Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 07.03.2018  o 16,00 hod.

 v Kultúrnom dome  Lednické Rovne

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 25.1.2018

  3./ Návrh OVS obec Lednické Rovne Háj IBV 3. kolo

  4./ Návrh Kúpnopredajných zmlúv na pozemky v časti Háj

  5./ Zámer zámeny pozemkov - Bolegovci

  6./ Návrh budúcich zmlúv o zriadení vecného bremena - cyklotrasa

  7./ Návrh budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena - kanalizácia

  8./ Návrh zmluvy o vývoze komunálneho odpadu - Ledrov s. r. o. a obec

  9./ Návrh zriadenia Blanko zmenky – zberný dvor

10./ Návrh dodatku k zmluve – VÚB

11./ Návrh odpredaja pozemku - rybári

12./ Návrh odpredaja pozemku – p. Šerá

13./ Návrh zmeny termínov zasadnutí OZ

14./ Príspevky občanov

15./ Rôzne

16./ Záver

 

Rokovanie

 

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

                        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných zatiaľ 8 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil  poslanca p. Milana Cinka, zo zdravotných dôvodov a poslanci p. Štefan Ďurko a Ing. Stanislav Backo sa dostavia v priebehu rokovania. Taktiež právny zástupca sa dostaví v priebehu rokovania.  Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov:  p. Tomáš Pokorný a Bc. Juraj Mašlaň. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a p. Milana Chudadu.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslanci

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

Návrh bol schválený.

 

Následne starosta obce navrhol  prítomným zmeny v predloženom  programe rokovania -  doplniť  bod 5./ Zámer zámeny pozemkov – Bolegovci na základe požiadavky zmeny ceny  p.Bolegu  a  bod 12./ Návrh odpredaja pozemku – p. Šerá, na základe požiadavky  poslancov z Horeníc stiahnuť z programu rokovania. Nás zaväzuje „Zmluva o budúcej zmluve“, takže by sme to ešte chceli prerokovať s dotknutými stranami. Ostatné body program zostávajú a dal o uvedenom návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslanci

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

Návrh bol schválený.

 

O 16,05 hod. sa dostavil na rokovanie právny zástupca JUDr. Ing. Michal Ševčík.

 

K bodu 2./      Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 25.01.2018

 

Ing. Jozef Tichý - kontrolór obce previedol kontrolu plnenia uznesenia č. 30/2018 z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 25.01.2018. Uviedol, že OZ  sa uznieslo na piatich kapitolách. Úlohy v kapitole “Schvaľuje” neboli terminované a konštatoval, že všetky body, ktoré boli prijaté, sú vo fáze priebežného plnenia.

Uvedenú kontrolu plnenia uznesenia berie OZ na vedomie.

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa, prečo nie je zverejnená dohoda o splátkovom kalendári

 

Starosta obce – odpovedal, že podľa zákona sa zverejňuje do 3-och mesiacov. Následne privítal na rokovaní JUDr.Ing. Michala Ševčíka, právneho zástupcu z kancelácie Urbáni & Partners.

 

Mgr.Martin Mišík – doplnil, že je to dohoda a nie zmluva, takže nevyplýva zverejnenie, ale nemáme s tým problém

 

JUDr.Ing.Michal Ševčík -  zmluvy sa zverejňujú do troch mesiacov. Toto nie je to forma dodatku k nejakej konkrétnej zmluve, rieši sa tu dlh, ten sa nemení, len sa dohodnú splátky, je to dohoda, podľa toho čo počul, nie je problém so zverejnením, takže nerozumie o čo p.Hantákovi ide. 

 

O 16,11 hod. sa dostavil na rokovanie poslanec p. Štefan Ďurko.

 

Ing. Gabriela Brezániová – vysvetlila, že sa dozvedela na internete, že nás opätovne zastupuje firma Urbáni a spol., spýtala sa či nás zastupuje aj JUDr.Kováčová

 

Starosta obce -  zastupuje nás aj JUDr.Kováčová, pokračuje v rozbehnutých súdnych sporoch. V každej oblasti nás zastupujú odborníci.

 

Ing. Jozef Tichý – ospravedlnil sa, že nestihol do materiálov predložiť správu o kontrole plnenia plánu za II.polrok 2017, preto bola správa predložená až dnes.

