Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 07.11.2019  o 16,30 hod.

 v zasadačke OcÚ Lednické Rovne

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 1.10.2019

  3./ Návrh podmienok VOS

  4./ Návrh právneho usporiadania časti navrhovaného chodníka na ul. Sv. Anny

  5./ Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku - Háj

  6./ Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena – stavba Pod Ostrou – rozšírenie NNK

  7./ Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena – stavba Háj – prekládka NN siete

  8./ Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena – stavba obecný úrad – prekládka NN siete

  9./ Prerokovanie žiadostí p. Miroslavy Hromádkovej na prenájom priestorov v budove

       č. s. 1501 / námestie /, alebo v dome služieb

10./ Prerokovanie žiadostí občanov na prenájom priestorov v dome služieb

11./ Príspevky občanov

12./ Rôzne

13./ Záver

 

Rokovanie

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

                        schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

            Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 11 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil kontrolóra obce Ing. Tichého, ktorý je dlhodobo PN. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov p. Tomáša Pokorného a p. Vladimíra Janovca.

 

Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a p. Jána Daniša, DiS.

Hlasovanie:     „ za“               -     10 poslancov                   

                        „ proti“          -       0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -       1 poslanec  (p.Daniš,DiS.)

 

Na schválenie predložil  program rokovania, ktorý bol zverejnený a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 2./      Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 01.10.2019

 

Bc. Hollan – previedol kontrolu plnenia uznesení, prečítal uznesenia zo dňa 01.10.2019 a konštatoval, že úlohy sú vo fáze priebežného plnenia.

Kontrolu plnenia uznesenia OZ berie na vedomie.

 

K bodu 3./      Návrh podmienok VOS

 

Starosta obce  informoval, že  nakoľko  sa  do  verejno-obchodnej  súťaže  na odpredaj pozemku C KN parc.č. 372/35, k.ú. Lednické Rovne, nikto neprihlásil, navrhuje vyhlásenie novej súťaže s upravenou cenou 65,-€ za 1m2. Pozemok je zatiaľ stále vedený ako záhrada a aj preto niektorí záujemci, ktorí žiadali informácie, od kúpy odstúpili. Pozemok je určený pod výstavbu, pretože je záujem o byty. Máme záujem odpredať to za čo najvyššiu cenu, tak sú postavené podmienky súťaže, a za získané financie by sme chceli odkúpiť telocvičňu, získame tak ešte väčší majetok a otvoril rozpravu.   

 

Ing. Brezániová – uviedla, že je za to, aby sme pozemok nepredávali, aby sme si pozemok ponechali. 

 

p.Štefina – uviedol, že nesúhlasí so znížením ceny a je za to, aby sa pozemok neodpredal.

 

Ing.Karasová – uviedla, že cenu 75,-€ za 1m2 by ponechala, alebo si nechajme pozemok.

 

Starosta obce – uviedol, že ak sa to nepredalo znamená to, že cena je vysoká.

 

p.Ďurko – navrhol jednoznačne cenu znížiť a predať pozemok

 

Mgr. Mišík – ide o výstavbu bytov, ľudia sa nám sťahujú, klesá počet obyvateľov. Cena bola trojnásobne vyššia, ako určil znalec.

 

Ing. Brezániová – pozemok ti ostáva aj po 20-tich rokoch, nemusíme odpredať všetko. Tepláreň sme predali a investor tam spravil 3 byty.

 

Mgr. Mišík – tepláreň bola v dezolátnom stave a my nie sme developeri.

 

p. Štefina – „keď som predávajúci, tak si určujem cenu“

 

Ing. Karasová – uviedla, že pozemky sa na LR predávajú za cenu 75,-€/m2. Spýtala sa, ako ste dospeli k cene 65,-€/m2. Ďalej uviedla, že ak  by sa dala nižšia cena, zahrnúť tam aj tých 500m2, a nie uhýbať v zmluve.

 

Mgr. Mišík – uviedol, že sa do súťaže nikto neprihlásil. Vyhlásili sme súťaž na 75,-€/m2, boli sa pýtať viacerí developeri a povedali, že cena je vysoká. Za zmenu kultúry sa opäť platí a cena znova vzrastie. Sme za pôvodný návrh 65,-€/m2.

