková osadila, niečo je už demontované, zostali tam iba okná a tie určite nemajú takú hodnotu. Pani Barková mala požiadavku uhradiť 16 tis.€, ale pritom nám dlžila.

 

JUDr. Jankoviechová – požiadala o vysvetlenie, kto zastupuje obec, či Urbáni & partner, alebo JUDr. Kováčová.

 

JUDr. Kováčová – uviedla, že bolo udelené plnomocenstvo na zastupovanie Urbáni & partner a tento spor so zmluvou o poskytovaní právnych služieb nesúvisí.

 

JUDr. Jankoviechová –  uviedla, že pani Barková do priestorov investovala a uplatňuje si zhodnotenie majetku. Celý spor spočíva v tom, že nevedia doložiť súhlas so stavebnými úpravami.

 

Starosta obce uviedol, že z účtovného hľadiska je problem zúčtovať niečo, čo obec nepotrebuje. Nájomné zmluvy štandardne uzatvárame tak, že nájomca si za stavebné úpravy neuplatňuje nárok, napr. ako   p.Bartošek, alebo SLSP.   

 

O 16,21 hod. sa na rokovanie dostavil poslanec p. Štefan Ďurko

 

p. Barková – uviedla, že tým, že obec dal súhlas s umiestnením automatov, musela vybudovať aj predeľovaciu stenu, ktorú si chcela demontovať a p. Mišík jej povedal nech ju tam nechá.

Starosta obce upozornil  p. Barkovú, že sme sa stretli preto, aby sme našli riešenie, takže očakával z jej strany návrhy, alebo riešenie a nie dohadovanie. 

JUDr. Jankoviechová – navrhovali, aby uplatnený nárok obcou sa započítal s uplatneným návrhom p. Barkovej a neúčtovali sa úrok z omeškania, a súdne poplatky si zaplatí každý sám. Problémom sú trovy právneho zastúpenia – 1600,-€. Z morálneho hľadiska má p. Barková na tento nárok právo. A rozpor s dobrými mravmi

JUDr. Kováčová -  to je Váš názor, že má na to právny nárok, my tvrdíme opak, že právny  nárok nemá, lebo písomný súhlas  zo strany prenajímateľa nikdy daný nebol .   Rovnako tak p. doktorka vie, že  sme vzniesli aj námietku premlčania Vami uplatneného nároku. Ďalej uviedla, že bola snaha s p.Barkovou sa dohodnúť, bola účastná tých rokovaní, s tým, že sme to museli postúpiť na súd, lebo pohľadávka zo strany obce by bola premlčaná, a už by sme nevymohli nič.

 

JUDr. Jankoviechová – uviedla, že čo sa týka námietky premlčania, neporíchádza do úvahy, nakoľko ide o podnikateľov, je tam 4-ročná premlčacia doba, takže ich nárok je v súlade so  zákonom.  

 

Starosta obce – sú teda dva problémy, ide o súdne poplatky, keďže sme to nespôsobili, platiť by sme ich nemali a druhý problém je účtovný a spočíva  v tom, že keď máme niečo zaplatiť, treba to prijať do majetku obce, ale nie je čo prijať do majetku.    

 

Ing. Gabriela Brezániová – zhrnula informácie týkajúce sa sporu a navrhla mimosúdne vyrovnanie a trovy nech si platí každý sám.

 

p. Milan Cinko – spýtal sa, či automaty prinášali zisk aj obci?

Odpovedal starosta obce – automaty prinášali zisk aj obci aj p. Barkovej.

 

JUDr. Kováčová – vyjadrila sa, potrebujeme, aby sa súd vyjadril, či ohlásenie drobnej stavby nahrádza súhlas obce, alebo nenahrádza. Je to skôr v morálnej rovine.

 

p. Barková – vyjadrila sa, že pri rekonštrukcii námestia suplovala verejné WC pre obec, a poklesli jej aj tržby.

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa koľko rokov tam boli automaty

Odpovedala Mgr. Balážová – automaty tam boli niekoľko rokov, platil sa správny poplatok zo zákona o správnych poplatkoch, čo bolo 1500,-€ za jeden výherný prístroj, výťažky boli odvádzané aj p. Barkovej,   ale teraz tu máme riešiť započítanie nájmu.

