Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 21.09.2017  o 16,00 hod.

 v Kultúrnom zariadení  Lednické Rovne

 

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

       voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 30.8.2017

  3./ Príspevky občanov

  4./ Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za prvý polrok 2017

  5./ Návrh VZN č. 3/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 

       znečisťovania ovzdušia na území obce Lednické Rovne

  6./ Návrh mimosúdnej dohody Barková

  7./ Návrh predaja pozemku v časti Kopánky – p. Kojtálová

  8./ Návrh kúpy pozemku v časti Horenická Hôrka – p. Chudada

  9./ Doplnenie člena DR spoločnosti Ledrov a Prima

10./ Rôzne

11./ Záver

 

Rokovanie

 

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

                        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných  7 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil neprítomných poslancov p. Štefana Ďurku, p. Miloša Holbičku, p. Tomáša Pokorného a p. Milana Cinku. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov p. Milana Chudadu a Bc. Juraja Mašlaňa. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a Ing. Stanislava Backu.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

 

Následne prečítal  prítomným  programom  rokovania, ktorý poslanci obdržali s materiálmi  a  dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

K bodu 2./      Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 30.08.2017

 

Ing. Jozef Tichý - kontrolór obce previedol kontrolu plnenia uznesenia č. 26/2017 z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 30.08.2017. Uviedol, že v kapitole “Schvaľuje” bolo schválených deväť uznesení a konštatoval, že všetky  sú vo fáze priebežného plnenia.

 

Uvedenú kontrolu plnenia uznesenia berie OZ na vedomie.

 

Mgr. Milan Hanták – požiadal o dopísanie odpovedí v predchádzajúcej zápisnici OZ na otázky, ktoré položil starostovi obce v bode  “Rôzne”.

 

Starosta obce – uviedol, že na  otázky bolo odpovedané  a v zápisnici sa uvádzajú podstatné veci, nie otázky a odpovede. Navrhol Mgr. Hantákovi, že ak chce zachovať vážnosť, nech predkladá svoje požiadavky a návrhy písomne.

Ďalej starosta obce požiadal Mgr. Mariu Balážovú, ekonómku OcÚ, aby sa vyjadrila k výročnej správe z minulého zasadnutia OZ.

 

Mgr. Mária Balážová – uviedla, že podľa § 22b ods.1 zákona č. 431/2002 Z.z. účtovná jednotka, ktorou je obec, musí mať účtovnú závierku overenú audítorom. Podľa § 19 (IÚZ) alebo § 22 (KÚZ) je povinná vyhotovovať výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou za to isté obdobie, musí byť overený audítorom.  Ak má účtovná jednotka – obec zostavujúca konsolidovanú účtovnú závierku povinnosť zostaviť aj individuálnu výročnú správu, môže údaje z individuálnej výročnej správy uviesť v konsolidovanej výročnej správe a individuálnu výročnú správu nemusí zostavovať ako samostatný dokument, t.z. že účtovná jednotka – obec, vyhotovuje tzv. spojenú výročnú správu súhrnne. Audítor vydá dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou a konsolidovanou účtovnou závierkou.

 

Mgr. Milan Hanták – my si to budeme musieť vyhľadať, alebo nám bude predložená ku koncu roka?

 

Mgr. Mária Balážová – bude predložený audit, výročnú správu si môžete vyhľadať, auditorka overuje súlad údajov medzi individuálnou účtovnou závierkou a konsolidovanou účtovnou závierkou.

Doplnil starota obce – všetko prebehlo v zmysle zákona, nič nebolo porušené.

 

Ďalej starosta obce navrhol prijať uznesenie z časti II. Čl. 7, bod 14 „Rokovacieho poriadku OZ Lednické Rovne“: „Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prihlásený do rozpravy môže hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej  istej  veci  môže  poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dvakrát.       

Hlasovanie:     „ za“               -     6 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 3./      Príspevky občanov

 

Nakoľko zo strany občanov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu v tomto bode rokovania.

 

K bodu 4./

Starosta obce požiadal Ing. Tichého, kontrolóra obce, aby predložil správu o kontrolnej činnosti za I.polrok 2017

Ing. Jozef Tichý – uviedol, že správa o kontrolnej činnosti sa predkladá zo zákona  a poslanci ju obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie, následne prečítal správu (viď príloha).

Starosta obce otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

Mgr. Milan Hanták – zaujímal sa o úlohu, ktorá bola uložená p. kontrolórovi ohľadne spol. Ledrov.

