Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 09.12.2021  o 16,30 hod.

 v Kultúrnom zariadení  v Lednických Rovniach

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program : 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie návrhovej   komisie a  programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ konaných 23.9.2021 

  3./ Čerpanie rozpočtu obce za január až september 2021 a návrh rozpočtového opatrenia č.3, rozpočtové opatrenie starostu obce č.3  a uznesenie FML komisie k čerpaniu rozpočtu obce Led.Rovne za 1-9/2021  a III. úprava rozpočtu obce  

  4./  Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2022

  5./  Návrh rozpočtu obce na roky 2022, 2023 a 2024, správa kontrolóra obce a uznesenie FML komisie k návrhu rozpočtu obce na roky 2022,2023 a 2024

  6./  Strategický plán k rozpočtu obce na roky 2022, 2023 a 2024

  7./  Návrh VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne

  8./  Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení, so sídlom  na území obce  Lednické  Rovne

  9./  Návrh VZN č. 3/2022 o miestnych poplatkoch a o určení výšky poplatkov za úkony vykonávané Obecným úradom Lednické Rovne

10./  Návrh zmeny Zásad poskytovania jednorazovej finančnej pomoci v obci Lednické Rovne 

11./  Návrh na preplatenie škôd – veterná kalamita na cintoríne

12./  Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2022

13./  Kontrola hospodárenia v LEDROV spol s. r. o.

14./  Návrh zmluvy o poskytnutí finančného príspevku – Aliis PU, n.o.

15./  Návrh zmluvy na vývoz TKO

16./  Návrh zmluvy na vývoz VO kontajnerov

17./  Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve RONA, a.s.  – chodník ku kaplnke sv. Anny

18./  Návrh nájomnej zmluvy s právom stavby ŽSR– chodník ku kaplnke sv. Anny

19./  Nájom nehnuteľného majetku - zásielkovňa

20./  Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstarávanie územného plánu obce

21./  Žiadosť o schválenie investičného zámeru nadstavba OD Spokojnosť

22./  Žiadosť o prehodnotenie nájomnej zmluvy

23./  Informácia k stavu prevádzky – Fit Arena, s.r.o

24./  Schválenie zmluvy o spoločnom stavebnom úrade 

25./  Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020 obce Led.Rovne

26./  Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy k 31.12.2020 obce Led.Rovne

 27./ Rôzne

 28./ Záver

 

 

Rokovanie

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

                        schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 8 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil poslancov p. Mončekovú, p. Štefinu,  Ing.Brezániovú a Bc. Hollana. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov: Ing. Stanislav Backo a Ing. Iveta Karasová.  Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a p. Vladimíra Janovca.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Program dnešného zasadnutia poslanci obdržali aj s materiálmi, nakoľko nikto nepredložil pozmeňujúce návrhy, starosta obce dal hlasovať o programe dnešného rokovania.

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

 

K bodu 2./      Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia  OZ konaného dňa

                        23.09.2021

 

Ing. Štefan Daško, uviedol, že v súlade so zákonom o obecnom zriadení predkladá poslancom kontrolu plnenia uznesení OZ zo dňa 23.09.2021 v písomnej forme.

 

Nakoľko nikto nemal dotazy ani pripomienky uvedenú kontrolu plnenia uznesení zo dňa 23.09.2021 berie OZ na vedomie.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 3./      Čerpanie rozpočtu obce za január až september 2021 a návrh  

                        rozpočtového opatrenia č.3,  rozpočtové opatrenie starostu obce č.3  a 

                        uznesenie FML komisie k čerpaniu rozpočtu obce  Led.Rovne za 1-9/2021 

                        a III. úprava rozpočtu obce  

 

Starosta obce – uviedol, že materiál obdržali poslanci s pozvánkou, informoval, že si dovolil urobiť opatrenie starostu obce pre ZŠ, všetky dôvody sú uvedené v rozpočtovom opatrení, suma bude prefinancovaná a vrátená, je to v podstate forma pôžičky.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka, aby  prečítal uznesenie a dal hlasovať o čerpaní rozpočtu a tretej zmene rozpočtu obce.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce  prečítal uznesenie o rozpočtovom opatrení starostu obce č. 3/2021:

Uvedené uznesenie berie OZ na vedomie.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Ing. Daško uviedol stanovisko kontrolóra obce a starosta obce prečítal uznesenie FML komisie:

 

OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce a uznesenie FML komisie k čerpaniu rozpočtu a k štvrtej úprave rozpočtu na rok 2021.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 4./      Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2022

 

Starosta obce uviedol, že materiál obdržali poslanci s pozvánkou na dnešné rokovanie, rozhodli sme sa vyhovieť dotáciám  a otvoril rozpravu.