 

Mgr. Milan Hanták – navrhol prerokovať správu až na ďalšom OZ

 

Starosta obce – na návrh poslancov uviedol, že správu prerokujeme na ďalšom zasadnutí OZ

 

K bodu 3./       Návrh OVS obec Lednické Rovne Háj IBV 3. kolo

 

Starosta obce uviedol, že predkladáme na rokovanie návrh OVS obec Lednické Rovne Háj IBV 3. kolo. Zostali nám ešte tri pozemky na odpredaj preto vyhlasujeme 3.kolo VOS na odpredaj pozemkov na Háji. O radovú výstavbu nebol záujem, dohodli sme sa, že to rozčleníme  na IBV, z čoho vyplývajú určité zmeny,  a preto  by sme to pripravili do ďalšieho rokovania OZ

 

Mgr. Milan Hanták – navrhuje zmeniť bod 6./ VOS, kde sa obec zaväzuje, že vyvinie „maximálne úsilie“ smerujúce k tomu, aby k predmetným nehnuteľnostiam boli privedené verejne rozvodové vetvy vody a kanalizácie ....... „Čo je termín maximálne úsilie?“

 

Starosta obce – už to bolo niekoľkokrát vysvetlené, ide o to, že sa budeme maximálne snažiť, aby tam tie siete boli dovedené. Správcovia sietí majú nejaké termíny, vodári majú svoje termíny. Napr.elektrikári majú termíny 12 mesiacov. 

 

JUDr. Ing. Michal Ševčík – nie je to len na obci, je to o správcoch sietí, každý má svoju právnu úpravu a povedať za nich termín by bolo maximálne nezodpovedné na sankcie, omeškanie a pod.. 

Starosta obce – chceme sa vyhnúť súdnym sporom, preto je tam uvedený takýto termín.

 

Mgr. Milan Hanták – v r.2015 sme schválili, že tam budú vybudované bytovky, takže 3 roky ste neboli schopní niečo zabezpečiť.

 

Bc.Jana Kurtiová – uznesením v roku 2016 alebo 2017 bola zrušená výstavba bytových domov v tejto lokalite a bolo prijaté nové uznesenie, že tam ide IBV. 

 

O 16,20 hod. sa dostavil na rokovanie poslanec Ing. Stanislav Backo.

 

Mgr. Milan  Hanták – podáva návrh, že obec sa zaväzuje, že do 30.09.2018 privedie verejné rozvody, vetvy ....

 

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslancov  (Mgr. Hanták, Ing.Brezániová)                

                        „ proti“          -     8 poslanci

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o Návrhu OVS obce Lednické Rovne Háj IBV 3. kolo  hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec  (Mgr. Hanták)

Návrh bol schválený.

 

Ďalej starosta obce navrhol prijať uznesenie z časti II. Čl. 7, bod 14 „Rokovacieho poriadku OZ Lednické Rovne“: „Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prihlásený do rozpravy môže hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej  istej  veci  môže  poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dvakrát.       

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanci (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 4./      Návrh  Kúpnopredajných zmlúv na pozemky v časti Háj

 

Starosta obce informoval o 2.kole VOS na IBV v časti Háj. Uviedol, že boli traja kupujúci na dva pozemky. Zo súťaže vyplynul kupujúci na dva pozemky a požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie na odpredaj prvého pozemku (IBV Háj) doc. Dr. Ing. Petrovi Vráblovi a dal o ňom hlasovať. 

 

Hlasovanie: „všetci za“          

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce požiadal Mgr. Martin Mišík, aby  prečítal uznesenie na odpredaj druhého pozemku (IBV Háj) doc. Dr. Ing. Petrovi Vráblovi a dal o ňom hlasovať. 

 

Hlasovanie: „všetci za“          

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce doplnil, že pre 3.kolo VOS  IBV Háj  zostáva  komisia v tom istom zložení.

 

K bodu 5./      Zámer zámeny pozemkov – Bolegovci

 

Starosta obce uviedol, že s p. Bolegom rokujeme dlhodobo o zámene pozemkov pod cintorín a predložil návrh p. Bolegu. V materiáloch mali poslanci predloženú nižšiu cenu. Po viacerých rokovaniach s p. Bolegom sme pristúpili na návrh, ktorý im bol predložený na dnešnom rokovaní. Vysvetlil, že meníme pozemky  1:1 a zo znaleckých posudkov na pozemky  vyplynula pre obec cena 28.853,76 € a cena pozemku p. Bolegu je   13.212,-€. Po rokovaniach vyplynulo, že cena za pozemok v ich vlastníctve sa im zdá nízka, preto navrhli sumu 20,-€ za 1m2.  Rokujeme o tom, že meníme 884m na 882 m, a p. Bolega obci doplatí sumu cca 11.213,76 €.

