Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 28.04.2022  o 16,30 hod.

 v Kultúrnom zariadení  v Lednických Rovniach

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 17.02.2022

  3./ Rozpočtové opatrenie  starostu obce č. 1/2022

  4./ Návrh VZN č. 4/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov  

       v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne

  5./ Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021

  6./ Správa o činnosti ObP za rok 2021

  7./ Návrh štatútu obecnej knižnice

  8./ Návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena - PVS

  9./ Návrh zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí

       objektov vyvolaných investícií – ŽSR

10./ Návrh dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. LED-3/2021

11./ Návrh dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve – garáže

12./ Prerokovanie žiadostí ZM Trading

13./ Zámer predať nehnuteľný majetok vo výlučnom vlastníctve obce – Rusnák

14./ Návrh prenájmu pozemku v časti Háj p. Vršanskému

15./ Návrh Dohody o zrušení Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve – Vlasatý

16./ Návrh zmeny v zložení komisie pre občianske záležitosti

17./ Preplatenie škody spôsobenej veternou kalamitou na cintoríne

18./ Príspevky občanov

19./ Rôzne

20./ Záver

 

Rokovanie

 

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

                        schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

Mgr. Marian Horečný, starosta obce, zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 8 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil poslancov p. Chudadu, p.Daniša, DiS a p. Štefinu pre pracovnú zaneprázdnenosť. Za zapisovateľku určil  Mgr. Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov: Ing. Backo a p. Ďurko.  Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Mišíka a p. Mončekovú.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Materiály na dnešné rokovanie boli zverejnené, poslanci ich obdržali, teda aj program rokovania, vyzval poslancov k predloženiu návrhov ku zmene programu a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 2./      Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa

                        17.02.2022

 

Ing.Daško – hlavný kontrolór obce, uviedol, že spracovaný materiál ku kontrole uznesení z predchádzajúceho OZ poslanci obdržali v písomnej forme s vyhodnotením jednotlivých uznesení.

Kontrolu uznesení berie OZ na vedomie.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 3./      Rozpočtové opatrenie  starostu obce č. 1/2022

 

Starosta obce uviedol, že vzhľadom na predpokladaný nárast cien komponentov na detské ihriská sme sa rozhodli objednať chýbajúce komponenty, preto predložil  rozpočtové opatrenie starostu obce.  Plánujeme aj rozpočtové opatrenie na nákup kníh do novej knižnice.

Rozpočtové opatrenie starostu obce berie OZ na vedomie.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu  4./     Návrh VZN č. 4/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov

                        výdavkov   v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej

                        pôsobnosti obce Lednické Rovne

 

Starosta obce uviedol, že sa jedná hlavne o poplatky za potraviny, prejednala to aj obecná rada, a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal  o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 5./      Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021

Starosta obce uviedol, že správa bola predložená  už na minulo zasadnutí OZ, ale pre PN kontrolóra obce bola preložená na dnešné rokovanie.  

 

Ing. Daško – v zmysle zákona sa správa predkladá do 60 dní nasledujúceho kalendárneho roka a zo všetkých kontrol predložil písomné stanovisko. 

 

Ing. Brezániová – vyjadrila svoj názor na predloženú správu, vadí jej, že sú v správe uvedené niektoré veci, ktoré nie sú skutočnosťou. Týka sa to niektorých uznesení, ktoré neboli naplnené, a to spoločnosti Stavbyt, zrušenia spoločnosti Prima a kontroly Ledrovu.  Apeluje, že neboli naplnené uznesenia – hovorí o procese.

 

Starosta obce – čo sa týka spoločnosti Stavbyt informoval, že spoločnosť stiahla svoju žalobu, a zrušenie spoločnosti Prima je podané a stále trvá. Čo sa týka spoločnosti Ledrov, kontrolu vykonáva Dozorná rada.

 

Ing. Daško – pri spoločnosti Stavbyt sa vyjadrili príslušné orgány a nemyslí si, že stanovisko hlavného kontrolóra v tom môže niečo zmeniť.

 

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2021 berie OZ na vedomie.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 6./      Správa o činnosti ObP za rok 2021 

 

Starosta obce uviedol, že správu poslanci obdržali v materiáloch a vyzval ich k rozprave.

 

Ing. Brezániová – spýtala sa, ako často je kontrolovaný kamerový systém, koľko kamier je v obci, ako často sa záznamy vymazávajú, a či kamery zaberajú aj súkromné objekty?

Na dotazy odpovedal Mgr. Chutko, informoval o počte kusov kamier a o monitorovaní verejného priestranstva. Doplnil starosta, že interval vymazávania záznamov môžu Ing. Brezániovej zodpovedať na OcÚ. 

 

Starosta obce poďakoval ObP aj za prácu nad rámec zákona, za ich pomoc pri zabezpečovaní testovania a očkovania v obci.  

