Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 19.01.2023  o 16,30 hod.

 v sobášnej sieni OcÚ v Lednických Rovniach

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

Program : 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Prerokovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

  3./ Prerokovanie poskytnutia úveru

  4./ Príspevky občanov

  5./ Rôzne

  6./ Záver

 

 

Rokovanie

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

                        schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 10 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil poslankyňu Ing. Jaroslavu Kazdovú, ktorá je PN. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov: p. Štefan Ďurko a p. Milan Chudada. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Ing. Stanislava Backa a Bc. Juraja Mašlaňa.

 

OZ VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Stanislav Backo, Bc. Juraj Mašlaň                     

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

 

Starosta obce uviedol, že program dnešného zasadnutia obdržali poslanci s materiálmi a vyzval ich, aby  predložili svoje návrhy.

Ing. Brezániová – navrhla doplniť do programu  rokovania bod – schváliť plán zasadnutí OZ, tak ako bol poslancom predložený k pripomienkovaniu.

Starosta obce dal hlasovať za pôvodný návrh programu rokovania, ako ho poslanci obdržali s materiálmi

OZ  SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

Starosta obce dal hlasovať o doplnenom programe hlasovania o bod/ Plán zasadnutí OZ.

OZ SCHVAĽUJE

zmenu programu dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach, a to tak že sa doplní o bod rokovania s názvom „Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2023“, ktorý bude zaradený za bod č. 3/. Číslovanie ostatných bodov programu sa posúva.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu  2./      Prerokovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

 

Starosta obce – ide o žiadosť o obnovu kostola cez projekt INTERREG, a spoluprácu s mestom Karolínka z ČR, ktorí žiadajú o doplnenie zmluvy.  Rozpočet bol ponížený o položky na kultúrne akcie a externý manažment. Nám ide hlavne o opravu veže kostola, preto súhlasíme s doplnením zmluvy. Mesto Karolínka ešte nemá stavebné povolenie, ale sú na dobrej ceste.

 

Ing. Brezániová – spýtala sa, koľko pôjde na opravu strechy, a či sa počíta aj s vitrážami a v akej sume? Pýtala sa už v júni na to, a taktiež žiadala predložiť projektovú dokumentáciu.

 

Starosta obce – sú to informácie, ktoré z hlavy nevie, ale nie je problém predložiť aj projektovú dokumentáciu a rozpočet. Takéto informácie nie je problém zodpovedať aj cez email.

 

Ing. Brezániová – informovala, že v novembri si v rámci info zákona požiadala o informácie o zadlženosti obce a do dnešného dňa nedostala odpoveď. Preto nežiada o informácie cez email.

 

Starosta obce – odpoveď na žiadosť v rámci info zákona jej bola odoslaná. A nechápe, o čo žiada, pretože ako poslankyňa tieto informácie dostáva vždy pri schvaľovaní záverečného účtu každoročne v júni, kedy sa zverejňujú aj tieto informácie o zadlženosti.

 

Ing. Daško – doplnil, že vzhľadom na to, že jeden z bodov je žiadosť o prijatie úveru a s tým súvisí aj predloženie aktuálneho stavu zadlženosti obce pred prevzatím úveru a prepočítanie zadlženosti po prevzatí úveru. Toto je v dnešných materiáloch, a projektové dokumentácie bývajú zverejnené na internetových stránkach obce vrátane výkazu – výmer, ktorý súvisí s projektovou dokumentáciou.

 

Ing. Backo – doplnil informáciu o projekte INTERREG, stavebné práce celkom sú vo výške 196 tis.€ a vitráže 45 tis€. Škrtali sa hlavne kultúrne akcie a taktiež znižovali online kampaň, celková dotácia po znížení je 100 tis.€.  

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal o prečítanie uznesení.