 

Ing. Gabriela Brezániová – boli dlhoročné dobré vzťahy, preto navrhla mimosúdne vyrovnanie a súdne trovy si zaplatí každý sám.

 

O 16,43 hod. sa na rokovanie dostavil poslanec p. Miloš Holbička, starosta obce mu ozrejmil prerokovávanú problematika ohľadne sporu s p. Barkovou

 

p. Barková – navrhla, že ušlý  nájom sa započíta, každý si zaplatí právnikov a materiál si  zoberie v tej hodnote, ktorej ste mi mali dať 

Ing. Gabriela Brezániová – započíta sa suma nájmu, a čo zostalo, ako dvere a  okná, ktoré sú neupotrebiteľné,  v cca sume 3900,-€ si p. Barková zoberie

JUDr. Jankoviechová – rozdiel medzi pohľadávkami je 3940,-€ a p. Barková netrvá na tom, že materiál musí byť v hodnote 3940,- €, ale zoberie si čo zostalo

 

Ing. Gabriela Brezániová – podala návrh na mimosúdne vyrovnanie, s tým aby si ani  jedna strana  neuplatňovala nárok na finančné vyrovnanie, každá  strana si zaplatí svoje náklady na právne zastupovanie a p. Barková má nárok na hnuteľné veci z majetku Emibaru.  

Starosta obce dal za návrh Ing. Brezániovej hlasovať: 

 

Hlasovanie:     „ za“               -     4 poslanci (p.Holbička,p.Cinko,Mgr.Hanták,Ing.Brezániová)

                        „ proti“          -     5 poslancov (Mgr.Mišík,p.Pokorný,p.Chudada,p.Greguška,

                                                                           Bc.Mašlaň)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Ďurko) 

Návrh nebol schválený.

 

K bodu 4./              Čerpanie rozpočtu obce za obdobie 1 – 9 / 2017, návrh štvrtej zmeny 

                                rozpočtu obce  Lednické Rovne, rozpočtovým opatrením č. 4 a 

                                 stanovisko kontrolóra obce a finančnej  komisie  k čerpaniu rozpočtu 

                                 za obdobie 1-9/2017

 

Starosta obce uviedol, že materiály poslanci obdržali s pozvánkou na dnešné rokovanie, nikto z poslancov nepredložil písomné pripomienky ani návrhy. Bližšie vysvetlil niektoré položky v rozpočte a doplnil, že rozpočet je prebytkový a očakávame ešte financie z eurofondov. Písomné vyjadrenie predložila aj FML komisia aj p. kontrolór obce, ktorého  požiadal o vyjadrenie.

 

Ing. Jozef Tichý – kontrolór obce,  ako uvádza aj v písomnom stanovisku odporúča koncoročné vyrovnanie rozpočtu vykonať v hosp.roku 2017 aj štvrtú zmenu rozpočtu v súlade so zásadami  hospodárenia s finančnými prostriedkami obce.

 

Mgr. Milan Hanták -   uviedol, že teraz rozpočtovým opatrení chce starosta zlegalizovať finančné operácie, ktoré už prebehli a vymenoval ich (hasiči, zberný dvor, stojiská) a upozornil, že navýšenie imania Ledrovu – 60 tis.€ týmto rozp.opatrením ruší. Chýba mu – nevidí nikde, že do 30.12. 2017 má Ledrov vrátiť 25 tis.€.

 

Starosta obce – všetko sa schvaľovalo, investičné akcie boli schvaľované vcelku a 25 tis.€ bolo schválených tak, že budú vyplatené z predaja pozemkov, preto je seriózne ak sa prídu poslanci na OcÚ informovať.

 

Ing. Gabriela Brezániová – spýtala sa, či Ledrov splatí pôžičku do uvedeného dátumu. O presunutí financií sme ešte nehlasovali. 

 

Starosta obce – existuje možnosť, že obec si nesplní povinnosť o vyplatení, preto je predpoklad, že to presunieme do roku 2018.

 

Ing. Gabriela Brezániová – myslela si, že ak obec poskytne niekomu pôžičku musí ju do dvoch rokov splatiť, očakávala teda dodatok k tejto zmluve.

 

Mgr. Martin Mišík – pôžička splatená nebude, pretože zmluvný vzťah nebol naplnený, má v pláne predložiť dodatok, že Ledrov sa zaviaže splácať obci aj nájmy z domu služieb, celá čiastka je  33 tis.€, s tým, že by to splácali po dobu 3-och rokov, všetko je o dohode a nastavení.