 

Ing. Gabriela Brezániová – spýtala sa, či predtým obec nerokovala s p. Bolegom keď do materiálov išla cena 14,98 €/m2.

 

Starosta obce – požiadali nás o to, aby si to cez víkend mohli ešte premyslieť a v pondelok prišli s novým návrhom, ktorý teraz predkladáme (materiály na rokovanie OZ obdržali poslanci už v piatok). Ide o pozemok, ktorý majú pri svojom rod.dome a má pre nich určite nejakú minimálne morálnu hodnotu. Teraz predkladáme zámer, v ďalšom OZ budeme ešte schvaľovať zámenu, nechceli sme to brzdiť, lebo otázka rozšírenia cintorína je akútna. Ako už uviedol zamieňa sa skoro rovnaká výmera pozemku a p. Bolega ešte obci doplatí.    

 

Mgr. Milan Hanták – upozornil, že v oboch návrhoch zámeru je uvedený rovnaký dátum 28.02.2018

 

Bc.Jozef Hollan – uviedol, že je to len preklep pri písaní,  dátum druhého návrhu má byť 05.03.2018

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o návrhu zámeru zámeny pozemku  hlasovať:

  

Hlasovanie: „všetci za“          

Návrh bol schválený.

 

K bodu 6./      Návrh budúcich zmlúv o zriadení vecného bremena - cyklotrasa

 

Starosta obce – uviedol, že v materiáloch, ktoré poslanci obdržali sú preložené dve zmluvy o budúcej zmluve na umiestnenie cyklotrasy, nakoľko obec vlastní pozemky aj v k.ú. Horenice aj v k.ú. Streženice.  Podarilo sa nám dosiahnuť to, že budeme súčasťou cyklotrasy, a aby bol vybudovaný most medzi obcami Led.Rovne a Beluša. Zasahuje sa tam do našich pozemkov, takže administratívne to musíme doriešiť. Stavebné konanie je podané na obec Beluša a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták -  vadí mu klauzula v čl. I bod 2./ - „budúcemu zaťaženiu pozemku prípadne jeho časti vytvorenej porealizačným GP“,  navrhuje ju vypustiť.  

 

Starosta obce – zmluvy prišli z TSK, je to iba pre účely cyklotrasy. Je to z toho dôvodu, že teraz ešte nie je presne jasné, o ktorú parcelu a prístupové cesty pôjde.

 

p. Mila Chudada – informoval, že sa zúčastnil schôdze Urbárskeho spoločenstva Horenice, kde sa v diskusii hovorilo, že trasa pôjde aj cez ich pozemky, teda by bolo vhodné informovať výbor  Urbárskeho spoločenstva.

 

Starosta obce – cyklotrasu si rieši TSK. Uviedol, že má dohodnuté stretnutie s p. Chodúrovou, predsedníčkou PS Horenice, a nevie o tom, že by  tam mal urbár pozemky, všetci dotknutí vlastníci pozemkov boli  oslovení.

 

Mgr. Milan Hanták – navrhuje vypustiť z textu v čl.I bod 2./ „budúcemu zaťaženému pozemku“ a navrhuje nechať len „časť pozemku“

 

Starosta obce – samozrejme k tomuto je spracovaná projektová dokumentácia. Je to veľmi dlhý proces, počas trasy sa narazí na rôzne problémy, ale je tam jasne napísané, že je to pre účely cyklotrasy.