 

Ing. Karasová – vyjadrila sa, že nesúhlasí s poskytnutím dotácie Fitklubu a navrhla dotáciu poskytnúť až na budúci rok, keď  začne Fitklub fungovať.

 

 

Starosta obce dal o návrhu Ing.Karasovej hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -   1 poslanec (Ing.Karasová)                        

                        „ proti“          -   5 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   2 poslanci (p.Ďurko, Mgr.Mišík)

Uznesenie nebolo schválené.

 

Mgr. Mišík prečítal uznesenie o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce na rok 2022.

Hlasovanie:     „ za“               -   6 poslancov                       

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   2 poslanci (Ing.Karasová, Mgr.Mišík)

 

 

K bodu 5./      Návrh rozpočtu obce na roky 2022, 2023 a 2024, správa kontrolóra obce a uznesenie FML  komisie k návrhu rozpočtu obce na roky 2022,2023 a 2024

 

Starosta obce uviedol, že rozpočet  obdržali poslanci s pozvánkou na dnešné rokovanie a otvoril rozpravu.

 

Ing. Daško – kontrolór obce, vyjadril svoje stanovisko, že rozpočet spĺňa všetky náležitosti a odporúča ho, tak ako je predložený schváliť.  

 

Starosta obce prečítal návrh uznesení týkajúcich sa rozpočtu:

 

OZ berie na vedomie stanovisko kontrolóra obce a FML komisie k predloženému návrhu rozpočtu obce Lednické Rovne na roky 2022, 2023 a 2024.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

OZ schvaľuje rozpočet obce Lednické Rovne na rok 2022, vrátane programov a podprogramov v jeho príjmovej a výdavkovej časti s navrhnutými zmenami, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.  

Hlasovanie: „všetci za“  

 

OZ berie na vedomie rozpočet obce Lednické Rovne na roky 2023 a 2024, vrátane programov a podprogramov v jeho príjmovej a výdavkovej časti, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 6./      Strategický plán k rozpočtu obce na roky 2022, 2023 a 2024

 

Starosta obce – uviedol, že strategický plán obce je spracovanie rozpočtu v inej forme.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce  dal o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

 

 

K bodu 7./      Návrh VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

                        komunálne odpady  a drobné stavebné odpady na území obce Lednické

                        Rovne

 

Starosta obce uviedol, že v predloženom  VZN sa zmenilo iba zaokrúhľovanie centov v účtovnom programe.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce  dal o VZN č.1/2022 hlasovať: 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 8./      Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy

                        a prevádzku na  dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení, so sídlom  na území obce  Lednické  Rovne

 

Starosta obce  uviedol, že došlo k zásadným navýšeniam, pretože sa menil koeficient prepočtu, ktorý navrhuje štát. Zvolili sme optimálnejší variant prepočtu v zmysle pokynov a otvoril rozpravu.   

 

Ing. Karasová – spýtala sa či sa suma týka všetkých detí, nie len jedného dieťaťa bod 4./

Starosta obce vysvetlil, že  malo byť asi na deti a žiakov (množné číslo), asi iba preklep.

 

Mgr. Balážová -   na prevádzku šk.jedálne sa poskytujú fin.prostriedky podľa počtu žiakov – potenciálnych stravníkov, teda koľko je žiakov v škole, taký je príspevok na celý rok pre školské zariadenie.

 

Starosta obce prečítal uznesenie o VZN č. 2/2022 a  dal o ňom hlasovať: 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 9./      Návrh VZN č. 3/2022 o miestnych poplatkoch a o určení výšky poplatkov za 

                        úkony              vykonávané Obecným úradom Lednické Rovne

 

Starosta obce – uviedol, že sme pristúpili k navýšeniu poplatkov za služby poskytované OcÚ, cintorínske služby, prenájmy v KD Horenice a Medné, telocvične a to  z dôvodu zvyšovania cien za energie. Ďalej navrhol zmenu vo VZN v bode 7./  aby v sadzobníku poplatkov  bol vypustený poplatok za „nájomnú zmluvu kde prenajímateľom je obec Led.Rovne“, nakoľko nájom je nízky a poplatok za vyhotovenie zmluvy by bol vysoký.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu vypustiť  v sadzobníku poplatkov vo VZN č. 3/2022 „poplatok za nájomnú zmluvu kde prenajímateľom je obec“

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce  dal o VZN č.3/2022 hlasovať: 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 10./    Návrh zmeny Zásad poskytovania jednorazovej finančnej pomoci v obci

                        Lednické Rovne 

 