 

Starosta obce prečítal uznesenie k čerpaniu rozpočtu a dal o ňom hlasovať:  

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (Mgr. Hanták, Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce prečítal uznesenie k štvrtej zmene rozpočtu a dal o ňom hlasovať:  

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (Mgr. Hanták, Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Starosta uviedol, že stanovisko kontrolóra obce a FML komisie berie OZ na vedomie.

 

K bodu 5./                  Návrh rozpočtu obce Lednické Rovne na roky   2018, 2019 a 2020 a   

                                   stanovisko kontrolóra obce 

 

Starosta obce uviedol, že návrh rozpočtu bol zverejnený, poslanci ho obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie, svoje stanoviská predložili aj kontrolór obce a FML komisia. Vyjadril sa, že prioritou do budúceho roka je vybudovanie parkovísk – na námestí, pri zdravotnom stredisku, chodník v Horenickej Hôrke a dom smútku. Sme zapojení v ďalšom veľkom projekte – zberný dvor, kde sa dajú predpokladať ďalšie výdavky a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – predaj výmeníkových staníc sa platí na splátky, kto to schválil?

 

Starosta obce – ak niekto neplatí, alebo nemôže platiť dohodneme splátkový kalendár, príď  na úrad vysvetlíme ti to. Materiály boli zverejnené 15 dní vopred – mohol si sa prísť informovať. 

 

Starosta požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o rozpočte:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (Mgr. Hanták, Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Starosta uviedol, že stanovisko kontrolóra obce a FML komisie berie OZ na vedomie.

 

 

K bodu 6./                  Strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového

                                   rozpočtu obce Lednické  Rovne na roky 2018, 2019 a 2020

 

Starosta obce uviedol, že strategický plán kopíruje návrh rozpočtu. Obsahuje ciele, ktoré by sa mali plniť a vyhodnocovať a  nadväzuje na finančný rozpočet, vyplýva nám to zo zákona.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu a prečítal uznesenie  o strategickom pláne obce a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (Mgr. Hanták, Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 7./                 Návrh VZN č. 4/ 2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území

                                   obce

Starosta obce uviedol – dostali sme upozornenie prokuratúry o tom, že musíme mať schválené VZN o umiestňovaní volebných plagátov v obci. Návrh VZN poslanci obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie a otvoril rozpravu.

 

Ing. Gabriela Brezániová – uviedla, že VZN  máme identické s mestom Púchov, ale oni mali uvedené konkrétne miesta - ulice. Kde bude naša plocha?

 

Odpovedal starosta obce – zatiaľ máme iba jednu plochu, a to zábradlie domu služieb. Uvedené plochy plánujeme rozšíriť, preto sme konkrétne neuviedli miesto.

 

Ing. Gabriela Brezániová – porovnávala VZN mesta Púchov aj iných  miest s VZN obce Led.Rovne a uviedla, že obec neuvádza ani ďalšie body vo VZN v porovnaní s VZN iných miest a mesta Púchov (pridelenie rovnako veľkých plôch, nevzťahuje sa to na súkromné spoločnosti a vlastníctva, zákaz vylepovania plagátov na ostatných priestranstvách v obci).

 

Starosta obce – sú to všetko podnetné návrhy, ale upozornil na to, že všetko bolo 15 dní zverejnené a poslanci mali možnosť sa k uvedeným návrhom vyjadriť a podať pripomienky a návrhy, čo sa neudialo, teraz meniť celú VZN nie je korektné a nevieme, aký vplyv to má na ostatné zákony a predpisy. Návrhy sú dobré, ale treba ich pripraviť.

 

Ing. Gabriela Brezániová – podala návrh  uviesť vo VZN miesto vylepovania - ulicu Námestie slobody – Dom  služieb.

 

Starosta dal o návrhu hlasovať:  

Hlasovanie:     „ za“               -     6 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (p. Chudada, p.Pokorný)

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (p.Greguška, Bc.Mašlaň)

Návrh bol schválený.

 

Ing. Gabriela Brezániová – podala návrh  uviesť vo VZN „kandidujúci subjekt má nárok na rovnako veľkú plochu označenú číslom” (par.2 VZN).