 

Správu o činnosti ObP za rok 2021 berie OZ na vedomie.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 7./      Návrh štatútu obecnej knižnice

 

Starosta obce informoval, že v priestoroch OcÚ vzniká nová knižnica -  starú z kultúrneho domu chceme presťahovať do nových priestorov. Upozornil, že urobí ďalšie rozpočtové opatrenie starostu obce na nákup kníh vo výške cca 5 tis.€.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, prečítal uznesenie o štatúte knižnice a dal  o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 8./      Návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena -   

                        PVS

 

Starosta obce vysvetlil, že v súvislosti s kanalizáciou Dolná Breznica – Lednické Rovne nás oslovila PVS, a.s., pretože trasa vedie cez naše pozemky a je potrebné na tieto pozemky zriadiť vecné bremeno.  Zmluva je súčasťou materiálov.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, prečítal uznesenie o návrhu zmluvy s PVS a dal  o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

  

 

K bodu 9./      Návrh zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní

                        a prevzatí objektov vyvolaných investícií – ŽSR

 

Starosta obce informoval, že  ešte stále nemáme platné stavebné povolenie, pretože Železnice SR požadujú podpísanie ďalších podmienok, zmluva je predložená s materiálmi a otvoril rozpravu.

 

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o návrhu zmluvy s ŽSR a dal  o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 10./    Návrh dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. LED-3/2021

 

Starosta obce informoval, že stavebné povolenie na garáže máme právoplatné, ale z dôvodu navyšovania cien za materiál sa dohodli so všetkými záujemcami o garáže na zmene zmluvy. Jeden záujemca zmluvu ruší, a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. LED-3/2021 a dal  o ňom hlasovať.

Hlasovanie:     „ za“               -   7 poslancov                       

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   1 poslanec (Ing.Brezániová)

 

 

K bodu 11./    Návrh dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve – garáže

 

Starosta obce – ide o zmluvy s jednotlivými záujemcami o garáže, návrh dodatku zmluvy je predložený, a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – spýtala sa, či je termín ukončenia – 15.01.2023 so záujemcami predrokovaný? Pôvodný termín bol 30.05.2022.

 

Starosta obce – rokovali so záujemcami o cene, termín je predĺžený kvôli vyjadreniam od hasičov, elektrikárov a ostatných organizácií, aby mohla prebehnúť kolaudácia. Ďalší problém je nedostatok stavebných komponentov.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenia o dodatku č.1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve  a dal  o nich hlasovať.

 

  • garáž v časti Majer – p. Hastíková:

Hlasovanie:     „ za“               -   7 poslancov                       

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   1 poslanec (Ing.Brezániová)

 

  • garáž v časti Majer – p. Provazník:

Hlasovanie:     „ za“               -   7 poslancov                       

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   1 poslanec (Ing.Brezániová)

 

  • garáž v časti Majer – p. Zjeba:

Hlasovanie:     „ za“               -   7 poslancov                       

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   1 poslanec (Ing.Brezániová)

 

  • garáž v časti Majer – p. Novosad:

Hlasovanie:     „ za“               -   7 poslancov                       

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   1 poslanec (Ing.Brezániová)

 

K bodu 12./    Prerokovanie žiadostí ZM Trading

 

Starosta obce uviedol, že p. Tarabová požiadala o predĺženie nájomnej zmluvy na priestory pizzerie pod OcÚ, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace.

Doplnila Mgr. Štefancová – ak nie je dohodnuté inak, podľa Obč. zákonníka je výpovedná lehota 3 mesiace ku koncu kalendárneho štvrťroka.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že doba neurčitá je veľmi zaväzujúca, preto navrhuje uzatvoriť zmluvu na dobu 5 rokov s výpovednou lehotou 3 mesiace.

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Ing. Brezániovej.

Hlasovanie:     „ za“               -   1 poslanec   (Ing.Brezániová)       

                        „ proti“          -   5 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   2 poslanci (p.Pokorný,p.Ďurko)

Návrh nebol schválený.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenia o predĺžení nájomnej zmluvy pre ZM Trading  a dal  o ňom hlasovať.

Hlasovanie:     „ za“               -   7 poslancov                       

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   1 poslanec (Ing.Brezániová)

 

Starosta obce - ďalšia žiadosť, ktorú p. Tarabová predložila, sa týka zriadenia terasy pred prevádzkou. Prerokovali uvedenú žiadosť aj na zasadnutí OR, a vyjadrili sa, že nie je problém za dodržania podmienok udržiavania čistoty a nezabraňovať prístupu k priechodu pre chodcov a k bankomatu.   

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o zriadení terasy pre ZM Trading doplnené o vetu „bezplatne na jeden  rok“  a dal  o ňom hlasovať.

Hlasovanie:     „ za“               -   7 poslancov                       

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   1 poslanec (Ing.Brezániová)

 

K bodu 13./    Zámer predať nehnuteľný majetok vo výlučnom vlastníctve obce –

                        p.Rusnák

 

Starosta obce – predložili sme žiadosť p. Ľuboša Rusnáka, o odpredaj pozemku, ktorý je súčasťou jeho oplotenia. Súhlasil s geom.zameraním aj cenou pozemku. V minulosti bolo viacero záujemcov, ale nakoniec od žiadosti odstúpili.   

