Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 15.11.2023  o 16,30 hod.

 v sobášnej sieni OcÚ v Lednických Rovniach

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program : 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Návrh kúpnej zmluvy - Hazalová

  3./ Príspevky občanov

  4./ Rôzne

  5./ Záver

 

Rokovanie

 

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

                        schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných  10 poslancov, a teda rokovanie  je uznášania schopné. Pre pracovnú zaneprázdnenosť ospravedlnil Ing. Jaroslavu Kazdovú a kontrolóra obce Ing. Štefana Daška pre PN.  Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov  p. Vladimíra Janovca a p. Danu Mončekovú. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Ing. Stanislava Backa a Bc. Juraja Mašlaňa a dal o uvedenom hlasovať.

 

OZ VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Stanislav Backo, Bc. Juraj Mašlaň

Za:

10

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

Starosta obce  predložil navrhnutý program dnešného rokovania.

Nakoľko nikto z poslancov nemal doplňujúce návrhy ani pripomienky starosta obce dal o predloženom programe rokovania hlasovať.

OZ SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Za:

10

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu  2./     Návrh kúpnej zmluvy - Hazalová

 

Starosta obce – vysvetlil, že sa jedná o kúpu pozemkov pod budovou „B“ základnej školy, aby sme následne mohli požiadať o financie na rekonštrukciu. Chceli by sme zrekonštruovať aj budovu jedálne a ZUŠ. Dohodli sme sa s p.Hazolovou na sume 37,-€/m2. Do výzvy je potrebné  podať žiadosť najneskôr  06.12.2023.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie návrhy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia v uvedenom bode.

 

OZ SCHVAĽUJE

 

kúpu spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/6 na nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, zapísanej na LV č. 1856, pre  k. ú. Lednické Rovne, obec: Lednické Rovne, okres: Púchov – pozemok v registri E KN par. č. 623/1, druh pozemku: orná pôda, o výmere 313 m2, na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi p. Ľubicou Hazalovou, Súhradka 217/49, 020 61 Lednické Rovne ako predávajúcou a obcou Lednické Rovne ako kupujúcim za kúpnu cenu vo výške 1 924,- EUR, ktorá bola stanovená dohodou zmluvných strán.

 

Za:

10

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu  3./ Príspevky občanov

 

Nakoľko nikto z občanov nemal žiadne dotazy ani príspevky, starosta ukončil tento bod rokovania.

 

 

K bodu 4./ Rôzne

 

Starosta obce informoval o pripravovanom zasadnutí OZ dňa 12.12.2023, je problém so zostavením rozpočtu, vyzval poslancov, že sa môžu prísť informovať na OcÚ a poradiť, predložiť svoje návrhy. Otázka je, či budeme a o koľko zvyšovať poplatky za odpad a dane. Od nového roka nabiehame na separáciu, zatiaľ nie sú jasné čísla od štátu, odchýlka môže byť najviac 10%, nemôže na tom ani zarábať, ani dotovať.

Ďalej informoval aj o tom, že bol zverejnený inzerát na predaj kultúrneho domu, čo nás prekvapilo, lebo obec má na uvedený KD predkupné právo, v súčasnosti prebiehajú rokovania s predstaviteľmi RONA, a.s., prišla ponuka, aby sme KD odkúpili za 400 tis. €, čo sme neprijali, navrhli sme im, že sme ochotní zaplatiť vložené investície a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že zvyšujeme poplatky každý rok, myslí si, že zaťažujeme občanov v neúmernej miere. V predloženom  pláne rozvoja obce je uvedený príjem obce, pýta sa, prečo pri takejto sume nedokážeme ušetriť aj na kapitálové výdavky, ktoré mala obec do svojich zariadení a stavieb? Upozornila na pravopisné chyby v komunitnom pláne. Spýtala sa dokedy bude pán kontrolór PN.

 

Starosta obce – uviedol, že s kontrolórom sme v telefonickom kontakte, zatiaľ žiadny termín nástupu do práce nepovedal. Ohľadne poplatkov sme v kontakte aj  s inými obcami a radíme sa. Ďalej vysvetlil, že veľký kapitálový príjem je aj preto, že čerpáme eurofondy, čo sú viazané financie. Predstava o zvyšovaní daní je, že  by sa mala zdvíhať o výšku inflácie. Za posledného pol roka odchádza 30% ľudí z OcÚ, čo sú tiež určité finančné záväzky. Predložený dokument je pracovná verzia.

 

Ing. Brezániová – spýtala sa, či sa uvedení zamestnanci budú suplovať, alebo budú prijímaní noví pracovníci, alebo sa miesto rozpustí? Či je niekto prijatý do stacionára?

 

Odpovedal starosta obce, že boli zverejnené inzeráty na portáli „Profesia“, rokujeme s nejakými záujemcami aj na stavebný úrad aj na namiesto p. Kurtiovej, hľadáme hlavne stavbárov. Miesto p. Hollana zatiaľ nebude obsadené, teda chceme zobrať dvoch ľudí.

Od februára plánujeme otvoriť Denný stacionár, hľadáme pracovníkov aj do tejto prevádzky.

Čo sa týka eurofondových vecí, chceme ísť do rekonštrukcie školy, niekto to musí fyzicky robiť, teraz je to veľký výpadok naraz. Do stacionára sme ešte nikoho neprijali.

 

 

K bodu 5./ Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

 

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Vladimír Janovec

p. Dana Mončeková

 

 

                                                                                               Mgr. Marian Horečný

                                                                                                      starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:13
TÝŽDEŇ:2590
CELKOM:1818865

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.