 

Starosta dal o návrhu hlasovať:  

Hlasovanie:     „ za“               -     3 poslanci (p.Cinko,p.Hanták,Ing.Brezániová)             

                        „ proti“          -     4 poslanci (p. Chudada, p.Greguška,p.Pokorný,Mgr.Mišík)

                        „ zdržali sa“   -     3 poslanci (p.Holbička,p.Ďurko, Bc.Mašlaň)

Návrh nebol schválený.

 

Ing. Gabriela Brezániová – podala návrh  uviesť vo VZN „na ostatných miestach, verejných priestranstvách, budovách, zariadeniach, ktoré patria obci Led.Rovne  je umiestňovanie volebných plagátov zakázané“

 

p. Milan Chudada – v tom prípade sa v Horeniciach a v Mednom nemôžu vylepovať plagáty, myslí si, že by bolo vhodné pripraviť VZN do ďalšieho OZ a stanoviť aj miesta v Horeniciach a Mednom.

 

Starosta obce dal o návrhu Ing. Brezániovej hlasovať:  

Hlasovanie:     „ za“               -     1 poslanec (Ing.Brezániová)                   

                        „ proti“          -     7 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci  (p.Greguška, Bc.Mašlaň)

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce prečítal uznesenie o VZN č.4/2017 s odsúhlasenými zmenami a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (p.Chudada,p.Pokorný)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Greguška)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 8./                 Návrh VZN č. 1//2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

                                   komunálne odpady  a drobné stavebné odpady na území obce

                                   Lednické Rovne

           

Starosta obce informoval, že VZN o daniach obdržali poslanci s materiálmi na dnešné rokovanie, nemeníme ju, ponechali sme výšku poplatkov tak, ako bola aj v minulom roku a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – prečo sa neplatí daň za mačky?

Odpovedal starosta obce – postupujeme v súlade so zákonom.

 

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o VZN č.1/2018 a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 9./                 Návrh VZN č. 2/2018 o financovaní  materskej školy a školských

                                   zariadení, so sídlom na   území obce Lednické Rovne,

                                   v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne

 

Starosta obce uviedol, že VZN bolo zverejnené, poslanci ho obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie a upozornil, že schvaľujeme financovanie MŠ, je to rozpočtované na počet detí v MŠ, ŠKD.

Doplnila Bc.Jarmila Provazníková, riaditeľka MŠ – materská škola je zrekonštruovaná, funguje od 09/2017, určite je teplejšie, komfort je lepší. Záujem o MŠ rastie, momentálne majú 105 detí. 

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o VZN č.2/2018 a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 10./               Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2018

 

 

Starosta obce uviedol, že návrh poslanci obdržali v materiáloch na dnešné rokovanie a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o pláne kontrolnej činnosti a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

 

K bodu 11./               Návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov, obec – Ledrov s.r.o.,

                                   budova č. 369

 

Starosta predložil na rokovanie zmluvy o prenájme nebytových priestorov, ktoré boli zverejnené a poslanci ich  obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie. Informoval že v budovách došlo k výmene kotlov a kúrenia, očakávame teda znížené náklady na kúrenie a otvoril rozpravu k zmluve na prenájom budovy Ledrovu.

 

Mgr. Milan Hanták – prečítal preambulu zmluvy a spýtal sa, či už poslanci nie sú Valné zhromaždenie?

 

Odpovedal Mgr. Martin Mišík -  preambula sa uvádza preto, aby bolo jasné, že zmluvný vzťah nie je na komerčnej báze, ale že je založený na spolupráci medzi obcou a dcérskou spoločnosťou.

 

Mgr. Milan Hanták – navrhol vypustiť preambulu zo zmluvy

 

Starosta obce dal o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     3 poslanci (Mgr.Hanták,p.Cinko,Ing.Brezániová)         

                        „ proti“          -     5 poslanci

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (p.Holbička, Bc.Mašlaň)

Návrh nebol schválený.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o zmluve na prenájom nebytových priestorov – budova Ledrovu a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 12./               Návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov, obec – Ledrov s.r.o.,

                                   dom služieb

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie zmluvu o prenájme nebytových priestorov – Dom služieb, zmluva bola schválená a každý rok sa obnovuje a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – navrhol vypustiť preambulu zo zmluvy

 

Starosta obce dal o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     3 poslanci (Mgr.Hanták,p.Cinko,Ing.Brezániová)         

                        „ proti“          -     5 poslanci

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (p.Holbička, Bc.Mašlaň)

Návrh nebol schválený.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o zmluve na prenájom nebytových priestorov – budova Domu služieb a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 13./               Návrh Nájomnej zmluvy, obec – Ledrov s.r.o., zdravotné stredisko

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie zmluvu o prenájme nebytových priestorov – Zdravotné stredisko, zmluva sa taktiež obnovuje a otvoril rozpravu.