Doplnil starosta obce – na tých 500m2 sme  trvali preto, aby sa zachovalo čo najviac zelene. Ak by mal niekto záujem o vybudovanie parkoviska, odpredáme podľa potreby, preto táto možnosť. Ďalej uviedol, že ak dostaneme nejakú ponuku pôjde znova do OZ a to rozhodne.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o VOS na pozemok C KN parc.č. 372/35, k.ú. Led.Rovne  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     3 poslanci (Ing.Karasová, Ing.Brezániová, p.Štefina)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslanec 

Návrh bol schválený. Poslanec p. Daniš, DiS. nebol počas hlasovania prítomný.

 

 

 

 

K bodu 4./      Návrh právneho usporiadania časti navrhovaného chodníka

                        na Ul. Sv. Anny

 

Starosta obce informoval, že už niekoľko rokov sa snažíme vybudovať chodník k pútnickému miestu. Po dlhom dopisovaní sa nám podarilo spojiť s vlastníkmi  - s manželmi Bohušovcami, ktorí súhlasili s cenou, dali sme geom.plánom vyčleniť potrebnú výmeru pod chodník a cena vyšla 16,83 €/m2. Obec je členom MAS a pozemok by sme chceli uhradiť z tejto dotácie a otvoril rozpravu.     

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o odkúpení pozemku pod chodník na Ul. Sv.Anny  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 5./      Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku – Háj

 

Starosta obce predložil na prerokovanie žiadosť Ing. Backa a manž. na odkúpenie pozemku – záhrady v časti Háj. Uviedol, že je to jediný pozemok, ktorý v tejto časti nie je odpredaný, ostatné pozemky sú vysporiadané, odpredali sme všetkým, ktorým sme mohli odpredať a požiadal Mgr. Kamenského  o doplnenie.

 

Ing. Mgr. Kamenský  - V zákone o majetku obcí je jediná podmienka, kedy poslanec nemôže nadobudnúť obecný majetok, a to keď spôsob predaja je „priamym predajom“. V zákone máme uvedené tri základné spôsoby predaja, a to: priamym predajom, verejno-obchodnou súťažou a dražbou. Potom existuje inštitút výnimky, ktorý chceme využiť my, a to je spôsob predaja osobitným zreteľom. Nakoľko v minulosti sa vysporiadali všetky tieto pozemky, toto je tiež dôvod osobitného zreteľa. Jediný inštitút, kedy by sme nemohli odpredať je spôsob priameho predaja.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že je na ústavnom súde veľa podnetov práve o osobitnom zreteli, pretože sa začal vo veľkom využívať všade. Keby kolega Backo si pozemok prenajal bolo by to kóšer, a neskôr by to odkúpil. Zásady boli zmenené. Uviedla, že nespĺňa ani 10 ročnú genézu,  a preto jej osobitný zreteľ nedáva zmysel.

 

Ing. Mgr. Kamenský – uviedol, že obec tu nie je v súkromnom práve, že  si môže upravovať veci ktoré si zmyslí. Zákon o majetku obcí jasne hovorí, v ktorých prípadoch si čo môže obec v zásadách hospodárenia upraviť. V zákone o majetku obcí  nie je uvedené to, čo by si obec mohla nad rámec upraviť alebo obmedziť, respektíve zacieliť skupinu, v ktorej nemôže byť použitý dôvod osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa je dôvod, ktorý sa má použiť v prípadoch, ktoré sú špecifické, a nie je tam dané, že by to nemohol byť poslanec OZ. Bola by to veľká diskriminácia, lebo to že je niekto poslancom OZ, neznamená, že nemôže nadobudnúť majetok obce. Jedine ak by to išlo priamym predajom, preto tam ten dôvod  osobitného zreteľa je.

 

Starosta obce – hľadáme chybu tam kde nie je, pripadá mu komické, aby sa ústavný súd zaoberal 150 m záhradkou na Háji a  pán Backo je právny nástupca.  Každý má nárok na svoj názor.

 

Ing. Brezániová – na ústavnom súde sú podnety od občanov a poslancov, ktorí dali podnety  na nesúlad zo zákonom. Obce majú VZN, v ktorých si môžu podmienky sprísniť.

 

Ing. Mgr. Kamenský –  poukázal na prípady z ústavného súdu, ktoré preukazujú, že  za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje  to, čo si zvolí OZ, ak je to schválené 3/5 väčšinou.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že na minulom OZ mala so sebou nálezy  ústavného súdu, kde odkontrolovávali osobitný zreteľ a  bolo viacero pochybení obcí, nebaví ju to stále  opakovať  dookola.