Ing. Jozef Tichý – termín predloženia je do konca 09/2017, takže ju predloží na budúcom OZ písomne.

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rozpravu s tým, že správu kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za I.polrok 2017 berie OZ na vedomie.

 

K bodu 5./      Návrh VZN č. 3/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými  

                        zdrojmi  znečisťovania ovzdušia na území obce Lednické Rovne

 

Starosta obce požiadal Mgr. Evu Kucejovú, aby predložila návrh VZN č.3/2017.

Mgr. Eva Kucejová – vysvetlila, že každý prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný zo zákona podať oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia, v ktorom uvedie aké médium používa   a jeho spotrebu. Na základe toho mu obec vyrubí poplatok. Vo VZN sú uvedené aj sankcie. Ročná ohlasovacia povinnosť sa týka fyzických a právnických osôb, ktoré na území obce podnikajú. Domácností  - bežných  občanov sa to týka iba pri výstavbe rod.domu pred vydaním stavebného povolenia a pri kolaudácii, a pre nich je to bezplatné.

Mgr. Milan Hanták – navrhol zverejniť, že sa to týka iba fyzických a právnických osôb, ktoré podnikajú v obci  

Starosta uviedol, že  prijímame teda  dve uznesenia – prvým rušíme  staré  VZN  a   druhým prijímame  nové  VZN  a prečítal  uznesenie  o   zrušení   VZN č. 2/2010   o   poplatkoch za znečisťovanie  ovzdušia  malými  zdrojmi   znečisťovania ovzdušia na území obce Lednické Rovne

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce prečítal uznesenie o prijatí nového VZN č. 3/2017

 

Hlasovanie: „všetci za“

 

K bodu 6./      Návrh mimosúdnej dohody Barková

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie návrh mimosúdnej dohody s p. Barkovou – hotel Emibar, Led.Rovne. Privítal na rokovaní p. Barkovú a JUDr. Jankoviechovú, právnu zástupkyňu p. Barkovej a ozrejmil problematiku, prerokovania tohto bodu rokovania. Materiály poslanci obdržali už pri rokovaní OZ v Horenickej Hôrke – koncom mája. Po viacerých rokovaniach vyplýva, že nie všetky investície  súviseli s nevyhnutnou prevádzkovu hotela. Problém bol v tom, že pri úpravách nemala p. Barková súhlas obce. Tento súhlas bol v zmylse drobnej stavby, nie v zmysle, že obec súhlasí  s rozpočtom úprav, pretože my sme museli všetko obstarávať.

Ďalej sa objavuje faktúra za plyn, ktorá nebola ani predmetom súdneho sporu a ďalej súdne poplatky, čo sa stale viac a viac nabaľuje. Starosta obce dal slovo JUDr. Janoviechovej, právnej zástupkyni p. Barkovej.

JUDr.  Jankoviechova – uviedla, že obec sa domáha zaplatenia istiny v celkovej výške 12.130,13 € , z toho nájom predstavuje 10.754,91 € a faktúra za plyn 1.375,22 €. Pani Barková sa musela proti tomuto návrhu brániť, nakoľko tie investície z jej strany do prenajatej veci investovala v súlade so zákonom, preto si  uplatnila 16.073,63 €. Ich návrh na zmier je taký, že do výšky 12.130,13 € by sa tieto sumy započítali, ani jedna strana by si neuplatnila nárok na príslušenstvo, čo predstavujú trovy právneho zastupovania a súdne poplatky.  Vzniknutý rozdiel cca 4 tis. € navrhujú vysporiadať tak, že by si p. Barková nenárokovala, ale zobrala  by si nejaké hnuteľné veci, ktoré boli z objektu demontované.  Podľa zákona  sa súhlas vyžadujej v každej zmluve, ale p. Barková si myslela, že tým, že to prešlo stavebným úradom obecný úrad súhlasí. Všetko padá na tom, že  nevieme súdu doložiť súhlas so stavebnými úpravami. Nárok je doložený faktúrami a znaleckým posudkom od znalca daného odboru, čo je predložené aj na súde. Majú za to, že pokiaľ nájomca nemal súhlas, mal by po skončení nájmu objekt uviesť do pôvodného stavu, čo nie je možné, lebo už to užíva tretia osoba.