 

JUDr.Ing. Michal Ševčík – jedná vec je projekt pre stavebné povolenie. Cyklotrasa je  líniová stavba. Na úvod je nejaká dokumentácia, ktorá hovorí smerne kade má ísť, iba v rozsahu, ktoré parcely by mali byť dotknuté. Následne je však po realizácii stavby  potrebné  vyhotoviť porealizačné zameranie stavby, lebo môže to lietať hore dole po pozemku v nejakých príčinných mierach aj dva,tri - päť metrov, môže viesť k posunu, a tá veta znie „ budúci povinný vecného bremena má záujem zriadiť vecné bremeno v prospech budúceho oprávneného k budúcemu zaťaženému pozemku, prípadne jeho časti, vytvorenej  porealizačným GP, na ktorom bude v rámci cyklostavby realizovaného projektu, atď ... Čiže jednoznačne vyplýva povinnosť vytvorenia porealizačného GP, a tá časť sa zapíše. Pojem „zaťažený pozemok“ lebo sa na ňom stavia stavba niekoho druhého, je to pojem terminologický, právne nevidí problém, porealizačný GP musí byť inak sa nedá stavba skolaudovať. Je to vecou stavebného konania a  vecné bremeno sa zriadi  až vtedy až ten GP bude.

 

Mgr. Milan Hanták – keď bude GP budú presne definované nové čísla parciel.

 

JUDr. Ing. Ševčík – bude farebne vyznačené, kadiaľ presne cyklotrasa pôjde, je to spresnenie prvej časti vety, presne určené to bude až bude geometrák. Je to zmluva o budúcej zmluve. V ostrej zmluve by to bol problém, ale teraz zatiaľ nie je presne určené kadiaľ pôjde.

 

Mgr. Milan Hanták – nevidí v materiáloch prílohu

Starosta obce – sú to mapy, prístupné na OcÚ. 

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o návrhu budúcej zmluvy   s TSK o vecnom bremene v k.ú. Horenice hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce ožiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o návrhu budúcej zmluvy  s TSK o vecnom bremene v k.ú. Streženice hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce požiadal Mgr. Milana Hantáka, aby nevykrikoval počas rokovania OZ  a správal sa slušne ako poslanec OZ,  a rozprával keď dostane slovo.

K bodu 7./      Návrh budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena – kanalizácia

Starosta obce uviedol, že projekt odkanalizovania obce je rozpracovaný. Našou veľkou snahou je, aby tá kanalizácia bola v obci vybudovaná. Je to projekt PVS budovaný z EU fondov. Keby sme to robili ako obec museli by sme sa na tom  podieľať aj finančne, či už projekty, alebo 5% spoluúčasť. Je to v podstate to isté ako pri cyklotrase, schvaľujeme zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, keď bude kanalizácia vybudovaná bude aj reálne zameraná a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o návrhu budúcej zmluvy  o zriadení vecného bremena s PVS hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“          

Návrh bol schválený.

 

K bodu 8./      Návrh zmluvy o vývoze komunálneho odpadu - Ledrov s. r. o. a obec

 

Starosta obce predložil na prerokovanie zmluvu o vývoze komunálneho odpadu – veľkoobjemové kontajnery, ktorá bola súčasťou  materiálov dnešného OZ. Je tam cena 40,-€ za jeden vývoz a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – prečo tá zmluva nebola predložená na začiatku roka. Na základe čoho obec za to platila. Prečo nebola vyhlásená VOS na vývoz, umožňuje to zákon?

Odpovedal starosta obce – na základe objednávok, a zadávame to svojej Sro, ktorá má na to zariadenia - techniku, áno zákon to umožňuje.

 

JUDr.Ing. Michal  Ševčík – je to 100% obecná Sro, na tieto účely.  

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o  zmluve na vývoz veľkoobjemových kontajnerov  hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 9./      Návrh zriadenia Blankozmenky – zberný dvor

 

Starosta obce uviedol, že je to nová vec, v minulosti EÚ fondy nevyžadovali nejaké ručenie majetkom, teraz je to povinné. Vyžadujú od nás to, že musíme ručiť za tie investície, ktoré tu boli dané. Mohli sme ručiť majetkom, ale bolo nám odporučené, že blankozmenka je výhodnejšia. Je to požiadavka ministerstva, ako uviedol, je to povinné a bez toho sa neposunieme ďalej. Keď sme chceli získať tieto prostriedky museli sme sa zaviazať k určitým veciam, ako vyseparovanie určitého množstva bio odpadov a pod., ak by sme to nedodržali, môžu nám príspevok stiahnuť. Rieši to tak viacero obcí. Takže  oni (sprostredkovateľský orgán fondov EÚ) sa kryjú tým, keby to chceli stiahnuť, aby bol ten proces pre nich jednoduchší.

Doplnil JUDr.Ing. Ševčík, z toho čo je na výber je zmenka určite lepšia ako ručenie konkrétnym majetkom.