Starosta obce vysvetli, vyskytol sa aj konkrétny prípad, že k tomuto kroku sme pristúpili z toho dôvodu, že ťažko zdravotne postihnutý človek sa dostal do finančnej tiesne, chceme mu pomôcť, ale nemôžeme poskytovať pôžičku, lebo zásady to striktne zakazujú. Poskytli sme aj jednorázovú výpomoc, dokonca aj zamestnanci sa skladali,  ale takáto pomoc nie je postačujúca, preto sme pristúpili k navrhovanej zmene.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce  dal o zmene poskytovania jednorázovej finančnej výpomoci hlasovať: 

Hlasovanie:     „ za“               -   6 poslancov                       

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   1 poslanec (Ing.Karasová)

Poslanec p. Daniš, DiS nebol počas hlasovania prítomný.

 

K bodu 11./    Návrh na preplatenie škôd – veterná kalamita na cintoríne

 

Starosta obce informoval, že veterná kalamita polámala stromy na cintoríne v Led.Rovniach a a bolo zničených niekoľko hrobov. Pristúpili sme k preplateniu vzniknutých škôd. Poškodení dali návrhy na opravu a predložili faktúry za opravu hrobov. Zoznam poškodených predkladáme. Upozornil, že zatiaľ ešte nepredložili faktúry všetci poškodení.  

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, Mgr. Mišík prečítal uznesenia:

  • o preplatení škôd spôsobených kalamitou dotknutým rodinám 

Hlasovanie: „všetci za“  

  • o tom, že OZ berie na vedomie, že nejde o konečnú čiastku za spôsobené škody kalamitou.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 12./    Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2022

 

Ing. Daško – hlavný kontrolór obce predložil plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022, tak ako prikazuje legislatíva. Plán obdržali poslanci s materiálmi v písomnej forme.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, Mgr. Mišík prečítal uznesenie o pláne kontrolnej činnosti a starosta obce dal o návrhu hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 13./    Kontrola hospodárenia v LEDROV spol s. r. o.

 

Ing. Daško informoval, že previedol kontrolu zameranú na zákonnosť a efektívnosť hospodárenia  spol. Ledrov. Správu z kontroly predkladá v plnom znení písomne. Nenarazil na žiadne  nezrovnalosti, len mal problém pri niektorých príjmových dokladov  prečítať písmo, preto navrhuje softwérové riešenie dokladov.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, Mgr. Mišík prečítal uznesenie o kontrole spol. Ledrov a starosta obce dal o návrhu hlasovať:

OZ berie na vedomie správu o hospodárení spol. Ledrov.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

K bodu 14./    Návrh zmluvy o poskytnutí finančného príspevku – Aliis PU, n.o.

 

Starosta obce uviedol, že návrh zmluvy poslanci obdržali s materiálmi, príspevok sme poskytli aj minulý rok  a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, Mgr. Mišík prečítal uznesenie o návrhu zmluvy so spol. Aliis a starosta obce dal o návrhu hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

K bodu 15./    Návrh zmluvy na vývoz TKO

 

Starosta obce uviedol, že došlo k navýšeniu ceny za odvoz, vzhľadom k tomu, že sa odpad vyváža ďalej (vzdialenosť). Návrh zmluvy poslanci obdržali s materiálmi.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, Mgr. Mišík prečítal uznesenie o návrhu zmluvy so spol. Ledrov na vývoz TKO  a starosta obce dal o návrhu hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 16./    Návrh zmluvy na vývoz VO kontajnerov

 

Starosta obce uviedol, že k navýšeniu ceny dochádza z rovnakého dôvodu ako pri vývoze TKO, návrh zmluvy poslanci obdržali s materiálmi a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, Mgr. Mišík prečítal uznesenie o návrhu zmluvy so spol. Ledrov na vývoz veľkoobjemových kontajnerov  a starosta obce dal o návrhu hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

K bodu 17./    Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve RONA, a.s. 

                          – chodník ku kaplnke sv. Anny

 

Starosta obce informoval, že dlhodobý proces plánovania chodníka sa blíži ku koncu. Všetky náležitosti týkajúce sa pozemkov musíme mať vysporiadané a platné pre vydanie stavebného povolenia. Požiadal Ing. Kazdovú o doplnenie informácie.

 

Ing. Kazdová -  uviedla, že projekt má dve etapy.  Prvá etapa  ide cez železničné priecestie Led.Rovne – Nemšová,   a druhá etapa  ide po pozemkoch od Rony až po kaplnku sv.Anny . Aktuálne máme podanú žiadosť na špeciálnom stavebnom úrade na Min.dopravy  - 1.etapa  a v druhej etape podávame žiadosť na príslušný stavebný úrad. Procesy sa blížia k vydaniu stav.povolenia, potom nasleduje najťažšia časť, a to  nájsť financie už na samotnú realizáciu.  

