Uznesenie

Lednické Rovne

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 38 / 2018

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného

dňa 07.11.2018 o 16,00 hod. v zasadačke OcÚ Lednické Rovne

 

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

 

A.  Konštatuje

 

1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 10 poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení :

 

C.  Berie na vedomie

   

 1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 37/2018 zo zasadnutia OZ dňa 20.09.2018.
 2. Príspevky občanov, tak ako ich občania predniesli na rokovaní OZ.

 

D. Schvaľuje

 

 1. Program dnešného zasadnutia OZ tak, ako bol navrhnutý v pozvánke na zasadnutie OZ a zároveň doplnenie programu o body 7./ Prenájom priestorov v zdravotnom stredisku a bod 8./ Príspevky občanov.
 2. a) predloženie a realizáciu projektu CIZS
 • predloženie žiadosti o NFP na Ministerstvo zdravotníctva SR, ako SO pre IROP s nazávom „Vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Lednické Rovne“ v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO2-SC212-2018-33, za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej starostlivosti, na základe vydania pozitívnej hodnotiacej správy k projektovému zámeru predloženému v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov s kódom IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8,
 • realizáciu projektu s názvom „Vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Lednicke Rovne“, ktorý je predmetom predkladanej žiadosti o NFP,

b) schvaľuje navrhované znenie Zmluvy o partnerstve, ktorá je súčasťou Metodiky pre realizáciu a fungovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO2-SC212-2018-33

 

c) mení v bode 14.c) uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne č. 35/2018-D/14

             

              c) financovanie projektu

              - maximálne celkové spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa vo výške

                36 800 EUR z celkových oprávnených výdavkov a financovanie

                neoprávnených výdavkov vo výške maximálne 130 000,00 EUR z vlastných

                finančných zdrojov.

  

 1. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 22.06.2018 medzi prenajímateľmi Mgr. Rastislavom Pagáčom, bytom M. Kukučína 729/29, 018 61 Beluša, a Pharm. Dr. Michalom Pagáčom, bytom M. Kukučína 729/29, 018 61 Beluša a Obcou Lednické Rovne, so sídlom Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, ako nájomcom tak, ako bol predložený na rokovanie OZ.
 2. Zmluvu o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva medzi budúcim predávajúcim Jánom Prenosilom, bytom Pod Brehom 93, 020 61 Lednické Rovne, a budúcim kupujúcim Obcou Lednické Rovne, so sídlom Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.
 3. Dohodu o zabezpečení spolupráce pri výstavbe spevnených plôch medzi Obcou Lednické Rovne, so sídlom Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne a spoločnosťou DCa THERM, a.s., IČO: 36 013 862, so sídlom Štúrova 76/11, 018 41 Dubnica nad Váhom tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.
 4. Prenájom nebytového priestoru č.18, v budove Zdravotníckeho strediska so súp. č. 191, Led.Rovne, v prospech žiadateľky p. Zuzany Drgovej, bytom Lednica 413, a to za účelom zriadenia súkromnej zubnej techniky.  

 

 

E. Neschvaľuje

 

1. Návrh poslanca Mgr. Hantáka, uviesť v zmluve s p. Prenosilom, presné parametre cesty (dĺžka a šírka)  a sumu, za koľko to bude vybudované.

 

F.  Ukladá

 

 

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, streda 20. 10. 2021
slabý dážď 16 °C 7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 13/9 °C
piatok 22. 10. mierny dážď 11/5 °C
sobota 23. 10. slabý dážď 9/3 °C

Kalendár