 

Mgr. Milan Hanták – nie je to náhodou tak, že majetok nemá takú požadovanú hodnotu,  a preto žiadajú blankozmenku. Bol robený znalecký posudok na dom služieb?

 

Ing. Martin  Havránek  - znalecký posudok bol vyhotovený a majetok má hodnotu cca 650 tis.€.

 

Ing. Gabriela Brezániová – uviedla, že sa zdrží hlasovania o blankozmenke. Mrzí ju, že nebola prečítaná správa o kontrolnej činnosti kontrolóra obce, pretože sa v nej uvádza, že nebola predložená a zaúčtovaná účtovná jednotka Ledrov, a ako píše kontrolór obce ovplyvnilo by to konsolidovanú účtovnú závierku. Takže na základe správy kontrolóra obce, ktorú sme neprejednali, zdrží sa hlasovania.

 

Starosta obce uviedol, že konsolidovaná účtovná závierka sa k EÚ fondom nepredkladá   

 

Mgr. Milan Hanták – keď sa nájdu pochybenia?

Starosta obce – je to bežný postup, ktorý sa pri kontrole môže vyskytnúť.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o blankozmenke a dal o ňom  hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec  (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 10./    Návrh dodatku k zmluve – VÚB

 

Starosta obce – uviedol, že zástupcovia VÚB nás požiadali, aby sme do rokovania OZ predložili novú  zmluvu na prenájom priestorov doplnenú o článok o pokute, s doplnením článku nesúhlasí, ale vyhovel požiadavke VÚB a otvoril rozpravu.

 

Ing. Gabriela Brezániová – spýtala sa, prečo zmluvu predložili mesiac po tom, ako sme  schválili predchádzajúcu zmluvu? Vyjadrila sa, že je to v neprospech obce.

 

Mgr. Martin Mišík – poslali sme schválenú zmluvu k podpisu, na čo z VÚB telefonovali, že  chcú zmluvu doplniť. Odpovedal som, že je to možné už iba dodatkom. Vysvetlili nám, že prehodnocujú zmluvy, a preto žiadajú prerokovať znova zmluvu a doplniť uvedený bod so zmluvnou pokutou. A súhlasí s názorom Ing.Brezániovej, že je to v neprospech obce. 

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o  doplnení zmluvy s VÚB hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     0 poslancov         

                        „ proti“          -     9 poslancov         

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Hanták)           

Návrh nebol schválený.

 

K bodu 11./    Návrh odpredaja pozemku - rybári

 

Starosta obce – uviedol, že po viacerých rokovaniach, rybári predložili žiadosť  o kúpu pozemku cca 6.400 m2. Prisľúbili, že ponechajú prístup k pozemku aj k jazeru, súčasťou zmluvy bude článok o predkupnom práve obce  a zaväzujú sa, že nebudú brániť využívaniu pozemku a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – navrhuje, aby bola na predaj pozemku vyhlásená verejno-obchodná súťaž

 

Starosta obce – prečítal odôvodnenie žiadosti SRZ, o ich činnosti, ktorú mali poslanci predloženú v materiáloch na dnešné OZ, a spýtal sa, či chceme, aby to kúpil niekto, kto dá najvyššiu cenu, alebo aby to slúžilo občanom. Bude to predmetom rokovania aj na ďalšom OZ.

 

p. Marián Mierny – za SRZ môže povedať, že to bude slúžiť širokej verejnosti a to je ich cieľom.

 

Mgr. Milan Hanták – keď sa SRZ zadĺži, obec môže o pozemok prísť. Ak sa má niečo predať, jeho návrh je, za najvyššiu trhovú hodnotu.     

 

Starosta obce dal o návrhu Mgr.Hantáka hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     1 poslanec  (Mgr. Hanták)          

                        „ proti“          -     9 poslancov         

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov         

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o  udelení súhlasu na vypracovanie GP na odčlenenie časti pozemku pre SRZ  a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanci (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslancov (Bc.Mašlaň)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 12./    Návrh odpredaja pozemku – p. Šerá

 

Uvedený bod bol pri schvaľovaní programu z rokovania vypustený.