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že  o žalobe rozhodol  p. starosta  a spýtal sa, či p. Barková, všetky tie veci, ktoré  tam robila má v účtovníctve a za aké je to obdobie.

Odpovedala JUDr. Jankoviechová – áno, samozrejme a ten nárok je amortizovaný.   Je to za obdobie 2009-2011. Chcú, aby sa veci uzatvorili, p. Barková je ochotná zobrať si nejaké veci v tej hodnote napr. dvere, ide však o trovy konania, ktoré sú dosť vysoké vzhľadom na to, že ide o externú  advokátnu kanceláriu,  preto apeluje aj na OZ, ak by bola cesta k dohode.     

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa aké trovy si účtuje za právne zastupovanie JUDr. Kováčová, koľko bolo pojednávaní a vyjadril sa, aby došlo k mimosúdnej dohode.

 

Ing. Gabriela Brezániová – vyjadrila sa, že OcÚ platí nejakú paušálnu sumu za právnikov, spýtala sa ako je to pri externom zastupovaní a čo zahŕňa paušálna  suma.

 

Starosta obce – externé zastupovanie je platené podľa tabuliek za právne služby

 

JUDr. Jankoviechová -   uviedla, že boli dve pojednávania , a advokát ktorý nevykonáva činnosť v sídle si môže účtovať aj cestovné náhrady a dopravu. Ďalej uviedla, že súdny poplatok je 6 % zo sumy, a preto navrhla opätovné prerokovanie. Pojednávanie je prerušené a súd bude chcieť nejaký výsledok – návrh.

 

p. Emília Barková – uviedla, že zo zákona si mohla uplatnil nárok iba za dva roky. Predložila aj faktúru za plyn aj za elektrinu. V prevádzke bola 19 rokov, a teda 17 rokov dotovala OcÚ pretože čerpadlá boli napojené na jej elektromer.

Odpovedal starosta obce – nájom v tom čase nebol vysoký a o čerpadlách sme nevedeli. Uviedol, že je tiež za dohodu.

 

Bc. Juraj Mašlaň – požiadl o predloženie materiálov k nároku

Odpovedal JUDr. Jankoviechová – všetko je predložené na OcÚ

 

p. Peter Greguška – spýtal sa či mala p. Barková dohodu, že nemusí platiť nájom.

 

p. Emília Barková – uviedla, že dohodu nemala a vymenovala opravy, ktoré v prevádzke vykonala

 

Starosta obce – na vysvetlenie uviedol,  že navrhoval, ešte pred konaním súdu, že OcÚ uzná sumu 10.700,-€ s čím p. Barková nesúhlasila a nedohodli sa. Museli sme konať  a podať návrh na súd, lebo nedoplatky by boli nevymožiteľné. Pani Barková si nárokuje veci, ktoré súvisia s podnikaním nie s budovou (fajčiarska stena, bar a pod.)

 

p. Emília Barková - požiadala o písomné vyjadrenia

JUDr. Jankoviechová – uviedla, že nie je problem predložiť doklady. Ďalej vysvetlila, že ak p. Barková mala splniť podmienky zákona musela stavebné úpravy urobiť.

 

Ing., Gabriela Brezániová – vyjadrila sa, že je za mimosúdne vyrovnanie, keď si vypočula obe strany, teraz sa na to díva inak. Spýtala sa či je potrebné to odhlasovať dnes.

Odpovedala JUDr. Jankoviechová, že netrvá na tom.

 

Starosta obce – uviedol, že sa jedná o financie obce, preto žiada o vyjadrenie poslancov 

Ďalej informoval poslancov, že problematiku môžeme zobrať na vedomie s tým, že po podrobmom naštudovaní  sa k tomu vrátime na ďaľšom zasadnutí OZ  a dal o návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     6 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený, OZ berie na vedomie.

 

 

K bodu 7./      Návrh predaja pozemku v časti Kopánky – p. Kojtálová

 

Starosta obce uviedol, že tento zámer bol zverejnený a prejednávaný už na minulom zasadnutí OZ a teraz ideme schvaľovať predaj, upozornil poslancov, že musí byť dodržaná podmienka 3/5-tinovej väčšiny pri hlasovaní  a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – vyjadril sa, že obec nemá predávať majetok, zvlášť keď tam ide vodovod a elektrické vedenie. Bol sa tam pozrieť – občania očakávali skôr chodník.