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o zámere odpredať majetok obce p. Rusnákovi  a dal  o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 14./    Návrh prenájmu pozemku v časti Háj p. Vršanskému

 

Starosta obce uviedol, že zámer prenajať pozemky sme schvaľovali na minulom OZ, teraz schvaľujeme samotný prenájom.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenia:

  •  o návrhu prenájmu pozemku C KN 670/105  a dal  o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

  •  o návrhu prenájmu pozemku C KN 670/87  a dal  o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 15./    Návrh Dohody o zrušení Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve – Vlasatý

 

Starosta obce uviedol, že návrh dohody o zrušení je v súvislosti s garážami na Majeri. Pán Vlasatý odstupuje od zmluvy.

 

Ing. Brezániová – spýtala sa, prečo odstúpil od zmluvy

Vysvetlil starosta obce, nakoľko sa cena za garáž zvýšila, p. Vlasatý odstupuje od zmluvy.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o návrhu dohody o zrušení zmluvy s p. Vlasatým  a dal  o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

K bodu 16./    Návrh zmeny v zložení komisie pre občianske záležitosti

 

Starosta obce predložil návrh na zmenu členov v Komisii pre občianske záležitosti, nakoľko p. Kellner sa zasadnutí komisie nezúčastňuje a dlhodobo sa v obci nezdržuje.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o návrhu zmeny  a novej  Komisii pre občianske záležitosti  a dal  o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

K bodu 17./    Preplatenie škody spôsobenej veternou kalamitou na cintoríne

 

Starosta obce informoval, že predložená faktúra za škody na cintoríne v Led. Rovniach je poslednou, jej preplatením by mali byť škody spôsobené veternou kalamitou ukončené.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o preplatení škody na cintoríne v Led.Rovniach  a dal  o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

K bodu 18./    Príspevky občanov

 

Starosta obce – nakoľko nikto z občanov nemal dotazy ani príspevky starosta ukončil tento bod rokovania.

K bod 19./      Rôzne

 

Starosta obce odpovedal Ing. Brezániovej na dotaz o zmenenom termíne decembrového zasadnutia OZ v roku 2021. Uviedol, že to bolo prijaté uznesením pri schvaľovaní plánu zasadnutí, na čo sa Ing. Brezániová ospravedlnila, že už si to zistila.

Ďalej starosta obce informoval, že bude potrebné zvolať zasadnutie OZ aj v mesiaci máj 2022 k prerokovaniu územného plánu a požiadal poslancov o návrh termínu, aký im vyhovuje.

 

Starosta obce uviedol, že predložil poslancom dokumenty o prebiehajúcich súdnych konaniach, informoval o tom, že sme dali zamerať hlavnú cestu. Terasa rod. Šudíkovej je na obecných pozemkoch, oznámenie im bolo zaslané a dúfa, že dôjde k dohode. Taktiež múr pri pohostinstve p. Helíkovej je na obecných pozemkoch, išla im výzva na odstránenie stavby – betónového plota. V minulosti bol návrh od TSK na vybudovanie ochranného múru, s čím vlastníci nesúhlasili. Informoval aj o drevenej stavbe na námestí, predložil poslancom postup ako robíme, momentálne riešime, akým spôsobom túto stavbu odstrániť.

Ďalej informoval, že v obci máme ubytovaných sedem  ukrajinských občanoch, momentálne sú ubytovaní pod telocvičňou v Súhradke, budeme žiadať aj o kompenzáciu nákladov. Z transparentného účtu im boli zakúpené práčka a sporák.

Informoval o súťažiach – boli vysúťažené park a denný stacionár, ale obrovský problém je s dodávateľskými firmami vzhľadom na ceny, preto nám vypovedali zmluvu aj na asfaltovanie, takže budeme musieť súťažiť znova.

Starosta obce informoval o konaní vo veci obvinení od p. Brezániovej, že je klamárka. Aj odvolací orgán rozhodol, že to nie je trestný čin, ale priestupok. Požiadal autora básničiek, aby sa nepodpisoval menom „Edo Schreiber“, aby tak neznevažoval tohto človeka.   

 

In. Brezániová – vyjadrila sa k vyjadreniam starostu obce a spýtala sa koľkokrát sa konala minulý rok OR, aký odpad sa ukladá na skládke Podstránie,  ako sa bude likvidovať, a či oslovil aj iných občanov ulice Rovňanská, že sú na obecných pozemkoch?

Na dotazy odpovedal starosta obce.

 

Podrobnejší priebeh a diskusiu zo zasadnutia OZ nájdete na www.lednickerovne.sk

 

K bodu 20./    Záver 

 

            V závere starosta obce  poďakoval prítomným za účasť, požiadal poslancov o potvrdenie termínu zasadnutia OZ v máji  a rokovanie ukončil.

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

Overovatelia:

Ing. Stanislav Backo

p.Štefan  Ďurko

 

 

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Zajtra má meniny Júlia, Juliána, Liana, Rita

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:188
TÝŽDEŇ:638
CELKOM:1803640

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.