 

Mgr. Mišík – v súčasnosti stále platí nejaká legislatíva, podľa ktorej to beží a celá legislatíva stojí za poslancom, tak nevie či sa staviame do polohy ústavného sudcu. Tých podaní na ústavnom súde je toľko, že keby sme mali každý zohľadňovať, tak by OZ o ničom nemohlo rozhodovať.

 

Ing. Mgr. Kamenský – pani poslankyňa, z toho čo hovoríte nie je preukázané nič, to čo hovorím ja sú iba zákonné ustanovenia a preukázané prípady, takže nejaké fabulácie a  vami spomínané prebiehajúce konania sú irelevantné a nepodstatné. 

 

Ing. Brezániová – zopakovala, že ak by to išlo do prenájmu bolo by to v poriadku. Navrhla dve veci, a to že občania si môžu podávať žiadosti opakovane a druhá, že poslanci by mali ísť príkladom.

 

Mgr. Mišík – hovoríš, že ak to dáme do prenájmu je to v poriadku. Ale ono je to v poriadku aj keď to odpredáme, bolo to tu dostatočne vysvetlené.

 

p.Štefina – chce sa vyjadriť k tým žiadostiam, keď si chcel v minulosti podať žiadosť, bolo mu povedané, že nemôže dať druhú žiadosť.

Odpovedal Mgr. Mišík – toto som ti nikdy nepovedal.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie na odpredaj pozemku manželom Backovcom  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (Ing.Brezániová, p.Štefina)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec  (Ing.Karasová)

Návrh bol schválený 3/5 väčšinou.

 

 

K bodu 6./      Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena – stavba Pod Ostrou

                        – rozšírenie NNK

 

Starosta obce informoval, že ide o vecné bremeno uloženia el. kábla do obecného pozemku. Ide o kábel vedúci k novým bytovkám. Slovenská energetika by bola oprávnená vstupovať na uvedené pozemky za účelom prevádzky a opráv.   

 

Bc. Kürtiová – doplnila, že zmluva o budúcej zmluve je podpísaná od minulého roka a toto je následný krok.

Starosta obce otvoril rozpravu.

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o zmluve o zriadení vecného bremena s SSD, a.s. – stavba Pod Ostrou – rozšírenie NNK a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 7./      Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena – stavba Háj

                        – prekládka NN siete

 

Starosta obce vyzval Bc.Kürtiovú o bližšie informácie.

 

Bc. Kürtiová informovala, že ide o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve, kde chceme preložiť elektriku zo stavebných pozemkov v časti Háj do miestnej komunikácie, aby sa  uvoľnili pozemky stavebníkov. 

 

Ing. Brezániová – spýtala sa na časový horizont, či tí čo stavajú budú obmedzení, a či sa majú kde napojiť, či sú stavebníci závislí od prekládky?

 

Bc. Kürtiová – cca rok, uvoľnia sa im pozemky, nie sú závislí od prekládky, majú sa kde napojiť.

 

Ing. Brezániová – spýtala sa či už SSD vyčíslili cenu?

Odpovedal starosta obce – tento proces beží už rok, môžu to urobiť iba autorizovaní projektanti, ktorých schváli SSD.  Prebehne vecné bremeno. Po ukončení  stavebného konania, podľa toho koľko metrov bude SSE potrebovať, a z toho  vzíde celková cena.   

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o zmluve o zriadení vecného bremena s SSD, a.s. – obec Lednické Rovne – prekládka siete  Háj a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 8./      Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena – stavba obecný úrad –    

                        prekládka NN siete

 

Starosta obce informoval, že pri obnove fasády budovy obecného úradu sme narazili na problém, pretože na fasáde je umiestnený elektrický kábel. Plánovali sme ho prekryť krytom, ale energetici nám nedali súhlasné stanovisko, preto predná časť budovy zostala nedorobená.   Musíme prekládku naprojektovať, oprávnené osoby majú energetici určené, cena je teda daná. Vystupujú tu aj tretie osoby, pretože kábel, ktorý chceme preložiť do zeme, pôjde nejakú časť aj cez pozemok firmy Kvarta Choco, obec bude investor, ale vstupuje na cudzí pozemok, preto vecné bremeno. Našou myšlienkou je teda dať kábel do zeme a pokračovať v zatepľovaní.