 

Bc. Jana Kürtiová – vysvetlila, že verejný vodovod je s časti na ich pozemku a s časti na obecnom pozemku. Pani Kojtalová sa v liste vyjadrila, že sú si vedomí vecného bremena, a vedia o tom, že je tam verejný vodovod a el. vedenie. Uviedla, že samotní občania cestu nechceli,  a  preto bol menený aj Územný plán obce.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rozpravu a požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o predaji pozemku rod. Kojtalovej  a dal o návrhu hlasovať.

Hlasovanie:     „ za“               -     6 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh nebol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

K bodu 8./      Návrh kúpy pozemku v časti Horenická Hôrka – p. Miroslav Chudada

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie požiadavku občanov Horenickej Hôrky na odkúpenie pozemku zapísaného na   LV č. 731, k. ú. Horenice C KN s parc č. 7 o výmere 79 m2, LV č. 498, k.ú. Horenice, a to pozemok C KN s parc č. 6 o výmere 54 m2  a a pozemok C KN s parc č. 8/1 o výmere 574 m2 (na rozšírenie cesty, lavičky, zeleň, šmýkalky).  Boli oslovení dediči uvedeného pozemku. Vypracovaný bol aj znalecký posudok, v ktorom je pozemok ohodnotený na 11 tis.€, terajší vlastníci požadovali sumu 15 tis.€, po rokovaniach sme došli ku kompromisu, teda k sume 13 tis.€ za pozemok (18,-€/m2), čo vzhľadom k polohe pozemku nie je až taká vysoká cena a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – navrhol: “nech si to kúpia ako lukratívny pozemok pod výstavbu rod.domu”.

Odpovedal starota obce –  vyjadril iba požiadavku občanov Hor.Hôrky

 

p. Milan Chudada  - vyjadril sa, že  cesta tam je úzka a minimálne 3 m sa použijú na jej rozšírenie, je to ideálny pozemok v strede dediny a keď sa ohradí je vhodný aj pre deti

 

Ing. Gabriela Brezániová – uviedla, že sa bola pozrieť na pozemok a pýtala sa občanov Horenickej Hôrky, čo si tam želajú. Všetci, ktorých sa spýtala chceli cestu,  ale nikto si tam nevie predstaviť detské ihrisko, a 13 tis.€ za pozemok sa jej  zdá dosť.

 

Starosta obce dal slovo občanom Horenickej Hôrky, ktorí sa zúčastnili rokovania OZ

 

p. Ferdinand Šlesar – uviedol, že je na poslancoch, aby pozemok  bol teraz odkúpený, aby tam mohla byť cesta

 

p. Adela Vráblová – spýtala sa p. poslankyne Brezániovej, či videla ten neporiadok, ktorý tam je už veľa rokov. Ľudia požadovali cestu, lavičky a trochu zelene.  

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa koľko stál znelecký posudok?

Odpovedela Bc.Kürtiová – cca 100 – 110,-€

 

Starosta obce, uviedol, že OZ má rozhodnúť, či pozemok kúpime, alebo nie, a požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o kúpe pozemku v Horenickej Hôrke.

Hlasovanie:     „ za“               -     6 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 9./      Doplnenie člena DR spoločnosti Ledrov a Prima

 

Starosta obce informoval o tom, že pani Mária Šlesarová sa vzdala členstva v Dozornej rade spoločností Ledrov a Prima

 

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

 

Ďalej starosta obce navrhol, aby členom oboch Dozorných  rád sa stal poslanec p. Milan Chudada.

 

Mgr. Milan Hanták – podal návrh, aby členom Dozorných rád sa stal on sám.

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh Mgr. Milana Hantáka, aby sa stal členom DR spoločnosti Ledrov:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslanci (Ing. Brezániová, Mgr. Hanták)                   

                        „ proti“          -     4 poslanci (Ing.Backo, p.Greguška,p.Chudada,Mgr.Mišík)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Bc. Mašlaň)

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh, aby sa poslanec p. Milan Chudada stal členom DR spoločnosti Ledrov:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     4 poslanci  (Ing.Backo, p.Greguška,Bc.Mašlaň,Mgr.Mišík)

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (Ing. Brezániová, p.Chudada)

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh Mgr. Milana Hantáka, aby sa stal členom DR spoločnosti Prima:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslanci (Ing. Brezániová, Mgr. Hanták)                   

                        „ proti“          -     5 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh, aby sa poslanec p. Milan Chudada stal členom DR spoločnosti Prima:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     4 poslanci  (Ing.Backo, p.Greguška,Bc.Mašlaň,Mgr.Mišík)

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (Ing. Brezániová, p.Chudada)

Návrh bol schválený.