Mgr. Milan Hanták – navrhol vypustiť preambulu zo zmluvy.

 

Starosta obce dal o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     3 poslanci (Mgr.Hanták,p.Cinko,Ing.Brezániová)         

                        „ proti“          -     5 poslanci

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (p.Holbička, Bc.Mašlaň)

Návrh nebol schválený.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o zmluve na prenájom nebytových priestorov – budova Domu služieb a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 14./                Návrh Zmluvy o vývoze komunálneho odpadu   

 

Starosta obce predložil na prerokovanie zmluvu o vývoze TKO, ktorá bola zverejnená, poslanci ju obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie a otvoril k uvedenému rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že cena 0,86 € za vývoz jednej nádoby na odpad sa mu zdá premrštená a podal návrh na 0,70€ za vývoz 110 litrovej nádoby a 3,50€ za vývoz 1100 litrového kontajnera.

Starosta obce – cena sa nemenila 4-5 rokov. Ak znížime cenu, znížime aj príjem  Ledrovu

 

Mgr. Martin Mišík – uviedol, že výpočty z hlavy sú krásne, ale cenotvorba je niečím definovaná. Potrebujeme pokryť náklady a rezervu, ktorú Ledrov tvorí. Je v záujme obce udržať cenu tak, aby bola rentabilná. Uviedol, že financie neodchádzajú do súkromných rúk. Porovnali a prepočítali sme napr. obec Lednica a poplatok majú oveľa vyšší. Je tu aj konkurencia, takže sa snažíme vytvárať podmienky tak, aby sme sa na trhu vývozu udržali. Ak by Ledrov skončil, určite by bola cena vyššia.

 

Mgr. Milan Hanták – požiadal o hlasovanie za jeho návrh - 0,70 € za vývoz 110 litrovej nádoby a 3,50 € za vývoz 1100 litrového kontajnera.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Mgr. Hantáka:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslanci (Mgr.Hanták,Ing.Brezániová)           

                        „ proti“          -     8 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o zmluve na vývoz TKO a dal  o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 15./               Návrh Nájomnej zmluvy, obec – VÚB, a.s.

 

Starosta obce informoval o rokovaniach so zástupcami VÚB banky. Uviedol, že doteraz platila VÚB banka 22,-€ za m2 a rok, návrh bol aby platili 35,-€, ktorý poslanci požadovali navýšiť na 50,-€. Zo strany VÚB vyšiel návrh,  schváliť pre rok 2018 cenu 35,-€ za m2 a rok a ďalší rok rokovať o sume 50,-€ za m2 a rok.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o nájomnej zmluve  s VÚB  a dal  o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 16./               Návrh Dodatku k nájomnej zmluve, obec – OZ Fitklub Lednické

                                   Rovne

 

Starosta obce informoval, ako bolo v zmluve uvedené, že tento rok nájom prehodnotíme - návrh je nájom navýšiť. Vyjadril sa, že je rád, že šport v Lednických Rovniach funguje, sľúbili sme, že nebudeme neúmerne navyšovať, preto navrhujeme sumu 4,46 €/m2. 

 

Mgr. Milan Hanták - vyjadril sa, že zarábajú na športových činnostiach, dlžia obci peniaze a my im ideme schvaľovať smiešny nájom. Spýtal sa čo schvaľujeme, či rok 2018 alebo ďalšie roky?

 

Starosta obce - okolité mestá bojujú za priestory, my ich máme a hádžeme im polená pod nohy. Požiadal p. Drinku, konateľa fitklubu o vyjadrenie.

 

p.Tomáš Drinka - informoval, že v minulom roku boli v mínuse asi 4 tis.€, tento rok je to asi -500,-€.  a   s.r.o. si založili preto, aby mohli fungovať.