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, Mgr. Mišík prečítal uznesenie o návrhu zmluvy so  spol. RONA, a.s.  a starosta obce dal o návrhu hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

K bodu 18./    Návrh nájomnej zmluvy s právom stavby ŽSR– chodník ku kaplnke sv. Anny

 

Starosta obce uviedol, že ide o rovnakú problematiku ako so spol. RONA, a.s. Po zdĺhavých rokovaniach so železnicami nám bol prisľúbený prenájom predmetného pozemku,  nájom za pozemky  je vyčíslený na 113,10 €/rok. 

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, Mgr. Mišík prečítal uznesenie o návrhu zmluvy so ŽSR  a starosta obce dal o návrhu hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 19./    Nájom nehnuteľného majetku - zásielkovňa

 

Starosta obce – uviedol, že predložili materiál, ktorý na minulom OZ poslanci požadovali,  je to služba pre občanov a je to pod kamerami, a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, Mgr. Mišík prečítal uznesenie o návrhu zmluvy o nájme priestoru  a starosta obce dal o návrhu hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 20./    Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstarávanie územného plánu obce

 

Starosta obce – uviedol, že sme v určitej fáze spracovania UP, kedy môžeme žiadať o poskytnutie dotácie  a požiadal Ing. Kazdovú o doplnenie informácie.

 

Ing. Kazdová – máme spracovaný koncept  ÚPD  (územnoplánovacej dokumentácie), ktorá  ešte nie je schválená.  Spracovateľke už boli financie vyplatené za koncept UPD. V minulom roku sme pri podaní žiadosti neboli úspešní, tento rok podávame rovnakú žiadosť s tým, že je čiastka ponížená o vyplatenú sumu za koncept UPD. Dotácia je 80% zo sumy 6 tis,-€, teda môžeme žiadať maximálne o 4.800,-€.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, Mgr. Mišík prečítal uznesenie o ÚP a starosta obce dal o návrhu hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 21./    Žiadosť o schválenie investičného zámeru nadstavba OD Spokojnosť

 

Starosta obce – uviedol, že sme rokovali aj s investorom stavby, predložili nám štúdiu, vzniesli sme pripomienky na podlažnosť, znížili to o jedno podlažie. Investor má v pláne rekonštruovať strechu a rozhodol sa rozšíriť to o byty aj o krátkodobé ubytovanie.

 

Ing. Kazdová – návrh je v súlade s ÚPD obce a  s jej záväznými regulatívmi, dominantnú funkciu tvorí občianka vybavenosť, ktorá  tam je  - služby, obchod, administratíva, pribudne tretie poschodie,  prípustná funkcia je krátkodobé ubytovanie, výnimočne prípustná funkcia -   byty, tak hovoria naše regulatívy občianskej vybavenosti , čiže  je to v súlade s UP obce.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, Mgr. Mišík prečítal uznesenie o investičnom zámere a starosta obce dal o návrhu hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 22./    Žiadosť o prehodnotenie nájomnej zmluvy

 

Starosta obce informoval o žiadosti p. Jambora. Jedná sa o priestory pod telocvičnou, je to nájomník z predchádzajúceho obdobia, nemali sme dotiahnuté zmluvné vzťahy, boli tam nejaké nezrovnalosti vo výmere, bol obmedzený v činnosti  aj počas Covidu,  preto požiadal o zľavu z nájomného.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, Mgr. Mišík prečítal uznesenia:

  • o zrušení uznesenia č. 392/2021-6 v celosti

Hlasovanie: „všetci za

 

  • o nájme nebytového priestoru pre p.Jambora

Hlasovanie: „všetci za

 

K bodu 23./    Informácia k stavu prevádzky – Fit Arena, s.r.o

 

Starosta obce informoval, že pozval na zasadnutie OZ Mgr. Betuština, konateľa Fit Arény, aby vysvetlil vzniknutú situáciu.

 

Mgr. Betuštin – informoval o práci fitklubu, ich akciách, súťažiac, úspechoch, plánoch, predstavil, čo zamýšľajú  ďalej a odpovedal na otázky poslancov.

 

Starosta obce poďakoval, skonštatoval, že situácia je ťažká, ale riešenie musíme nájsť. OZ berie na vedomie  informáciu spoločnosti Fit Arena, s.r.o k stavu prevádzky.