OZ SCHVAĽUJE

zabezpečenie realizácie projektu ,,Keď krehké sklo má silu, ktorá spája“ a číslo NFP304020CJL7“ v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Gabriela Brezániová,

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 14 796,49 EUR.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Gabriela Brezániová,

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 3./      Prerokovanie poskytnutia úveru

 

Starosta obce – na konci roka sme schvaľovali rozpočet, ale nemali sme kompletné informácie zo strany štátu. V januári sme dostali nové informácie, a pre našu obec je to výpadok  cca 300 tis.€. Je  problém aj s energiami, keď sme sa v januári dozvedeli, že cena elektriny pre našu obec vzrastie o 846% na silovej zložke.  Spojili sme sa sedem obcí a snažíme sa vyjednať lepšiu cenu. Momentálne nám ponúkajú energiu za 550,-€ za MWhod. a mali sme 65,-€. Ďalej nám štát určil rast platov v školstve o 22%, pre nás je to MŠ, školská jedáleň a školský klub, keď  nám niekto zoberie 300 tis. a chce navýšenie platov, stráca to celkom logiku. Legislatíva určila aj zvýšenie platov vo verejnej správe o 17%, čo je ďalší nárast. Musíme rátať s infláciou a eurofondovými projektami, ktoré máme rozbehnuté, realizujeme dva projekty a začíname tretí. Uvažovali sme aj o výmene osvetlenia na led  technológiu. Po sumarizácii – nárast energií – 150 tis, školstvo 70 tis, verejná správa – 40 tis, odchodné verejná správa – 60 tis, práce naviac pri projektoch cca 100 tis, to je vlastne dôvod prečo uvažujeme o úvere. Informoval o zadlženosti obce - pred úverom je 26,52% a po prijatí úveru by bola zadlženosť vo výške 34,78 %. Myslí si, že zatváranie škôl a škôlok nie je dobré riešenie. K poskytnutiu úveru sa vyjadrila aj finančná komisia.

Ing. Brezániová – uvítala by jeho vysvetlenie ako dôvodovú správu, a taktiež aby sa finančná komisia vyjadrila oveľa skôr, ako im prídu materiály na OZ. Vyjadrila svoj názor na zobratie úveru. Upozornila, že nemajú predloženú úverovú zmluvu.

Ing. Backo – uviedol, že uznesenie bolo upresnené, po dohode s bankou aj výška úveru na 288 tis.€ a prečítal nový návrh uznesenia.

Ing. Daško – v uznesení sa nehovorí o zmluve, ale o úvere. Čo sa týka úveru a inštitúcie, bolo vybraté to, čo bolo aj na komisii vybraté ako najlepšie.  Úverová zmluva sa s príslušnou inštitúciou bude podpisovať až po schválení úveru. Priamo zákon o obecnom zriadení hovorí, že obec môže brať na svoje investičné aktivity úvery, ďalší zákon hovorí do akej maximálnej výšky zadlženosti môžu obce a mestá ísť. Po prijatí úveru bude obec zadlžená na 34 %, čo spĺňa aj podmienku maximálnej zadlženosti, ktorá je v maximálnej výške  60% z celkových bežných príjmov. Predložil stanovisko, vychádzajúc z citovaných zákonov, že obec spĺňa podmienky prijatia úveru a poslanci môžu uznesenie schváliť alebo neschváliť.

Starosta obce – vyjadril sa, že zmluvu nepodpíše skôr, ako ju poslanci neuvidia.

p.Chudada – chce zaujať stanovisko, je jasné, že obec potrebuje financie, projekty sú rozbehnuté, ale spýtal sa, čo bude s projektami, ktoré sme chceli robiť?  Ide o chodník na Púchovskej ceste, pri MŠ treba vyviesť aspoň štrkom, a treba sa dohodnúť čo budeme robiť ďalej?

Starosta obce – ak sa podarí získať financie z fondových vecí, mali by sme pokračovať v projektových dokumentáciách, lebo môžu prísť výzvy, chceme sa zamerať na eurofondové veci. Treba pokračovať, aby sme boli pripravení.

Ing. Karasová – vyjadrila sa, že nesúhlasí s úverom, je to šité horúcou niťou. Nevie, prečo sme úver na stacionár nezobrali už minulý rok? Úrokové sadzby idú hore a budú sa stále zvyšovať. Treba urobiť v rozpočte opatrenia a nerobiť zbytočné veci.