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

 

Starosta obce upresnil, že v uvedenej veci musíme prejednať ešte ďalšie uznesenie, a požiadal Bc. Kürtiovú o vysvetlenie.

 

Bc. Kürtiová -  prekládka kábla pôjde aj cez obecné pozemky, preto je potrebné prijať uznesenie o vecnom bremene v prospech SSD, aby mohli vstupovať na obecné pozemky.   

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o zmluve o zriadení vecného bremena s SSD, a.s. – obec LR pri OcÚ a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

K bodu 9./      Prerokovanie žiadostí p. Miroslavy Hromádkovej na prenájom priestorov

                        v budove č. s. 1501 / námestie /, alebo v dome služieb

 

Starosta obce – informoval, že súčasná nájomníčka priestorov v budove č.s. 1501 (Drink caffe – infocentrum) uvažuje o ukončení nájmu. V minulosti prebehla VOS, kde prvou účastníčkou bola  p.Drinková a druhou p. Hromádková Janovcová, ktorá by si chcela otvoriť kvetinárstvo a prevziať prevádzku infocentra a verejného WC. Energiu si platí nájomca, preto tento návrh, že si to prevezmú navzájom. Pani Hromádková Janovcová súhlasí aj s úpravou otváracích hodín a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že spôsob akým to p. Drinková napísala je úsmevný. Pani Drinková vyhrala VOS, v ktorej mala zadefinované čo môže robiť. V podmienkach je uvedené, že nemôže mať pohostinstvo, spĺňa všetko, čo pohostinstvo má mať. OZ jej neschválilo  ani ihrisko pri prevádzke. Pani Drinkovej môžeme okamžite vypovedať zmluvu podľa § 7.

 

p. Štefina – osobne si myslí, že by mala prebehnúť VOS. Zaráža ho aj cena prenájmu – 100,-€ za takéto priestory? Proti kvetinárstvu nič nemá.

 

Starosta obce – uviedol, že ak vedeli o pochybeniach mali upozorniť. Výška nájmu je stanovená preto, lebo dotyčný berie na seba bremeno správcu WC a správu infocentra. Takáto prevádzka stojí nemalé finančné prostriedky.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o prenájme budovy č.s. 1501 na Námestí slobody  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci  (Mgr.Mišík, p.Štefina)

Návrh bol schválený 3/5 väčšinou.

 

Starosta obce uviedol, že v tomto prípade je žiadosť p. Hromádkovej Janovcovej na priestor v Dome služieb bezpredmetná.

 

 

K bodu 10./    Prerokovanie žiadostí občanov na prenájom priestorov v dome služieb

 

Starosta obce uviedol, že sa jedná o zadné priestory v Dome služieb. Predložil žiadosť p. Dolinaja, ktorý má záujem o zriadenie predajne zeleniny a občerstvenia a na vlastné náklady zrekonštruuje uvedené priestory za podmienky prenájmu na 10-15 rokov. Ďalej predložil žiadosť p. Dimčeva na predajňu motoriek. Taktiež ponúkol rekonštrukciu uvedených priestorov. Je teda na nás, aby sme zvážili, čo sa na námestí viac hodí a otvoril rozpravu.

 

p. Štefina – ak má niekto priestory a platí za ne nevie prečo ho vyhadzovať. Dajme p. Dolinajovi uvoľnené priestory v Dome služieb na poschodí.

 

Starosta obce – reagovali sme na ponuku p. Dolinaja, ak ide o investíciu do obce, musíme to prerokovať.

 

p.Dolinaj – myslí si, že je výhodnejšie mať občerstvenie pri parkovisku, ako pozerať motorky. Večer je námestie plné mladých ľudí a nemajú si kde sadnúť.  

 

p.Dimčev – uviedol, že zastupuje syna. Informoval, že nájomca je p. Ivaniš, ale predajňu prevádzkujú  spoločne so synom. Vyjadril sa, že kebab sme už skúšali a všetko skrachovalo a zeleniny je tu dosť. Uviedol, že vôbec ste sa tým nemali zaoberať. Používajú sa tu eštebácke a chrapúnske metódy, nikdy nemal úspech na OcÚ. Nesúhlasí s tým, a podá sťažnosť, ak to schvália Dolinajovi.