Hlasovanie:     „ za“               -   7 poslancov                       

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   1 poslanec (Ing.Karasová)

 

K bodu 24./    Schválenie zmluvy o spoločnom stavebnom úrade 

 

Starosta obce informoval, že došlo k zmene počtu pracovníkov na stavebnom úrade z 1,5 pracovníka na 2 osoby. Dali sme to na vedomie aj ostatným obciam, ak budú počty stavebných konaní klesať, vrátime sa k zníženiu pracovníkov. Po roku činnosti urobíme vyúčtovanie podľa počtu úkonov pre jednotlivé obce, pretože na činnosť SÚ sa skladáme. Stavebné úrady chce prevziať štát, uvidíme ako to bude a otvoril rozpravu.  

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, Mgr. Mišík prečítal uznesenie o stavebnom úrade a starosta obce dal o návrhu hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

Poslanec p. Daniš, Dis. nebol počas hlasovania prítomný.

 

K bodu 25./    Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020 obce

                        Led.Rovne

 

Starosta obce uviedol, že správu audítora o overení účtovnej závierky za minulý rok obdržali poslanci v materiáloch.

Mgr. Balážová – doplnila, že výrok audítora je v závere.

 

Starosta obce prečítal výrok audítorky a konštatoval, že OZ berie správu audítora na vedomie a dal o uvedenom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 26./    Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky  a konsolidovanej  výročnej správy k 31.12.2020 obce Led.Rovne

 

Starosta obce informoval, že v konsolidovanej účtovnej závierke sú zahrnuté aj všetky subjekty, ktoré patria pod obec, ako Ledrov a školy a prečítal výrok audítorky.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, Mgr. Mišík prečítal uznesenie, že OZ berie správu audítora na vedomie  a starosta obce dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -   7 poslancov                       

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   1 poslanec (Ing.Karasová)

 

K bodu 27./    Rôzne

 

Starosta obce predložil na prerokovanie žiadosť MUDr. Jancovej, ktorá požiadala o prenájom priestorov po MUDr. Fuzákovej, lekárke pre deti a dorast. Priestory sú prázdne, nájom za ne nemáme, fondom sme sa zaviazali, že priestory budú maximálne obsadené. Riešenie by nebolo jednoduché, trvali by sme na oddelení čakárne priečkou, aby deti a dospelí neboli v jednej čakárni. Postup je taký, že najskôr musíme schváliť zámer prenajať priestory a  na ďalšom OZ by sme schvaľovali konkrétny nájom, za podmienky vybudovania priečky, ale budeme aj naďalej pracovať na zháňaní ďalšieho detského lekára.

 

p. Chudada -  nepáčila sa mu predstava, že by v jednej čakárni sedeli deti a seniori, ale ak by sa priestor predelil priečkou, potom by sa k tomu prikláňal, ale treba urobiť všetko pre to, aby tu bol ďalší detský lekár.  

 

p. Pokorný – uviedol, že by ponúkol na prenájom prerobený priestor pod telocvičňou.

 

Starosta obce – tieto priestory nie sú vhodné, sme povinní mať lekárov v zdravotnom stredisku, keďže sme dostali dotácie, samozrejme deti sú priorita, môžeme to zvážiť do budúceho OZ, keďže schvaľujeme zámer.

 

Ing. Karasová – možno by stačila sklenená stena, bude dobré mať tam ďalšieho lekára.

 

Mgr. Mišík – súhlasí, ale priečka je vyvolaná investícia, takže je za to, aby to finančne znášala MUDr. Jancová. 

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, Mgr. Mišík prečítal uznesenie o zámere prenajať nebytové priestory v zdr.stredisku a starosta obce dal o návrhu hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -   6 poslancov (p.Janovec,p.Ďurko,p.Daniš,Ing.Karasová,                                                                          Ing. Backo,Mgr.Mišík)                                

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   2 poslanci (p.Pokorný, p.Chudada)

Návrh nebol schválený 3/5 väčšinou poslancov.

 

Starosta obce informoval, že silvestrovské oslavy vzhľadom na situáciu  neplánujeme, vianočná výzdoba je hotová, a počas vianočných sviatkov plánujeme na OcÚ čerpať dovolenky.

 

Podrobnejšie priebeh a diskusiu zo zasadnutia OZ nájdete na www.lednickerovne.sk

 

K bodu 28./    Záver 

 

            V závere starosta obce poprial všetkým do nového roka veľa zdravia, šťastia a spokojnosti.  Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

 

Zapísala: Mgr. Erika  Burianová

 

Overovatelia:

Ing. Stanislav Backo

Ing. Iveta Karasová    

 

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:152
TÝŽDEŇ:3156
CELKOM:1802497

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.