 

p. Milan Cinko - navrhol cenu znížiť na 3,-€

 

p. Gabriela Brezániová - uviedla, že im bolo predložené kontrolórom obce, že dlžia 2 tis. € obci.

p. Tomáš  Drinka - v tomto roku sme ešte neplatili nájom, ale takúto sumu určite neevidujeme

Doplnila Mgr. Balážová - to bola pohľadávka z konca minulého roka, nie tento.

Ing. Tichý - kontrolór obce - za tento rok bude podávať informáciu  v prvom štvrťroku.

 

Ing. Gabriela Brezániová - navrhla vypustiť zo zmluvy "a ďalšie roky" a schváliť iba rok 2017.

 

Starosta obce - ukončil rozpravu a dal o podaných návrhoch hlasovať.

 

Návrh p. Milana Cinku - zmeniť cenu na rok 2017 na sumu 3,-€ za úžitkovú plochu ročne

 

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslanci (p.Cinko, p.Pokorný) 

                        „ proti“          -     3 poslanci (Mgr.Hanták, Ing.Brezániová,Bc.Mašlaň)

                        „ zdržali sa“   -     5 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Návrh Ing. Gabriely Brezániovej - vypustiť zo zmluvy "a ďalšie roky"

 

Hlasovanie:     „ za“               -     5 poslancov

                        „ proti“          -     3 poslanci (p.Pokorný,p.Ďurko,Mgr.Mišík)

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (p.Greguška, p.Chudada)

Návrh nebol schválený.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o nájomnej zmluve  s Fitklubom a  dal  o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (p.Cinko,Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 17./                Návrh Dodatku zmluvy - Bartošek

           

Starosta obce uviedol, že predmetnú zmluvu sme prejednávali už na minulom zasadnutí OZ a teraz predkladáme "Dodatok", prečítal  jeho znenie a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták - vyjadril sa, že termín do roku 2022, nie je seriózny a tiež zaväzovať z našej strany budúcich poslancov.

 

Starosta obce - p.Bartošek ide investovať okolo 6 tis.€ a od nás požaduje zaviazať  na 5 rokov  nájomnú zmluvu.

 

Mgr. Milan Hanták - podal návrh, že "zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú"

 

 

Starosta obce dal o návrhu hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ proti“          -     9 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o nájomnej zmluve - dodatku   s p.Bartoškom a  dal  o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanci (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 18./                Návrh riešenia bytového domu Sokolská 71

 

Starosta obce uviedol, že pre obec nie je únosné financovať rozsiahlu rekonštrukciu malého kaštieľa, preto uvažujeme o odpredaji bytov. Na voľné byty by sme dali spraviť znalecký posudok v rámci VOS, s informáciou, že bytovka nie je v dobrom stave a investícia by bola na vlastné náklady kupujúcich. Cena bytov nebude vysoká, predáme tomu, kto ponúkne najviac. Odpredaj bytov, ktoré sú obývané nájomníkmi a majú žiadosť o kúpu bytu, nepodlieha schvaľovaniu v OZ, takže informáciu OZ berie na vedomie. Nájomníci, ktorí tam bývajú sa nechcú sťahovať, opravy si chcú zainvestovať sami, dali si žiadosť na odpredaj a my sme povinní odpredať podľa zákona 182/1993 Z.z.

 

p. Mila Cinko - spýtal sa, kto tam býva? 

Odpovedal starosta obce - rodiny Kucejová a  Lokšíková

 

Infomáciu berie OZ na vedomie.

 

K bodu 19./               Návrh členov komisie na VOS Háj

 

Starosta obce podal návrh členov na obsadenie komisie na VOS Háj.  Návrh - Mgr. Mišík, Mgr.Balážová, Bc.Hollan, p.Chudada, p.Cinko.

 

Ing.Gabriela Brezániová - vyjadrila sa, že by sa rada zúčastnila tejto komisie

 

Mgr. Milan Hanták - navrhol, nech sú všetci poslanci členmi komisie

Odpovedal starosta obce - na minulom OZ sme schválili 5 členov komisie.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Ing.Brezániovej, aby sa stala členkou  komisie :

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     3 poslanci (p.Ďurko, p.Chudada, Mgr.Mišík)

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce prečítal nový návrh členov na obsadenie komisie na VOS Háj, pre obidva výbery, teda  IBV aj RV. Návrh - Mgr. Mišík, Mgr.Balážová, Bc.Hollan,  p.Cinko, Ing.Brezániová.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanci (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 20./               Vyúčtovanie hospodárenia spol. Prima LR, s.r.o., za rok 2017

 

Mgr. Martin Mišík – informoval, že predložil poslancom hospodárenie spoločnosti Prima, ako sa hospodárilo na kúpalisku. Dotácia bola 8 tis.€, vyúčtovanie k tejto dotácii predloží do konca 01/2018. Vysvetlil poslancom predloženú tabuľku – je to rozpísané z účtovnej knihy, aby vznikol sumár.