 

Starosta obce – upresnil, že to mal prenajaté pán Ivaniš, a bavíme sa o dvoch rovnocenných žiadostiach.  Je vecou pohľadu, čo tam chceme.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že p. Dimčev si platí nájom. Z technickej stránky je to nespravodlivé. Ak platí nájom a nič neporušil, tak mu to nechajme. Ak by tam zostal p. Ivaniš, je to kóšer ? Prečo ide výpovedná lehota, keď ju neprevzal?

 

Starosta obce – p. Dimčev nie je nájomca. Prišli dve ponuky, mali by sme sa rozhodnúť pre tú výhodnejšiu.

 

Mgr. Mišík – v súčasnosti už plynie výpovedná lehota. Keď nám, ako zástupcom obce príde výhodnejšia ponuka, nevie čo na tom nie je kóšer. Je na tomto pléne rozhodnúť. 

 

p. Pokorný – p.Ivaniš si nepreberal poštu, lehota mu uplynie koncom  novembra 2019 – výpoveď bez uvedenia dôvodu.  

 

Ing. Karasová – toto sa nerobí pri bežných nájomných zmluvách. Dávajme teda zmluvy na dobu určitú. Takýto spôsob sa mi veľmi nepáči. Bolo by vhodné a slušné spýtať sa aj pôvodného nájomcu, či nechce investovať? Alebo mu ponúknuť priestory po bývalej VÚB.

 

Starosta obce – ponuka, ktorá prišla bola výhodnejšia. Cena nájmu  je určená OZ. Schválili sme si aj to, že to  bude schvaľovať OZ. Reagujeme na výhodnejšiu ponuku, ak by opäť prišla, budeme sa tým zaoberať. V priestoroch bývalej VÚB je naplánovaný bezbarierový prístup na OcÚ – odd. matriky, stavebný úrad a odd. daní. Rekonštrukcia je naplánovaná na zimné mesiace.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že úmysel je dobrý, ale bude hlasovať pre pôvodného nájomcu, aby chránila aj ostatných.

 

p. Štefina – takže platí, že chcete zveľaďovať? Na ďalší mesiac dá ponuku na infocentrum 200,-€ za nájom, tak p. Hromádkovú vypovieme?

 

Starosta obce – doteraz sú na predajni pôvodné plechové dvere, prišla ponuka, tak reagujeme,

a upozornil, poslancov, že na schválenie prenájmu je potrebná 3/5 väčšina.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o prenájme priestorov v Dome služieb p. Dolinajovi  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     5 poslancov (Ing.Backo,p.Chudada,p.Pokorný,p.Mončeková

                                                                           Mgr. Mišík)           

                        „ proti“          -     3 poslanci (p.Štefina, p.Janovec,Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     3 poslanci  (p.Ďurko,p.Daniš,Ing.Karasová)

Návrh nebol schválený 3/5 väčšinou.

 

Starosta obce prečítal uznesenie o prenájme priestorov v Dome služieb p. Dimčevovi  a dal o ňom hlasovať.

 

 Hlasovanie:   „ za“               -     2 poslanci  (Ing.Brezániová, p.Štefina)              

                        „ proti“          -     3 poslanci  (p.Chudada, p.Pokorný,Mgr.Mišík)

                        „ zdržali sa“   -     6 poslanci  (p.Mončeková,p.Ďurko,p.Janovec,p.Daniš,

                                                                        Ing. Karasová, Ing. Backo)

Návrh nebol schválený 3/5 väčšinou.

 

K bodu 11./    Príspevky občanov

 

Starosta obce vyzval občanov, aby predniesli svoje príspevky.

 

p. Kontil – požiadal o informáciu:

- o odkúpenom pozemku bod ich bytovkou,

- požadoval vysvetlenie, prečo nebolo doasfatovaných 30 cm pri ich prístrešku na bytovke,

- spýtal sa kto bude odpratávať napadané lístie,

- prečo nemôžu zrezať starú čerešňu, keď padne poškodí fasádu, kto to zaplatí?

Na uvedené dotazy odpovedali starosta obce, Mgr. Mišík a Bc.Hollan:

  • kataster je momentálne nefunkčný, podania posúvajú na iné katastre – do Ilavy a Bánoviec nad Bebravou, budeme sa snažiť to doriešiť
  • asfaltovanie nie je  možné do hliny ani trávy, potrebuje pevný podklad
  • pri oriezaní a zrezaní musíme postupovať v zmysle zákona, ako aj pri údržbe.

