Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 38 / 2018

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného

dňa 07.11.2018 o 16,00 hod. v zasadačke OcÚ Lednické Rovne

 

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

 

A.  Konštatuje

 

1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 10 poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení :

 

C.  Berie na vedomie

   

  1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 37/2018 zo zasadnutia OZ dňa 20.09.2018.
  2. Príspevky občanov, tak ako ich občania predniesli na rokovaní OZ.

 

D. Schvaľuje

 

  1. Program dnešného zasadnutia OZ tak, ako bol navrhnutý v pozvánke na zasadnutie OZ a zároveň doplnenie programu o body 7./ Prenájom priestorov v zdravotnom stredisku a bod 8./ Príspevky občanov.
  2. a) predloženie a realizáciu projektu CIZS
  • predloženie žiadosti o NFP na Ministerstvo zdravotníctva SR, ako SO pre IROP s nazávom „Vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Lednické Rovne“ v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO2-SC212-2018-33, za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej starostlivosti, na základe vydania pozitívnej hodnotiacej správy k projektovému zámeru predloženému v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov s kódom IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8,
  • realizáciu projektu s názvom „Vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Lednicke Rovne“, ktorý je predmetom predkladanej žiadosti o NFP,

b) schvaľuje navrhované znenie Zmluvy o partnerstve, ktorá je súčasťou Metodiky pre realizáciu a fungovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO2-SC212-2018-33

 

c) mení v bode 14.c) uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne č. 35/2018-D/14

             

              c) financovanie projektu

              - maximálne celkové spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa vo výške

                36 800 EUR z celkových oprávnených výdavkov a financovanie

                neoprávnených výdavkov vo výške maximálne 130 000,00 EUR z vlastných

                finančných zdrojov.

  

  1. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 22.06.2018 medzi prenajímateľmi Mgr. Rastislavom Pagáčom, bytom M. Kukučína 729/29, 018 61 Beluša, a Pharm. Dr. Michalom Pagáčom, bytom M. Kukučína 729/29, 018 61 Beluša a Obcou Lednické Rovne, so sídlom Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, ako nájomcom tak, ako bol predložený na rokovanie OZ.
  2. Zmluvu o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva medzi budúcim predávajúcim Jánom Prenosilom, bytom Pod Brehom 93, 020 61 Lednické Rovne, a budúcim kupujúcim Obcou Lednické Rovne, so sídlom Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.
  3. Dohodu o zabezpečení spolupráce pri výstavbe spevnených plôch medzi Obcou Lednické Rovne, so sídlom Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne a spoločnosťou DCa THERM, a.s., IČO: 36 013 862, so sídlom Štúrova 76/11, 018 41 Dubnica nad Váhom tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.
  4. Prenájom nebytového priestoru č.18, v budove Zdravotníckeho strediska so súp. č. 191, Led.Rovne, v prospech žiadateľky p. Zuzany Drgovej, bytom Lednica 413, a to za účelom zriadenia súkromnej zubnej techniky.  

 

 

E. Neschvaľuje

 

1. Návrh poslanca Mgr. Hantáka, uviesť v zmluve s p. Prenosilom, presné parametre cesty (dĺžka a šírka)  a sumu, za koľko to bude vybudované.

 

F.  Ukladá

 

 

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Margita, Arne, Borivoj, Merkéta

Zajtra má meniny Kamil

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:211
TÝŽDEŇ:2553
CELKOM:1830148

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.