 

K bodu 13./    Návrh zmeny termínov zasadnutí OZ

 

Starosta obce uviedol, že zistil, že v termíne 14.06.2018 bude odcestovaný, preto navrhuje presun termínu zasadnutia OZ  na 21.06.2018, vzhľadom na to, že sa bude schvaľovať záverečný účet obce a zároveň navrhuje  doplniť termín zasadnutia 05.04.2018 v tradičnom čase o 16,00 hod. a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce dal o zmene a doplnení termínov zasadnutí OZ  hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 14./    Príspevky občanov

 

Starosta obce vyzval občanov, aby predložili svoje príspevky.

 

p. Rudolf Körmendy – poukázal na znečistený park výkalmi od psov. Chodia tam deti zo škôlky, a psíčkari, ktorí tam venčia svojich psov  po nich neupratujú.

 

Starosta obce – dal p.Körmendymu za pravdu. Uviedol, že je to ťažko kontrolovateľné, keď psíčkari vidia obecnú políciu, tak si po psoch upracú, keď tam ObP nie je, tak to tam nechajú. Informoval, že plánujeme rozšíriť kamerový systém, a takýmto spôsobom to kontrolovať. Všetko je to o ľuďoch, ale dáme to vyčistiť. 

 

p. Miloš Holbička – navrhol, pravidelne a opakovane upozorňovať občanov – psíčkarov v rozhlase na porušovanie VZN.

 

K bodu 15./    Rôzne

 

Starosta obce predložil na rokovanie žiadosť p. Richarda Kellnera o prenájom priestorov v Zdravotnom stredisku, ktorú p. Kellner predložil až po tom, ako boli materiály poslancom doručené, preto im žiadosť bola predložená až dnes. Pán Kellner má záujem o  zriadenia predajne na servis mobilných telefónov a otvoril rozpravu.

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o prenájme priestorov v ZS a dal o ňom  hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“          

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce podal informáciu o investičných akciách obce:

  • prebieha rekonštrukcia priestorov bývalého hotela na sobášnu miestnosť
  • parkovisko okolo lekárne, za domom služieb a parkovisko za bytovkami
  • dokončuje sa rekonštrukcia KD v Mednom - rekonštrukcia kúrenia, výmena okien a dverí
  • plánujeme v Horeniciach plot na cintoríne a výmenu okien v KD

Plánujeme kultúrne akcie:

  • 05.05. – 130. výročie DHZ
  • 07.05. - stavanie pamätníka Sgt.Antona Vanka, za účasti hostí aj zo zahraničia, veľvyslanca a atašé Veľkej Británie, s preletom stíhačiek. O harmonograme bude informovať. Sú už nejaké príspevky, ktoré vybavoval p. Karol Vanko, mala by prispieť aj obec. Na 08.03. je naplánované ohľadne toho stretnutie na VÚC.
  • 90. výročie založenia majú aj futbalisti

Ing. Gabriela Brezániová – spýtala sa, prečo nie je so zápisnicou zverejnený aj príspevok p. Súsedku. Ďalej sa zaujímala, kde je ceduľka, že je priestor monitorovaný kamerovým systémom. Spýtala sa na ulicu Na Barinách, cesta je naozaj v zlom stave, kedy bude opravená. 

Starosta obce – uviedol, že prílohy sa nikdy nezverejňovali, je to priložené pri zápisnici, teda je to súčasťou materiálov. Uvedené tabule sú umiestnené aj na OcÚ, aj pri vstupe do obce. Čo sa týka ulice Na Barinách, problém je v tom, že tam nie je rozvod vody. Už sme mali naplánované aj asfaltovanie, ale zrušili sme to, z toho dôvodu, že z rokovaní s PVS vyplynulo, že si máme dať požiadavku do budúceho roka o vybudovanie vodovodných rozvodov. Určite to budeme riešiť.

Mgr. Martin Mišík – začali sme na cestu navážať asfaltovú drť, aby sme to spriechodnili, ale zhoršilo sa počasie a musíme počkať. Na jeseň sme to aj čistili, ale určite to vyvezieme drťou.

Mgr. Milan Hanták – myslí si že obec má dostatok finančných prostriedkov, aby tam vybudovala vodovod.

Starosta obce – jedná sa približne 50-60 tis.€  a budúci rok to môže urobiť PVS, máme si dať žiadosť a PVS to zahrnie do plánu realizácie, je to aj v ich záujme, aby sa to zrealizovalo. 

 

K bodu 16./    Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.     

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Tomáš Pokorný

Bc. Juraj Mašlaň

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:17
TÝŽDEŇ:2594
CELKOM:1818869

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.