 

p. Hromádek – poďakoval poslancom, že podporili ich myšlienku na podnikanie v obci.

 

Ing. Prekop – informoval o aktivitách penzistov – stolnotenisovom krúžku, a požiadal poslancov OZ o súhlas,  aby mohli penzisti ďalej športovať v priestoroch Ledrovu.  

 

Mgr. Mišík – mal za to, že tam chodia športovať.

Starosta obce – nevidí dôvod, prečo by tam nemohli športovať.

 

Ing. Karasová – spýtala sa, či niekto kontroluje, či sa športovci prezúvajú? Mal by byť niekto zodpovedný, napr. cvičiteľ.    

Opovedal p. Pokorný – výbrus stál 2 tis.€, všetci, čo tam chodia boli upozornení, aby sa prezúvali.

 

p.Kucharíková, ml.– spýtala sa kedy sa začne predlžovať rovňanský cintorín?

Odpovedal starosta obce – pozemok je odkúpený – zamenený, projektovú dokumentáciu máme spracovanú, riešili sme aj urnový háj, chceli by sme to riešiť v budúcom roku, ak nájdeme financie.

 

p. Kucharíková – upozornila na plný smetný kôš v strede cintorína  na Hôrke. Ďalej sa spýtala na asfaltovanie ulice Na Barinách - nie je vyasfatvovaná celá. 

 

Odpovedal starosta obce –  cintorín dáme upratať. Na ulici Na Barinách je naplánovaná nová kanalizácia, preto sa to neasfaltovalo. Po zrealizovaní kanalizácie a prípojky vody sa to doasfaltuje. Informoval sa u riaditeľa PVS, ktorý sa vyjadril, že dúfa, že to prejde na budúci rok.

 

 

K bodu 12./                Rôzne

 

Ing. Brezániová – uviedla, že kríza na katastri trvala 3 mesiace, upozornila, že starosta neodpovedal na otázku, keď čerešňa padne, kto to zaplatí. Máme projekt na zdravotné stredisko, sú tam podnikatelia, komunikuje s nimi niekto? Nevedia o ničom, či budú mať vodu, elektrinu? V akom stave je kanalizácia na Háji? Uskutočnilo sa stretnutie so seniormi v Mesiaci úcty k starším, prosí pozvať v budúcnosti aj poslancov, aby mali možnosť komunikovať s týmito ľuďmi.

 

Odpovedal starosta obce – kanalizácia je súčasťou projektu „Aglomerácia Dolná Breznica – Lednické Rovne“. V parlamente prijali úzus, že financie určené pre celú SR budú použité na Žitný ostrov. Zatiaľ čakáme, vláda by  mala každý rok uvoľniť 50 mil. ročne na  uvedené projekty. Budeme riešiť, aby sa ľudia dokázali napojiť na vodu a elektrinu. Pokiaľ nie je vyhlásený operačný program nemáme o čo žiadať. V budúcnosti by to malo ísť z EÚ fondov. Stretnutie so seniormi bola pekná akcia, zúčastnila sa  celá sociálna komisia, ktorej poďakoval, pretože uvedenú akciu pripravovali celý týždeň aj so zodpovednými pracovníkmi OcÚ. Čo sa týka zdrav.strediska – súťaž vyhrala firma z Tepličky, zatiaľ sme komunikovali s lekármi a zisťujeme, ako to firma je schopná zabezpečiť, v priebehu mesiaca by sme mali vedieť. Máme záujem odkúpiť aj priestory bývalej rehabilitácie, ale je problém aj s vekom lekárov, ak by niekto vedel o niekom, môže nám poradiť.   

 

Ďalej starosta obce informoval, že stavebný úrad, ktorý pracuje pre celú rovňanskú dolinu má zatiaľ 1 a ½ zamestnanca, je tam veľa roboty, preto sme oslovili pani na celý úväzok. Ďalej potrebujeme personálne obsadiť funkciu vedúcej odboru výstavby, rokovali sme aj s Urbáni a spol. lebo máme veľa majetkovoprávnych vecí – plánujeme právnika na plný úväzok a s nimi úväzok skrátime.

 

K bodu 13./               Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a  rokovanie ukončil.     

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

Overovatelia:

p. Tomáš Pokorný

p. Vladimír Janovec

 

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Margita, Arne, Borivoj, Merkéta

Zajtra má meniny Kamil

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:258
TÝŽDEŇ:2600
CELKOM:1830195

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.