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa, v akom stave je trestné oznámenie na Ing. Michálka

Odpovedal starosta obce – je to v procese podania trestného oznámenia.

 

K bodu 10./               Rôzne

 

Starosta obce otvoril rozpravu v tomto bode rokovania.

Ing. Gabriela Brezániová – spýtala sa Mgr. Mišíka, že na poslednom Valnom zhromaždení Ledrovu, uviedol, že ku koncu mesiaca sa vzdáva funkcie konateľa.

Mgr. Martin Mišík – uviedol, že uvažoval, že k tomuto  dátumu skončí s funkciou, avšak vzhľadom na súčasný stav spol. Ledrov plánuje zotrvať vo funkcii do konca roka 2017.

Doplnil starosta obce – Valné zhromaždenie Ledrovu je naplánované na 12.10.2017. Takéto veci sa budú riešiť na Valnom zhromaždení,  a upozornil p. Hantáka, aby si prevzal pozvánku.

Ing. Gabriela Brezániová – spýtala sa, kedy sa môže zaujímať o spoločenskú zmluvu, a či im bude predložená?

Mgr. Martin Mišík – uviedol, že ak chcú spoločenskú zmluvu vypracovať dobre, nie je to vôbec jednoduché. Zatiaľ nie je hotová, pracujú na nej, ale v programe je uvedený návrh zmluvy, nemusíme ju schvaľovať, môžeme ju prediskutovať. Ak ju bude mať pripravenú môže ju odoslať poslancom.

Mgr. Milan Hanták – zaujímal sa, či bolo verejné obstarávanie na realizáciu chodníka pri cintoríne?

Odpovedal starosta obce – realizuje to Ledrov, a na s.r.o. nemusíme robiť VO.

Doplnil Mgr. Mišík – niektorú stavebnú činnosť musíme robiť cez subdodávateľov a VO sme robili my – Ledrov.

Ing. Gabriela Brezániová – vyjadrila sa, že si obíde občanov Horenickej Hôrky čo by chceli mať na odkúpenom pozemku. Ďalej požiadala, aby bola spevnená plocha v úseku pri moste - Horenický potok, pretože ľudia majú strach, že sa to prevalí. Požiadala o informáciu, v akom časovom horizonte a či sa pôjde do projektu v časti Majer, tak ako bol plánovaný, pretože už tam videla vedľa obchodu vybudované stojisko na kontajnery.   

Starosta obce – uviedol, že Horenický potok patrí pod Povodie Váhu, v rámci možností pomáhajú aj naši chalani s ich súhlasom. Časť Majer – stretol sa s domovníkmi oboch bytoviek za účasti poslanca p. Mašlaňa a  komunikujú aj s občanmi.

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa, či prestavba MŠ bola ukončená v termíne?

Odpovedal starosta obce – rekonštrukcia bola ukončená v termíne, teraz sa odstraňujú závady, 06.10.2017 je deň otvorených dverí, všetko beží v zmysle zmluvy s ministerstvom.

p. Peter Greguška – poukázal na  dopravnú situáciu v časti Medné. Opravila sa cesta, nedodržuje sa rýchlosť ani pravidlo pravej ruky. Navrhol umiestnenie značky 40-ky, aby sa predišlo nehode.

Starosta obce sa poďakoval za podnetnú požiadavku.

p. Milan Chudada – uviedol, že bude rád ak sa cesta v Horenickej Hôrke rozšíri (odkúpený pozemok), varianty využitia sú rôzne, môže to byť použité aj ako stojisko. Ďalej poďakoval za oplotenie cintorína a požiadal o úpravu detského ihriska v ohrade.   

Starosta obce – uviedol, že si s poslancami Horenickej Hôrky prešli celú časť. Uvažujeme o vykúpení pozemkov po neb. p. Körmendyovej.

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa, kedy sa vykúpia pozemky pod cestu na Ul. Medová

Odpovedal starosta obce  - riešia to právnici, najímame si právnikov dobrých v danej oblasti, všetko je zverejnené na webe.

 

K bodu 11./    Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.     

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Milan Chudada   

Bc. Juraj Mašlaň  

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Zajtra má meniny Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:39
TÝŽDEŇ:3019
CELKOM:1782821

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.