 

p. Miloš Hoolbička – spýtal sa na tržby z predaja

Odpovedal Mgr. Mišík – bufety prevádzkovala spoločnosť Ledrov, nie Prima.

 

Mgr. Milan Hanták – kedy Prima prevzala kúpalisko a koľko bolo zamestnancov?

 

Mgr. Martin Mišík – kúpalisko prevzala Prima v júni 2017, a zamestnanci – 2-ja na trvalý prac.pomer na 4 mesiace, 5-ti plavčíci a 1 pri vstupe na dohodu.

 

Informáciu o hospodárení spoločnosti Prima berie OZ na vedomie.

 

K bodu 21./    Vzdanie sa funkcie konateľa spol. Ledrov s.r.o. a Prima LR s.r.o.

 

Starosta obce podal informáciu, že Mgr. Martin Mišík sa vzdáva funkcie konateľa spoločnosti Ledrov a spoločnosti Prima. Konateľom zostáva p. Tomáš Pokorný.

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa Mgr. Mišíka, či úpadok spoločnosti Ledrov od r. 2015 po súčasnosť, je dôvodom jeho odstúpenia z funkcie konateľa?

 

Mgr. Martin Mišík – uviedol, že to nie je dôvodom odstúpenia z uvedenej funkcie

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že má záujem robiť konateľa spoločnosti Ledrov a Prima

 

Starosta obce dal o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslanci (Mgr.Hanták, Ing.Brezániová,)         

                        „ proti“          -     7 poslancov 

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec ( Bc.Mašlaň)

Návrh nebol schválený.

 

Návrh Mgr. Martina Mišíka – vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti Ledrov a spoločnosti Prima  berie OZ na vedomie.

 

K bodu 22./    Príspevky občanov

 

Nakoľko  nikto z občanov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce tento bod rokovania ukončil.

 

K bodu 23./    Rôzne

 

Starosta obce  uviedol, že na základe „Zásad odmeňovania poslancov OZ“ by chcel odmeniť poslancov za ich aktívny prístup k práci, a preto navrhuje odmenu vo výške 300,-€ v čistom pre jedného poslanca, čo znamená 420,-€ v hrubom na jedného poslanca.

Uvedenú informáciu dáva poslancom na vedomie.

 

Starosta obce navrhol rovnako odmeniť aj p. kontrolóra obce a dal o svojom návrhu hlasovať:

   

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (Mgr.Hanták, p.Greguška)

Návrh bol schválený.

 

Ďalej starosta obce navrhol rovnako odmeniť aj Mgr. Martina Mišíka, zástupcu starostu obce a dal o svojom návrhu hlasovať:

  

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanci (Mgr.Mišík)

Návrh bol schválený.

 

Ďalej starosta obce informoval, že je členom MAS, a podarilo sa získať  2mil.400 tis.€ na projekty pre okresy Púchov a Pov.Bystrica. Pracujú na tom, aby suma bola ešte vyššia, prepočítava sa to potom na počet obyvateľov.

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

 

Na záver svojho vystúpenia starosta obce pozval všetkých na Silvester 2017, Trojkrálový výstup a zabíjačku v Horeniciach aj s fašiangovým sprievodom a zábavou.

 

Mgr. Milan Hanták – navrhol zníženie platu starostu o 40% mesačne.

 

Starosta obce dal o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ proti“          -     8 poslancov 

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

Návrh nebol schválený.

 

K bodu 24./               Záver

            Starosta obce poďakoval za účasť na dnešnom zasadnutí OZ, poprial všetkým veľa zdravia a šťastia do nového roka a zasadnutie ukončil.

 

Overovatelia:

 

p. Milan Cinko

Bc. Juraj Mašlaň   

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:163
TÝŽDEŇ:2171
CELKOM:1833171

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.