Starosta obce – uviedol, že určité opatrenia sme už urobili, vypíname verejné osvetlenie od polnoci do 4,00 hod., uvažujeme, že zastavíme vydávanie novín, chystáme cenník za prenájom zasadačiek do ďalšieho OZ, pre deti to bolo doteraz zdarma, teraz sa budú musieť podieľať aj rodičia.  

V rozprave pokračovali Ing. Brezániová, Ing.Daško, Ing.Karasová, Mgr.art.Turza, Ing.Backo, starosta obce a p.Ďurko požiadal o vyjadrenie právničky obce a o ukončenie rozpravy v tomto bode.

Mgr. Štefancová – zákon o obecnom zriadení hovorí, že OZ schvaľuje úver, nie zmluvu. Navrhované uznesenie predložila banka.

Ing. Daško – vo svojom stanovisku uviedol, že boli splnené všetky náležitosti, je to v súlade s legislatívou.

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal o prečítanie uznesení.

OZ BERIE NA VEDOMIE

stanovisko hlavného kontrolóra k poskytnutiu úveru vo výške 288 000,-EUR na dobu 10 rokov, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

  1. Prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. vo výške 288 000 EUR na financovanie investičných aktivít obce:

Priamy úver na financovanie investičných zámerov obce Lednické Rovne za podmienok dohodnutých v úverovej zmluve,

  1. Zabezpečenie úveru formou blankozmenky obce,
  2. Úpravu rozpočtu obce na r. 2023 v súvislosti s prijatím úveru vo výške 288 000 EUR.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

 K bodu 4./    

Starosta obce dal hlasovať o navrhnutom pláne zasadnutí OZ na r. 2023

 

OZ SCHVAĽUJE

plán zasadnutí OZ Lednické Rovne na rok 2023, tak ako bol doručený poslancom obecného zastupiteľstva.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

K bodu 5./      Príspevky občanov

 

Ing. Brezáni  - spýtal sa ako dlho bude uzatvorený park, požiadal o rozdelenie na etapy, aspoň hornú cestu.

 

Odpovedal starosta obce, že prebehli rokovania aj s pamiatkármi, momentálne sa nepracuje, lebo terén je premočený. Práce boli naplánované tak, aby sa mohlo kopať, ale počasie nám to skomplikovalo.

Doplnil Ing. Backo – práce sú rozdelené na etapy, ale park sme uzatvorili, lebo je vyznačené trasovanie chodníkov, aby nám to ľudia nezničili.

 

K bodu 6./      Rôzne

 

Ing. Brezániová – spýtala sa, či by pri dome služieb nemohol byť bezbariérový vstup. Uviedla, že vývoz kartónov a papiera je menej častý, a kontajnery sú plné. Ďalej sa spýtala, či p.Mišík pracoval do konca roka  na OcÚ, na akej pozícii a z čoho bol platený? Poukázala na to, že v zákone o obecnom zriadení sa píše, že počet členov OR tvorí najviac 1/3 poslancov OZ, čo znamená, že členov OR by malo byť 3-4, a my máme 5 členov OR.

 

Odpovedal starosta obce – vývoz kontajnerov separovaného zberu je vecou zazmluvnených spoločností, máme kalendár vývozov, podľa ktorého spoločnosti separovaný zber vyvážajú. Každý podnikateľ by mal mať zazmluvnenú spoločnosť na vývoz, inak to znášajú občania, väčšie kartóny môžu občania voziť na zberný dvor, od nového roka prechádzame na zber papiera do vriec. Pán Mišík pracoval na úrade do konca roka, a to z dôvodu, že pracoval na miliónových projektoch, ktoré bolo treba odovzdať, využili sme financie za neosadené miesto na ŽPaV. A čo sa týka členov OR, prevzali sme tento počet z minulosti, ak je to nesprávne opravíme chybu. Je to odborná vec, musíme si to naštudovať. Do budúcna požiadal poslancov, aby otázky odborného charakteru posielali emailom , aby sme si to mohli preveriť.    

 

Podrobnejší priebeh a diskusiu zo zasadnutia OZ nájdete na www.lednickerovne.sk

 

K bodu 7./      Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

Overovatelia:

p. Štefan Ďurko

p. Milan Chudada

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:18
TÝŽDEŇ:2595
CELKOM:1818870

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.